Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
693
lượt xem
79
download

Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 43/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ CH T TH I Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Theo đ ngh c a V trư ng V Đi u tr , C c trư ng C c Y t D phòng Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch - B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch Qu n lý ch t th i y t . Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Bãi b Quy t đ nh s 2575/1999/QĐ-BYT ngày 27 tháng 8 năm 1999 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch Qu n lý ch t th i y t . Đi u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Th trư ng các V , C c, Thanh tra B Y t ; Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Giám đ c các b nh vi n, các Vi n tr c thu c B Y t , Hi u trư ng các trư ng đào t o cán b y t ; Th trư ng y t ngành, Ngành ph trách các cơ s tư nhân và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Văn phòng Chính ph (Website CP, Phòng Công báo); - B Tư pháp (C c KTVBQPPL); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n Qu c Tri u - Website B Y t ; - Lưu: VT; ĐTr; DP; PC. QUY CH QU N LÝ CH T TH I Y T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh 1. Quy ch này quy đ nh v ho t đ ng qu n lý ch t th i y t , quy n và trách nhi m c a các t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n qu n lý ch t th i y t . 2. Các cơ s y t và các t ch c, cá nhân tham gia x lý và tiêu h y ch t th i y t ngoài vi c th c hi n Quy ch này ph i th c hi n các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý ch t th i. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Quy ch này đư c áp d ng đ i v i các cơ s khám, ch a b nh, nhà h sinh, tr m y t , cơ s nghiên c u y dư c, y t d phòng, đào t o cán b y t , s n xu t, kinh doanh dư c ph m, v c-xin,
 2. sinh ph m y t (g i chung là các cơ s y t ) và các t ch c, cá nhân tham gia v n chuy n, x lý, tiêu h y ch t th i y t . Đi u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Ch t th i y t là v t ch t th r n, l ng và khí đư c th i ra t các cơ s y t bao g m ch t th i y t nguy h i và ch t th i thông thư ng. 2. Ch t th i y t nguy h i là ch t th i y t ch a y u t nguy h i cho s c kh e con ngư i và môi trư ng như d lây nhi m, gây ng đ c, phóng x , d cháy, d n , d ăn mòn ho c có đ c tính nguy h i khác n u nh ng ch t th i này không đư c tiêu h y an toàn. 3. Qu n lý ch t th i y t là ho t đ ng qu n lý vi c phân lo i, x lý ban đ u, thu gom, v n chuy n, lưu gi , gi m thi u, tái s d ng, tái ch , x lý, tiêu h y ch t th i y t và ki m tra, giám sát vi c th c hi n. 4. Gi m thi u ch t th i y t là các ho t đ ng làm h n ch t i đa s phát th i ch t th i y t , bao g m: gi m lư ng ch t th i y t t i ngu n, s d ng các s n ph m có th tái ch , tái s d ng, qu n lý t t, ki m soát ch t ch quá trình th c hành và phân lo i ch t th i chính xác. 5. Tái s d ng là vi c s d ng m t s n ph m nhi u l n cho đ n h t tu i th s n ph m ho c s d ng s n ph m theo m t ch c năng m i, m c đích m i. 6. Tái ch là vi c tái s n xu t các v t li u th i b thành nh ng s n ph m m i. 7. Thu gom ch t th i t i nơi phát sinh là quá trình phân lo i, t p h p, đóng gói và lưu gi t m th i ch t th i t i đ a đi m phát sinh ch t th i trong cơ s y t . 8. V n chuy n ch t th i là quá trình chuyên ch ch t th i t nơi phát sinh, t i nơi x lý ban đ u, lưu gi , tiêu h y. 9. X lý ban đ u là quá trình kh khu n ho c ti t khu n các ch t th i có nguy cơ lây nhi m cao t i nơi ch t th i phát sinh trư c khi v n chuy n t i nơi lưu gi ho c tiêu h y. 10. X lý và tiêu h y ch t th i là quá trình s d ng các công ngh nh m làm m t kh năng gây nguy h i c a ch t th i đ i v i s c kh e con ngư i và môi trư ng. Đi u 4. Các hành vi b nghiêm c m 1. Th i các ch t th i y t nguy h i chưa đư c x lý, tiêu h y đ t tiêu chu n vào môi trư ng. 2. X lý và tiêu h y ch t th i y t nguy h i không đúng quy trình k thu t và không đúng nơi quy đ nh. 3. Chuy n giao ch t th i y t cho t ch c, cá nhân không có tư cách pháp nhân ho t đ ng trong lĩnh v c qu n lý ch t th i. 4. Buôn bán ch t th i nguy h i. 5. Tái ch ch t th i y t nguy h i. Chương 2: XÁC Đ NH CH T TH I Y T Đi u 5. Các nhóm ch t th i y t Căn c vào các đ c đi m lý h c, hóa h c, sinh h c và tính ch t nguy h i, ch t th i trong các cơ s y t đư c phân thành 5 nhóm sau: 1. Ch t th i lây nhi m 2. Ch t th i hóa h c nguy h i 3. Ch t th i phóng x 4. Bình ch a áp su t 5. Ch t th i thông thư ng Đi u 6. Các lo i ch t th i y t
 3. 1. Ch t th i lây nhi m: a) Ch t th i s c nh n (lo i A): Là ch t th i có th gây ra các v t c t ho c ch c th ng, có th nhi m khu n, bao g m: bơm kim tiêm, đ u s c nh n c a dây truy n, lư i dao m , đinh m , cưa, các ng tiêm, m nh th y tinh v và các v t s c nh n khác s d ng trong các ho t đ ng y t . b) Ch t th i lây nhi m không s c nh n (lo i B): Là ch t th i b th m máu, th m d ch sinh h c c a cơ th và các ch t th i phát sinh t bu ng b nh cách ly. c) Ch t th i có nguy cơ lây nhi m cao (lo i C): Là ch t th i phát sinh trong các phòng xét nghi m như: b nh ph m và d ng c đ ng, dính b nh ph m. d) Ch t th i gi i ph u (lo i D): Bao g m các mô, cơ quan, b ph n cơ th ngư i: rau thai, bào thai và xác đ ng v t thí nghi m. 2. Ch t th i hóa h c nguy h i: a) Dư c ph m quá h n, kém ph m ch t không còn kh năng s d ng. b) Ch t hóa h c nguy h i s d ng trong y t (Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy ch này) c) Ch t gây đ c t bào, g m: v các chai thu c, l thu c, các d ng c dính thu c gây đ c t bào và các ch t ti t t ngư i b nh đư c đi u tr b ng hóa tr li u (Ph l c 2 ban hành kèm theo Quy ch này). d) Ch t th i ch a kim lo i n ng: th y ngân (t nhi t k , huy t áp k th y ngân b v , ch t th i t ho t đ ng nha khoa), cadimi (Cd) (t pin, c quy), chì (t t m g b c chì ho c v t li u tráng chì s d ng trong ngăn tia x t các khoa ch n đoán hình nh, x tr ). 3. Ch t th i phóng x : Ch t th i phóng x : G m các ch t th i phóng x r n, l ng và khí phát sinh t các ho t đ ng ch n đoán, đi u tr , nghiên c u và s n xu t. Danh m c thu c phóng x và h p ch t đánh d u dùng trong ch n đoán và đi u tr ban hành kèm theo Quy t đ nh s 33/2006/QĐ-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Y t . 4. Bình ch a áp su t: Bao g m bình đ ng oxy, CO2, bình ga, bình khí dung. Các bình này d gây cháy, gây n khi thiêu đ t. 5. Ch t th i thông thư ng: Ch t th i thông thư ng là ch t th i không ch a các y u t lây nhi m, hóa h c nguy h i, phóng x , d cháy, n , bao g m: a) Ch t th i sinh ho t phát sinh t các bu ng b nh (tr các bu ng b nh cách ly). b) Ch t th i phát sinh t các ho t đ ng chuyên môn y t như các chai l th y tinh, chai huy t thanh, các v t li u nh a, các lo i b t bó trong gãy xương kín. Nh ng ch t th i này không dính máu, d ch sinh h c và các ch t hóa h c nguy h i. c) Ch t th i phát sinh t các công vi c hành chính: gi y, báo, tài li u, v t li u đóng gói, thùng các tông, túi nilon, túi đ ng phim. d) Ch t th i ngo i c nh: lá cây và rác t các khu v c ngo i c nh. Chương 3: TIÊU CHU N CÁC D NG C BAO BÌ Đ NG VÀ V N CHUY N CH T TH I R N TRONG CÁC CƠ S Y T Đi u 7. Mã màu s c 1. Màu vàng đ ng ch t th i lây nhi m. 2. Màu đen đ ng ch t th i hóa h c nguy h i và ch t th i phóng x . 3. Màu đen đ ng ch t th i thông thư ng và các bình áp su t nh . 4. Màu tr ng đ ng ch t th i tái ch .
 4. Đi u 8. Túi đ ng ch t th i 1. Túi màu vàng và màu đen ph i làm b ng nh a PE ho c PP, không dùng nh a PVC. 2. Túi đ ng ch t th i y t có thành d y t i thi u 0,1mm, kích thư c túi phù h p v i lư ng ch t th i 3 phát sinh, th tích t i đa c a túi là 0,1m . 3. Bên ngoài túi ph i có đư ng k ngang m c 3/4 túi và có dòng ch “KHÔNG ĐƯ C Đ NG QUÁ V CH NÀY”. 4. Cái túi đ ng ch t th i ph i tuân theo h th ng màu quy đ nh t i Đi u 7 c a Quy ch này và s d ng đúng m c đích. Đi u 9. D ng c đ ng ch t th i s c nh n 1. D ng c đ ng ch t th i s c nh n ph i phù h p v i phương pháp tiêu h y cu i cùng. 2. H p đ ng ch t th i s c nh n ph i b o đ m các tiêu chu n. a) Thành và đáy c ng không b xuyên th ng. b) Có kh năng ch ng th m. c) Kích thư c phù h p. d) Có n p đóng m d dàng. đ) Mi ng h p đ l n đ cho v t s c nh n vào mà không c n dùng l c đ y. e) Có dòng ch “CH Đ NG CH T TH I S C NH N” và có v ch báo hi u m c 3/4 h p và có dòng ch “KHÔNG ĐƯ C Đ NG QUÁ V CH NÀY”. g) Màu vàng. h) Có quai ho c kèm h th ng c đ nh. i) Khi di chuy n v t s c nh n bên trong không b đ ra ngoài. 3. Đ i v i các cơ s y t s d ng máy h y kim tiêm, máy c t bơm kim tiêm, h p đ ng ch t th i s c nh n ph i đư c làm b ng kim lo i ho c nh a c ng, có th dùng l i và ph i là m t b ph n trong thi t k c a máy h y, c t bơm kim. 4. Đ i v i h p nh a đ ng ch t th i s c nh n có th tái s d ng, trư c khi tái s d ng, h p nh a ph i đư c v sinh, kh khu n theo quy trình kh khu n d ng c y t . H p nh a sau khi kh khu n đ tái s d ng ph i còn đ các tính năng ban đ u. Đi u 10. Thùng đ ng ch t th i a) Ph i làm b ng nh a có t tr ng cao, thành d y và c ng ho c làm b ng kim lo i có n p đ y m b ng đ p chân. Nh ng thùng thu gom có dung tích t 50 lít tr lên c n có bánh xe đ y. b) Thùng màu vàng đ thu gom các túi, h p ch t th i màu vàng. c) Thùng màu đen đ thu gom các túi ch t th i màu đen. Đ i v i ch t th i phóng x , thùng đ ng ph i làm b ng kim lo i. d) Thùng màu xanh đ thu gom các túi ch t th i màu xanh. đ) Thùng màu tr ng đ thu gom các túi ch t th i màu tr ng. e) Dung tích thùng tùy vào kh i lư ng ch t th i phát sinh, t 10 lít đ n 250 lít. g) Bên ngoài thùng ph i có v ch báo hi u m c 3/4 thùng và ghi dòng ch “KHÔNG ĐƯ C Đ NG QUÁ V CH NÀY”. Đi u 11. Bi u tư ng ch lo i ch t th i: M t ngoài túi, thùng đ ng m t s lo i ch t th i nguy h i và ch t th i đ tái ch ph i có bi u tư ng ch lo i ch t th i phù h p (Ph l c 3 ban hành kèm theo Quy ch này): a) Túi, thùng màu vàng đ ng ch t th i lây nhi m có bi u tư ng nguy h i sinh h c. b) Túi, thùng màu đen đ ng ch t th i gây đ c t bào có bi u tư ng ch t gây đ c t bào kèm dòng ch “CH T GÂY Đ C T BÀO”.
 5. c) Túi, thùng màu đen đ ng ch t th i phóng x có bi u tư ng ch t phóng x và có dòng ch “CH T TH I PHÓNG X ”. b) Túi, thùng màu tr ng đ ng ch t th i đ tái ch có bi u tư ng ch t th i có th tái ch . Đi u 12. Xe v n chuy n ch t th i Xe v n chuy n ch t th i ph i đ m b o các tiêu chu n: có thành, có n p, có đáy kín, d cho ch t th i vào, d l y ch t th i ra, d làm s ch, d t y u , d làm khô. Chương 4: PHÂN LO I, THU GOM, V N CHUY N VÀ LƯU GI CH T TH I R N T I CÁC CƠ S Y T Đi u 13. Phân lo i ch t th i r n 1. Ngư i làm phát sinh ch t th i ph i th c hi n phân lo i ngay t i nơi phát sinh ch t th i. 2. T ng lo i ch t th i ph i đ ng trong các túi và thùng có mã màu kèm bi u tư ng theo đúng quy đ nh. Đi u 14. Thu gom ch t th i r n trong cơ s y t 1. Nơi đ t thùng đ ng ch t th i. a) M i khoa, phòng ph i đ nh rõ v trí đ t thùng đ ng ch t th i y t cho t ng lo i ch t th i, nơi phát sinh ch t th i ph i có lo i thùng thu gom tương ng. b) Nơi đ t thùng đ ng ch t th i ph i có hư ng d n cách phân lo i và thu gom. c) S d ng thùng đ ng ch t th i theo đúng tiêu chu n quy đ nh và ph i đư c v sinh hàng ngày. d) Túi s ch thu gom ch t th i ph i luôn có s n t i nơi ch t th i phát sinh đ thay th cho túi cùng lo i đã đư c thu gom chuy n v nơi lưu gi t m th i ch t th i c a cơ s y t . 2. M i lo i ch t th i đư c thu gom vào các d ng c thu gom theo mã màu quy đ nh và ph i có nhãn ho c ghi bên ngoài túi nơi phát sinh ch t th i. 3. Các ch t th i y t nguy h i không đư c đ l n trong ch t th i thông thư ng. N u vô tình đ l n ch t th i y t nguy h i vào ch t th i thông thư ng thì h n h p ch t th i đó ph i đư c x lý và tiêu h y như ch t th i y t nguy h i. 4. Lư ng ch t th i ch a trong m i túi ch đ y t i 3/4 túi, sau đó bu c c túi l i. 5. T n su t thu gom: H lý ho c nhân viên đư c phân công hàng ngày ch u trách nhi m thu gom các ch t th i y t nguy h i và ch t th i thông thư ng t nơi ch t th i phát sinh v nơi t p trung ch t th i c a khoa ít nh t 1 l n trong ngày và khi c n. 6. Ch t th i có nguy cơ lây nhi m cao trư c khi thu gom v nơi t p trung ch t th i c a cơ s y t ph i đư c x lý ban đ u t i nơi phát sinh ch t th i. Đi u 15. V n chuy n ch t th i r n trong cơ s yt 1. Ch t th i y t nguy h i và ch t th i thông thư ng phát sinh t i các khoa/phòng ph i đư c v n chuy n riêng v nơi lưu gi ch t th i c a cơ s y t ít nh t m t l n m t ngày và khi c n. 2. Cơ s y t ph i quy đ nh đư ng v n chuy n và gi v n chuy n ch t th i. Tránh v n chuy n ch t th i qua các khu v c chăm sóc ngư i b nh và các khu v c s ch khác. 3. Túi ch t th i ph i bu c kín mi ng và đư c v n chuy n b ng xe chuyên d ng; không đư c làm rơi, vãi ch t th i, nư c th i và phát tán mùi hôi trong quá trình v n chuy n. Đi u 16. Lưu gi ch t th i r n trong các cơ s y t 1. Ch t th i y t nguy h i và ch t th i thông thư ng ph i lưu gi trong các bu ng riêng bi t. 2. Ch t th i đ tái s d ng, tái ch ph i đư c lưu gi riêng. 3. Nơi lưu gi ch t th i t i các cơ s y t ph i có đ các đi u ki n sau: a) Cách xa nhà ăn, bu ng b nh, l i đi công c ng và khu v c t p trung đông ngư i t i thi u là 10 mét.
 6. b) Có đư ng đ xe chuyên ch ch t th i t bên ngoài đ n. c) Nhà lưu gi ch t th i ph i có mái che, có hàng rào b o v , có c a và có khóa. Không đ súc v t, các loài g m nh m và ngư i không có nhi m v t do xâm nh p. d) Di n tích phù h p v i lư ng ch t th i phát sinh c a cơ s y t . đ) Có phương ti n r a tay, phương ti n b o h cho nhân viên, có d ng c , hóa ch t làm v sinh. e) Có h th ng c ng thoát nư c, tư ng và n n ch ng th m, thông khí t t. g) Khuy n khích các cơ s y t lưu gi ch t th i trong nhà có b o qu n l nh. 4. Th i gian lưu gi ch t th i y t nguy h i t i cơ s y t . a) Th i gian lưu gi ch t th i trong các cơ s y t không quá 48 gi . b) Lưu gi ch t th i trong nhà b o qu n l nh ho c thùng l nh: th i gian lưu gi có th đ n 72 gi . c) Ch t th i gi i ph u ph i chuy n đi chôn ho c tiêu h y hàng ngày. d) Đ i v i các cơ s y t có lư ng ch t th i y t nguy h i phát sinh dư i 5 kg/ngày, th i gian thu gom t i thi u hai l n trong m t tu n. Chương 5: V N CHUY N CH T TH I R N Y T RA NGOÀI CƠ S YT Đi u 17. V n chuy n 1. Các cơ s y t ký h p đ ng v i cơ s có tư cách pháp nhân trong vi c v n chuy n và tiêu h y ch t th i. Trư ng h p đ a phương chưa có cơ s đ tư cách pháp nhân v n chuy n và tiêu h y ch t th i y t thì cơ s y t ph i báo cáo v i chính quy n đ a phương đ gi i quy t. 2. Ch t th i y t nguy h i ph i đư c v n chuy n b ng phương ti n chuyên d ng b o đ m v sinh, đáp ng yêu c u t i Thông tư s 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n đi u ki n hành ngh và th t c l p h sơ, đăng ký, c p phép hành ngh , mã s qu n lý ch t th i nguy h i. 3. Ch t th i y t nguy h i trư c khi v n chuy n t i nơi tiêu h y ph i đư c đóng gói trong các thùng đ tránh b b c ho c v trên đư ng v n chuy n. 4. Ch t th i gi i ph u ph i đ ng trong hai lư t túi màu vàng, đóng riêng trong thùng ho c h p, dán kín n p và ghi nhãn “CH T TH I GI I PH U” trư c khi v n chuy n đi tiêu h y. Đi u 18. H sơ theo dõi và v n chuy n ch t th i M i cơ s y t ph i có h th ng s theo dõi lư ng ch t th i phát sinh hàng ngày; có ch ng t ch t th i y t nguy h i và ch t th i thông thư ng đư c chuy n đi tiêu h y theo m u quy đ nh t i Thông tư s 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n đi u ki n hành ngh và th t c h sơ, đăng ký, c p phép hành ngh , mã s qu n lý ch t th i nguy h i. Chương 6: MÔ HÌNH, CÔNG NGH X LÝ VÀ TIÊU H Y CH T TH I R N Y T Đi u 19. Các mô hình x lý, tiêu h y ch t th i r n y t nguy h i và áp d ng mô hình: 1. Các mô hình x lý, tiêu h y ch t th i r n y t nguy h i bao g m: a) Mô hình 1: Trung tâm x lý và tiêu h y ch t th i y t nguy h i t p trung. b) Mô hình 2: Cơ s x lý và tiêu h y ch t th i y t nguy h i cho c m cơ s y t . c) Mô hình 3: X lý và tiêu h y ch t th i r n y t nguy h i t i ch . 2. Các cơ s y t căn c vào quy ho ch, y u t đ a lý, đi u ki n kinh t và môi trư ng đ áp d ng m t trong các mô hình x lý và tiêu h y ch t th i y t quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này. Đi u 20. Công ngh x lý và tiêu h y ch t th i y t nguy h i 1. Vi c l a ch n công ngh x lý ch t th i y t nguy h i ph i b o đ m tiêu chu n môi trư ng và đáp ng các yêu c u c a các Công ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên.
 7. 2. Các công ngh x lý ch t th i y t nguy h i g m: thiêu đ t trong lò đ t đ t tiêu chu n môi trư ng, kh khu n b ng hơi nóng m; công ngh vi sóng và các công ngh x lý khác. Khuy n khích áp d ng công ngh thân thi n v i môi trư ng. Đi u 21. Phương pháp x lý ban đ u ch t th i có nguy cơ lây nhi m cao 1. Ch t th i có nguy cơ lây nhi m cao ph i đư c x lý an toàn g n nơi ch t th i phát sinh. 2. Phương pháp x lý ban đ u ch t th i có nguy cơ lây nhi m cao có th áp d ng m t trong các phương pháp sau: a) Kh khu n b ng hóa ch t: ngâm ch t th i có nguy cơ lây nhi m cao trong dung d ch Cloramin B 1-2%, Javen 1-2% trong th i gian t i thi u 30 phút ho c các hóa ch t kh khu n khác theo hư ng d n s d ng c a nhà s n xu t và theo quy đ nh c a B Y t . b) Kh khu n b ng hơi nóng: cho ch t th i có nguy cơ lây nhi m cao vào trong máy kh khu n b ng hơi nóng và v n hành theo đúng hư ng d n c a nhà s n xu t. c) Đun sôi liên t c trong th i gian t i thi u 15 phút. 3. Ch t th i có nguy cơ lây nhi m cao sau khi x lý ban đ u có th đem chôn ho c cho vào túi nilon màu vàng đ hòa vào ch t th i lây nhi m. Trư ng h p ch t th i này đư c x lý ban đ u b ng phương pháp ti t khu n b ng nhi t ư t, vi sóng ho c các công ngh hi n đ i khác đ t tiêu chu n thì sau đó có th x lý như ch t th i thông thư ng và có th tái ch . Đi u 22. Các phương pháp x lý và tiêu h y ch t th i lây nhi m 1. Ch t th i lây nhi m có th x lý và tiêu h y b ng m t trong các phương pháp sau: a) Kh khu n b ng nhi t ư t (autoclave) b) Kh khu n b ng vi sóng c) Thiêu đ t d) Chôn l p h p v sinh: Ch áp d ng t m th i đ i v i các cơ s y t các t nh mi n núi và trung du chưa có cơ s x lý ch t th i y t nguy h i đ t tiêu chu n t i đ a phương. H chôn l p t i đ a đi m theo quy đ nh c a chính quy n và đư c s ch p thu n c a cơ quan qu n lý môi trư ng t i đ a phương. H chôn l p ph i đáp ng các yêu c u: có hàng rào vây quanh, cách xa gi ng nư c, xa nhà t i thi u 100m, đáy h cách m c nư c b m t t i thi u 1,5 mét, mi ng h nhô cao và che t m th i đ tránh nư c mưa, m i l n chôn ch t th i ph i đ lên trên m t h l p đ t d y t 10-25 cm và l p đ t trên cùng d y 0,5 mét. Không chôn ch t th i lây nhi m l n v i ch t th i thông thư ng. Ch t th i lây nhi m ph i đư c kh khu n trư c khi chôn l p. đ) Trư ng h p ch t th i lây nhi m đư c x lý b ng phương pháp ti t khu n b ng nhi t ư t, vi sóng và các công ngh hi n đ i khác đ t tiêu chu n thì sau đó có th x lý, tái ch , tiêu h y như ch t th i thông thư ng. 2. Ch t th i s c nh n: Có th áp d ng m t trong các phương pháp tiêu h y như sau: a) Thiêu đ t trong lò đ t chuyên d ng cùng v i ch t th i lây nhi m khác. b) Chôn tr c ti p trong các h xây xi măng chuyên dùng đ chôn v t s c nh n: h có đáy, có thành và có n p đ y b ng bê tông. 3. Ch t th i gi i ph u: Có th áp d ng m t trong các phương pháp sau: a) X lý và tiêu h y gi ng như các ch t th i lây nhi m đã nêu Kho n 1 Đi u 22. b) B c trong hai l p túi màu vàng, đóng thùng và đưa đi chôn nghĩa trang. c) Chôn trong h bê tông có đáy và n p kín. Đi u 23. Phương pháp x lý, tiêu h y ch t th i hóa h c 1. Các phương pháp chung đ x lý, tiêu h y ch t th i hóa h c nguy h i: a) Tr l i nhà cung c p theo h p đ ng.
 8. b) Thiêu đ t trong lò đ t có nhi t đ cao. c) Phá h y b ng phương pháp trung hòa ho c th y phân ki m. d) Trơ hóa trư c khi chôn l p: tr n l n ch t th i v i xi măng và m t s v t li u khác đ c đ nh các ch t đ c h i có trong ch t th i. T l các ch t pha tr n như sau: 65% ch t th i dư c ph m, hóa h c, 15% vôi, 15% xi măng, 5% nư c. Sau khi t o thành m t kh i đ ng nh t dư i d ng c c thì đem đi chôn. 2. X lý và tiêu h y ch t th i dư c ph m, áp d ng m t trong các phương pháp sau: a) Thiêu đ t cùng v i ch t th i lây nhi m n u có lò đ t. b) Chôn l p t i bãi chôn l p ch t th i nguy h i c) Trơ hóa d) Ch t th i dư c ph m d ng l ng đư c pha loãng và th i vào h th ng x lý nư c th i c a cơ s yt . 3. X lý và tiêu h y ch t th i gây đ c t bào, áp d ng m t trong các phương pháp tiêu h y sau: a) Tr l i nhà cung c p theo h p đ ng. b) Thiêu đ t trong lò đ t có nhi t đ cao (Ph l c 2: M t s thu c gây đ c t bào thư ng s d ng trong y t và nhi t đ t i thi u đ tiêu h y ch t gây đ c t bào). c) S d ng m t s ch t oxy hóa như KMnO4, H2SO4 v.v… giáng hóa các ch t gây đ c t bào thành h p ch t không nguy h i. d) Trơ hóa sau đó chôn l p t i bãi chôn l p ch t th i t p trung. 4. X lý và tiêu h y ch t th i ch a kim lo i n ng: a) Tr l i nhà s n xu t đ thu h i kim lo i n ng. b) Tiêu h y t i nơi tiêu h y an toàn ch t th i công nghi p. c) N u 2 phương pháp trên không th c hi n đư c, có th áp d ng phương pháp đóng gói kín b ng cách cho ch t th i vào các thùng, h p b ng kim lo i ho c nh a polyethylen có t tr ng cao, sau đó thêm các ch t c đ nh (xi măng, vôi cát), đ khô và đóng kín. Sau khi đóng kín có th th i ra bãi th i. Đi u 24. X lý và tiêu h y ch t th i phóng x Cơ s y t s d ng ch t phóng x và d ng c thi t b liên quan đ n ch t phóng x ph i tuân theo các quy đ nh hi n hành c a pháp lu t v an toàn b c x . Đi u 25. X lý và tiêu h y các bình áp su t Có th áp d ng m t trong các phương pháp sau: a) Tr l i nơi s n xu t. b) Tái s d ng c) Chôn l p thông thư ng đ i v i các bình áp su t có th tích nh . Đi u 26. X lý và tiêu h y ch t th i r n thông thư ng 1. Tái ch , tái s d ng a) Danh m c ch t th i thông thư ng đư c tái ch , tái s d ng theo Ph l c 4 ban hành kèm theo Quy ch này. b) Ch t th i thông thư ng đư c tái ch ph i b o đ m không có y u t lây nhi m và các ch t hóa h c nguy h i gây nh hư ng cho s c kh e. c) Ch t th i đư c phép tái ch , tái s d ng ch cung c p cho t ch c cá nhân có gi y phép ho t đ ng và có ch c năng tái ch ch t th i. d) Cơ s y t giao cho m t đơn v ch u trách nhi m t ch c, ki m tra, giám sát ch t ch vi c x lý ch t th i thông thư ng theo đúng quy đ nh đ ph c v m c đích tái ch , tái s d ng. 2. X lý và tiêu h y: Chôn l p t i bãi chôn l p ch t th i trên đ a bàn.
 9. Chương 9: X LÝ NƯ C TH I VÀ CH T TH I KHÍ Đi u 27. Quy đ nh chung v x lý nư c th i 1. M i b nh vi n ph i có h th ng thu gom và x lý nư c th i đ ng b . 2. Các b nh vi n không có h th ng x lý nư c th i ph i b sung h th ng x lý nư c th i hoàn ch nh. 3. Các b nh vi n đã có h th ng x lý nư c th i t trư c nhưng b h ng không ho t đ ng ho c ho t đ ng không hi u qu , ph i tu b và nâng c p đ v n hành đ t tiêu chu n môi trư ng. 4. Các b nh vi n xây d ng m i, b t bu c ph i có h th ng x lý nư c th i trong h ng m c xây d ng đư c cơ quan có th m quy n phê duy t. 5. Công ngh x lý nư c th i b nh vi n ph i đáp ng v i các tiêu chu n môi trư ng, ph i phù h p v i các đi u ki n đ a hình, kinh phí đ u tư, chi phí v n hành và b o trì. 6. Đ nh kỳ ki m tra ch t lư ng x lý nư c th i và lưu gi h sơ x lý nư c th i. Đi u 28. Thu gom nư c th i 1. B nh vi n ph i có h th ng thu gom riêng nư c b m t và nư c th i t các khoa, phòng. H th ng c ng thu gom nư c th i ph i là h th ng ng m ho c có n p đ y. 2. H th ng x lý nư c th i ph i có b thu gom bùn. Đi u 29. Các yêu c u c a h th ng x lý nư c th i b nh vi n 1. Có quy trình công ngh phù h p, x lý nư c th i đ t tiêu chu n môi trư ng; 2. Công su t phù h p v i lư ng nư c th i phát sinh c a b nh vi n; 3. C a x nư c th i ph i thu n l i cho vi c ki m tra, giám sát; 4. Bùn th i t h th ng x lý nư c th i ph i đư c x lý như ch t th i r n y t . 5. Đ nh kỳ ki m tra ch t lư ng x lý nư c th i. Có s qu n lý v n hành và k t qu ki m tra ch t lư ng liên quan. Đi u 30. X lý ch t th i khí 1. Các phòng xét nghi m, kho hóa ch t, dư c ph m ph i có h th ng thông khí và các t h t hơi khí đ c đ m b o tiêu chu n quy đ nh. 2. Các thi t b s d ng khí hóa ch t đ c h i ph i có h th ng x lý khí đ t tiêu chu n trư c khi th i ra môi trư ng. 3. Khí th i lò đ t ch t th i r n y t ph i đư c x lý đ t tiêu chu n môi trư ng Vi t Nam. Chương 10: T CH C TH C HI N Đi u 31. Trách nhi m qu n lý ch t th i y t 1. Ngư i đ ng đ u các cơ s y t a) Ch u trách nhi m v qu n lý ch t th i y t t khi phát sinh t i khâu tiêu h y cu i cùng b) Khâu v n chuy n, x lý và tiêu h y ch t th i y t , có th h p đ ng v i t ch c, cá nhân có tư cách pháp nhân th c hi n. c) L p k ho ch qu n lý ch t th i y t và xây d ng đ án đ u tư, nâng c p cơ s h t ng cho qu n lý ch t th i y t c a đơn v trình c p có th m quy n phê duy t. Vi c đ u tư xây d ng cơ s h t ng cho các d án x lý, tiêu h y ch t th i y t ph i th c hi n theo các quy đ nh v qu n lý đ u tư xây d ng cơ b n hi n hành. d) Mua và cung c p đ các phương ti n chuyên d ng, đ t tiêu chu n cho vi c phân lo i, thu gom, v n chuy n và x lý ch t th i; ph i h p v i các cơ quan môi trư ng, các cơ s x lý ch t th i c a đ a phương đ x lý và tiêu h y ch t th i y t theo quy đ nh.
 10. đ) Th c hi n các bi n pháp làm gi m lư ng ch t th i y t ph i tiêu h y thông qua các ho t đ ng gi m thi u, thu gom, tái ch và tái s d ng sau khi x lý đúng quy đ nh. 2. Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m qu n lý và xây d ng k ho ch x lý ch t th i y t trên đ a bàn trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét phê duy t, và t ch c th c hi n. 3. Th trư ng các cơ s y t tr c thu c B Y t ; Th trư ng y t các ngành ch u trách nhi m qu n lý và xây d ng k ho ch x lý ch t th i y t c a cơ s và các đơn v tr c thu c trình B trư ng B ch qu n đ xem xét, phê duy t và t ch c th c hi n. 4. Các V , C c, Thanh tra B Y t ch u trách nhi m trong vi c qu n lý ch t th i y t theo ch c năng, nhi m v do B trư ng B Y t quy đ nh. Đi u 32. Đào t o và nghiên c u 1. B Y t xây d ng chương trình, tài li u đào t o v qu n lý ch t th i y t đ áp d ng th ng nh t trong các cơ s y t ; Đưa n i dung qu n lý ch t th i y t vào chương trình đào t o trong các trư ng y, dư c; Nghiên c u ng d ng các công ngh tiên ti n và phù h p cho vi c x lý và tiêu h y ch t th i y t . 2. Các cơ s y t t ch c hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý ch t th i y t cho t t c cán b viên ch c c a đơn v và các đ i tư ng có liên quan, hư ng d n ngư i b nh và gia đình ngư i b nh vi c phân lo i ch t th i y t theo quy đ nh. Đi u 33. Đăng ký ch ngu n th i và x lý ch t th i Các cơ s y t th c hi n đăng ký ch ngu n th i và x lý ch t th i theo hư ng d n t i Thông tư s 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n đi u ki n hành ngh và th t c l p h sơ, đăng ký, c p phép hành ngh , mã s qu n lý ch t th i nguy h i. Đi u 34. Kinh phí 1. Các cơ s y t ph i b trí ngu n kinh phí cho qu n lý ch t th i y t . 2. Kinh phí đ u tư cho xây d ng cơ s h t ng, v n hành và qu n lý ch t th i y t t các ngu n sau: a) Ngân sách nhà nư c: - Ngân sách s nghi p y t - Ngân sách s nghi p b o v môi trư ng b) Ngu n v n c a các t ch c qu c t , các Chính ph , các t ch c phi Chính ph . c) Các ngu n v n h p pháp khác./. PH L C 1 CH T HÓA H C NGUY H I THƯ NG ĐƯ C S D NG TRONG Y T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 43/2007/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Yt ) Formaldehyde Các ch t quang hóa h c: hydroquinone; kali hydroxide; b c; glutaraldehyde. Các dung môi: Các h p ch t halogen: methylene chloride, chlorofom, freons, trichloro ethylene và 1,1,1- trichloromethane
 11. Các thu c mê b c hơi: halothane (Fluothane), enflurane (Ethrane), isoflurane (Forane) Các h p ch t không có halogen: xylene, acetone, isopropanol, toluen, ethyl acetate, acetonitrile, benzene Oxite ethylene Các ch t hóa h c h n h p: phenol d um các dung môi làm v sinh c n ethanol; methanol acide PH L C 2 M TS THU C GÂY Đ C T BÀO THƯ NG S D NG TRONG Y T VÀ NHI T Đ T I THI U Đ TIÊU H Y THU C GÂY Đ C T BÀO (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 43/2007/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Yt ) o Thu c Nhi t đ phá h y ( C) Asparaginase 800 Bleomycin 1000 Carboplatin 1000 Carmustine 800 Cisplatin 800 Cyclophosphamide 900 Cytarabine 1000 Dacarbazine 500 Dactinomycin 800 Daunorubicin 700 Doxorubicin 700 Epirubicin 700 Etoposide 1000 Fluorouracil 700 Idarubicin 700 Melphalan 500 Metrotrexate 1000 Mithramycin 1000 Mitomycin C 500 Mitozantrone 800 Mustine 800 Thiotepa 800 Vinblastine 1000 Vincristine 1000
 12. Vindesine 1000 PH L C 3 M T S BI U TƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 43/2007/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Yt ) Bi u tư ng nguy h i sinh h c: Bi u tư ng ch t phóng x : (Hình v màu đen trên n n đ ) Bi u tư ng ch t gây đ c t bào: Bi u tư ng ch t th i có th tái ch : PH L C 4 DANH M C CH T TH I ĐƯ C PHÉP THU GOM PH C V M C ĐÍCH TÁI CH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 43/2007/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Yt ) Các v t li u thu c ch t th i thông thư ng không dính, ch a các thành ph n nguy h i (lây nhi m, ch t hóa h c nguy h i, ch t phóng x , thu c gây đ c t bào) đư c phép thu gom ph c v m c đích tái ch , bao g m: a) Nh a:
 13. - Chai nh a đ ng các dung d ch không có ch t hóa h c nguy h i như: dung d ch NaCl 0,9%, glucose, natri bicacbonate, ringer lactat, dung d ch cao phân t , d ch l c th n và các chai nh a đ ng dung d ch không nguy h i khác. - Các v t li u nh a khác không dính các thành ph n nguy h i; b) Th y tinh: - Chai th y tinh đ ng các dung d ch không ch a các thành ph n nguy h i. - L th y tinh đ ng thu c tiêm không ch a các thành ph n nguy h i. c) Gi y: Gi y, báo, bìa, thùng các-tông, v h p thu c và các v t li u gi y. d) Kim lo i: Các v t li u kim lo i không dính các thành ph n nguy h i.
Đồng bộ tài khoản