Quyết định số 439/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
1
download

Quyết định số 439/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 439/2006/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí tiêm phòng chống gia cầm do của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành, để sửa đổi, bổ sung quy định hỗ trợ kinh phí tiêm phòng cúm gia cầm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 439/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 439/2006/Q -UBND B c Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2006 QUY T ÐNNH V/V S A I, B SUNG QUY NNH H TR KINH PHÍ TIÊM PHÒNG CÚM GIA C M CH TNCH UBND T NH Căn c Lu t T ch c HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002; Căn c Ch th s 25/2005/CT-TTg ngày 12.7.2005 c a Th tư ng Chính ph v tiêm vác xin phòng d ch cúm gia c m; Xét ngh c a Liên S : Tài chính - Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i công văn s 193/TC-NN&PTNT ngày 16.3.2006, QUY T ÐNNH: Ði u 1: S a i, b sung quy nh h tr kinh phí tiêm phòng cúm gia c m trên a bàn t nh B c Ninh (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1760/CT-QÐ ngày 29.8.2005 c a Ch t ch UBND t nh B c Ninh), như sau: 1. Thay th Ði m 2, M c I, Ði u 1, Quy t nh s 1760/CT-QÐ ngày 29.8.2005: Ngân sách t nh h tr toàn b công tiêm phòng, v i m c 100 ng/cơn/l n tiêm i v i gia c m phân tán và gia c m nuôi t p trung các h chăn nuôi trên a bàn t nh. 2. Các kho n chi khác th c hi n úng theo Quy t nh s 1760/CT-QÐ ngày 29.8.2005 và Quy t nh s 1853/CT-QD ngày 14.9.2005 c a Ch t ch UBND t nh. Ði u 2: Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, S Tài chính, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Kho b c Nhà nư c B c Ninh; Chi c c Thú y; Ch t ch UBND các huy n, thành ph và các cơ quan, ơn v có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản