Quyết định số 44/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 44/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2004/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường đại học Y Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2004/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44/2004/Q -TTG Hà N i, ngày 25 tháng 03 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C GIAO NHI M V ÀO T O TH C SĨ CHO TRƯ NG IH CY H I PHÒNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i công văn s 1537/ H&S H ngày 04 tháng 3 năm 2004, QUY T NNH: i u 1. Giao nhi m v ào t o th c sĩ cho Trư ng i h c Y H i Phòng; B Giáo d c và ào t o xem xét, quy nh các chuyên ngành ào t o c th . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Hi u trư ng Trư ng i h c Y H i Phòng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , PHÓ TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP, - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Văn phòng Qu c h i, - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Ph m Gia Khiêm - Toà án nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - H c vi n Hành chính qu c gia, - Trư ng i h c Y H i Phòng, - Công báo, - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu: KG (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản