Quỵết định số 4781/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quỵết định số 4781/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quỵết định số 4781/2003/QĐ-UB về việc thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Dịch vụ Hóa mỹ phẩm do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quỵết định số 4781/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 4781/2003/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P H I NG U GIÁ BÁN C PH N RA BÊN NGOÀI C A CÔNG TY DNCH V HÓA M PH M. CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 80/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n b o lãnh phát hành và u giá bán c ph n ra bên ngoài c a các doanh nghi p Nhà nư c th c hi n c ph n hóa ; Căn c Quy t nh s 4204/Q -UB ngày 06 tháng 10 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v vi c chuy n doanh nghi p Nhà nư c Công ty D ch v Hóa m ph m thành Công ty c ph n M ph m Nam Phát ; Xét t trình s 377/ MDN ngày 30 tháng 10 năm 2003 c a Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph ; QUY T NNH i u 1.- Nay thành l p H i ng u giá bán c ph n ra bên ngoài i v i Công ty D ch v Hóa m phNm, g m các Ông, Bà sau ây : 1. Ch t ch H i ng : Ông Trương Duy Khiêm, Phó Giám c Chi nhánh thành ph H Chí Minh Công ty Ch ng khoán B o Vi t. 2. Các thành viên khác : - Bà Nguy n H i Y n, Phó Trư ng Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph ; - Bà Mai Th Minh Tâm, Phó phòng K toán Tài chính S Công nghi p; - Bà Phan Th Trung Hưng, Giám c Công ty D ch v Hóa m phNm ; - Ông Nguy n ình Lê, Cán b chuyên qu n Phòng Công nghi p-Xây d ng giao thông Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph .
  2. i u 2.- Nhi m v và quy n h n c a H i ng u giá bán c ph n ra bên ngoài t i Công ty D ch v Hóa m phNm như sau : 1. Ban hành quy ch u giá bán c ph n ra bên ngoài c a Công ty D ch v Hóa m phNm theo úng quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B Tài chính. 2. Ki m tra, giám sát ho t ng bán u giá c ph n theo úng quy ch ã ban hành. 3. Quy t nh công b giá kh i i m. 4. Giám sát và qu n lý vi c phát hành phi u tham d u giá mua c ph n. 5. L p biên b n và công b k t qu u giá. 6. Tuyên b cu c u giá không thành (n u x y ra). 7. Báo cáo tình hình và k t qu bán u giá, g i v y ban nhân dân thành ph và Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph . i u 3.- Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Chi C c trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , Giám c S Công nghi p, Giám c Công ty D ch v Hóa m phNm và các Ông, Bà nói t i i u 1 có trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH TNCH UBND THÀNH PH - Như i u 4 - Văn phòng Chính ph PHÓ CH TNCH - BC i m i và PTDN Trung ương - B Tài chính - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP - Thư ng tr c UBND. TP - Ban T ch c Thành y - Thư ng tr c Ban i m i QLDN. TP Mai Qu c Bình - Kho b c Nhà nư c thành ph - C c Thu thành ph - VPH -UB : PVP/KT, T CNN - Lưu (CNN/K)
Đồng bộ tài khoản