intTypePromotion=3

Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê trong các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 44/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 19 tháng 04 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH THÍ I M M T S CƠ CH , CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH U TƯ XÂY D NG NHÀ CHO CÔNG NHÂN THUÊ TRONG CÁC KHU CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t t ai 2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Căn c Lu t u th u năm 2005; Căn c Lu t Nhà năm 2005; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06/9/2006 c a Chính ph v Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; Căn c Quy t nh s 76/2004/Q -TTg v vi c phê duy t nh hư ng phát tri n nhà n năm 2020 ngày 06/5/2004 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 17/2006/Q - BXD ngày 7/6/2006 c a B Xây d ng v vi c Ban hành Quy nh t m th i v i u ki n t i thi u c a nhà cho ngư i lao ng thuê; Căn c Chương trình 11/Ctr/TU ngày 04/8/2006 c a Thành y Hà N i v vi c xây d ng phát tri n và qu n lý ô th Hà N i giai o n 2006-2010; Căn c Ngh quy t s 06/2006/NQ-H ND ngày 22/7/2006 c a H ND Thành ph v nhi m v tr ng tâm c a Thành ph Hà N i 6 tháng cu i năm 2006; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t t i T trình s 1259/TNMTN -TN T ngày 09/4/2007; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “B n Quy nh thí i m m t s cơ ch , chính sách khuy n khích u tư xây d ng nhà cho công nhân thuê trong các khu công nghi p trên a bàn thành ph Hà N i”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh liên quan n vi c u tư xây d ng khu nhà cho công nhân thuê trong các khu công nghi p trên a bàn Thành ph Hà N i ã ban hành trái v i quy nh này u b bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các s , ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Phí Thái Bình QUY NNH THÍ I M M T S CƠ CH , CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH U TƯ XÂY D NG NHÀ CHO CÔNG NHÂN THUÊ TRONG CÁC KHU CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 44/ 2007/Q -UBND ngày 19/4/2007 c a UBND thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích, yêu c u: 1. M c ích: - T o i u ki n cho ngư i lao ng có nơi n nh, góp ph n tăng năng su t lao ng, nâng cao thu nh p, c i thi n i u ki n lao ng và môi trư ng s ng cho ngư i lao ng góp ph n n nh chính tr và tr t t xã h i ng th i xây d ng tác phong công nghi p cho ngư i lao ng áp ng yêu c u h i nh p kinh t , qu c t . - Nâng cao v th c a doanh nghi p, h tr cho doanh nghi p trong vi c kinh doanh s n xu t. T ng bư c t o i u ki n cho ngư i lao ng có ch t t hơn, kh c ph c tình tr ng xây d ng nhà cho thuê có ch t lư ng th p nh hư ng n s c kh e, năng su t, ch t lư ng lao ng c a ngư i lao ng. - i v i Nhà nư c qu n lý a d ng qu nhà cho công nhân thuê nh m g n l i ích c a ch doanh nghi p và ngư i lao ng th c hi n úng m c tiêu phát tri n kinh t i ôi v i văn minh công b ng xã h i. T p trung gi i quy t i tư ng ư c thuê nhà úng m c ích, yêu c u, công tác qu n lý, i u hành d dàng và thu n l i hơn. - Nh m t o i u ki n th a mãn l i ích gi a nhà nư c, ch doanh nghi p và ngư i lao ng m b o theo nguyên t c hài hòa quy n l i c a các bên gi a ch u tư v i công nhân lao ng t i các khu công nghi p và Nhà nư c. Thúc Ny quá trình xã h i hóa ho t ng kinh doanh cho thuê nhà theo Quy nh c a Lu t Nhà . 2. Yêu c u:
  3. - Vi c u tư xây d ng nhà ph c v cho công nhân thuê t i các khu công nghi p trên a bàn Thành ph ph i m b o các quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng th c hi n theo Lu t Nhà , áp ng các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i và b o v môi trư ng c a Thành ph . - Trong giai o n thí i m: Cơ quan qu n lý nhà cho thuê ch thu ti n thuê nhà thông qua doanh nghi p (không gi i quy t trư ng h p ơn l ). i u 2. i tư ng, ph m vi áp d ng: 1. i tư ng áp d ng: Các t ch c kinh t , doanh nghi p trong và ngoài nư c ang ho t ng ho c chuNn b ho t ng s n xu t t i các khu công nghi p và các ơn v tham gia vào quá trình qu n lý và th c hi n u tư xây d ng nhà cho công nhân thuê t i các khu công nghi p trên a bàn thành ph Hà N i. C th g m: 1.1. Doanh nghi p ang ho t ng, ho c chuNn b ho t ng trong các khu công nghi p. 1.2. Nhà u tư tham gia u tư xây d ng nhà cho công nhân. 1.3. ơn v tham gia vào quá trình qu n lý u tư. 2. Ph m vi áp d ng: Quy nh này áp d ng cho các t ch c u tư xây d ng nhà cho công nhân thuê trong các khu công nghi p trên a bàn thành ph Hà N i. i u 3. M t s nguyên t c cơ b n trong th c hi n ưu ãi, khuy n khích u tư: Cơ ch , chính sách ưu ãi, khuy n khích nhà u tư tham gia u tư xây d ng nhà cho công nhân t i các khu công nghi p thuê ư c th c hi n theo nguyên t c cơ b n sau ây: 1. Vi c ưu ãi, khuy n khích ch ư c th c hi n i v i nhà u tư có i u ki n tham gia. Ưu tiên nh ng doanh nghi p ang có nhu c u v qu nhà cho công nhân thuê trong ó i tư ng công nhân c n thuê thu c doanh nghi p qu n lý. 2. Các cơ ch , chính sách ưu ãi, khuy n khích ư c th c hi n m t (01) l n. 3. Nhà u tư có th ư c hư ng cùng lúc nhi u hình th c ưu ãi, khuy n khích khác nhau. i u 4. Nguyên t c u tư: 1. Nhà cho công nhân t i các khu công nghi p thuê ph i ư c u tư, xây d ng trên cơ s quy ho ch chi ti t xây d ng ho c quy ho ch t ng m t b ng t l 1/500 ư c c p có thNm quy n phê duy t, m b o ng b h t ng k thu t trong ph m vi d án, kh p n i v i h t ng chung c a Thành ph . m b o cho ngư i lao ng có i u ki n ngh ngơi, sinh ho t, làm vi c thu n ti n, ng th i góp ph n c i thi n môi trư ng s ng, cơ s h t ng ô th xung quanh khu v c.
  4. 2. Nhà nư c u tư b ng ngu n v n ngân sách l p quy ho ch chi ti t t l 1/2.000 làm cơ s các nhà u tư nghiên c u, l p quy ho ch chi ti t 1/500 d án u tư xây d ng nhà cho công nhân t i khu công nghi p thuê. Tuỳ t ng trư ng h p c th mà th c hi n u tư xây d ng b ng ngu n v n Trung ương, ngu n v n ngân sách Thành ph . Ưu tiên nh ng doanh nghi p ng v n u tư xây d ng nhà cho công nhân ang làm t i các doanh nghi p liên doanh ho c 100% v n nư c ngoài. Chương 2: QUY N L I VÀ TRÁCH NHI M C A NHÀ U TƯ TH C HI N U TƯ XÂY D NG NHÀ CHO CÔNG NHÂN THUÊ TRONG CÁC KHU CÔNG NGHI P. i u 5. Các ưu ãi và khuy n khích u tư: Nhà u tư có i u ki n, khi tham gia u tư xây d ng nhà cho công nhân trong các khu công nghi p thuê ư c hư ng các ưu ãi, khuy n khích sau ây: 1. ư c cung c p y các thông tin v quy ho ch có liên quan trong quá trình l p d án u tư xây d ng nhà cho công nhân thuê. 2. ư c mi n n p ti n s d ng t khi u tư xây d ng d án theo quy nh c a Lu t Nhà . 3. ư c hư ng các ưu ãi, khuy n khích v thu nhà m c cao nh t theo quy nh c a các văn b n Pháp lu t v thu và ưu ãi v thu theo Lu t u tư. 4. ư c Thành ph h tr ti n n bù GPMB và u tư xây d ng h th ng HTKT bao g m ư ng giao thông, h th ng i n, h th ng c p nư c, thoát nư c n chân hàng rào c a d án. 5. ư c xem xét vay v n t i Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i. i u 6. Trách nhi m c a nhà u tư: Nhà u tư tham gia u tư xây d ng nhà cho công nhân t i các khu công nghi p trên a bàn Thành ph có các nghĩa v sau: 1. ăng ký k ho ch s d ng t c a d án v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t theo Quy ho ch Nhà cho công nhân trong các khu công nghi p trên a bàn Thành ph ã ư c UBND Thành ph phê duy t. 2. Tuân th các quy nh c a Nhà nư c và Thành ph v trình t , th t c u tư theo quy nh Qu n lý u tư và xây d ng hi n hành, th c hi n ho t ng u tư theo úng m c tiêu, n i dung d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. S d ng t úng m c ích. 4. Th c hi n các nghĩa v và quy nh khác theo quy nh c a Pháp lu t.
  5. i u 7. Trình t , th t c th c hi n ưu ãi, khuy n khích u tư: Trình t , th t c th c hi n ưu ãi, khuy n khích u tư xây d ng nhà cho công nhân khu công nghi p thuê khi tri n khai liên quan n s , ngành nào, u th c hi n theo cơ ch m t c a, m t u m i m b o thu n ti n v m t th t c cho các nhà u tư. i u 8. Mô hình, phương th c u tư, khai thác qu n lý: Tuỳ theo t ng trư ng h p c th mà Nhà nư c th c hi n giao u tư xây d ng và qu n lý nhà cho công nhân thuê theo các hình th c: A. Giao cho doanh nghi p th c hi n u tư xây d ng nhà cho công nhân thuê theo hình th c BOT (th i h n 20 năm). 1. Phương th c u tư: 1.1. Căn c t ng d án c th Nhà nư c u tư toàn b ho c m t ph n h t ng k thu t trong ph m vi d án, doanh nghi p u tư ph n xây d ng công trình. 1.2. Kêu g i các doanh nghi p h tr h t ng xã h i nâng cao i s ng tinh th n c a công nhân. 2. Khai thác qu n lý: 2.1. V t ai: Nhà nư c qu n lý qu t xây d ng nhà cho công nhân khu công nghi p. 2.2. V nhà : Giao cho ch doanh nghi p (th c hi n theo hình th c BOT) tr c ti p qu n lý. H t th i h n bàn giao l i cho Nhà nư c qu n lý và ti p t c ưu tiên cho công nhân c a doanh nghi p thuê. Doanh nghi p qu n lý qu nhà cho thuê và i tư ng lao ng ư c thuê nhà , thu ti n thuê nhà, t ch c duy tu b o dư ng công trình. - Giá cho thuê phòng và di n tích nhà cho công nhân ph i phù h p v i khung giá cho thuê n m trong khung giá t i Ngh nh 90/2006/N -CP ngày 06/9/2006 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà . - Doanh nghi p có th tr c ti p qu n lý kinh doanh công trình ho c thuê t ch c qu n lý v i i u ki n doanh nghi p ph i ch u hoàn toàn trách nhi m. - Trư ng h p doanh nghi p phá s n ho c không còn s d ng lao ng, tính kh u hao trong 20 năm th i gian còn l i Nhà nư c hoàn toàn tr kinh phí không tính lãi. B. Nhà nư c th c hi n u tư xây d ng sau ó bàn giao cho Công ty Qu n lý phát tri n nhà Hà N i- S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t qu n lý. 1. Phương th c u tư: 1.1. Nhà nư c u tư toàn b h t ng xã h i, h t ng cơ s công trình và toàn khu m b o i u ki n sinh ho t văn hóa, tinh th n cho công nhân.
  6. 1.2. Doanh nghi p có nhu c u thuê nhà cho công nhân làm vi c t i doanh nghi p h tr m t ph n kinh phí thuê nhà trong th i h n 5-10 năm ho c h tr kinh phí xây d ng u tư h t ng theo s công nhân ăng ký dùng ngu n kinh phí này b sung vào h t ng xã h i c a toàn khu. S ti n này s ư c tr d n (tính b ng s ti n thu ư c cho t ng s công nhân thuê trong th i h n trên - không tính lãi) khi h t th i h n thì ưu tiên ti p t c cho doanh nghi p b trí công nhân thuê và tr ti n thuê theo tháng cho cơ quan qu n lý. 2. Khai thác qu n lý: 2.1. V t ai: Nhà nư c qu n lý qu t xây d ng nhà cho công nhân khu công nghi p. 2.2. V nhà : Công ty Qu n lý phát tri n Nhà Hà N i- S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t tr c ti p qu n lý. - Giá cho thuê phòng và di n tích nhà cho công nhân áp d ng như trư ng h p th c hi n theo hình th c BOT. - Các doanh nghi p có công nhân thuê (ch nh n ăng ký i v i các doanh nghi p và i di n t ch c công oàn c a doanh nghi p) xác nh i tư ng, danh sách lao ng ư c thuê có nhu c u và tiêu chuNn thuê nhà cho công nhân thuê g i danh sách lên Công ty Qu n lý phát tri n Nhà Hà N i th c hi n. - Nhà nư c cam k t m b o n nh th i gian thuê nhà c a công nhân v di n tích cũng như giá cho thuê và ti n thuê nhà ư c nh n tr c ti p t doanh nghi p theo danh sách do t ch c công oàn và doanh nghi p xu t. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 9. Trách nhi m c a các s , ban, ngành: 1. S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t: 1.1. Qu n lý vi c th c hi n các d án nhà cho công nhân thuê trong các khu công nghi p, xác nh cơ ch , chính sách nhà cho công nhân thuê i v i t ng d án m b o theo Lu t Nhà . 1.2. Ch trì cùng các s , ngành liên quan rà soát ti n th c hi n các d án u tư xây d ng nhà cho công nhân thuê trên a bàn Thành ph , xu t v i U ban nhân dân Thành ph l p d án u tư xây d ng nhà cho công nhân thuê. 1.3. Xây d ng quy ch tài chính v thu h i v n sau u tư. ThNm nh cơ c u căn h , ch t lư ng phù h p v i i u ki n kinh t c a các i tư ng lao ng và s phát tri n c a xã h i, thu ti n thuê nhà, qu n lý duy tu b o dư ng, khai thác, trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t. 1.4. Ti p nh n bàn giao và qu n lý nh m i xây d ng theo quy nh hi n hành.
  7. 2. S Tài chính: Hư ng d n, ki m tra vi c s d ng qu n lý quy t toán ngu n kinh phí do ngân sách Thành ph c p, trình U ban nhân dân Thành ph xem xét, phê duy t. 3. S K ho ch và u tư: 3.1. Ph i h p v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, S Tài chính cùng các s , ngành liên quan cân i b trí ngu n v n theo ti n th c hi n, th ng nh t xu t ngu n v n u tư hàng năm, t ng năm trình U ban nhân dân Thành ph xem xét, phê duy t. 3.2. Ph i h p v i các ơn v l p, trình duy t, t ch c th c hi n và lên k ho ch xây d ng d án u tư hàng năm ph c v các t ch c, doanh nghi p t i các khu công nghi p có tiêu chuNn, trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t. 4. S Quy ho ch ki n trúc: Xem xét, rà soát các d án u tư xây d ng các khu công nghi p trên a bàn Thành ph nh t thi t (dành qu t trong các d án xây d ng c m công nghi p xây d ng nhà cho công nhân khu công nghi p thuê là i u ki n khi ch u tư th c hi n d án), trình U ban nhân dân Thành ph xem xét, phê duy t. 5. Qu u tư Phát tri n thành ph Hà N i: 5.1. Th c hi n vi c cho vay và thu h i v n u tư xây d ng qu nhà cho công nhân trong các khu công nghi p thuê theo ch o c a U ban nhân dân Thành ph . 5.2. Th c hi n t hàng mua nhà v i các ch u tư th c hi n d án xây d ng nhà cho công nhân trong các khu công nghi p và thanh toán t ngu n v n u thác c a Qu u tư phát tri n Thành ph . 6. Liên oàn lao ng Thành ph , S Lao ng Thương binh Xã h i: Ph i h p v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t giám sát t ch c công oàn ho c i di n t p th ngư i lao ng c a các doanh nghi p trong các khu công nghi p trong vi c xác nh các i tư ng là ngư i lao ng có nhu c u thuê nhà và giám sát vi c t ch c xét duy t danh sách ngư i lao ng có nhu c u thuê nhà c a t ng doanh nghi p. 7. UBND các qu n, huy n, xã, phư ng trên a bàn d án: 7.1. Ph i h p v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, ch u tư th c hi n d án th c hi n vi c b i thư ng, GPMB t i d án. 7.2. Cung c p các tài li u, thông tin liên quan n vi c th c hi n d án. 8. Công ty Qu n lý và Phát tri n Nhà Hà N i - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t:
  8. 8.1. Qu n lý toàn khu nhà cho công nhân thuê (có th thành l p m t Công ty ho c Xí nghi p chuyên qu n lý nhà cho công nhân thuê). Qu n lý vi c cho ngư i lao ng thuê i v i trư ng h p giao cho Công ty Qu n lý phát tri n nhà Hà N i qu n lý. 8.2. Thu ti n thuê nhà c a ngư i lao ng thông qua các t ch c công oàn c a doanh nghi p. 8.3. T ch c vi c b o dư ng, duy tu qu nhà cho công nhân thuê. 9. ơn v t ch c s d ng lao ng: 9.1. Thu ti n thuê nhà c a ngư i lao ng theo danh sách c a các t ch c công oàn c a doanh nghi p. 9.2. T ch c vi c b o dư ng, duy tu qu nhà cho công nhân thuê ( i v i qu nhà do doanh nghi p th c hi n u tư xây d ng theo quy nh t i b n quy nh thí i m này). i u 10. S a i b sung: Trong quá trình th c hi n Quy nh này n u có phát sinh c n s a i b sung phù h p v i th c ti n, căn c vào xu t c a các s , ban, ngành giao S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t t ng h p trình UBND Thành ph xem xét, Quy t nh./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Phí Thái Bình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản