Quyết định số 4595/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 4595/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4595/QĐ-UBND về việc sửa đổi mục 6 điều 3 của quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện hai dự án khu chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh và dự án khu tam giác Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học, quận 1 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4595/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÍ MINH c L p – T Do – H nh Phúc ******* ******* S : 4595/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng QUY T NNH V S A I M C 6 I U 3 C A QUY NNH V U TH U L A CH N NHÀ U TƯ TH C HI N HAI D ÁN KHU CH VĂN THÁNH, QU N BÌNH TH NH VÀ D ÁN KHU TAM GIÁC TR N HƯNG O – PH M NGŨ LÃO – NGUY N THÁI H C, QU N 1 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai năm 2003; Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v vi c b sung, s a i m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP; Căn c Lu t u tư năm 2005; Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Lu t u th u năm 2005; Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 4241/Q -UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v u th u l a ch n nhà u tư th c hi n hai d án Khu ch Văn Thánh, qu n Bình Th nh và d án Khu tam giác Tr n Hưng o – Ph m Ngũ Lão – Nguy n Thái H c, qu n 1; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư, kiêm Ch t ch H i ng u th u l a ch n nhà u tư t i cu c h p ngày 04 tháng 10 năm 2007. QUY T NNH i u 1. S a i m c 6 i u 3 c a Quy nh v u th u l a ch n nhà u tư th c hi n hai d án Khu ch Văn Thánh, qu n Bình Th nh và d án Khu tam giác Tr n Hưng o – Ph m Ngũ Lão – Nguy n Thái H c, qu n 1 ban hành kèm theo Quy t nh s 4241/Q -UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 như sau: 6. Riêng i v i d án Khu tam giác Tr n Hưng o – Ph m Ngũ Lão – Nguy n Thái H c, qu n 1 thì nhà u tư ph i tìm a i m c th theo quy ho ch t i phư ng Cô Giang ho c phư ng C u Kho qu n 1, xây d ng m i Trư ng Ph thông trung h c Ten-lơ-man trư c khi th c hi n u tư d án và xây d ng trư ng m i ph i có quy mô l n hơn và ch t lư ng t t hơn Trư ng Ph thông trung h c Ten-lơ- man hi n h u. i u 2. Các n i dung khác c a Quy t nh s 4241/Q -UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 không thay i. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Quy ho ch – Ki n trúc, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chính, Giám c S Giao thông – Công chính, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S N i v , Ch t ch y ban nhân dân qu n 1, qu n Bình Th nh và các nhà u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản