Quyết định số 45/2001/QĐ/BNN-TY

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
87
lượt xem
2
download

Quyết định số 45/2001/QĐ/BNN-TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2001/QĐ/BNN-TY về việc công bố danh mục thuốc thú y được phép sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, sử dụng tại Việt Nam năm 2001 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2001/QĐ/BNN-TY

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 45/2001/QĐ/BNN-TY Hà N i, ngày 18 tháng 04 năm 2001 QUY T Đ NH V/V CÔNG B DANH M C THU C THÚ Y ĐƯ C PHÉP S N XU T, XU T KH U, NH P KH U, LƯU HÀNH, S D NG T I VI T NAM NĂM 2001 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c b n Quy đ nh v thi hành Pháp l nh thú y, Đi u l qu n lý thu c thú y ban hành kèm theo Ngh đ nh s 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph ; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Thú y QUY T Đ NH: Đi u 1: Công b kèm theo Quy t đ nh này: Danh m c thu c thú y đư c phép s n xu t Danh m c thu c thú y đư c phép xu t kh u Danh m c thu c, nguyên li u làm thu c thú y đư c phép nh p kh u. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ban hành. Bãi b các danh m c thu c thú y ban hành trư c đây. Đi u 3: C c trư ng C c Thú y, th trư ng các cơ quan có liên quan, t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài có ho t đ ng liên quan đ n s n xu t, kinh doanh, s d ng thu c thú y t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TH TRƯ NG Ngô Th Dân DANH M C THU C VÀ NGUYÊN LI U LÀM THU C THÚ Y ĐƯ C PHÉP NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 45/ 2001/QĐ/BNN-TY ngày 18/04/2001c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) IRELAND 1. CÔNG TY FRANKLIN STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1 Ampicillin 10% Inj 100ml FK-1-4/00 2 Ampicillin Inj 100ml FK-2-4/00 3 Amoxycol 10-250 Inj 100ml FK-3-4/00 4 Ampi - Coli Inj 100ml FK-4-4/00 5 Chlor 25% Inj 100ml FK-5-4/00
 2. 6 Chlor - Tetra 10 Inj 100ml FK-6-4/00 7 Francotrim Inj 100ml FK-7-4/00 8 Oxytetracycline 10% Inj 100ml FK-8-4/00 9 Penstep 20/20 Inj 100ml FK-9-4/00 10 Becoject Inj 100ml FK-10-4/00 11 Ferropen 100 Inj 100ml FK-11-4/00 12 Levaject 10% Inj 100ml FK-12-4/00 13 Genta Pig Pump Inj 100ml FK-13-4/00 14 Vitamin AD3E Fort Inj 100ml FK-14-4/00 15 Dexaject Inj 100ml FK-15-4/00 16 Multivitamin Inj 100ml FK-16-4/00 17 Gentaflum 5% Inj 100ml FK-17-4/00 18 Vitol Fort Inj 100ml FK-18-4/00 19 Amino Vitasol B t 1; 100kg FK-19-4/00 20 Vitasol Liquid Dung d ch u ng 100ml; 1l FK-20-4/00 21 T.C.P INJ 100ml FK-21-4/00 22 Tiamulin 10% Inj 100ml FK-22-4/00 23 Tiamulin 25% Inj 100ml FK-23-4/00 24 Tiamulin 100 WSP B t 100g FK-24-4/00 25 Vitaminal Dung d ch u ng 100ml; 1l FK-25-4/00 26 Gentaject F Inj 100ml FK-26-4/00 27 Kanaject 10% Inj 100ml FK-27-4/00 28 Kanaject 20% Inj 100ml FK-28-4/00 29 Oxytocin S Inj 100ml FK-29-4/00 30 Tylosin 10% Inj 100ml FK-30-4/00 31 Tylosin 20% INJ 100ml FK-31-4/00 32 TSO Suspension 200; 500ml FK-32-4/00 33 Eryject C INJ 100ml FK-34-5/00 34 Doxysol C WSP B t 100g; 1kg FK-35-5/00 35 Lincoject S INJ 100ml FK-36-5/00 36 Lincocol WSP B t 100g; 1kg FK-37-5/00 37 Amprolium 20% Powder B t 100g; 1kg FK-42-6/99 38 Colimix Flum B t 100g; 1kg FK-43-6/99 39 Flumed 100 B t 100g; 1kg FK-44-6/99 40 Entsol 20% Oral Liquid Chai 200; 500ml; 1lít FK-45-6/99 2. BIMEDA CHEMICALS EXPORT STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1 Multivitin Inj Chai 100ml BIR-1-1/00
 3. 2 Bimadine Inj Chai 100ml BIR-2-1/00 3 Bimahistamine Inj Chai 100ml BIR-3-1/00 4 Dipen Inj Chai 100ml BIR-4-1/00 5 Aninovital Chai 100ml BIR-5-1/00 6 Bimastat Chai 500ml BIR-6-1/00 7 Multimast Tup 4, 5g BIR-7-1/00 8 Bimavite Plus Inj Chai 100ml BIR-8-1/00 9 Bimotrim Co. Inj Chai 100ml BIR-9-1/00 10 Tylosin Plus Inj Chai 100ml BIR-10-1/00 11 Tetroxy 10% Inj Chai 100ml BIR-11-1/00 12 Tetroxy LA Inj Chai 100ml BIR-12-1/000 13 Bimoxyl LA Inj Chai 100ml BIR-13-1/00 14 Ecofleece Chai 100ml BIR-14-1/00 15 Tetroxy Egg Formula (tetroxy chick formula) BIR-15-1/00 Gói, h p 200; 500; 1kg 16 Neotetroxy Gói, h p 200; 500g; 1kg BIR-16-1/00 17 Bimovital Forte Gói, h p 200; 500g; 1kg BIR-17-1/00 18 Trivetavit forte Inj Chai 100ml BIR-18-1/00 3. CÔNG TY NORBROOK STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Alamycine Chai 50; 100ml NBR-1-5/00 2. betamox LA Chai 50; 100ml NBR-2-5/00 3. Bavitsole combivit Chai 50; 100; 250ml NBR-3-5/00 4. Bavitsole multivit Chai 50; 100; 250ml NBR-4-5/01 5. Depotyl LA Chai 50; 100; 250ml NBR-5-5/01 4. CÔNG TY MEDENTECH STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Aquatabs 1 V 10 viên MDT-1-4/00 2. Aquatabs 5 V 10 viên MDT-2-4/00 3. Aquatabs 20 V 10 viên MDT-3-4/00 4. Aquatabs 150 V 10 viên MDT-4-4/00 5. Aquasept F H p 60 viên MDT-5-6/00 5. CÔNG TY CHANELLA STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1 Chanacyline LA Chai 100ml CN-1-12/00
 4. 2 Chanacyline 10% Chai 100ml CN-2-12/00 3 Multivitamin Inj Chai 100ml CN-3-12/00 4 Neo – Chanaciline Gói 200g CN-4-12/00 5 Gulliver Sulphur Shampoo Chai 250ml CN-5-12/00 6 Gulliver Medicated Shampoo Chai 250ml CN-6-12/00 7 Gulliver Extra Milk Shampoo Chai 250ml CN-7-12/00 8 Gulliver Flea and Tick Shampoo Chai 250ml CN-8-12/00 NĐ 1. CÔNG TY DABUR AYUVET LIMITED STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Stresroak Chai 50; 125; 500ml; Bình 2; 5l DAL-1-7/00 2. Diaroak Gói 30; 100; 200; 400g DAL-2-7/00 Túi nh a 1; 2; 5kg 3. Livfit Vet Liquid (th o dư c) Chai 500ml DAL-3-7/00 Can 1; 2; 5lít 2. CÔNG TY WOCKHARDT VETERINARY LIMITED S Tên s n ph m, đóng gói Ho t ch t chính S đăng ký T.T Name of products, Packing Active Ingredient Registration No. 1. Triquin L 2,5g Quinapyramine Sulfat WVI-1-8/99 B Vet.C Quinapyramine Chloride B Vet.C 2. Wolicyclin 20% LA L 100ml Oxytetracyclin WVI-2-8/99 ANH 1. CÔNG TY ANTEC INTERNATIONAL STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. DSC 1000 Dung d ch 10; 20; 25; 50; 100; 250; 500ml/chai 1; 2,5; 5; 10; 20; 25; 100; 200lít/thùng ATI-1-1/00 2. OO – Cide B t, Gói 290; 330g; 50kg/thùng ATI-2-1/00 3. Virudin Dung d ch 10; 20; 25; 50; 100; 250; 500ml/chai 1; 2; 2,5; 5; 10; 25; 50; 200lít/thùng ATI-3-1/00 4. Farm Fluid S Dung d ch 10; 20; 25; 50; 100; 250; 500ml/chai 1; 2; 2,5; 5; 10; 25; 50; 200lít/thùng ATI-4-1/00 5. Long Life 250 S
 5. Dung d ch 10; 20; 25; 50; 100; 250; 500ml/chai ATI-5-1/00 1; 2; 2,5; 5; 10; 25; 50; 200lít/thùng 6. Virkon S B t 5; 10; 20; 25; 50; 100; 200; 250; 500g/ gói 1; 2,5; 5; 10; 25; 50kg/ bao ATI-6-1/00 2. CÔNG TY ANUPCO STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1 Alflox 10% Inj 100ml AP-2-2/00 2 Aminovit Dung d ch u ng 1000ml AP-3-2/00 3 Layer & Grower Premix B t 2; 5; 25kg AP-4-2/00 4 Vitalyte B t 30; 150g; 1kg AP-5-12/99 5 Anflox 2% Dung d ch u ng 100; 120; 200ml AP-6-12/99 6 Alflox 5% Inj 100ml AP-7-2/00 7 Flumex 20 Dung d ch u ng 100; 1000ml AP-8-2/00 8 Alflox Feed Premix Thùng 1x5kg; 2x10kg AP-10-1/01 9 Poultry Anti Stress Gói 30; 150g AP-11-1/01 10 Flumequin 10 Gói 100g; H p 1kg AP-12-1/00 11 Ancomycin Egg Formula Gói 150g; 1kg AP-13-1/01 12 Alflox 10% (Oral solution) Chai 100; 500; 1000ml AP-14-9/01 13 Alflox Gold Chai 100; 250; 500; 1000ml AP-15-9/01 14 Cotrim 240 Inj Chai 50; 100ml AP-16-9/01 15 Intercept Bình 5; Thùng 25lít AP-17-1/01 16 Ancomycin 200LA Inj 100ml/chai AP-18-1/01 17 Cotrim 400W B t 100g/gói; 500g/h p AP-20-1/01 18 Tylosin 200 Inj 100ml/chai AP-22-1/01 19 Alflox 10% WSP B t tan 1; 5kg; 100g/h p, gói AP-23-6/99 20 Ancoban B t tan 1kg; 100g/h p, gói AP-24-6/99 21 Vitalyte Plus Gói 100g; H p 1kg AP-25-12/99 22 Amoxycillin 15% LA Chai 100ml AP-26-12/99 23 Anflox Platium 100; 250; 500; 1000ml/chai AP-28-12/99 24 Penstrep 20/20 Chai 100ml AP-30-7/00 25 Kitacin 110 Premix H p 1; 5kg; Thùng10kg AP-31-7/00 26 Ivermectin 10 Chai 50; 100ml AP-32-7/00 27 Poultry Electrolyte Gói 150g; H p 1kg; Thùng 10kg AP-33-7/00 28 Vit ADE Inj Chai 100ml AP-34-7/00 29 Tiamulin 100 Inj Chai 100ml AP-35-7/00 30 Ancomycin Aerosol Spray Bình x t 200ml AP-36-7/00 3. CÔNG TY INTERNATIONAL ADDITIVE
 6. STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Agrisweet FE 1; 25kg IA-1-12/00 2. Agrisweet FMT 1; 25kg IA-2-12/00 4. CÔNG TY TITHEBARN STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Quintril 10% Inj Chai 100ml TTUK-01-11/99 2. Tithermectin Chai 100ml TTUK-02-11/99 3. Vitamin ADE Inj Chai 100ml TTUK-03-3/00 4. Penstrep Inj Chai 100ml TTUK-04-5/00 5. Tyloject 20% Chai 100ml TTUK-05-3/01 5. CÔNG TY ECO STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Chlortet FG 150 b t Bao 20; 25kg ECO-01-4/01 2. Oxytet FG 200 b t Bao 20; 25kg ECO-02-4/01 3. Valosin FG 50 b t Bao 20; 25kg ECO-03-4/01 4. Ecomectin 1% Inj Chai 20; 50; 200; 500ml ECO-04-4/01 5. Tyleco Soluble b t Tup 100g; Thùng 25kg ECO-05-4/01 6. Flaveco 40 b t Bao 20; 25kg ECO-06-4/01 7. Sal - Eco 120 b t Bao 20; 25kg ECO-07-4/01 8. Tyleco FG 100 b t Bao 20; 25kg ECO-08-2/00 6. CÔNG TY MERIDEN ANIMAL HEALTH STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Multicide 150 (Disinfectant) Chai 500ml; 1lit MRD-1-8/01 Can 5; 25lít 7. CÔNG TY VERICORE STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Nupor - P 500; 1000ml/chai GP-1-12/99 2. Aureogran 2; 25kg/ bao GP-2-12/99 3. Aureosup on Crystakon 2; 25kg/ bao GP-3-12/99 4. Aureosup - 150 2; 25kg/ bao GP-4-12/99 8. CÔNG TY AGIL
 7. STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Oxystop 2; 25kg/ túi AGIL-1-12/01 9. CÔNG TY ANIMAL MEDICS STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Medistrep 400 Inj 50; 100ml/chai AMD-1-8/01 2. Medicure 300wsp 200; 500; 1000g/gói AMD-2-8/01 3. Trim-Col V wsp 100; 500; 1000g/gói AMD-3-8/01 4. Mediflox 10% Inj 50; 100ml/chai AMD-4-8/01 5. Chloram Plus 250 Inj 50; 100ml/chai AMD-5-8/01 6. Mediprim 500 Oral 500; 1000ml/chai AMD-6-8/01 10. CÔNG TY SWC HEALTH AND HYGIENE STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1 SWC MAXVI-5 Can, Thùng 5; 25; 200 lít SWC-01-3/01 2 SWC BROADOL Can, Thùng 5; 25; 200 lít SWC-02-3/01 3 SWC MAXIKILEEN Can, Thùng 5; 25; 200 lít SWC-03-3/01 AUSTRALIA 1. CÔNG TY DELTA LABORATORIES PTY STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Neoject 200 100ml/l DL-1-1/00 2. Synoject 200 100ml/l DL-2-1/00 3. Lincoject 100ml/l DL-3-1/00 4. Tridine 100ml/l DL-4-1/00 5. Multiject 100ml/l DL-5-1/00 6. Lakavin 10; 20; 100; 1000ml/chai DL-6-1/00 7. Laksovit AD3E + C 10; 20; 100; 1000ml/chai DL-7-1/00 8. Vibeplex 10; 20; 100; 1000ml/chai DL-8-1/00 2. CÔNG TY RURAL CHEMICAL INDUSTRIES STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Anigane 100; 1000ml/chai RCI-1-8/99 2. Selectolyte 10; 50; 100; 400; 2000g/gói RCI-2-8/99 3. CÔNG TY TROY LABORATORIES PTY
 8. STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Sectalin Chai 250ml TROY-1-8/99 4. SOUTHERN CROSS BIOTECH PTY (ALPHARMA ANIMAL HEALTH) STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Reporcin L 500; 1000mg SCB-1-1/00 BELGIUM 1. CÔNG TY N.V VITAMEX S.A STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1 Vitafort L 5% B t, Bao 5; 10; 25kg NVV-1-1/01 2 Biostart 5% AZ B t, Bao 5; 10; 25kg NVV-2-1/01 3 Vitasow B t, Bao 5; 10; 25kg NVV-3-1/01 4 Vitol Pig 0,5% B t, Bao 5; 10; 25kg NVV-4-1/01 5 Babito B t, Bao 5; 10; 25kg NVV-5-1/01 6 Vitalacto B t, Bao 5; 10; 25kg NVV-6-1/01 7 Vitarocid B t, Bao 5; 10; 25kg NVV-7-1/01 8 Galito B t, Gói 100; 500; 1kg; Bao 25kg NVV-8-1/01 2. CÔNG TY TESSENDERLO CHEMIE S.A STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Dicalcium phosphate B t. Bao 20; 50kg TSD-1-1/01 3. CÔNG TY V.M.D.N.V STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. VMD-Supervitamin B t 100g; 1kg VMD-1-1/00 2. VMD-Oligoviplus B t 100g; 1kg VMD-2-1/00 3. VMD-Aminovit B t 100g; 1kg VMD-3-1/00 4. Tylosin Tatrate B t 100g VMD-4-1/00 5. Tylovet-2 0 Inj 100ml VMD-5-1/00 6. Ampivetco-20 Inj 100ml VMD-6-1/00 7. Gentavetco - 5% 100ml VMD-7-1/00 8. Penicillin-30 100ml VMD-8-1/00 9. Pen-Strep 20/20 100ml VMD-9-1/00 10. Methoxaprim Inj 10; 30; 50; 100ml VMD-10-1/00
 9. 11. Penla 15/15 Inj 100ml VMD-11-1/00 12. Flumeq - 50S B t 50; 100; 250; 1000g VMD-12-1/00 13. Retardoxi-20LA Inj 10; 30; 50; 100ml VMD-13-1/00 14. Multivitamin Inj 10; 30; 50; 100ml VMD-14-1/00 15. Vitamin E + Selenium 10; 30; 50; 100ml VMD-15-1/00 16. Ampicillin Trihydrate B t 50; 100; 250; 500; 1000g VMD-16-1/00 17. Vitamin AD3E 50/25/20 Inj 10; 30; 50; 100ml VMD-17-1/00 18. Dexavet O - O.2 Inj 10; 30; 50; 100ml VMD-18-1/00 19. Diminaveto 2,36; 23,6g VMD-21-1/00 20. CTC-Oblets 100viên/h p VMD-22-1/00 21. Amoxtveto - 15S 20; 100; 250; 500g; 1kg/gói VMD-23-1/00 22. Coliveto - 1000 20; 100; 250; 500g; 1kg/gói VMD-24-1/00 23. Doxiveto - 50S 20; 100; 250; 500g; 1kg/gói VMD-25-1/00 24. Oxytetracyline Spay Blue Chai 200ml VMD-26-3/01 25. Fenylbutazon Chai 100ml VMD-27-3/01 4. CÔNG TY PHARMACIA & UPJOHN STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Linco-Spectin 50; 100; 250ml/chai UPJ-1-1/00 2. Biosol-M Pig Pump 30; 120ml/chai UPJ-2-1/00 3. Lutalyse 5; 10; 30ml/ ng UPJ-3-1/00 5. CÔNG TY KELA LABORATORIA N.V STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Oxy – Kel 10 Inj L 100ml KELA-1-4/00 2. Oligovit Inj L 100ml KELA-2-4/00 BUNGARY 1. CÔNG TY BIOVETJOINT STOCK STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Tylovet T B t. Bao 25kg BJS-1-1/01 2. Tylovet 10% B t. Bao 25kg BJS-2-1/01 3. Tylovet 25% B t. Bao 25kg BJS-3-1/01 4. Pandex 1% Inj Chai 25; 10ml BJS-4-1/01 5. Monensin 10% B t. Bao 25kg BJS-5-4/99 6. Tylovet Pulvis B t 100; 200g; 1kg BJS-6-4/99 7. Tylovet B - 50 Inj 25; 50; 100ml BJS-7-4/99 8. Tylovet B - 200 Inj 25; 50; 100ml BJS-8-4/99
 10. 9. Bulmectin 0,2% B t 150g; 25kg BJS-9-4/99 10. Pharmastim 2% B t 100g; 25kg BJS-10-4/99 11. Tylovet – P Bao 25kg BJS-11-12/99 12. Medicide - 200 Chai 1lít BJS-12-12/99 13. Yumamycin 1% Bao 2; 25kg BJS-13-12/99 14. Yumamycin 5% Bao 2; 25kg BJS-14-12/99 15. Salinofarm 6% Bao 2; 25kg BJS-15-12/99 16. Salinofarm 12% Bao 1; 25kg BJS-16-12/99 17. Prazimee – D Viên/ v 4viên /h p BJS-17-12/99 18. Abantel – Bolus 250mg/viên; 20viên/l BJS-18-12/99 CANNADA 1. CÔNG TY VETECH LABORATORIES STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Immucoc vaccine for broiler 1000li u/l VTL-1-4/01 2. Immucoc vaccine for breeder 1000li u/l VTL-2-4/01 2. CÔNG TY DEXTRAN PRODUCT STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Iron Dextran 10% Thùng 200lít DP-1-4/01 2. Iron Dextran 10% - B12 Thùng 200lít DP-2-4/01 3. CÔNG TY INTERFEED STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Vitaject - 6 Solution Thùng 200lít ITF-1-4/01 CU BA 1. CENTER FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Vacoli (V c xin ch ng E.Coli l n) L 20; 50; 100li u CGEB-1-6/99 TAIWAN 1. HUNG CHANG PHARMACEUTICAL
 11. STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Mycillin-S Inj 10; 20; 50; 100ml HCP-1-3/01 2. Cnloro-S Inj 10; 20; 50; 100ml HCP-2-3/01 3. Tychloplone-S Inj 10; 20; 50; 100ml HCP-3-3/01 2. FORWARD INTERNATIONAL STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Flea & Tick Collar for dog FWI-1-6/99 Vòng tr r n chó (Plastic strip) 3. CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Enroxacin 10% Inj L 50; 100ml CCP-1-9/99 2. Enroxacin Oral Sol 10% L 50; 100; 250; 500ml CCP-2-9/99 3. Smelin - C Inj L 20; 50; 100ml CCP-3-9/99 4. Penimycin – S Inj L 20; 100ml CCP-4-3/00 4. CÔNG TY RUEY SHYON PHARMACEUTICAL STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Gapozin Inj Chai 100ml RSPT-1-3/00 2. Cephalothin Inj Chai 100ml RSPT-2-3/00 3. Cephalexin Soluble Powder Gói 100; 1000g RSPT-3-3/00 4. Kanamycin Inj Gói 10g RSPT-4-3/00 Chai 100ml 5. C.T.P Inj Chai 100ml RSPT-5-3/00 6. Penbritin Inj Chai 100ml RSPT-6-3/00 7. Spectlincomycin Inj Chai 100ml RSPT-7-3/00 8. Tylosin Inj Chai 100ml RSPT-8-3/00 GERMANY 1. CÔNG TY BAYER AG Nư c s n STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký xu t 1. Baytril 5% Inj 50; 100ml Đ c BYA-1-4/01 2. Rintal 10% B t 5; 7; 25; 500g Đ c BYA-2-4/01 3. Asuntol 50 B t 10; 100g Đ c BYA-3-4/01
 12. 4. Neguvon Powder B t 10; 100; 250g; 1kg Đ c BYA-4-4/01 5. Negasunt B t 20; 100g; 1kg Đ c BYA-5-4/01 6. Baytical 6% EC Inj 10; 100ml; 1lít Đ c BYA-6-4/01 7. Solfac wp 10 B t 4; 8; 20; 100g; 1; 2; 5kg Đ c BYA-7-3/00 8. Solfac 050 Inj 4; 8; 20; 100; 500ml; 1; 3; 5lít Đ c BYA-8-3/00 9. Latibon B t gói 100g; 1kg Bao 10; 25kg Đ c BYA-9-3/00 10. Bayovac FMD vaccine 20; 50; 100; 250; 500ml/l Đ c BYA-10-3/00 11. Baytril IER 2,5% H p, gói, thùng 1; 2; 12kg Đ c BYA-11-3/00 12. Sebacil Pour On Thùng 200 lít Đ c BYA-12-4/01 Chai, l 10; 20; 50; 60; 100; 250; 1000ml 13. Kiltix collars for dogs. Dài 35; 48; 66cm Đ c BYA-14-4/01 14. Sebacil EC 50% (Phòng tr ngo i ký sinh trùng) Đ c BYA-15-6/00 Chai 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít Thùng 2,5; 5; 10; 180; 200; 250lít 15. Callex 95 SP (Phòng tr n i, ngo i ký sinh trùng) Đ c BYA-16-6/00 Gói 10; 20; 50; 75; 100; 200; 250; 500g; 750g; 1kg Xô 2,5; 5; 7,5kg; Bao 10; 20; 25kg 16 Fly Bait 0,5% Gói: 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg Đ c BYA-17-4/01 Xô 1; 5Kg 17 Rintal 2,4% powder Gói 25; 125; 625g; Bao 25; 50kg Thái Lan BE-1-10/00 18 Baytril 10% Orl.Sol Thái Lan BE-2-10/00 L 10; 20; 50; 100ml; Chai 500; 1000ml 19 Baytril 0,5% Orl.Sol Chai 500; 1000ml Thái Lan BE-3-10/00 20 Rital Bolus 600mg tablet Gói 1viên; H p 50viên Thái Lan BE-4-10/00 21 Catosal 10% Inj. Sol Chai 10; 20; 100ml Thái Lan BE-5-10/00 22 Baycox 2,5% Oral. Sol Thái Lan BE-6-10/00 Chai 10; 20; 50; 100; 500; 1000ml 23 Bayrena 20% Inj Chai 20; 100ml Thái Lan BE-7-10/00 24 Gerocin Inj 10; 20; 50; 100; 500ml Hàn Qu c BYVK-1-9/99 25 Baytril 2.5% Inj 10; 20; 50; 100; 500ml Hàn Qu c BYVK-2-9/99 26 Calphon-Fort Inj 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000ml Hàn Qu c BYVK-3-9/99 27 Binotal B t tiêm 5g Hàn Qu c BYVK-4-9/99 28 Vigantol E Comp Inj 10; 20; 50; 100; 250ml Hàn Qu c BYVK-5-9/99 29 Poriongal Inj 10; 20; 50; 100; 500ml Hàn Qu c BYVK-6-9/99 30 Sebacil Pour – on 500ml; 1; 5; 10; 18lít Hàn Qu c BYVK-7-9/99 31 Oxyvet Inj 5; 10; 15; 20; 50ml Hàn Qu c BYVK-8-9/99 32 Drontal Plus – L tab 660mg/viên Hàn Qu c BYVK-9-9/99 l 5; 10; 30; 100; 200viên 2. CÔNG TY BREMER
 13. STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Ferrum 10% Inj 100ml BM-1-1/01 2. Ferrum 10% + B12 Inj 100ml BM-2-1/01 3. Multivit Inj Inj 100ml BM-3-1/01 4. Hefrotrim 48% Supension BM-5-1/01 Dung d ch u ng 200; 500ml; 1lít 5. Vitamin E + Selecnium Inj 100ml BM-6-1/01 6. Trimethosulf Inj 100ml BM-7-1/01 7. Super Coc Dung d ch u ng 1000ml BM-8-1/01 8. Tylosin-Prednicol Inj 100ml BM-9-1/01 9. Sanolin Inj 100ml BM-11-1/01 10. Flumequin 10% B t 100g; 1kg BM-12-1/01 3. CÔNG TY BASF AKTIENGESELLSCHAFT STT Tên và quy cách đóng gói Nư c s n S đăng ký xu t 1 Lutavit A 500 Plus 1; 5; 25kg/bao Đ c, T.Qu c BASF-1-12/99 2 Lutavit A 500 S 1; 5; 25kg/bao Đ c, T.Qu c BASF-2-12/99 3 Lutavit A/D3 500/100 Plus 1; 5; 25kg/bao Đ c BASF-3-12/99 4 Lutavit D3 500 1; 5; 25kg/bao Đ c BASF-4-12/99 5 Lutavit E 50 1; 5; 25kg/bao Đ c BASF-5-12/99 6 Lutavit E 50 S 1; 5; 25kg/bao Đ c BASF-6-12/99 7 Lutavit K3 MSB 1; 5; 25kg/bao Đ c BASF-7-12/99 8 Lutavit B1 Mononitrate 1; 5; 25kg/bao Đ c, Nh t, BASF-8-12/99 T.Qu c 9 Lutavit B1 Hydrochloride1; 5; 20; 25kg/bao Đ c, Nh t, BASF-9-12/99 T.Qu c 10 Lutavit B2 SG 80 1; 5; 10; 20; 25kg/bao Đ c, Nh t, BASF-10-12/99 T.Qu c 11 Lutavit B6 1; 5; 25kg/bao Đ c, Nh t BASF-11-12/99 12 Lutavit B12 1% 1; 5; 25kg/bao Đ c, Nh t BASF-12-12/99 13 Lutavit H2 1; 5; 25kg/bao Đ c BASF-13-12/99 14 Forlic Acide 1; 5; 25kg/bao Đ c, Nh t, BASF-14-12/99 T.Qu c 15 Lutavit Calpan 1; 5; 25kg/bao Đ c, Nh t BASF-15-12/99 16 Lutavit Niacin 1; 5; 25kg/bao Đ c, T.Qu c BASF-16-12/99 17 Lutavit C Cryst 1; 5; 25kg/bao Đ c, Nh t BASF-19-12/99 18 Lutavit C Monophosphate 1; 5; 25kg/bao Đ c BASF-20-12/99 19 Luprosil Salf 25kg/bao Đ c BASF-26-12/99 20 Luprosil 200kg/ thùng Đ c BASF-27-12/99 21 Gonestrol Chai 25ml Tây Ban Nha BASF-28-12/99
 14. 22 Labhidro ADE 500F Chai 50; 100ml Tây Ban Nha BASF-29-12/99 Thùng 200lít 23 Erytrom-2000 Chai 50ml Tây Ban Nha BASF-30-12/99 24 Feradid Chai 100ml; Thùng 200lít Tây Ban Nha BASF-31-12/99 4. CÔNG TY DEGUSSA HULS AG STT Tên và quy cách đóng gói Nư c s n xu t S đăng ký 1 L-Threonine Bao 25kg Đ c DGSG-1-2/00 2 Nicotinamide Feed grade (Vit B3) Bao 25kg Đ c DGSG-2-2/00 3 Calcium formate Bao 25kg Đ c DGSG-3-2/00 4 Biolys 60 Bao25, ki n 1000kg Đ c DGSG-4-2/00 5 DL. Methionie Feed Grade B,M DAB-5-9/00 Bao 25Kg; ki n 750; 1000kg 5. CÔNG TY ROTEX MEDICA GMBH STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Vitamin B – Complex Inj L 10; 50; 100ml RTM-1-8/99 DENMARK 1. CÔNG TY FEF CHEMICALS A/S STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Benzalkonium Chloride 50% Can, thùng 25; 200kg FFC-1-5/00 2. CÔNG TY ROSCO A/S STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Ferridex vet 10% Chai 100ml ROSD-1-12/99 2. Tylofer Chai 10; 20; 50; 100ml ROSD-2-12/99 3. Trimazol 24% Sol Chai 100ml ROSD-3-12/99 3. NOVONORDISK A/S STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Ronozyme W 40kg NND-1-12/99 2. Ronozyme VP 40kg NND-2-12/99 3. Ronozyme Phytase 40kg NND-3-12/99 FINLAND
 15. 1. CÔNG TY FINNFEEDS INTERNATIONAL STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Avizyme 1500 25kg FFI-6-8/99 2. Porzyme 9300 25kg FFI-10-8/99 3. Porzyme tp 100 25kg FFI-11-8/01 NEITHERLAND 1. CÔNG TY AKZONOBEL CHEMICALS B.V STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Choline Chloride B t, Bao 25kg ANC-1-3/01 2. Choline Chloride 5% on silica carrier B t, Bao 25kg ANC-2-3/01 3. Choline Chloride 5% on veretable B t, Bao 25kg ANC-3-3/01 2. CÔNG TY DENKA INTERNATIONAL B.V STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Bayt Gói 20; 100g; 1kg; Xô 5kg; Thùng 50kg DKI-1-11/00 3. CÔNG TY FARVET LABORATORIES B.V STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1 Colisol – 1200 B t 100g; 1kg FAR-2-4/01 2 Flumequine 50% wsp B t 500g FAR-3-4/01 3 Vit E – Selecnium Inj 100ml FAR-4-4/01 4 Ferridex 100 Inj 100ml FAR-5-4/01 5 Levaject Inj 100ml FAR-6-4/01 6 Oxytoxin Inj 10; 50ml FAR-7-4/01 7 Tylosin 20% Inj 100ml FAR-8-4/01 8 Farmox Inj 30; 50; 100ml FAR-9-3/00 9 Fatrim Inj 100ml FAR-11-3/00 10 Tridox L.A 100ml FAR-12-3/00 11 Spectolin Inj 50; 100; 250ml/l FAR-14-4/01 12 Vit AD3E Inj 50; 100ml/l FAR-15-4/01 13 Doxy 150 WSP B t 100; 1000g/chai, h p FAR-16-4/01 14 Multivitamin Inj 100ml/l FAR-17-4/01 15 Dexamethasone Inj L 50; 100ml FAR-18-3/00 16 Ampicillin-Coli 10/25 Inj L 100ml FAR-19-3/00
 16. 17 Pen - Strep 20/20 Inj L 50; 100; 250ml FAR-20-3/00 18 Synovet 600 1 li u/l x 5ml dung môi pha (sonvents) FAR-21-3/00 4. CÔNG TY INTERVET STT Tên và quy cách đóng gói Nư c s n S đăng ký xu t 1 Norbilis Gumboro PBG 98 1000li u Hà Lan IT-1-3/00 2 Norbilis Duck Plaque 500; 100li u Hà Lan IT-2-3/00 3 Nobilis IB H 52 1000; 2500li u Hà Lan IT-3-3/00 4 Nobilis Coryza 1000li u/500ml Hà Lan IT-4-3/00 5 Nobilis MA5 1000; 2500li u Hà Lan IT-5-3/00 6 Nobilis IB+G+ND 1000li u/500ml Hà Lan IT-6-3/00 7 Nobilis Gumboro Inac 1000li u/500ml Hà Lan IT-7-3/00 8 Nobilis Gumboro 228E 500; 1000; 2500li u Hà Lan, IT-8-3/00 nĐ 9 Nobilis ND+EDS 0,25 250ml (500 li u) Hà Lan IT-9-3/00 Nobilis ND+EDS 0,5 500ml (1000 li u) 10 Nobilis REO 1133 1000li u Hà Lan IT-10-3/00 11 Nobilis Gumboro D78 1000; 2500li u Hà Lan, IT-11-3/00 nĐ 12 Nobilis REO+IB+G+ND 1000li u/500ml HÀ LAN IT-12-3/00 13 Nobilis IB+ND 1000li u/500ml Hà Lan IT-13-3/00 14 Nobilis Reo Inac 1000li u/500ml Hà Lan IT-14-3/00 15 Nobilis MG 6/85 1000li u Hà Lan IT-15-3/00 16 Nobilis Marek THV Lyo 250, 1000, 2000li u Hà Lan IT-16-3/00 17 Nobilis FC Inac 1000li u/500ml Hà Lan IT-17-3/00 18 Nobilis Marexin SB1 1000, 2000li u Hà Lan IT-18-3/00 19 Nobilis SG 9R 500; 1000li u Hà Lan IT-19-3/00 20 Nobilis Rismavac 1000; 2000li u Hà Lan IT-20-3/00 21 Nobilis G+ND+EDS 1000li u/500ml Hà Lan IT-21-3/00 22 Nobilis Marexin CA 126 1000, 2000li u Hà Lan IT-22-3/00 23 Nobilis MA5+Clone 30 500, 1000; 2500li u Hà Lan, IT-23-3/00 nĐ 24 Nobilis AE+Pox 1000li u Hà Lan IT-24-3/00 25 Nobilis ILT 1000; 2500li u Hà Lan IT-25-3/00 26 Nobilis MG Inac 1000li u/500ml Hà Lan IT-26-3/00 27 Nobilis IB+ND+EDS 1000li u/500ml Hà Lan IT-27-3/00 28 Nobilis IB H-120 1000; 2500; 5000li u Hà Lan IT-28-3/00 29 Nobi-vac Gumboro + ND 1000li u/500ml Hà Lan IT-29-3/00 30 Nobilis MG Antigen 200test/10ml Hà Lan IT-30-3/00
 17. 31 Nobilis MS Antigen 200test/10ml Hà Lan IT-31-3/00 32 Nobilis SP Antigen 200test/10ml Hà Lan IT-32-3/00 33 Nobilis ND Hitchner 500; 1000; 2500li u Hà Lan IT-33-3/00 34 Porcilis Aujeszky 20; 100ml/l Hà Lan IT-34-3/00 35 Porcilis Begonia 10; 25; 50; 100li u Hà Lan IT-35-3/00 36 Porcilis Aujeszky + Coli 20; 50ml/l Hà Lan IT-36-3/00 37 Porcilis Aujeszky + Parvo 20ml/l Hà Lan IT-37-3/00 38 Porcilis Parvo 20; 50ml/l Hà Lan IT-38-3/00 39 Porcilis Coli 20; 50ml/l Hà Lan IT-39-3/00 40 Nobivac Lepto 1li u/l ; 50 li u/l Hà Lan IT-40-3/00 41 Nobivac DHP 1li u/l ; 50 li u/l Hà Lan IT-41-3/00 42 Nobivac Rabies 1li u/l ; 10 li u/l Hà Lan IT-42-3/00 43 Nobivac DHPPi 10li u/l ; ; 50 li u/l Hà Lan IT-43-3/00 44 Nobi-Equenza T 1li u/l Hà Lan IT-44-3/00 45 Albipen LA Inj 80; 200ml/l Hà Lan IT-45-3/00 46 Paracilline SP B t 100; 250g; 1kg/gói Hà Lan IT-46-3/00 47 Albipen 30% Inj 100ml Hà Lan IT-47-3/00 48 Neopen Inj 100; 250ml Hà Lan IT-48-3/00 49 Duplocillin LA Inj 100; 250ml Hà Lan IT-49-3/00 50 Depomycin 20/20 Inj 50; 100; 250ml Hà Lan IT-50-3/00 51 Albipen 15% Inj 100ml Hà Lan IT-51-3/00 52 Neodiar Dung d ch u ng 100ml Hà Lan IT-52-3/00 53 Engemycin 10% 100; 250ml Hà Lan IT-53-3/00 54 Bovi C3 B t 125g/gói Hà Lan IT-54-3/00 55 Coccistop 2000 B t 50; 200g/gói; 20kg/thùng Hà Lan IT-55-3/00 56 Synavia B t 100; 2000g/gói Hà Lan IT-56-3/00 57 Minovit Super B t 1; 20kg/thùng Hà Lan IT-57-3/00 58 Solminvit B t 200g/gói Hà Lan IT-58-3/00 59 Laurabolin Inj 5; 10ml Hà Lan IT-59-3/00 60 PG 600 1li u/l + 5ml dung d ch pha Hà Lan IT-60-3/00 5li u/l +25ml dung d ch pha 61 Mastiject Forte 6x20 Syringe/h p Hà Lan IT-61-3/00 62 Super Mastikort 6x20 Syringe/h p Hà Lan IT-62-3/00 63 Vitamin E Dung d ch u ng 500ml Hà Lan IT-63-3/00 64 Halamid B t 1; 5; 10; 25kg/thùng Hà Lan IT-64-3/00 65 S.O.A 12x 75ml/bình Hà Lan IT-65-3/00 66 Decivac FMD DOE 50; 100; 250ml Hà Lan IT-66-3/00 67 Nobilis ND Clone 30 500; 1000; 2500li u Hà Lan, IT-67-3/00 nĐ 68 Nobilis Newcavac 0,25 500; 1000; 2500li u Hà Lan IT-68-3/00
 18. Nobilis Newcavac 0,5 69 Nobi-vac EDS L 500; 1000; 2500li u Hà Lan IT-69-3/00 70 Prosolvin 2; 10; 20ml/l Hà Lan IT-70-3/00 71 Decivac FMD ALSA 100ml/l Hà Lan IT-71-3/00 72 Prisantol 100ml/l Hà Lan IT-72-3/00 73 Metricure 10Syringes/h p Hà Lan IT-73-3/00 74 Dexamedium L 10; 50; 100ml Hà Lan IT-74-3/00 75 Mycophyt L 2; 10g Hà Lan IT-75-3/00 76 Nobilis Ovo-Diphtherin L 500; 1000li u Hà Lan IT-76-3/00 77 Nobilis Cozyza+ND L 1000li u Hà Lan IT-77-3/00 78 Nobilis CAV P4 L 1000li u Hà Lan IT-78-3/00 79 Porcilis Ery+Parvo L 20; 50ml Hà Lan IT-79-3/00 80 Nobilis ND Lasota L 500; 1000; 2500li u Hà Lan, IT-80-3/00 nĐ 81 Chorulon L 1500UI & 5000UI Hà Lan IT-81-9/99 82 Intertocine – S L 10; 25; 50ml Hà Lan IT-82-9/99 83 Nymfalon 1li u + 5ml nư c pha Hà Lan IT-83-9/99 84 Fertagyl 5ml/l Hà Lan IT-84-9/99 85 Folligon 1000 và 5000 Ui PMSG/ l Hà Lan IT-85-9/99 86 Delvosteron (Convinan) 20ml/l Hà Lan IT-86-9/99 87 Nobilis ND broiler 200; 500ml Hà Lan IT-87-9/99 88 Nobilis IB 4-91 500; 1000; 2500. 5000li u/l Hà Lan IT-88-9/99 89 Nobilis RT+IB multi +G+ND 500ml Hà Lan IT-89-9/00 90 Nobilis IB D1466 500; 1000; 3000; 5000 li u Hà Lan IT-90-9/00 91 Nobilis RT inac Chai 500ml Hà Lan IT-91-9/00 92 Nobilis Rismavac + CA 126 1000; 2000li u/ ng Hà Lan IT-92-9/00 93 Nobilis Marexine CA 126 + SB1 Hà Lan IT-93-9/00 1000; 2000li u/ ng 94 Porcillis Pesti Chai 50; 100; 250ml Hà Lan IT-94-9/00 95 Porcilis M Chai 20; 50; 100ml Hà Lan IT-95-9/00 96 Porcilis APP Chai 20; 100; 200ml Hà Lan IT-96-9/00 97 Flavomycin 40 Bao 25kg Đ c IT-97-1/01 98 Flavomycin 80 Bao 25kg Đ c IT-98-1/01 99 Sacox 120 Bao 25kg Đ c IT-99-1/01 100 Salocin 120 Bao 25kg Đ c IT-100-1/01 101 Paracur powder 4% 12,5g/gói Đ c, IT-101-1/01 2,5; 5kg; 25kg/thùng Thái Lan 102 Tonophosphan comp 100ml/l Đ c IT-102-1/01 103 Berenil 2.36g/gói Đ c IT-103-1/00 104 Bolgal 100ml/l Đ c IT-104-1/00 105 Taktic 50; 250; 1000ml/l ; 25kg/thùng Anh, n IT-105-1/00
 19. 106 Polymicrine 100ml/l Pháp IT-106-1/00 107 Berenil Vet 5g; 22,5g nĐ IT-107-8/99 108 Tonophosphan 20% 30; 100ml/l nĐ IT-108-1/00 109 Floxidin 10% Inj 15; 50ml/l nĐ IT-109-1/00 110 Floxidin 10% oral 50; 100ml/l nĐ IT-110-4/00 111 Lavongin 10; 30ml/l nĐ , IT-111-4/00 Hà Lan 112 Tolzan F Vet Boli 1g/viên (30viên/l ) nĐ IT-112-4/00 113 Tolzan F Vet Suspension 90ml/l ; 1; 5ml/bình nĐ IT-113-4/00 114 Butox Vet 50; 250; 1000ml/l nĐ IT-114-4/00 115 Reverin LA 20; 50; 100ml/l Brazil IT-115-4/00 116 Fenomax LA 20; 50; 100; 500ml/l Brazil IT-116-4/00 117 Fenomax Premix 16; 250g; 5kg/gói Brazil IT-117-4/00 118 Regumate Porcin 360ml/l PHÁP IT-118-4/00 119 Dri-Vac-HVTTM 500; 1000; 5000li u/l M IT-119-3/01 120 Bio-BursTM 500; 1000; 5000li u/l M IT-120-3/01 121 Bio-Sola Brom MMTM 500; 1000; 5000li u/l M IT-121-3/01 5. CÔNG TY INTERCHEME WERKEN "DE ADELAAR" B.V STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1 Limoxin –100 L 100ml ICW-1-12/00 2 TCP Inj L 100ml ICW-2-12/00 3 Macrola -50 L 100ml ICW-3-12/00 4 Macrola -200 L 100ml ICW-4-12/00 5 Intertrim L 100ml ICW-5-12/00 6 Norflox –150 L 100ml ICW-6-12/00 7 Flumesol – 150 Dung d ch. Chai 100ml ICW-7-12/99 8 Vitol - 140 100ml/l ICW-9-12/99 9 Norflox - 200 Oral 100ml/chai ICW-10-12/99 10 Tiamulin 100ml/chai ICW-11-12/99 11 Interspectin-L 100ml/chai ICW-12-12/99 12 Pen - N 100ml/chai ICW-13-12/99 13 Pen - Strep 400 100ml/chai ICW-14-12/99 14 Biocillin 150 100ml/chai ICW-15-12/99 15 Limoxin – 200LA 100ml/chai ICW-16-12/99 16 Vitol - 450 100ml/chai ICW-17-12/99 17 Genta - 100 100ml/chai ICW-18-12/99 18 Introvit Inj 10; 50; 100; 250ml/chai ICW-19-12/99 19 Limoxim - 25 spray 200ml/l ICW-20-12/99 20 Flumesol – 200 Oral L 100; 200; 500ml ICW-21-10/00
 20. Bình 1000; 5000ml 6. CÔNG TY TESGOFARM B.V STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Tesgovit 5; 10; 20; 50; 100; 500; 1000g/gói; 25kg/bao BMN-1-1/00 7. CÔNG TY ALFASAN INTERNATION B.V STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1. Alfatrim 24% Inj 100ml AFSI-1-8/99 2. Kanamycine 10% Inj 100ml AFSI-2-8/99 3. Oxytetracycline 10% Inj 100ml AFSI-3-8/99 4. Flumecol Inj 100ml AFSI-4-8/99 5. Lincomycin Inj 100ml AFSI-5-8/99 6. Vitamin B.Complex BGA 100ml AFSI-6-8/99 7. Corpulin 10ml AFSI-7-8/99 8. Vitamin AD3E 100ml AFSI-8-8/99 9. Norfloxacin 10% 100ml AFSI-9-8/99 10. Norfloxacin 5% 100ml AFSI-10-8/99 8. FRANKLIN PRODUCTS INTERNATIONAL STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1 Fra Oxy dry Bao 25kg FKH-1-6/99 2 Fra Sal dry Bao 25kg FKH-2-6/99 3 Fra Mould dry Bao 25kg FKH-3-6/99 4 Fra Mould liquide Thùng 1000kg FKH-4-6/99 5 Fra Axid dry Bao 25kg FKH-5-6/99 6 Fra OX C Liquid Bao 25kg; thùng1000kg FKH-6-2/00 9. POLYMIX B.V STT Tên và quy cách đóng gói S đăng ký 1 Polymix WP 12 Pig Grower Gói 1; 5; 10kg; Bao 25kg PLM-1-11/99 2 Polymix WP 22 Broiler Gói 1; 5; 10kg; Bao 25kg PLM-2-11/99 3 Polymix WP 10 Layer Gói 1; 5; 10kg; Bao 25kg PLM-3-11/99 4 Polymix Vitainject Inj Chai 100ml PLM-4-11/99 5 Polymix Chlotrasone Inj Chai 100ml PLM-5-11/99 6 Polymix Tylo - Chlovit Inj Chai 100ml PLM-6-11/99 7 Polymix Ampicoli Inj Chai 100ml PLM-7-11/99
Đồng bộ tài khoản