Quyết định số 431/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
130
lượt xem
23
download

Quyết định số 431/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 431/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế phòng khám đa khoa khu vực tuyến huyện theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008- 2010 do Bộ Y tế ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 431/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 431/Q -BYT Hà N i, ngày 10 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C TRANG THI T BN Y T PHÒNG KHÁM A KHOA KHU V C TUY N HUY N THEO QUY T NNH S 47/2008/Q -TTg NGÀY 02/4/2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C PHÊ DUY T ÁN U TƯ XÂY D NG, C I T O, NÂNG C P B NH VI N A KHOA HUY N, B NH VI N A KHOA KHU V C LIÊN HUY N S D NG V N TRÁI PHI U CHÍNH PH VÀ CÁC NGU N V N H P PHÁP KHÁC GIAI O N 2008- 2010 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án u tư xây d ng, c i t o, nâng c p b nh vi n a khoa huy n và b nh vi n a khoa khu v c liên huy n s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai o n 2008 - 2010; Theo ngh c a các Ông: V trư ng V Trang thi t b - Công trình y t , V trư ng V K ho ch - Tài chính, C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c trang thi t b y t phòng khám a khoa khu v c tuy n huy n ư c u tư theo quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph . i u 2. Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ s y t căn c vào danh m c trang thi t b y t ban hành kèm theo Quy t nh này, căn c tình hình th c t c a a phương (trang thi t b s n có, năng l c i ngũ cán b , cơ s h t ng, nhu c u khám, ch a b nh c a nhân dân trong khu v c và các y u t liên quan khác) và căn c phân tuy n k thu t v khám ch a b nh l p d án u tư trang thi t b y t cho phòng khám a khoa khu v c trên a bàn, trình c p có thNm quy n phê duy t, u tư b ng ngu n v n trái phi u Chính ph theo Quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph và các ngu n kinh phí h p pháp khác, theo úng các quy nh c a Nhà nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 4. Các Ông/ Bà Chánh Văn phòng B , V trư ng V Trang thi t b - Công trình y t , V K ho ch - Tài chính, C c trư ng C c qu n lý khám ch a b nh, các V , C c
  2. và các ơn v có liên quan thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Kim Ti n DANH M C TRANG THI T BN Y T CHO PHÒNG KHÁM A KHOA KHU V C TUY N HUY N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 431/Q -BYT ngày 10/02/2009 c a B trư ng B Y t ) S STT Tên thi t b ơn v lư ng A. TRANG THI T BN CH N OÁN 1 Bàn khám b nh cái 2-4 2 Bàn khám ph khoa cái 1 3 èn khám b nh cái 2-4 4 èn khám b nh treo trán cái 2 5 Huy t áp k ngư i l n b 5 6 Huy t áp k tr em b 2 7 ng nghe b nh cái 5 8 ng nghe tim thai cái 2 9 è lư i ngư i l n cái 20 10 è lư i tr em cái 10 11 Nhi t k y h c cái 15 12 Búa th ph n x cái 4
  3. 13 Cân ngư i l n có thư c o chi u cao cái 2 14 Cân s c kho lưu ng cái 2 15 Cân tr sơ sinh cái 1 16 Máy i n tim 3 kênh cái 1 17 Máy siêu âm chNn oán xách tay 2 u dò + máy in cái 1 18 Máy xét nghi m nư c ti u t ng 10 thông s cái 1 19 Máy xét nghi m sinh hoá bán t ng cái 1 20 Máy th ư ng huy t cái 1 21 Máy xét nghi m huy t h c bán t ng cái 1 22 Kính hi n vi hai m t cái 1 23 H p m b m tay cái 1 24 èn khám m t tai mũi cái 1 25 B d ng c khám tai mũi h ng b 2 26 B ng ki m tra th l c cái 1 27 B d ng c khám m t b 2 28 Gh khám và i u tr răng cái 1 29 B d ng c khám răng ơn gi n b 4 30 B d ng c khám ph khoa b 5 31 B d ng c ki m tra c t cung b 1 32 Thư c o khung ch u cái 1 33 Thư c o t cung 300 mm chia 20 mm cái 1 B. TRANG THI T BN I U TRN 34 Bàn cái 1 35 Bàn làm r n và h i s c sơ sinh cái 1 36 B h i s c tr sơ sinh b 1 37 B n t m tr sơ sinh 25 lít cái 1
  4. 38 Qu th t tháo sơ sinh 30 ml cái 2 39 Hút s a bóp tay cái 2 40 Bàn ti u ph u cái 1 41 èn m di ng 60.000 lux cái 1 42 Máy hút d ch ch y i n cái 2 43 B d ng c ti u ph u b 4 44 N pc nh gãy xương các lo i b 10 45 B d ng c chích ch p m t b 1 46 B d ng c nh răng ngư i l n b 2 47 B d ng c nh răng tr em b 2 48 B m khí qu n b 1 49 Bóng bóp hô h p ngư i l n b 2 50 Bóng bóp hô h p tr em b 2 51 èn h ng ngo i i u tr cái 2 52 Máy khí dung cái 2 53 Máy i n châm cái 4 54 m s c thu c b ng i n cái 1-3 55 B d ng c sao tNm bào ch ông dư c b 1 56 Kim châm c u b 50 57 B giác hơi b 4 58 B t và tháo d ng c t cung b 4 59 B d ng c b 3 60 B d ng c c t khâu t ng sinh môn b 1 61 B d ng c hút thai b 3 62 B d ng c r a d dày b 1 63 B c th t dây và ng n i Irrigator 1,5 Lw b 2
  5. 64 Thông ti u n ; Thông ti u nam cái 2 65 Túi chư m nóng l nh b ng cao su 2 lít cái 2 C. TRANG THI T BN CHUNG 66 Giư ng b nh cái 10 -15 67 T u giư ng cái 10 -15 68 T thu c cái 2 69 T ng thu c hoàn tán cái 1 70 T ng thu c nhi u ô kéo cái 1 71 èn c c tím ti t trùng cái 1 72 N i lu c d ng c cái 3 73 Máy hu bơm kim tiêm cái 1 74 H p h p bông băng hình tr cái 10 75 H p thu gom v t s c nh n cái 1 76 Thùng l nh ch a v c xin cái 5 77 T l nh 160 lít cái 1 78 N i h p i n 30 lít á 50 lít cái 1 79 T s y i n 250OC, 100 lít cái 2-3 Bình ôxy + ng h o áp l c + van i u ch nh + bình làm 80 b 2 Nm + Cannula th ôxy các c + dây d n ôxy 81 Xe Ny bình ôxy cái 1 82 Giá truy n d ch cái 2 83 H p ng d ng c cái 10 84 Cáng Ny cái 1 85 Cáng tay cái 1 86 Xe Ny b nh nhân cái 1 87 Xe Ny c p phát thu c cái 2 88 Xe Ny d ng c chi c 2-4
  6. 89 Loa phóng thanh c m tay cái 1 90 Lò sư i i n cái 2 91 Máy bơm nư c ch y i n cái 1 92 Máy phát i n 5 KVA/220V cái 1 93 Máy thu hình cái 1 94 Máy vi tính + máy in b 1 Chú ý: Danh m c trang thi t b y t trên dùng cho các phòng khám a khoa khu v c ư c u tư t ngu n v n trái phi u theo Quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph . Ngoài danh m c trang thi t b y t trên, cơ s y t có th căn c vào tình hình th c t c a a phương (năng l c i ngũ cán b , cơ s h t ng, trang thi t b s n có, nhu c u khám ch a b nh c a nhân dân trong khu v c và các y u t liên quan khác) i u ch nh thêm ho c gi m b t các trang thi t b y t , tránh lãng phí, trình c p có thNm quy n xem xét, phê duy t u tư ( i u 2 c a Quy t nh).
Đồng bộ tài khoản