intTypePromotion=3

Quyết định số 4793/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 4793/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4793/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần đầu tư Nam Long sử dụng đất tại phường Tân Thuận Đông, quận 7 để đầu tư xây dựng trường mầm non - mẫu giáo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4793/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA THÀNH PH H CHÍ MINH VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 4793/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHO CÔNG TY C PH N U TƯ NAM LONG S D NG TT I PHƯ NG TÂN THU N ÔNG, QU N 7 U TƯ XÂY D NG TRƯ NG M M NON-M U GIÁO. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 v s a i, b sung m t s i u c a các ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai; Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph Quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Căn c Quy t nh s 138/2004/Q -UB ngày 18 tháng 5 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v th t c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t trên a bàn thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i Công văn s 8610/TNMT- QHSD ngày 15 tháng 10 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay cho Công ty C ph n u tư Nam Long s d ng khu t có di n tích 787,4m2 (b y trăm tám mươi b y phNy b n mét vuông) do Công ty ang qu n lý theo các Quy t nh s 5658/Q -UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 và s 2943/Q -UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 t i phư ng Tân Thu n ông - qu n 7 u tư xây d ng Trư ng m m non-m u giáo. V trí, ranh gi i khu t ư c xác nh t i b n v trí t l 1/1000, s 6651 /G - TNMT do S Tài nguyên và Môi trư ng duy t ngày 10 tháng 7 năm 2007. Hình th c, th i h n s d ng t: Giao t, có thu ti n s d ng t; th i h n 50 năm k t ngày y ban nhân dân thành ph ký quy t nh. i u 2. Công ty C ph n u tư Nam Long ch u trách nhi m:
  2. - Trư c pháp lu t v ngu n v n u tư và t ch u trách nhi m v hi u qu c a d án; - N p ti n s d ng t và các nghĩa v tài chính khác theo quy nh; - Kê khai ăng ký và báo cáo tình hình ti n th c hi n d án cho y ban nhân dân qu n 7 và S Tài nguyên và Môi trư ng theo quy nh; - V qu n lý quá trình u tư d án m b o ti n u tư và ch t lư ng công trình theo úng quy ho ch và thi t k ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. i u 3. Căn c vào i u 1 c a Quy t nh này, C c Thu thành ph , S Tài nguyên và Môi trư ng và y ban nhân dân qu n 7 có trách nhi m: 3.1. C c Thu thành ph : Hư ng d n Công ty C ph n u tư Nam Long th c hi n vi c n p, thu ti n s d ng t và các nghĩa v tài chính khác theo quy nh. 3.2. S Tài nguyên và Môi trư ng: - Hư ng d n Công ty C ph n u tư Nam Long l p th t c, chuy n C c Thu thành ph thu ti n s d ng t và các nghĩa v tài chính khác theo quy nh. - C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho Công ty C ph n u tư Nam Long theo quy nh. 3.3. y ban nhân dân qu n 7: Theo dõi, ki m tra vi c tri n khai th c hi n xây d ng c a ch u tư. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Xây d ng, Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, C c Trư ng C c Thu , Ch t ch y ban nhân dân qu n 7, Ch t ch y ban nhân dân phư ng Tân Thu n ông - qu n 7, Công ty C ph n u tư Nam Long và các t ch c, h gia ình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH - Như i u 4; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - TTUB : CT, PCT/ T; - VPH -UB : PVP/ T; - Phòng TMT, T; - Lưu : VT, ( TMT/VH) D Nguy n H u Tín

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản