Quyết định số 418/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 418/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 418/QĐ-KTNN về việc giao bổ sung kế hoạch kiểm toán năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 418/QĐ-KTNN

  1. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 418/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2009 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Căn cứ Quyết định số 03/2009/QĐ-KTNN ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Tổng Kiểm toán Nhà nước; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao bổ sung kế hoạch kiểm toán năm 2009 cho Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI, cụ thể: - Kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động kết quả đầu tư tài chính năm 2008 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam; - Kiểm toán hoạt động kết quả đầu tư tài chính năm 2008 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Điều 2. Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo kế hoạch được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và hoàn thành toàn diện kế hoạch kiểm toán trước ngày 31/7/2009, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả kiểm toán theo quy định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
  2. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo KTNN; - Lưu: Văn thư, TH. Vương Đình Huệ
Đồng bộ tài khoản