Quyết định số 476/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 476/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 476/2003/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp Ngành đào tạo Kỹ thuật viên Dược

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 476/2003/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 476/2003/QĐ-BYT Hà N i, ngày 07 tháng 02 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO D C TRUNG H C CHUYÊN NGHI P NGÀNH ĐÀO T O K THU T VIÊN DƯ C B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t . Căn c Ngh đ nh c a Chính ph s 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Giáo d c. Căn c Quy t đ nh s 21/2001/BGD&ĐT ngày 6/6/2001 c a B trư ng B Giáo d c và đào t o ban hành Chương trình khung giáo d c Trung h c chuyên nghi p. Căn c vào văn b n tho thu n s 8899/THCN&DN ngày 7 tháng 10 năm 2002 c a B Giáo d c và Đào t o. Theo đ ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c đào t o - B Y t . QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Chương trình khung giáo d c trung h c chuyên nghi p Ngành đào t o K thu t viên Dư c, thu c nhóm ngành S c kho . Đi u 2. Chương trình khung ngành K thu t viên Dư c đư c áp d ng trong các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p Y t t năm h c 2003. Đi u 3. V trư ng V Khoa h c đào t o ch đ o và hư ng d n các trư ng xây d ng chuơng trình chi ti t, biên so n và phê duy t các giáo trình, tài li u gi ng d y, h c t p. Đi u 4. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, C c trư ng, V trư ng các V c a B y t , Hi u trư ng các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng GI I THI U T NG QUÁT NGÀNH ĐÀO T O 1- B c h c: Trung h c chuyên nghi p 2- Nhóm ngành đào t o: S c kho 3- Ngành đào t o: K thu t viên Dư c 4- Ch c danh sau khi t t nghi p: K thu t viên Dư c trung h c 5- Mã s ngành đào t o: 367265 6- Th i gian đào t o: 2 năm 7- Hình th c đào t o: Chính quy t p trung 8- Đ i tư ng tuy n sinh: - T t nghi p trung h c ph thông.
  2. - Đ t các tiêu chu n quy đ nh trong quy ch tuy n sinh vào các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p h chính quy c a B Giáo d c và đào t o. 9- C s đào t o: - Trư ng đ i h c Dư c Hà N i. - Các Trư ng đ i h c Y - Dư c, Trư ng trung h c Y - Dư c và các cơ s đào t o khi có đ đi u ki n và đư c B Y t và B Giáo d c và đào t o cho phép. 10- Nơi làm vi c sau khi t t nghi p: Các phòng thí nghi m các Trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c Y và Dư c, các Vi n nghiên c u v Dư c, các Trung tâm ki m nghi m Dư c, các Phòng ki m nghi m, nghiên c u c a các đơn v s n xu t, kinh doanh Dư c ph m. 11- B c h c sau trung h c: Ngư i K thu t viên Dư c n u có nguy n v ng và đ tiêu chu n tuy n sinh có th đư c đào t o thành C nhân k thu t Dư c MÔ T NHI M V C A NGƯ I K THU T VIÊN DƯ C TRUNG H C 1- Chu n b d ng c , hoá ch t, nguyên li u cho các xét nghi m, các thí nghi m, các bài th c t p. 2- Pha ch các thu c th cho các xét nghi m, các thí nghi m. 3- S d ng, b o qu n các trang thi t b , hoá ch t, v t tư thông thư ng t i các cơ s đào t o và nghiên c u v Dư c, các cơ quan qu n lý ch t lư ng thu c và các doanh nghi p Dư c. 4- Th c hi n các k thu t cơ b n t i phòng thí nghi m chuyên ngành c a các cơ s đào t o và nghiên c u dư c, các cơ quan qu n lý ch t lư ng thu c và các doanh nghi p Dư c. 5- Th c hi n an toàn lao đ ng và sơ c u tai n n t i phòng thí nghi m. 6- Tham gia th c hi n các ho t đ ng Y t t i nơi công tác theo nhi m v đư c giao 7- Thư ng xuyên h c t p c p nh t ki n th c chuyên môn, rèn luy n s c kho đ hoàn thành nhi m v đư c giao. 8- Th c hi n Lu t B o v s c kho và các quy đ nh v chuyên môn, nghi p v c a B Y t . M C TIÊU ĐÀO T O T NG QUÁT Đào t o K thu t viên Dư c có ki n th c và k năng cơ b n v k thu t dư c b c trung c p đ làm vi c t i các phòng thí nghi m chuyên ngành dư c c a cơ s đào t o, nghiên c u, các cơ quan qu n lý ch t lư ng thu c và các doanh nghi p dư c. Có ph m ch t đ o đ c t t, tác phong th n tr ng, t m , chính xác. Có đ s c kho đ làm vi c. Có ý th c và kh năng h c t p vươn lên. T NG QUAN CÁC MÔN H C S ti t h c S Tên môn h c Th c TT T ng s Lý thuy t hành CÁC MÔN H C CHUNG: 1 Chính tr 90 90 0
  3. 2 Giáo d c qu c phòng 75 10 65 3 Th d c th thao 60 0 60 4 Ngo i ng 150 150 0 5 Giáo d c Pháp lu t 30 30 0 6 Tin h c 60 30 30 C ng 465 310 155 CÁC MÔN H C CƠ S : 7 K thu t an toàn lao đ ng 45 29 16 8 Thu c và cách s d ng 120 100 20 9 K thu t b o qu n và s d ng d ng c , thi t b hoá ch t thí nghi m 115 67 48 10 Y h c cơ s 120 88 32 11 T ch c và qu n lý Y t 30 30 0 C ng 430 314 116 CÁC MÔN H C CHUYÊN MÔN: 12 K thu t hoá h c 210 106 104 13 K thu t sinh h c 180 76 104 14 Nguyên li u làm thu c 90 50 40 15 K thu t ki m nghi m Dư c ph m 160 64 96 16 K thu t bào ch -s n xu t thu c 165 85 80 17 Th c t p th c t cơ s 80 0 80 18 Th c t p t t nghi p 400 0 400 C ng 1285 381 904 T ng c ng 2180 1005 1175 C U TRÚC TH I GIAN KHOÁ H C * T ng s ti t h c toàn khoá: 2180 S ti t lý thuy t: 1005 S ti t th c hành: 1175 * S ti t h c các môn chung: 465 * S ti t h c các môn cơ s : 430 * S ti t h c các môn chuyên môn: 1285 T l lí thuy t /th c hành (toàn khoá): 1/1,7
  4. PHÂN PH I TH I GIAN TOÀN KHOÁ H C (Tính theo tu n) Lý thuy tvà Th c t p Thi Ngh Lao T ng Năm h c H c kỳ th c hành môn th c t th c t p H c kỳ t t hè l ,t t D tr đ ng s h c cơ s TN nghi p Năm th nh t I 20 1 3 1 1 26 II 16 2 1 6 1 26 Năm th hai I 20 1 3 1 1 26 II 9 10 1 6 T ng c ng: 65 2 10 4 6 6 6 2 3 104 PHÂN B CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O TOÀN KHOÁ, QUY Đ NH MÔN THI HO C KI M TRA, S TI T VÀ H S MÔN H C TƯƠNG NG, TH C T P VÀ TH C T P T T NGHI P Năm th nh t Năm th hai Phân b các môn h c trong toàn khoá H c kỳ 1 H c kỳ 2 H c kỳ 1 H c kỳ 2 T T Môn thi Môn KT Môn thi Môn KT Môn thi Môn KT Môn thi Môn KT S Lý Th c Tên môn h c S H S H S H S H S H S H S H S H ti t thuy t hành ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s CÁC MÔN CHUNG 1 Chính tr 90 90 0 45 3 45 3 2 Giáo d c qu c phòng 75 10 65 75 2 3 Th d c th thao 60 0 60 30 1 30 1 4 Ngo i ng 150 150 0 50 3 50 3 50 3 5 Tin h c 60 30 30 60 3 6 Giáo d c Pháp lu t 30 30 0 30 2 CÁC MÔN CƠ S 7 K thu t an toàn lao 45 29 16 45 2
  5. đ ng 8 Thu c và cách s 120 100 20 40 2 80 4 d ng 9 K thu t b o qu n và 115 67 48 61 2 54 2 s d ng d ng c , thi t b hoá ch t thí nghi m 1 Y h c cơ s 120 88 32 120 5 0 1 T ch c và qu n lý Y 30 30 0 30 2 1 t MÔN CHUYÊN MÔN 1 K thu t hoá h c 210 106 104 105 4 105 4 2 1 K thu t sinh h c 180 76 104 70 3 110 4 3 1 Nguyên li u làm 90 50 40 90 4 4 thu c 1 K thu t ki m nghi m 160 64 96 86 3 74 3 5 Dư c ph m 1 K thu t bào ch -s n 165 85 80 85 4 80 3 6 xu t thu c 1 Th c t p th c t cơ 80 80 80 2 7 s 1 Th c t p t t nghi p 400 400 400 4 8
  6. K HO CH ĐÀO T O THEO T NG H C KỲ H C KỲ I- NĂM TH NH T Qu th i gian: 20 tu n ( 20 tu n x 30 ti t = 600 ti t ) H c lý thuy t và th c hành t i trư ng: 540 ti t S ti t trung bình trong tu n theo th c t : 540t : 20T = 27 ti t/tu n X p lo i / h s S ti t h c S môn h c Môn h c TT Ki m T ng s LT TH Thi tra 1. Giáo d c qu c phòng 75 10 65 2 2. Chính tr (1) 45 45 0 3 3. Th d c th thao (1) 30 0 30 1 4. Ngo i ng (1) 50 50 0 3 5. K thu t an toàn lao đ ng 45 29 16 2 6. K thu t hóa h c (1) 105 53 52 4 7. K thu t sinh h c (1) 70 30 40 3 8. Y h c cơ s 120 88 32 5 C ng 540 305 235 H C KỲ I- NĂM TH NH T Qu th i gian: 16 tu n và 2 tu n th c t p th c t t i cơ s (16 Tu n x 30 ti t = 480 ti t 2 tu n x 40 gi = 80 gi ) H c lý thuy t và th c hành t i trư ng: 505- 80 = 425 ti t S ti t trung bình trong tu n theo th c t : 425t : 16 T = 26,5 ti t /tu n X p lo i / h s S ti t h c S môn h c Môn h c TT Ki m T ng s LT TH Thi tra 1. Chính tr (2) 45 45 0 3 2. Th d c th thao (2) 30 0 30 1 3. Ngo i ng (2) 50 50 0 3 4. K thu t hóa h c (2) 105 53 52 4 5. K thu t sinh h c (2) 110 46 64 4 6. K thu t bào ch -s n xu t thu c (1) 85 45 40 4 7. Th c t cơ s 80 0 80 2 C ng 505 239 266 H C KỲ I - NĂM TH HAI Qu th i gian: 20 tu n (20 tu n x 30 ti t = 600 tiêt)
  7. H c lý thuy t và th c hành t i trư ng: 502 ti t S ti t trung bình trong tu n theo th c t : 527t : 20 T = 26, 4 ti t / tu n X p lo i / h s S ti t h c S môn h c Môn h c TT Ki m T ng s LT TH Thi tra 1. Tin h c 60 30 30 3 2. Giáo d c Pháp lu t 30 30 0 2 3. Ngo i ng (3) 50 50 0 3 4. K thu t bào ch -s n xu t thu c (2) 30 40 40 3 5. K thu t ki m nghi m dư c ph m (1) 86 34 52 3 6. Thu c và cách s d ng (1) 40 40 0 2 7. K thu t b o qu n và s d ng d ng c , 61 37 24 2 thi t b , hoá ch t thí nghi m (1) 8 Nguyên li u làm thu c 90 50 40 4 9 T ch c và qu n lý Y t 30 30 0 C ng 527 341 186 H C KỲ II - NĂM TH HAI Qu th i gian: 9 tu n và 10 tu n th c t p t t nghi p ( 9 tu n x 30 ti t = 270 ti t 10 tu n x 40 gi = 400 gi ) H c lý thuy t và th c hành t i trư ng: 608 - 400 = 208 ti t S ti t trung bình trong tu n theo th c t : 208t : 9 T = 23 ti t/tu n X p lo i / h s S ti t h c S môn h c Môn h c TT Ki m T ng s LT TH Thi tra 1 K thu t ki m nghi m dư c ph m (2) 74 30 44 3 2 K thu t b o qu n và s d ng d ng c , 54 30 24 2 thi t b , hoá ch t thí nghi m (2) 3 Thu c và cách s d ng (2) 80 60 20 4 4 Th c t p t t nghi p 400 0 400 4 C ng 608 120 488 HƯ NG D N TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH Chương trình khung đào t o K thu t viên Dư c là văn b n quy ph m pháp lu t c th hoá cơ c u n i dung, s môn h c, th i lư ng c a các môn h c, t l th i gian gi a lý thuy t và th c hành, th c t p c a khoá h c 2 năm; đư c c u trúc thành m t h th ng hoàn ch nh và phân b h p lý v th i gian theo quy đ nh c a Chương trình khung giáo d c trung h c chuyên nghi p nh m đáp ng m c tiêu và yêu c u ch t lư ng đào t o. Chương trình khung này ch áp d ng cho hình th c đào t o chính quy theo niên ch , các hình th c đào t o không chính quy đư c th c hi n theo chương trình khung riêng. Chương trình khung đào t o K thu t viên Dư c đư c áp d ng t năm h c 2003. Căn c vào chương trình khung đã đư c quy đ nh, Hi u trư ng các trư ng đư c phép đào t o đ i tư ng này t ch c xây d ng và ban hành chương trình chi ti t c a trư ng mình sau khi đã đư c th m đ nh theo quy đ nh c a đi u 8 Ngh
  8. đ nh c a Chính ph s 43/2000/NĐ-CP ngày 30/08/2000 v quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Giáo d c. Đ th c hi n chương trình khung đã ban hành, Hi u trư ng các trư ng c n nghiên c u k nh ng quy đ nh c a chương trình khung đ th c hi n trong trư ng mình. 1- C u trúc c a chương trình khung N i dung các ho t đ ng trong khoá đào t o K thu t viên Dư c g m: các môn h c chung, các môn h c cơ s , các môn h c chuyên môn, th c t p và th c t p t t nghi p, thi, ki m tra k t thúc môn h c và thi t t nghi p, ngh hè, ngh l , ngh t t, lao đ ng công ích và th i gian d tr . Ph n này đã đư c quy đ nh t i b ng phân ph i qu th i gian toàn khoá h c. M i năm h c đư c chia làm 2 h c kỳ. Th i gian c a các ho t đ ng trong khoá h c đư c tính theo tu n. Th i gian gi ng d y lý thuy t và th c hành các môn h c đư c tính theo ti t, m i ti t là 45 phút. M i ngày có th b trí 1 ho c 2 bu i, m i bu i không quá 6 ti t. M i tu n không b trí quá 32 ti t lý thuy t. Th i gian th c t p, th c t p t t nghi p và lao đ ng đư c tính theo gi , m i ngày không b trí quá 8 gi . Ph n này đã đư c quy đ nh t i các b n k ho ch đào t o c a t ng h c kỳ. Chương trình đào t o K thu t viên Dư c g m 18 môn h c. M i môn h c đã đư c xác đ nh s ti t h c (bao g m s ti t lý thuy t và th c hành môn h c), h s môn h c và x p lo i môn h c (môn thi hay môn ki m tra) và xác đ nh th i gian th c hi n môn h c theo h c kỳ c a t ng năm. Ph n này đã đư c quy đ nh t i b ng phân b chương trình đào t o toàn khoá (trang 9). Hi u trư ng các trư ng căn c vào chương trình khung đ l p k ho ch đào t o toàn khoá và k ho ch đào t o t ng năm. 2- Đánh giá h c sinh Vi c đánh giá k t qu h c t p c a h c sinh trong quá trình đào t o và khi k t thúc khoá h c đư c th c hi n theo quy t đ nh s 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/05/2002 c a B trư ng B Giáo d c và đào t o v vi c ban hành Qui ch ki m tra, thi, xét lên l p và công nh n t t nghi p trung h c chuyên nghi p h chính qui. 3- Th c hi n môn h c Các môn h c trong chương trình đào t o K thu t viên Dư c nói chung g m 2 ho c 3 ph n sau đây: - Gi ng d y lý thuy t. - Th c hành t i các phòng th c hành c a trư ng. - Th c t p t i các phòng th c hành, thí nghi m c a các Trư ng đ i h c Y- Dư c, các Vi n nghiên c u, các B nh vi n, Trung tâm ki m nghi m Dư c ph m, Công ty, Xí nghi p Dư c. 3.1 Gi ng d y lý thuy t: Th c hi n t i các l p h c c a trư ng. Đ nâng cao ch t lư ng gi ng d y, các trư ng c n cung c p đ y đ giáo trình môn h c cho h c sinh, các phương ti n, đ dùng d y h c cho th y và trò; Các giáo viên gi ng d y môn h c c n áp d ng phương pháp gi ng d y tích c c, th c hi n lư ng giá, đánh giá theo các quy đ nh cho t ng môn h c. 3.2 Th c t p t i các phòng th c hành c a trư ng: Ph n th c t p t i các phòng th c hành c a nhà trư ng trong chương trình đào t o K thu t viên Dư c là ph n quan tr ng trong vi c hình thành năng l c ngh nghi p c a ngư i K thu t viên. Các trư ng t ch c đ h c sinh đư c th c t p đúng th i gian và n i dung đã quy đ nh. Có th phân chia l p h c thành các nhóm nh đ h c sinh đư c tr c ti p th c hi n các n i dung th c hành. Đ đ m b o ch t lư ng th c hành c a h c sinh các trư ng c n xây d ng và hoàn thi n các phòng th c hành. Trong trư ng h p nhà trư ng chưa đ các phòng th c hành theo các môn h c, nhà trư ng có th liên h v i các cơ s trong và ngoài ngành Y t đ t o ra các cơ s th c t p cho h c sinh. Vi c đánh giá k t q a th c t p c a h c sinh đư c th c hi n theo Đi u 4 c a Quy t đ nh 29/2002/BGD&ĐT nói trên. 4- Th c t p th c t cơ s : - Th i gian: 2 tu n vào cu i h c kỳ II năm th nh t, trư c khi ngh hè. - Đ a đi m : + Các vi n Ki m nghi m, các Trung tâm ki m nghi m, Tr m ki m nghi m. + Các Phòng k thu t, nghiên c u phát tri n s n ph m c a các công ty Dư c ph m, xí nghi p Dư c ph m. - N i dung:
  9. + V n d ng nh ng ki n th c, k năng đã h c trư ng vào th c t c a các phòng thí nghi m, phòng xét nghi m t i các đơn v . + Làm quen và s d ng các trang thi t b , máy móc ph c v cho chuyên ngành t i các labo. + Tìm hi u v t ch c b máy, mô hình cơ s v t ch t c a m t labo t i các cơ s trên. - T ch c th c t p: Ngay t đ u khoá h c, Nhà trư ng c n xác đ nh các đ a đi m h c sinh s đ n th c t p. Căn c vào m c tiêu h c t p toàn khoá, Hi u trư ng xác đ nh m c tiêu, n i dung th c t p, th i gian th c t p, ch tiêu th c hành t i cơ s , phân công giáo viên c a trư ng, b i dư ng giáo viên th nh gi ng (kiêm ch c), l p k ho ch cho đ t th c t p. - Đánh giá: Trong th i gian h c sinh th c t p t i cơ s , m i tu n h c sinh làm m t bài ki m tra th c hành (ki m tra đ nh kỳ h s 2). Cu i đ t th c t p, m i h c sinh báo cáo k t qu th c t p môn h c, k t qu hoàn thành ch tiêu th c hành và trình s th c t p. Giáo viên nhà trư ng và giáo viên kiêm ch c c a cơ s ch m đi m ki m tra k t thúc môn h c trên cơ s k t qu h c t p c a h c sinh (h s 3). 5- Th c t p t t nghi p: - Th i gian: 10 tu n vào cu i h c kỳ II năm th hai. H c sinh th c t p c ngày t i cơ s th c t p. - Đ a đi m : + Trư ng Đ i h c Dư c, khoa Dư c trong trư ng đ i h c Y-Dư c, trư ng trung h c Dư c. + Vi n Dư c li u, Vi n Ki m nghi m, các Trung tâm ki m nghi m. + Các labo c a B nh vi n. + Các Phòng k thu t, nghiên c u phát tri n s n ph m c a Công ty Dư c ph m, Xí nghi p Dư c ph m. - N i dung: + Th c hi n ch c năng, nhi m v c a ngư i K thu t viên Dư c dư i s hư ng d n, giám sát c a giáo viên, Dư c s đ i h c và cán b k thu t t i cơ s . + B sung ki n th c và k năng chuyên môn k thu t Dư c. + Ti p c n v i th c t công tác, t ch c, ho t đ ng t i các đơn v , nơi có th s làm vi c sau khi t t nghi p. - Đánh giá : + Ki m tra đ nh kỳ: Th c hi n khi k t thúc t i m t cơ s th c t p, h c sinh th c hi n m t bài ki m tra th c hành (h s 2). + Thi k t thúc môn h c: Cu i đ t th c t p t t nghi p m i h c sinh th c hi n m t bài thi th c hành và trình bày b n thu ho ch. Đi m th c t p t t nghi p đư c tính như m t môn thi (h s môn h c là 4) và là m t trong các đi u ki n đ xét d thi t t nghi p. 6- Thi t t nghi p: - Th i gian ôn thi: 5 tu n - Th i gian thi : 1 tu n - Môn thi t t nghi p: + Lý thuy t t ng h p: Thi vi t, th i gian làm bài 150 - 180 phút. S d ng câu h i thi truy n th ng và câu h i tr c nghi m khách quan N i dung đ thi: T ng h p các môn chuyên môn + Th c hành ngh nghi p: Thí sinh th c hi n m t hay m t s k thu t Dư c (do Hi u trư ng quy t đ nh). - H i đ ng thi t t nghi p: Th c hi n theo Quy t đ nh s 29/2002/QĐ- BGD&ĐT ngày 14/05/2002 c a B trư ng B Giáo d c và đào t o.
  10. Trên đây là m t s hư ng d n đ th c hi n chương trình đào t o K thu t viên Dư c. Trong quá trình th c hi n khoá h c, Hi u trư ng các trư ng c n căn c vào các quy ch đào t o trung h c chuyên nghi p c a B Giáo d c và đào t o và B Y t đ v n d ng vào th c t đào t o c a nhà trư ng cho phù h p, nh m đ o b o m c tiêu và ch t lư ng đào t o. Nh ng ý ki n đóng góp và đ ngh c a nhà trư ng xin g i v v Khoa h c và đào t o - B Y t , V Trung h c chuyên nghi p và D y ngh - B Giáo d c và đào t o đ nghiên c u, hư ng d n gi i quy t. V KHOA H C VÀ ĐÀO T O B YT
Đồng bộ tài khoản