intTypePromotion=3

Quyết định số 48/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 48/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Mô-dăm-bích về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 04 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ MÔ-DĂM- BÍCH V KHUY N KHÍCH VÀ B O H U TƯ L N NHAU. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà Mô-dăm-bích v khuy n khích và b o h u tư l n nhau ký t i Hà N i ngày 16 tháng 01 năm 2007. i u 2. B Ngo i giao làm th t c i ngo i v vi c phê duy t và thông báo cho các cơ quan nư c ta ngày b t u có hi u l c c a Hi p nh nói trên./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - TTCP, PTT Ph m Gia Khiêm; - B Ngo i giao; - VPCP : BTCN, các PCN, Ban XDPL, - V TH, Công báo, Website CP; - Lưu : VT, QHQT (2). Ph m Gia Khiêm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản