Quyết định số 417/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 417/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 417/2004/QĐ-TTg về việc điều chỉnh Dự án Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 417/2004/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 417/2004/Q -TTG Hà N i, ngày 07 tháng 05 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C I U CH NH D ÁN B O V R NG VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001. Căn c Lu t b o v và phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991. Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph . Xét ngh c a B K ho ch và u tư (công văn s 1788/BKH-T &GS T ngày 30 tháng 3 năm 2004), B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 126 CV/BNN-HTQT ngày 30 tháng 01 năm 2004); ý ki n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (công văn s 185/CV-HTQT2 ngày 24 tháng 2 năm 2004) và U ban nhân dân các t nh: Lâm ng (công văn s 3599/UB ngày 30 tháng 10 năm 2003), ng Nai (công văn s 5158/UBT ngày 31 tháng 10 năm 2003), Bình Phư c (công văn s 1881/UB-KSX ngày 30 tháng 10 năm 2003), k L k (công văn s 2870 CV/UB ngày 29 tháng 10 năm 2003). QUY T Đ NH: i u 1. Cho phép ư c i u ch nh th i h n k t thúc D án B o v r ng và Phát tri n nông thôn n ngày 30 tháng 6 năm 2006. i u 2. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tri n khai th c hi n ti p các n i dung công vi c sau: - ư c s d ng h t v n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Hà Lan vi n tr (5.675.000 Euro) và i u ch nh nh ng n i dung u tư c n thi t s d ng v n vi n tr không hoàn l i và v n vay c a IDA (15.900.000 SDR) và V n i ng c a Chính ph Vi t Nam (5.616.000 USD) trên nguyên t c m b o phù h p v i m c tiêu D án ã ư c quy t nh và các n i d ng ã ký k t tho thu n v i các nhà tài tr và ki n ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i các công văn s 126 CV/BNN-HTQT ngày 30 tháng 01 năm 2004 và s 170CV/DALN-WB1 ngày 18 tháng 2 năm 2004.
  2. - Ph i h p cùng các B , ngành liên quan làm vi c v i Ngân hàng Th gi i v nh ng v n c n thi t theo quy nh hi n hành, th c hi n D án úng ti n . - Ch o Ban qu n lý d án lâm nghi p ti p t c th c hi n vi c giám sát, ánh giá u tư nh kỳ nh ng n i dung c a D án, g i báo cáo B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan t ch c giám sát, ki m tra vi c th c hi n D án theo quy nh. i u 3. Giao Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ti n hành làm các th t c c n thi t gia h n i u ch nh b sung n i dung các hi p nh ã ký k t theo ngh c a B K ho ch và u tư (công văn s 1788/BKH-T &GS T ngày 30 tháng 3 năm 2004), ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 126 CV/BNN-HTQT ngày 30 tháng 01 năm 2004 và s 170CV/DALN-WB1 ngày 18 tháng 2 năm 2004). i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh: Bình Phư c, k Nông, k L k, Kon Tum , ng Nai, Lâm ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG CHÍNH PH - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP. - Các B , cơ quan ngang B . cơ quan thu c Chính ph . - Văn phòng Qu c h i. - Văn phòng Ch t ch nư c. - Văn phòng TW ng. - Vi n Ki m sát nhân dân. - Toà án nhân dân t i cao. Phan Văn Kh i - H ND, UBND các t nh: Bình Phư c, k Nông, Kon Tum, ng Nai, Lâm ng, k L k. - Ban Qu n lý D án Lâm nghi p. - Công báo. - VPCP: BTCN, các PCN, các V , QHQT,KTTH,TH. - Lưu NN(5), VT. Q C DABVR và Phát tri n nông thôn
Đồng bộ tài khoản