Quyết định số 437/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 437/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 437/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 437/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 437/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 05 năm 2000 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P TÂN T O M R NG, THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 09 năm 1992; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 04 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/Q -CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh (T trình s 652/UB-DA ngày 28 tháng 02 năm 2000) và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư (T trình s 2558-BKH/VPT ngày 04 tháng 05 năm 2000), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Tân T o m r ng, thành ph H Chí Minh v i các n i dung sau : 1. Tên D án : D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Tân T o m r ng, thành ph H Chí Minh. 2. Ch u tư: Công ty trách nhi m h u h n u tư xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng Khu công nghi p t p trung Tân T o (sau ây g i t t là Công ty Tân T o), có tr s chính t i Khu công nghi p Tân T o, huy n Bình Chánh, thành ph H Chí Minh. 3. M c tiêu D án : t o m t b ng, xây d ng các h th ng giao thông, c p i n, c p nư c, thông tin liên l c, x lý ch t th i… nh m kinh doanh h t ng và nhà xư ng ã ư c t o ra trong Khu công nghi p. 4. a i m xây d ng : xã Tân T o và xã Tân Kiên, huy n Bình Chánh, thành ph H Chí Minh. 5. Di n tích Khu công nghi p ph n m r ng : 262 ha, s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư d án : 888,4 t ng Vi t Nam.
  2. 7. Ngu n v n : v n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Th i gian ho t ng : 50 năm k t ngày có quy t nh phê duy t d án u tư. 9. Th i gian xây d ng : 6 năm k t khi có quy t nh cho thuê t. Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i th c hi n úng quy nh c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng. i u 2. Công ty Tân T o ư c hư ng các ưu ãi u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 3. Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n D án theo quy nh hi n hành, l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, b o m ho t ng có hi u qu cho Khu công nghi p. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 5. Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, các B trư ng B K ho ch và u tư, B Tài chính, B xây d ng, B Qu c phòng, B Công nghi p, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam, Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh, Giám c Công ty Tân T o và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản