Quyết định số 462-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 462-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 462-TTg về việc phê duyệt điều lệ quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 462-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 462-TTg Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 1996 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U L QU H TR U TƯ QU C GIA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t khuy n khích u tư trong nư c ngày 22 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 12 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính và Ch t ch H i ng qu n lý Qu h tr u tư Qu c gia, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u l Qu h tr u tư Qu c gia ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ban hành. i u 3. Giao B trư ng B Tài chính, Ch t ch H i ng qu n lý và T ng giám c Qu h tr u tư Qu c gia ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) I UL QU H TR U TƯ QU C GIA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 462/TTg ngày 09-07-1996 c a Th tư ng Chính ph Chương 1:
 2. QUY NNH CHUNG: i u 1. Qu h tr u tư Qu c gia (vi t t t là QHT TQG) ư c thành l p và ho t ng theo Quy t nh s 808/TTg ngày 9 tháng 12 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n pháp lu t hi n hành có liên quan. Tên giao d ch qu c t c a Qu : National Investment Assistant Fund, vi t t t là NIAF. i u 2. QHT TQG là m t t ch c tài chính Nhà nư c, ho t ng trên ph m vi c nư c. Qu có ch c năng huy ng v n c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c; ti p nh n các ngu n v n u tư c a Nhà nư c cho vay i v i các d án u tư phát tri n các ngành ngh thu c di n ưu ãi c a m i thành ph n kinh t và các vùng có khó khăn theo quy nh c a Chính ph . i u 3. QHT TQG là m t pháp nhân, có H i ng qu n lý (H QL) và cơ quan i u hành tác nghi p, có v n i u l khi thành l p là 1.100 t VN (m t nghìn m t trăm t ng), có b ng cân i, có con d u, ư c m tài kho n t i h th ng Kho b c Nhà nư c (KBNN), t i các Ngân hàng trong nư c và nư c ngoài. Tr s chính c a QHT TQG t t i thành ph Hà N i. Qu có các chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương do H QL quy t nh. Qu ư c t các văn phòng giao d ch nư c ngoài khi c n thi t theo quy nh c a Chính ph . i u 4. Ho t ng c a QHT TQG không vì m c ích l i nhu n, nhưng ph i b o m hoàn v n và bù p chi phí qu n lý. Qu ư c mi n thu , mi n n p kho n thu v s d ng v n Ngân sách Nhà nư c gi m lãi su t cho vay i v i các d án u tư phát tri n thu c các ngành ngh ưu ãi và các vùng khó khăn theo quy nh c a Chính ph . i u 5. QHT TQG t dư i quy n qu n lý c a H QL và quy n i u hành c a T ng giám c. Chương 2: V N HO T NG, QUY N H N VÀ NGHĨA V I. V n ho t ng A. Ti p nh n và huy ng các ngu n v n 1. V n i u l : i u 6. V n i u l khi thành l p và tăng thêm QHT TQG ư c hình thành t các ngu n sau ây: 1. V n do Ngân sách Nhà nư c c p b ng 50% t ng s v n i u l ; 1. V n góp c a các t ch c b o hi m, tín d ng qu c doanh, doanh nghi p Nhà nư c. Danh sách các t ch c góp v n và m c v n góp do B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh; 3. V n góp t nguy n c a các cá nhân, các t ch c trong và ngoài nư c.
 3. i u 7. Vi c c p và góp v n i u l l n u và tăng v n i u l nói t i i m 1 và 2 i u 6 c a i u l này do H i ng qu n lý ngh , B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh: 1. i v i v n c p c a NSNN ư c b trí trong k ho ch Ngân sách hàng năm. 2. i v i v n góp c a các t ch c b o hi m, tín d ng, doanh nghi p Nhà nư c ư c l y t l i nhu n sau thu c a năm ho t ng trư c ó v i m c t i thi u là 3%. 2. V n huy ng i u 8. QHT TQG ư c huy ng và ti p nh n các ngu n v n sau ây: 1. V n vay trung và dài h n c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c; 2. Ti p nh n các ngu n v n u tư c a Nhà nư c, bao g m các kho n vay c a Chính ph và ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) cho vay i v i các d án ư c Chính ph quy nh; 3. Phát hành trái phi u trung và hài h n; 4. Nh n v n u thác cho vay TPT c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; 5. Ti p nh n các ngu n v n c a các t ch c kinh t , xã h i và cá nhân t nguy n g i QHT TQG u tư phát tri n. B. Cho vay và thu h i n i u 9. i tư ng ư c QHT TQG xem xét cho vay v n là các d án u tư trung h n và dài h n trong các ngành ngh thu c di n ưu ãi ho c trong các vùng dân t c thi u s , mi n núi, h i o và các vùng khó khăn khác khác theo quy nh c a Chính ph . i u 10. Các d án u tư ư c xem xét cho vay v n t QHT TQG ph i mb o các i u ki n: 1. ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành; 2. ư c B K ho ch và u tư ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư; 3. Có kh năng thu h i v n tr c ti p; 4. Ph i có tài s n th ch p ho c b o lãnh ho c tín ch p theo quy nh. i u 11. M c v n cho vay t QHT TQG th c hi n m t d án u tư t i a không quá 50% t ng m c v n u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, trư ng h p quá m c quy nh này ph i ư c Ch t ch H i ng Qu n lý xem xét quy t nh. i u 12. Lãi su t cho vay v n c a QHT TQG:
 4. a. i v i cơ s s n xu t, kinh doanh m i t i vùng Dân t c thi u s , mi n núi, h i o và các vùng khó khăn khác, ư c ưu tiên cho vay theo lãi su t ưu ãi do Chính ph quy nh; b. i v i cơ s s n xu t, kinh doanh m i theo quy nh t i i u 9 và 11 c a Lu t khuy n khích u tư trong nư c, cho vay theo lãi su t do H QL quy t nh theo nguyên t c b o m hoàn v n và bù p chi phí qu n lý. i u 13. Th i h n thu n (g c và lãi) và th i i m b t u tr n (g c và lãi) ư c xác nh trong h p ng vay v n. n th i h n tr n , ch d án không tr ư c n , QHT TQG s chuy n sang n quá h n và ch d án b x lý theo quy nh c a Pháp lu t. i u 14. Qu HT TQG t ch c vi c cho vay và thanh toán kh i lư ng xây d ng cơ b n bao g m xây l p, thi t b , chi phí khác v xây d ng cơ b n tr c ti p cho ơn v nh n th u, cung c p thi t b và ch d án. i u 15. QHT TQG không ư c u tư v n ra nư c ngoài. II. Quy n h n và nghĩa v c a QHT TQG i u 16. QHT TQG có các quy n h n sau ây v t ch c qu n lý và tài chính: 1. Qu n lý, s d ng v n và tài s n ư c giao; 2. ư c s d ng b máy t ng c c TPT i u hành ho t ng phù h p v i m c tiêu và nhi m v ư c giao; 3. Ph i h p v i các ngành, các c p, các t ch c tài chính, tín d ng trong và ngoài nư c huy ng v n cho vay i v i các d án u tư phát tri n có kh năng thu h i v n trong các ngành, ngh thu c di n ưu ãi và các vùng có khó khăn theo quy nh c a Chính ph ; 4. T ch c qu n lý và khai thác các ngu n l c nh m tăng trư ng ngu n v n cho vay h tr các d án u tư phát tri n; 5. Xây d ng, áp d ng các nh m c qu n lý, tính toán lãi su t cho vay i v i t ng lo i d án u tư trong khuôn kh ngu n v n và chính sách c a Chính ph i v i các d án u tư phát tri n các ngành ngh thu c di n ưu ãi và các vùng có khó khăn theo quy nh c a Chính ph ; 6. Sau khi làm nghĩa v tr lãi i v i các kho n vay, chi phí qu n lý, qu d phòng r i ro nghi p v , s còn l i ư c chia cho các thành viên góp v n và trích l p các qu theo quy nh t i i u 38 c a i u l này; 7. ư c Nhà nư c bù p các r i ro b t kh kháng; 8. ư c mi n các lo i thu . i u 17. QHT TQG ư c yêu c u ch d án cung c p các thông tin v tình hình s n xu t kinh doanh, tình hình tài chính, tín d ng c a doanh nghi p. Có quy n ki m tra
 5. vi c th c hi n d án và ki m tra vi c qu n lý, s d ng v n vay. N u phát hi n ch d án s d ng v n sai m c ích, không có hi u qu , Qu có quy n t ch i ho c ình ch c p ti n vay, thu h i v n vay, ng th i thông báo cho cơ quan c p trên c a ch d án và các cơ quan liên quan có bi n pháp x lý theo pháp lu t. Có quy n t ch i m i yêu c u cho vay v n c a các t ch c, cá nhân trái v i quy nh c a i u l này. i u 18. Trong quan h v i Nhà nư c, QHT TQG có trách nhi m: 1. Nh n và s d ng có hi u qu ngu n v n Nhà nư c giao, th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý v n và tài s n; ch u trách nhi m v tính chính xác và h p pháp các ho t ng tài chính c a mình; 2. T p trung v n h tr các d án u tư phát tri n các ngành, ngh thu c di n ưu ãi và các vùng có khó khăn theo quy nh c a Chính ph ; 3. Th c hi n úng lãi su t cho vay theo quy nh; 4. Th c hi n ch báo cáo th ng kê, k toán, báo cáo nh kỳ theo quy nh c a Nhà nư c, ch u trách nhi m v tính chính xác các báo cáo ó; 5. Cung c p các thông tin c n thi t Nhà nư c ánh giá úng n và khách quan k t qu ho t ng c a Qu ; 6. Tuân th các quy nh v thanh tra c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. QHT TQG ph i: 1. Th c hi n úng n i dung i u l quy nh, ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c Nhà nư c v k t qu ho t ng, và ch u trách nhi m trư c khách hàng v các nghi p v do QHT TQG th c hi n; 2. Xây d ng k ho ch ho t ng hàng năm, 5 năm phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a Nhà nư c và nhi m v ư c giao; 3. i m i phương th c qu n lý và hi n i hoá công ngh ho t ng nghi p v c a Qu ; 4. Th c hi n các kho n tr lãi, thu h i v n và lãi cho các ch s h u v n u thác QHT TQG cho vay. III. Nghĩa v và quy n l i c a các thành viên góp v n i u l QHT TQG i u 20. Thành viên góp v n i u l QHT TQG có nghĩa v và quy n l i sau ây: 1. Góp v n i u l cho Qu trong ph m vi 3 tháng k t ngày Th tư ng Chính ph ra quy t nh;
 6. 2. ư c tham gia ý ki n v chính sách, cơ ch huy ng, s d ng v n và cơ ch tài chính c a QHT TQG; ư c tham d cu c h p thư ng niên nghe thông báo v k t qu ho t ng c a Qu ; ư c cung c p thông tin c n thi t v tình hình ho t ng c a Qu . 3. ư c xem xét cho vay v n khi có nhu c u phù h p v i cơ ch cho vay c a QHT TQG. Chương 3: T CH C QU N LÝ VÀ I U HÀNH QHT TQG i u 21. Vi c qu n lý QHT TQG do H i ng Qu n lý m nhi m. H i ng Qu n lý có quy n h n và trách nhi m sau ây: 1. Xem xét và thông qua phương hư ng ho t ng, cơ ch chính sách huy ng v n và cho vay, k ho ch tài chính và thNm tra báo cáo quy t toán c a QHT TQG; 2. Giám sát, ki m tra cơ quan i u hành Qu trong vi c trong vi c th c hi n i u l QHT TQG và các quy t nh c a H i ng Qu n lý; 3. Trình các cơ quan có thNm quy n b sung, s a i các i u l , chính sách, cơ ch ho t ng c a QHT TQG; 4. Xem xét báo cáo c a Ban ki m soát; 5. Xem xét và gi i quy t các khi u n i c a các thành viên góp v n, các t ch c vay v n QHT TQG; 6. ư c s d ng con d u c a Qu QHT TQG trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a H i ng; 7. Ch u trách nhi m v v t ch t - hành chính - pháp lu t i v i các cam k t gi a QHT TQG và các bên có liên quan. i u 22. Thành viên H QL QHT TQG bao g m i di n có thNm quy n c a B Tài chính, B K ho ch và u tư, U ban Dân t c và Mi n núi, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam , T ng c c trư ng T ng C c TPT và i di n m t s t ch c trong nư c có góp v n i u l cho QHT TQG. H QL có Ch t ch và m t s Phó Ch t ch trong ó có m t Phó Ch t ch thư ng tr c. Vi c b nhi m và mi n nhi m thành viên H QL do B trư ng B Tài chính ngh , B trư ng - Trư ng ban T ch c Cán b Chính ph trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 23. Quy ch làm vi c c a H i ng qu n lý 1. H i ng qu n lý làm vi c theo ch t p th , h p thư ng kỳ 3 tháng m t l n xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n và trách nhi m c a mình.
 7. 2. H QL có th h p b t thư ng gi i quy t các v n c p bách theo yêu c u c a Ch t ch H i ng, Trư ng ban ki m soát, 2/3 s thành viên H QL, ho c T ng giám c. 3. Các cu c h p c a H i ng qu n lý ph i có 2/3 thành viên H i ng qu n lý tham d , do Ch t ch ho c Phó Ch t ch (n u v ng Ch t ch) ch to . H i ng qu n lý quy t nh các v n theo a s thành viên H QL; trư ng h p s phi u ngang nhau thì bên nào có phi u c a ngư i ch to cu c h p là quy t nh. Các Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n lý có hi u l c thi hành i v i các QHT TQG. T ng giám c QHT TQG có trách nhi m t ch c th c hi n các Ngh quy t, Quy t nh nói trên. 4. H i ng qu n lý ban hành quy ch làm vi c n i b c a H i ng, ch báo cáo c a H i ng và phân công nhi m v i v i các thành viên. i u 24. Phương ti n làm vi c và kinh phí ho t ng c a H i ng qu n lý ư c tính vào chi phí ho t ng c a Qu . Các thành viên H QL ư c hư ng ph c p và các quy n l i khác theo quy nh như thành viên H i ng qu n tr c a doanh nghi p Nhà nư c có H i ng qu n tr . i u 25. H i ng qu n lý QHT TQG có thư ng tr c H QL và thư ký do H QL c . Khi c n thi t H i ng qu n lý có th thành l p t tư v n giúp H QL nghiên c u, xu t các ch trương, chính sách và cơ ch nghi p v c a QHT TQG. i u 26. Thư ng tr c H QL do Ch t ch và Phó Ch t ch thư ng tr c H QL m nhi m. Thư ng tr c H QL có quy n h n và trách nhi m: 1. Gi i quy t các công vi c do T ng giám c i u hành ngh ngoài thNm quy n gi i quy t c a T ng giám c; 2. T ch c ch o th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H QL v các nhi m v ư c ghi t i i u 23 c a i u l này; 3. T ch c nghiên c u, d th o các văn b n hư ng d n ch o; chuNn b n i dung, chương trình ngh s các cu c h p c a H QL; 4. Ch u trách nhi m cá nhân v v t ch t - hành chính - pháp lu t trong các quy t nh c a mình; 5. Thư ng tr c H QL h p m i tháng 1 l n nghe T ng giám c i u hành báo cáo k t qu ho t ng trong kỳ và chương trình ho t ng kỳ sau; 6. Thư ng tr c H QL h p b t thư ng n u th y c n thi t và có quy n tri u t p các thành viên H QL có liên quan gi i quy t các công vi c t xu t. i u 27. Thư ký H QL do H QL c có trách nhi m và quy n h n: 1. Ghi chép biên b n trong các kỳ h p H QL, thư ng tr c H QL;
 8. 2. So n th o các ngh quy t, quy t nh, thông báo c a kỳ h p trình Ch t ch H QL ho c thư ng tr c H QL ký; 3. ChuNn b các i u ki n, phương ti n c n thi t cho H i ngh H QL và thư ng tr c H QL: a. ChuNn b h sơ, tài li u cho cu c h p; b. Th a l nh Ch t ch H QL tri u t p các thành viên; c. D toán kinh phí cho các kỳ h p. i u 28. Ki m soát các ho t ng c a QHT TQG là Ban ki m soát. Trư ng và Phó Trư ng Ban Ki m soát do H i ng qu n lý ngh B trư ng B Tài chính quy t nh. Ban Ki m soát có nhi m v và quy n h n: 1. Ki m tra, giám sát vi c ch p hành ch trương, chính sách, ch th l nghi p v trong ho t ng c a QHT TQG nh m nâng cao hi u qu ho t ng c a Qu , b o m an toàn tài s n Nhà nư c, tài s n c a Qu và c a khách hàng. Báo cáo và ki n ngh công vi c c a mình v i H i ng qu n lý; 2. Ti n hành công vi c m t cách c l p theo chương trình ã ư c H i ng qu n lý thông qua; 3. Có trách nhi m trình bày báo cáo, ki n ngh c a mình v k t qu ki m soát, báo cáo thNm nh v quy t toán tài chính t i các cu c h p c a H i ng qu n lý nhưng không ư c bi u quy t; 4. Không ư c ti t l k t qu ki m tra, ki m soát khi chưa ư c H i ng qu n lý và cơ quan i u hành QHT TQG cho phép. i u 29. T ch c i u hành QHT TQG 1. T ng c c trư ng T ng c c TPT làm T ng giám c Qu HT TQG. T ng giám c ư c s d ng b máy nghi p v c a T ng c c TPT i u hành ho t ng c a QHT TQG. T ng giám c là i di n pháp nhân c a QHT TQG, ch u trách nhi m trư c H i ng qu n lý, B trư ng B Tài chính và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng nghi p v c a QHT TQG. Giúp T ng Giám c i u hành QHT TQG có các Phó T ng Giám c, trong ó có m t Phó T ng giám c thư ng tr c và m t s b ph n chuyên môn. Các b ph n chuyên môn do H QL quy nh. B trư ng B Tài chính b nhi m và mi n nhi m các Phó T ng Giám c theo ngh c a T ng Giám c. T ng Giám c b nhi m và mi n nhi m trư ng phó các b ph n chuyên môn phù h p v i s phân c p qu n lý cán b c a B Tài chính.
 9. 2. T ng Giám c QHT TQG có các nhi m v và quy n h n: a. i u hành và qu n lý các ho t ng c a QHT TQG theo úng i u l c a Qu , pháp lu t c a Nhà nư c và các quy t nh c a H i ng Qu n lý (bao g m huy ng v n, cho vay v n, thu n , thu lãi vay); b. Ban hành quy ch nghi p v c a QHT TQG; c. Ký các văn b n thu c trách nhi m i u hành c a T ng Giám c và ch u trách nhi m v các quy t nh c a mình trư c H i ng qu n lý, B trư ng B Tài chính; d. ư c phép i di n cho QHT TQG trong các quan h trong nư c và qu c t ; e. Th c hi n báo cáo nh kỳ v tình hình huy ng v n, cho vay, thu h i n và các ho t ng c a QHT TQG cho H QL và B Tài chính; g. Tr c ti p qu n lý tài s n, v n ho t ng và ch u trách nhi m b o toàn phát tri n v n, tài s n c a Qu ; h. i di n pháp nhân c a Qu trư c pháp lu t trong vi c t t ng, tranh ch p, thanh lý, gi i th và nh ng v n thu c i u hành tác nghi p QHT TQG; i u 30. T ng Giám c i u hành QHT TQG ư c t ch c cơ quan i u hành Trung ương và a phương: 1. Cơ quan i u hành QHT TQG Trung ương là Văn phòng Trung ương QHT TQG; 2. Cơ quan i u hành QHT TQG a phương là các chi nhánh do C c trư ng C c TPT t nh, thành ph tr c thu c Trung ương làm giám c, giúp vi c giám c có m t s phó giám c. Giám c chi nhánh s d ng b máy c a C c u tư phát tri n th c hi n nhi m v ư c giao; Cơ quan i u hành Trung ương và T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương c a QHT TQG là i di n pháp nhân, có con d u và ư c m tài kho n cho các ch d án vay v n giao d ch theo s phân c p c a T ng Giám c QHT TQG. Chương 4: QUAN H C A QU HT TQG V I KHÁCH HÀNG VÀ CÁC T CH C CÓ LIÊN QUAN i u 31. Quan h v i khách hàng (ngư i i vay và ngư i cho vay) 1. QHT TQG ch u trách nhi m v i khách hàng: a. V v t ch t i v i tài s n, ti n v n c a khách hàng do QHT TQG s d ng; b. Gi bí m t s li u, t o thu n l i cho ho t ng c a khách hàng v i Qu theo quy nh c a pháp lu t;
 10. c. Th c hi n úng các cam k t cho v n i v i ch d án. 2. Khách hàng ch u trách nhi m v i QHT TQG: a. Th c hi n úng các quy ch nghi p v v huy ng v n, cho vay c a QHT TQG; b. S d ng v n úng m c ích, hoàn tr n c g c và lãi úng kỳ h n. i u 32. Quan h v i các t ch c tín d ng: 1. Theo nguyên t c t nguy n, bình ng, cùng có l i trên cơ s h p ng; 2. Làm i lý, u nhi m nh n v n và cho vay i v i khách hàng; 3. H p tác, thúc Ny và h tr nhau phát tri n b ng vi c s d ng ti n b khoa h c - k thu t, nghi p v qu n lý trong ho t ng c a m i t ch c. i u 33. Quan h v i các t ch c Qu c t , Qu c gia, các t ch c phi Chính ph và các cá nhân trong và ngoài nư c: Qu HT TQG ư c tr c ti p àm phán, ký k t các h p ng vay v n nh n tài tr , ào t o nhân viên, tham gia các ho t ng h tr TPT các ngành ngh thu c di n ưu ãi và các vùng khó khăn theo quy nh c a Chính ph trên nguyên t c t nguy n, bình ng, h p tác và cùng có l i, theo úng pháp lu t c a Vi t Nam. Chương 5: H CH TOÁN - THU NH P - L P QU i u 34. QHT TQG t ch c công tác k toán, tài chính theo úng pháp lu t và các quy nh c a Nhà nư c. i u 35. Năm tài chính b t u t ngày 1 tháng 1 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12. i u 36. K t qu ho t ng tài chính c a Qu là s chênh l ch gi a t ng s thu nh p và t ng s chi phí: 1. T ng s thu nh p g m thu lãi cho vay, lãi ti n g i, phí d ch v và các kho n thu nh p khác; 2. T ng s chi g m chi tr lãi huy ng v n, chi phí qu n lý và các kho n chi khác. M c phí, chi phí qu n lý và các kho n chi khác do T ng giám c i u hành ngh H QL - QHT TQG phê duy t phù h p v i ch tài chính Nhà nư c. i u 37. K t qu tài chính c a Qu ư c xư lý theo hư ng 1. Trư ng h p thu l n hơn chi, QHT TQG ư c l p qu và phân chia như sau: - Qu d phòng r i ro do nghi p v 25% cho t i khi b ng 100% v n i u l ;
 11. - Qu d tr b sung v n i u l 15%; - Qu phát tri n k thu t nghi p v 15%; - Chia lãi cho các thành viên góp v n t 30 n 35%; - S còn l i ư c l p qu khen thư ng và phúc l i theo quy nh c a ch tài chính i v i Qu . 2. Trư ng h p thu nh hơn chi, QHT TQG ph i s d ng các qu hi n có nói t i i m 1 i u này t bù p. Sau khi ã s d ng h t các qu v n không bù p thì báo cáo B Tài chính xem xét trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Chương 6: X LÝ TRANH CH P VÀ GI I TH i u 38. M i tranh ch p gi a Qu HT TQG v i pháp nhân và th nhân có quan h tr c ti p ho c gián ti p n ho t ng c a Qu HT TQG ư c x lý theo pháp lu t hi n hành c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 39. Vi c t ch c l i ho c gi i th Qu HT TQG do Th tư ng Chính ph quy t nh. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 40. B Tài chính có trách nhi m: 1. Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i ho t ng c a QHT TQG; 2. i di n ch s h u i v i ph n v n ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a Chính ph ; 3. Xem xét b sung v n và h tr tài chính c n thi t khi g p r i ro; 4. Th c hi n mi n các lo i thu cho các ho t ng nghi p v c a Qu . i u 41. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v chính sách ti n t , tín d ng, d ch v Ngân hàng i v i QHT TQG. i u 42. B K ho ch và u tư giúp Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v khuy n khích u tư trong nư c; xây d ng trình Chính ph quy t nh b sung, thay i danh m c các ngành, ngh và ph m vi các vùng ư c hư ng ưu ãi u tư. Quy t nh c p ho c t ch i c p ch ng nh n ưu ãi u tư cho các d án do Th tư ng Chính ph quy t nh Qu HT TQG xem xét cho vay v n. i u 43. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v u tư trên a bàn theo quy nh cua Pháp lu t,
 12. xác nh danh m c d án u tư ưu ãi và quy t nh theo thNm quy n vi c c p ho c t ch i c p ch ng nh n ưu ãi u tư, QHT TQG xem xét cho vay v n. i u 44. i u l này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. Vi c s a i, b sung i u l QHT TQG ph i ư c Th tư ng Chính ph phê chuNn. i u 45. B trư ng B Tài chính, Ch t ch H i ng qu n lý và T ng Giám c QHT TQG ch u trách nhi m hư ng d n và t ch c thi hành i u l này.
Đồng bộ tài khoản