Quyết định số 40/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
131
lượt xem
25
download

Quyết định số 40/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2008/QĐ-BYT về việc phân cấp quản lý nhà nước về mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 40/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C V M PH M I V I M PH M S N XU T T I VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t ch t lư ng s n ph m, hàng hoá năm 2007; Th c hi n Ngh quy t s 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 c a Chính ph v ti p t c y m nh phân c p qu n lý nhà nư c gi a Chính ph và chính quy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý dư c, QUY T NNH: i u 1. B Y t phân c p cho S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v m phNm i v i m phNm s n xu t t i Vi t Nam. i u 2. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m th c hi n các quy nh v qu n lý m phNm s n xu t trong nư c theo quy nh t i Quy t nh s 48/2007/Q -BYT ngày 31/12/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch Qu n lý m phNm v i các n i dung c th như sau: 1. Ti p nh n và x lý h sơ công b , công b l i s n phNm m phNm, c p s ti p nh n phi u công b s n phNm m phNm và thu phí theo quy nh t i Quy t nh s 59/2008/Q -BTC ngày 21/7/2008 c a B trư ng B Tài chính v vi c s a i, b sung Quy t nh s 44/2005/Q -BTC ngày 12/7/2005 c a B trư ng B Tài chính quy nh ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí thNm nh kinh doanh thương m i có i u ki n thu c lĩnh v c y t , phí thNm nh tiêu chuNn và i u ki n hành ngh y, dư c, l phí c p gi y phép xu t, nh p khNu và c p ch ng ch hành ngh y, dư c. Nh ng s n phNm m phNm s n xu t t i Vi t Nam ã ư c C c Qu n lý dư c c p Phi u ti p nh n B n công b tiêu chuNn ch t lư ng m phNm ho c s ti p nh n Phi u công b s n phNm m phNm v n ư c ti p t c s n xu t trong th i h n còn hi u l c; khi h t h n thì th c hi n công b l i t i S Y t a phương (nơi t cơ s s n xu t m phNm).
  2. Quy nh v cách ghi s ti p nh n phi u công b s n phNm m phNm: s th t ư c c p + g ch chéo + năm c p (hai ch s cu i) + g ch chéo + CBMP + g ch ngang + ký hi u vi t t t tên t nh, thành ph theo M u s 1 ban hành kèm theo Quy t nh này. Ví d : 234/08/CBMP-HN có nghĩa là s ti p nh n h sơ công b m phNm do S Y t Hà N i c p năm 2008, có s th t là 234. 2. Ti p nh n và gi i quy t h sơ ăng ký qu ng cáo m phNm; ti p nh n và gi i quy t h sơ ăng ký h i th o/ t ch c s ki n gi i thi u m phNm (tr các hình th c qu ng cáo th c hi n theo Thông tư liên t ch s 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 2 năm 2007 c a liên B Văn hoá Thông tin, B Y t , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Xây d ng v vi c hư ng d n th t c c p gi y phép th c hi n qu ng cáo m t c a liên thông). 3. Báo cáo danh sách các s n phNm m phNm ã ư c c p s ti p nh n phi u công b s n phNm m phNm hàng tháng v B Y t (C c Qu n lý dư c) theo M u s 2 ban hành kèm theo Quy t nh này (báo cáo hàng tháng g i trư c ngày 15 c a tháng ti p theo). S lư ng, hình th c g i báo cáo: 01 b n theo thư i n t ( a ch email: quanlymypham@gmail.com); 01 b n theo ư ng công văn ( a ch : C c Qu n lý dư c - B Y t – 138A Gi ng Võ, Hà N i). 4. Th c hi n vi c ki m tra, giám sát h u mãi i v i các s n phNm m phNm trong ph m vi a phương mình qu n lý. 5. Th c hi n thông báo c a C c Qu n lý dư c v thu h i m phNm không t tiêu chuNn ch t lư ng. X lý vi ph m theo quy nh hi n hành. Báo cáo vi c thu h i và x lý vi ph m v C c Qu n lý dư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 90 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c, th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và th trư ng các ơn v Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Văn phòng Chính ph (Phòng Công báo); - Website CP; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n QPPL); - B Tài chính (T ng c c H i quan); - B Công Thương (C c Qu n lý th trư ng); - B Khoa h c và Công ngh (T ng C c TC LCL); Cao Minh Quang - B Công an; - B trư ng, các th trư ng B Y t ; - Website B Y t ; - Lưu: VT, PC, C c QLD (02 b n).
  3. M US 1 QUY Ư C Vi t t t tên các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 40 /2008/Q -BYT ngày 26 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Y t ) STT Tên t nh, thành ph Ký hi u STT Tên t nh, thành ph Ký hi u 1 An Giang AG 33 Kon Tum KT 2 B cC n BC 34 Lai Châu LC 3 Bình Dương BD 35 Lâm ng L 4 Bình nh B 36 L ng Sơn LS 5 B c Giang BG 37 Lào Cai LCa 6 B c Liêu BL 38 Long An LA 7 B c Ninh BN 39 Nam nh N 8 Bình Phư c BP 40 Ngh An NA 9 B n Tre BT 41 Ninh Bình NB 10 Bình Thu n BTh 42 Ninh Thu n NT 11 Bà R a - Vũng Tàu BV 43 Phú Th PT 12 Cao B ng CB 44 Phú Yên PY 13 Cà Mau CM 45 Qu ng Bình QB 14 C n Thơ CT 46 Qu ng Nam QNa 15 à N ng Na 47 Qu ng Ngãi QNg 16 cL c L 48 Qu ng Ninh QN 17 c Nông Nô 49 Qu ng Tr QT 18 i n Biên B 50 Tp. H Chí Minh HCM 19 ng Nai N 51 Sơn La SL 20 ng Tháp T 52 Sóc Trăng ST 21 Gia Lai GL 53 Tây Ninh TN 22 Hà Giang HG 54 Thái Bình TB 23 Hà Nam HNa 55 Thái Nguyên TNg 24 Hà N i HN 56 Thanh Hoá TH 25 Hà Tĩnh HT 57 Th a Thiên Hu TTH
  4. 26 H i Dương HD 58 Ti n Giang TG 27 H i Phòng HP 59 Tuyên Quang TQ 28 H u Giang HGi 60 Trà Vinh TV 29 Hoà Bình HB 61 Vĩnh Long VL 30 Hưng Yên HY 62 Vĩnh Phúc VP 31 Kiên Giang KG 63 Yên Bái YB 32 Khánh Hoà KH M US 2 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 40 /2008/Q -BYT ngày 26 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Y t ) S Y T ........ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S :.......... ............, ngày.....tháng.....năm..... DANH SÁCH CÁC S N PH M Ã C P S TI P NH N PHI U CÔNG B S N PH M M PH M TRONG THÁNG.....NĂM...... Kính g i: C c Qu n lý dư c (B Y t ) 138 A Gi ng Võ, Ba ình, Hà N i S Y t t nh, thành ph ....báo cáo danh sách các s n phNm ã ư c c p s ti p nh n phi u công b s n phNm m phNm trong tháng....năm....như sau: STT Tên s n phNm Lo i s n phNm ơn v công b S ti p nh n 1 2 3 ..... T ng s GIÁM C (Ký tên, óng d u)
  5. (Ghi rõ h và tên ngư i ký)
Đồng bộ tài khoản