Quyết định số 478/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 478/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 478/2006/QĐ-UBND về giá thu tiền chụp CT. Scanner của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 478/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 478/2006/Q -UBND Long Xuyên, ngày 13 tháng 03 năm 2006 QUY T Đ NH V/V GIÁ THU TI N CH P CT. SCANNER C A B NH VI N ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG CH T CH Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Xét t trình s 304/TTr.STC ngày 21/02/2006 c a S Tài chính v vi c duy t giá thu ti n ch p CT. Scanner c a B nh vi n a khoa Trung tâm An Giang, QUY T Đ NH: i u 1. Duy t giá thu ti n ch p CT. Scanner c a B nh vi n a khoa Trung tâm An Giang như sau: N i dung thu M c thu 1. Ch p CT. Scanner l n u: s não, l ng ng c, b ng 1.000.000 (trư ng h p có c n quang thì thu thêm 200.000 ng) 2. Ch p CT. Scanner ki m tra (l n 2) 500.000 3. N i soi o m ch máu, các t ng r ng (ch p CT. Scanner) (bao g m thu c, hóa ch t c n quang 200.000 ng) 1.200.000 4. Ch p CT. Scanner o loãng xương 500.000 5. Ch p CT. Scanner răng (RHM), xoang (TMH) 500.000 Các trư ng h p mi n, gi m do Giám c B nh vi n a khoa Trung tâm An Giang xem xét theo quy nh hi n hành và quy ch c a B nh vi n. i u 2. B nh vi n a khoa Trung tâm An Giang niêm y t công khai n i dung và m c thu t i i u 1; t ch c thu, qu n lý và s d ng theo úng quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Tài chính, Giám c S Y t , Giám c B nh vi n a khoa Trung tâm An Giang và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. CH T CH Nơi nh n: PHÓ CH T CH - TT. UBND t nh (b/c); - S Tài chính, S Y t , C c Thu t nh; - B nh vi n a khoa Trung tâm An Giang; - Chánh VP. UBND t nh; - Lưu VT, P. TH, VHXH. Nguy n Văn m
Đồng bộ tài khoản