Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
85
lượt xem
8
download

Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y, Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y, Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ******** S : 46/2005/Q -BNN Hà N i, ngày 25 tháng 7 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C I TƯ NG KI M TRA V SINH THÚ Y; DANH M C I TƯ NG THU C DI N PH I KI M TRA V SINH THÚ Y; DANH M C I TƯ NG THU C DI N PH I KI M TRA V SINH THÚ Y B T BU C ÁP D NG TIÊU CHU N V SINH THÚ Y B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh nh s 33 /2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo ngh c a C c trư ng C c Thú y, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Danh m c i tư ng ki m tra v sinh thú y; Danh m c i tư ng thu c di n ph i ki m tra v sinh thú y; Danh m c i tư ng thu c di n ph i ki m tra v sinh thú y b t bu c áp d ng tiêu chuNn v sinh thú y”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các ơn v , các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
  2. DANH M C I TƯ NG KI M TRA V SINH THÚ Y; DANH M C I TƯ NG THU C DI N PH I KI M TRA V SINH THÚ Y; DANH M C I TƯ NG THU C DI N PH I KI M TRA V SINH THÚ Y B T BU C ÁP D NG TIÊU CHU N V SINH THÚ Y (Ban hành kèm theo Quy t nh s 46/2005/Q -BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) M C 1: DANH M C I TƯ NG KI M TRA V SINH THÚ Y 1. Vi khuNn hi u khí: Streptococcus spp, Staphylococcus areus, Escherichia Coli, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella spp, Bacillus cereus, Campylobacter spp, Listeria monocytogenes, Yersinia spp, Pseudomonas aeruginosa, Shigella spp, Vibrio, Hepatitis và các lo i vi khuNn hi u khí gây ô nhi m khác; 2. Vi khuNn k khí: Clostridium spp và các lo i vi khuNn y m khí gây ô nhi m khác; 3. Vi sinh v t gây b nh cho ng v t, gây b nh cho ngư i và ng v t; 4. N i c t và ngo i c t c a vi trùng; 5. N m m c, c t n m m c; 6. Ký sinh trùng, tr ng và u trùng c a ký sinh trùng; 7. Các ch t hormon: kích thích sinh trư ng, kích d c t và các lo i hormon khác; 8. Nhi t , Nm, n, b i, nhi m khuNn, ánh sáng; 9. Khí c, ch t c: NH3, H2S, CO, CO2, Nitrat, Nitrit và các lo i khí c, ch t c khác; 10. Hoá ch t b o v th c v t: Carbaryl; Coumaphos; DDT; 2,4 D; Lindan; Trichlorphon, Dichlorvos, Diazinon, Fenchlorphos, Chlopyrifos và các lo i hoá ch t b o v th c v t khác; 11. Kim lo i n ng: Thu ngân (Hg), Chì (Pb), Cadimi (Cd), Asen (As), K m (Zn) và các lo i kim lo i n ng khác; 12. Ch t phóng x ; 13. Ch t kháng sinh: Chloramphenicol, Nitrofuran, Streptomycin, Tetracyclin và các lo i kháng sinh khác; 14. Các hóa ch t b o qu n th c phNm và ph gia th c phNm;
  3. 15. Các i tư ng ki m tra v sinh thú y khác theo yêu c u c a nư c nh p khNu ho c theo quy nh c a các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. M C 2: DANH M C I TƯ NG THU C DI N PH I KI M TRA V SINH THÚ Y I. NG V T: 1. Gia súc, gia c m các cơ s chăn nuôi t p trung; cơ s s n xu t, kinh doanh con gi ng; 2. ng v t làm c nh, bi u di n các r p xi c, vư n thú, ng v t tham gia h i ch , tri n lãm, thi u th thao; 3. Ong nuôi l y m t. II. S N PH M NG V T: 1. Th t, ph t ng, ph phNm và s n phNm t th t d ng tươi s ng, sơ ch t i các cơ s gi t m ng v t, sơ ch , b o qu n, kinh doanh; 2. Tr ng tươi, tr ng mu i và các s n phNm sơ ch t tr ng các cơ s chăn nuôi, sơ ch , b o qu n, kinh doanh; 3. S a tươi các cơ s chăn nuôi, thu gom, sơ ch , b o qu n, kinh doanh; 4. M t ong, s a ong chúa, sáp ong các cơ s chăn nuôi, thu gom, sơ ch , b o qu n, kinh doanh; 5. Nguyên li u có ngu n g c ng v t dùng s n xu t th c ăn chăn nuôi và các lo i s n phNm ng v t khác không s d ng làm th c phNm các cơ s sơ ch , ch bi n, b o qu n, kinh doanh; III. TH C ĂN CHĂN NUÔI: Th c ăn chăn nuôi gia súc, gia c m. VI. NƯ C S D NG, CH T TH I, TH C ĂN CHĂN NUÔI, NHÀ XƯ NG, TRANG THI T BN, PHƯƠNG TI N V N CHUY N, D NG C I V I: 1. Cơ s chăn nuôi ng v t t p trung; 2. Khu cách ly ki m d ch; 3. Cơ s p tr ng, s n xu t, kinh doanh con gi ng; 4. Vùng, cơ s an toàn d ch b nh ng v t; 5. ng c chăn nuôi, bãi chăn th ng v t;
  4. 6. Nơi t p trung, b c x p, thu gom, kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t; 7. Cơ s gi t m ng v t, sơ ch , bao gói, b o qu n s n phNm ng v t; 8. Cơ s s n xu t nguyên li u th c ăn chăn nuôi có ngu n g c ng v t và các s n phNm ng v t khác không s d ng làm th c phNm; 9. Cơ s s n xu t, kinh doanh thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y; 10. Cơ s xét nghi m, cơ s xét nghi m chNn oán b nh ng v t. M C 3: DANH M C I TƯ NG THU C DI N PH I KI M TRA V SINH THÚ Y B T BU C ÁP D NG TIÊU CHU N V SINH THÚ Y 1. ng v t gi t m ; 2. Th t, tr ng, s a d ng tươi s ng, sơ ch lưu thông, tiêu th trong nư c; 3. Nguyên li u th c ăn chăn nuôi gia súc, gia c m có ngu n g c ng v t; 4. Th c ăn chăn nuôi gia súc, gia c m; 5. Nư c s d ng trong cơ s chăn nuôi t p trung, gi t m ng v t, sơ ch , b o qu n s n phNm ng v t; 6. Cơ s chăn nuôi, s n xu t, kinh doanh con gi ng; 7. Cơ s gi t m ng v t, sơ ch , b o qu n s n phNm ng v t; 8. Khu cách ly ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t; 9. Nơi t p trung, kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t; 10. Cơ s s n xu t, kinh doanh thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y; 11. Cơ s xét nghi m, cơ s xét nghi m chNn oán b nh ng v t; 12. Phương ti n v n chuy n, d ng c ch a ng, bao gói ng v t, s n phNm ng v t.
Đồng bộ tài khoản