Quyết định số 436/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 436/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 436/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Biên Hòa I, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 436/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 436/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 05 năm 2000 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN C I T O, NÂNG C P, KINH DOANH H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P BIÊN HÒA I, T NH NG NAI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 09 năm 1992; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 04 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 c a Chính ph Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh ng Nai (T trình s 2964/UBT ngày 11 tháng 08 năm 1998, T trình s 393/UBT ngày 27 tháng 01 năm 1999 và T trình s 723/UBT ngày 03 tháng 03 năm 2000) và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư (T trình s 7307/BKH-VPT ngày 23 tháng 10 năm 1998 và T trình s 1638/BKH-VPT ngày 27 tháng 03 năm 2000), c a B trư ng B Tài chính (T trình s 5718/TC- TPT ngày 26 tháng 12 năm 1998). QUY T NNH: i u 1. Khu công nghi p Biên Hòa I ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 04 năm 1997 c a Chính ph và ch u s qu n lý tr c ti p c a Ban Qu n lý các khu công nghi p ng Nai. i u 2. Phê duy t D án c i t o, nâng c p, kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Biên Hòa I, t nh ng Nai v i các n i dung sau: 1. Tên D án: D án c i t o, nâng c p, kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Biên Hòa I, t nh ng Nai. 2. Ch u tư: Công ty Phát tri n Khu công nghi p Biên Hòa, có tr s chính t i s 1 ư ng 1 Khu công nghi p Biên Hòa I, thành ph Biên Hòa, t nh ng Nai. 3. M c tiêu D án: C i t o, nâng c p, xây d ng các h th ng giao thông, c p i n, c p thoát nư c, thông tin liên l c, x lý ch t th i, di d i dân, các d ch v ti n ích phát tri n Khu công nghi p… nh m kinh doanh k t c u h t ng ã ư c t o ra trong Khu công nghi p. 4. a i m xây d ng: thành ph Biên Hòa, t nh ng Nai.
  2. 5. Di n tích Khu công nghi p: 335 ha, s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a pháp lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư d tính: 160.338 tri u ng Vi t Nam (chưa tính kinh phí n bù, gi i t a). 7. Ngu n v n: v n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Cơ ch tài chính: các doanh nghi p có 100% v n u tư trong nư c thuê l i t, n p phí s d ng h t ng và phí b o v môi trư ng (và ư c h ch toán nh ng chi phí này vào giá thành s n phNm) theo m c do ch u tư quy nh, có s th a thu n c a Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh ng Nai. 9. Th i gian ho t ng: 50 năm k t ngày có quy t nh u tư. 10. Th i gian xây d ng: 5 năm k t khi có quy t nh cho thuê t. Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i làm y m i th t c c n thi t theo quy nh c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng. i u 3. Công ty Phát tri n Khu công nghi p Biên Hòa ư c hư ng các ưu ãi u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 4. Tách ph n n bù gi i t a thành D án riêng. Giao Ch t ch y ban nhân dân t nh ng Nai phê duy t và ch u trách nhi m th c hi n. D án này theo các quy nh hi n hành. Kinh phí cho ph n n bù gi i t a do ngân sách Nhà nư c c p (d ki n 120 t ng). i u 5. Ch t ch y ban nhân dân t nh ng Nai có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n D án theo quy nh hi n hành, l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, b o m ho t ng có hi u qu cho Khu công nghi p. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 7. Ch t ch y ban nhân dân t nh ng Nai, các B trư ng B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Qu c phòng, B Công nghi p, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam, Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu công nghi p ng Nai, Giám c Công ty Phát tri n Khu công nghi p Biên Hòa và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG
  3. Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản