intTypePromotion=1

Quyết định số 4715/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 4715/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4715/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4715/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 4715/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V PHÊ DUY T K HO CH U TH U, H SƠ M I TH U U TH U L A CH N NHÀ U TƯ TH C HI N D ÁN KHU CH VĂN THÁNH, QU N BÌNH TH NH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u tư s 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Quy t nh s 4143/Q -UBND, ngày 13 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p H i ng u th u l a ch n nhà u tư các d án có s d ng t trên a bàn thành ph ; Căn c Quy t nh s 4241/Q -UBND, ngày 19 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v u th u l a ch n nhà u tư th c hi n hai d án Khu ch Văn Thánh, qu n Bình Th nh và d án Khu tam giác Tr n Hưng o - Ph m Ngũ Lão - Nguy n Thái H c, qu n 1; Xét ngh c a Ch t ch H i ng u th u l a ch n nhà u tư các d án có s d ng t trên a bàn thành ph t i T trình s 006/TTr-H TLCN T, ngày 12 tháng 10 năm 2007 v trình duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án Khu ch Văn Thánh, qu n Bình Th nh; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 6605/TTr-SKH T, ngày 15 tháng 10 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Duy t K ho ch u th u, H sơ m i th u u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án Khu ch Văn Thánh, qu n Bình Th nh do H i ng u th u l a ch n nhà u tư làm Bên m i th u, n i dung như sau: I. K HO CH U TH U: a) Giá t ng m c u tư làm thông tin xác nh giá tr b o m d th u, b o m cam k t th c hi n d án, xác nh v n ch s h u c a nhà u tư, cam k t tín d ng (kh năng vay) kho ng: 900 t ng (bao g m: giá tr ti n b i thư ng, h tr di d i, giá tr d ki n v n u tư xây d ng công trình và các chi phí khác n u có). Giá tr h tr cho ngân sách thành ph (n u có) do nhà u tư t tính toán.
  2. b) Ngu n tài chính: nhà u tư t thu x p các ngu n v n th c hi n u tư và qu n lý d án. c) Hình th c l a ch n nhà th u: u th u r ng rãi. d) Phương th c áp d ng: m t túi h sơ. e) Th i gian t ch c u th u: căn c h sơ m i th u ư c duy t, H i ng u th u l a ch n nhà u tư các d án có s d ng t trên a bàn thành ph t xác nh th i gian c th cho t ng giai o n. g) Lo i th a thu n: quy nh trong h sơ m i th u. h) Th i gian th c hi n th a thu n: - Th i gian l p d án: không quá 12 tháng k t khi ký B n th a thu n. - Th i gian xây d ng công trình: không quá 03 năm k t khi hoàn t t công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng. II. H SƠ M I TH U: N i dung H sơ m i th u ư c duy t theo Quy t nh này là H sơ m i th u do Bên m i th u trình, ã ư c hoàn ch nh theo úng yêu c u c a d án và quy nh hi n hành. H sơ m i th u u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án Khu ch Văn Thánh, qu n Bình Th nh g m các n i dung: 1. Ch d n i v i nhà u tư: Nhà u tư trúng th u ph i xây d ng ch truy n th ng ph c v tái b trí v i quy mô kho ng 1.000m2 trên a bàn phư ng 25, qu n Bình Th nh. a i m c th s do y ban nhân dân qu n Bình Th nh công b . 2. B ng d li u u th u. 3. Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u. 4. Ph m vi c a d án. 5. Ti n th c hi n d án. 6. Yêu c u c a d án. 7. Các b n ính kèm. 8. Các bi u m u d th u: M u s 1. Thông báo m i th u
  3. M u s 2. ơn d th u M u s 3. Báo cáo danh m c các d án tương t ã th c hi n M u s 4. Báo cáo danh m c các d án tương t ang th c hi n M u s 5. Báo cáo năng l c kinh nghi m th c hi n d án, năng l c qu n lý d án c a nhà u tư M u s 6. Báo cáo năng l c tài chính c a nhà u tư M u s 7. B o m d th u M u s 8. B o m cam k t th c hi n d án M u s 9. Gi y y quy n M u s 10. Thư chào giá tăng thêm M u s 11. B ng giá chi ti t M u s 12. B n th a thu n gi a i di n cơ quan qu n lý Nhà nư c và i di n nhà u tư trúng th u M u s 13. Cam k t th c hi n b i thư ng, gi i phóng m t b ng III. TIÊU CHU N ÁNH GIÁ H SƠ D TH U: 1. N i dung Tiêu chuNn ánh giá ư c nêu chi ti t trong h sơ m i th u. 2. Tiêu chuNn năng l c kinh nghi m, năng l c qu n lý d án, năng l c tài chính c a các nhà u tư ư c ánh giá theo 02 tiêu th c “ t” ho c “không t”; thang i m 100 i m tương ng v i n i dung các tiêu chuNn ánh giá m c áp ng các yêu c u chi ti t c a h sơ m i th u. 3. Nhà u tư ư c ngh trúng th u là nhà u tư có tên trong danh sách ng n, có giá ánh giá l n hơn ho c b ng giá sàn và có t ng giá tr cam k t h tr cho ngân sách thành ph l n nh t. Trong trư ng h p không có nhà u tư nào cam k t h tr , nhà u tư ư c ngh trúng th u là nhà u tư có giá ánh giá l n hơn ho c b ng giá sàn và có t ng s i m ánh giá cao nh t. H sơ m i th u ư c phê duy t s là: - Căn c pháp lý H i ng u th u l a ch n nhà u tư th c hi n m i th u, ánh giá h sơ d th u, l a ch n nhà u tư trúng th u, theo dõi th c hi n b n th a thu n v sau.
  4. - Căn c pháp lý c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t k t qu u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án này. i u 2. H i ng u th u l a ch n nhà u tư các d án có s d ng t trên a bàn thành ph ch u trách nhi m v tính chính xác c a các tài li u cung c p và các yêu c u c a d án trong h sơ m i th u trình duy t; t ch c u th u l a ch n nhà u tư d án Khu ch Văn Thánh, qu n Bình Th nh theo úng quy nh hi n hành và n i dung ư c phê duy t t i i u 1 c a Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Quy ho ch -Ki n trúc, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Tư pháp, Giám c S Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh, Ch t ch H i ng u th u l a ch n nhà u tư các d án có s d ng t trên a bàn thành ph và Th trư ng các s - ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản