Quyết định số 47/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
82
lượt xem
4
download

Quyết định số 47/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2008/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 47/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V TRANG THI T BN VÀ CÔNG TRÌNH Y T THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V Trang Thi t b và Công trình y t , B Y t , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng V Trang thi t b và Công trình y t là v chuyên ngành thu c B Y t , có ch c năng tham mưu giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v lĩnh v c trang thi t b y t và u tư xây d ng công trình y t . i u 2. Nhi m v và quy n h n 1.Lĩnh v c qu n lý trang thi t b y t a)Ch trì xây d ng trình B trư ng ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành v mua s m, qu n lý, s d ng, b o qu n, s a ch a và ki m nh trang thi t b y t ; b)Ch trì xây d ng trình B trư ng ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n v s n xu t, kinh doanh và các d ch v k thu t trang thi t b y t ; c)Ch trì xây d ng trình B trư ng ban hành danh m c tiêu chuNn trang thi t b y t cho các cơ s y t theo phân tuy n k thu t c a B Y t ; d)Ch trì xây d ng các tiêu chuNn qu c gia v trang thi t b y t trình c p có thNm quy n công b ; xây d ng trình B trư ng B Y t ban hành các quy chuNn k thu t qu c gia v trang thi t b y t ;
  2. ) Hư ng d n tri n khai th c hi n các m c tiêu c a Chính sách Qu c gia v trang thi t b y t và án nghiên c u ch t o s n xu t trang thi t b y t ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; e)Ch trì ti p nh n và t ch c thNm nh h sơ nh p khNu, h sơ ăng ký s n xu t, h sơ công b tiêu chuNn s n phNm, h sơ ăng ký thông tin qu ng cáo trang thi t b y t ; g) Ch trì t ch c thNm nh danh m c, c u hình, tiêu chuNn k thu t trang thi t b y t các d án u tư s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c. ThNm nhtrình B trư ng B Y t phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu u th u mua s m trang thi t b y t b ng ngu n v n u tư phát tri n c a các ơn v tr c thu c B Y t theo các quy nh c a pháp lu t; h)Thư ng tr c H i ng tư v n trang thi t b y t c a B Y t ; i)Tham gia xây d ng chương trình, n i dung, k ho ch ào t o, b i dư ng nâng cao trình cho i ngũ cán b k thu t, qu n lý trang thi t b y t ; k)Tham gia th c hi n công tác xã h i hoá trong lĩnh v c trang thi t b y t , công tác i u ng, thanh x lý trang thi t b y t t i các ơn v tr c thu c; l)Làm u m i t ch c công tác ki m tra ánh giá các ho t ng v u tư mua s m, qu n lý, s d ng trang thi t b y t t i các cơ s y t . 2. Lĩnh v c qu n lý u tư xây d ng: a)Ch trì xây d ng trình B trư ng ban hành Quy trình qu n lý u tư xây d ng và các văn b n quy ph m pháp lu t ch o, hư ng d n công tác qu n lý u tư xây d ng công trình y t trên ph m vi toàn qu c; b)Ch trì xây d ng trình c p có thNm quy n ban hành tiêu chuNn qu c gia v thi t k và thi t k m u các công trình y t . Hư ng d n áp d ng thi t k m u các công trình y t theo thNm quy n c a B Y t ; c)Hư ng d n các ơn v s nghi p tr c thu c B l p k ho ch và thông báo k ho ch kh i lư ng u tư xây d ng sau khi B Y t giao k ho ch v n cho các ơn v ; d)Hư ng d n, ki m tra giám sát vi c th c hi n các d án u tư xây d ng các công trình thu c thNm quy n c a B Y t ; ) Ch trì thNm tra, thNm nh, trình B trư ng B Y t ban hành các quy t nh chuNn b u tư, quy t nh phê duy t d án u tư xây d ng, c i t o các công trình theo thNm quy n qu n lý c a B Y t ; e)Ch trì thNm nh, trình B trư ng phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu u th u cho các gói th u xây d ng, c i t o các công trình thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c thu c thNm quy n c a B Y t ; g) Ph i h p v i V K ho ch - Tài chính trong vi c xây d ng k ho ch phân b v n u tư phát tri n hàng năm, trình B trư ng B Y t phê duy t.
  3. h)Tham gia v i V K ho ch - Tài chính trong vi c thNm nh quy t toán v n u tư và xây d ng theo úng các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3. Các nhi m v khác a)Làm u m i t ch c và ph i h p th c hi n các tài nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c, công ngh thu c chuyên ngành trang thi t b và công trình y t ; b)Làm u m i giúp B trư ng qu n lý ho t ng chuyên ngành trang thi t b và công trình y t c a các ơn v (T ng công ty Thi t b Y t Vi t Nam, Vi n Trang thi t b và Công trình y t ,h th ngTrư ng K thu t thi t b y t , H i thi t b y t Vi t nam); c)Ph i h p tri n khai công tác h i nh p, h p tác qu c t trong lĩnh v c trang thi t b và công trình y t ; d)Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t phân công. i u 3. Cơ c u t ch c và ho t ng 1. Lãnh oV V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Y t b nhi m và mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a V . Các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. Biên ch Biên ch c a V theo quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a V trư ng. 3. Cơ ch ho t ng V Trang Thi t b và Công trình Y t ho t ng theo ch chuyên viên. Các công ch c trong V ch u trách nhi m trư c Lãnh o V v nhi m v ư c phân công. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Trách nhi m thi hành Các ông bà: Chánh Văn phũng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, các C c trư ng, T ng c c trư ng thu c B Y t và Th trư ng các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG
  4. Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản