Quyết định số 489/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 489/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 489/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 năm 2009 (AI Games III) tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 489/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 489/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T ÁN T CH C I H I TH THAO CHÂU Á TRONG NHÀ L N TH 3, NĂM 2009 T I VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch, QUY T NNH i u 1. Phê duy t án t ch c i h i Th thao châu á trong nhà l n th 3 năm 2009 (AI Games III) t i Vi t Nam, v i nh ng n i dung chính như sau: 1. M c ích: T ch c t t AI Games III, góp ph n thúc Ny, nâng cao thành tích th thao và tăng cư ng tình oàn k t, h u ngh gi a Vi t Nam v i các qu c gia, vùng lãnh th trong khu v c châu á; góp ph n qu ng bá, nâng cao uy tín, v th c a Vi t Nam trên trư ng qu c t . 2. Yêu c u: a) Tuân th các qui nh c a H i ng Th thao châu á (OCA) i v i nư c ăng cai t ch c AI Games và lu t pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; b) Huy ng s tham gia, góp s c c a các b , ngành, t ch c chính tr - xã h i, t ch c kinh t , các a phương liên quan và nhân dân t ch c AI Games III thành công, trên tinh th n ti t ki m, chuyên nghi p, b o m an ninh, an toàn; c) Th hi n rõ b n s c văn hoá dân t c, tinh th n thư ng võ, lòng m n khách, t o n tư ng t t p v t nư c, con ngư i Vi t Nam i v i b n bè qu c t ; d) ChuNn b y m i i u ki n cho oàn th thao Vi t Nam tham gia thi u t i AI Games III. 3. Quy mô: Tham d AI Games có 45 oàn n t các qu c gia và vùng lãnh th trong khu v c châu á, bao g m:
  2. a) V n ng viên, hu n luy n viên: kho ng 5.000 ngư i; b) Quan ch c OCA, lãnh o U ban Olympic qu c gia trong khu v c châu á, các t ch c th thao qu c t và khách m i: kho ng 680 ngư i; c) Tr ng tài, cán b k thu t; kho ng 800 ngư i; d) Cán b l tân, phiên d ch: kho ng 250 ngư i; ) Tình nguy n viên và nhân viên ph c v : kho ng 4.000 ngư i; e) Phóng viên báo chí qu c t và phóng viên trong nư c: kho ng 1000 ngư i 4. N i dung thi u: a) AI Games III s t ch c thi u chính th c 24 môn th thao, bao g m: i n kinh, bơi, l n, khiêu vũ th thao, bi s t, võ t v n , á c u, c u mây, kurash (môn v t vùng Trung á), pencak silat, th d c nh p i u, b n cung trong nhà, c vua, c tư ng, bóng á trong nhà (footsal), Moay Thái, vovinam, billard & snooker, múa lân - sư - r ng, bowling, kick boxing, e-sport th thao i n t ), bóng r 3 ngư i và kabadi. b) Bi u di n m t (01) môn: Jejitsu (môn võ c a Nh t B n) không tính huy chương. 5. Th i gian: AI Games III d ki n di n ra trong 9 ngày vào trung tu n tháng 10 năm 2009. 6. a i m: a) a i m t ch c chính: thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh; l khai m c, l b m c ư c t ch c t i thành ph Hà N i; b) Các a i m t ch c ph : H i Dương, H i Phòng, Qu ng Ninh, B c Ninh. 7. Các nhi m v : a) T ch c i u hành i h i: - Xây d ng, ban hành i u l chung c a AI Games III và i u l thi u c a t ng môn th thao; - ào t o và tuy n d ng l c lư ng cán b , chuyên gia và tr ng tài i u hành các cu c thi u, l c lư ng cán b , tình nguy n viên ph c v công tác t ch c i u hành i h i; b) ChuNn b l c lư ng thi u (tuy n ch n, ào t o và hu n luy n v n ng viên) cho oàn Th thao Vi t Nam; c) ChuNn b công trình th thao ph c v AI Games III:
  3. - C i t o nâng c p và b sung các thi t b i v i các công trình th thao ã có áp ng yêu c u, tiêu chuNn t p luy n và thi u AI Games III; - Xây d ng m i Cung thi u i n kinh trong nhà, áp ng tiêu chuNn c a OCA; d) ChuNn b cơ s h t ng và d ch v ph c v nhu c u t ch c i h i, các oàn th thao và khách tham d AI Games III; b o m các d ch v y t và ki m tra doping; thông tin, truy n thông và công ngh thông tin; giao thông v n t i; giao lưu văn hoá, tham quan, du l ch và các d ch v công c ng khác; )B o m tr t t , an toàn trư c, trong và sau th i gian di n ra AI Games III; e) Th c hi n các nghi l , l tân theo úng nghi th c quy nh c a Nhà nư c và thông l qu c t ; g) T ch c l khai m c, l b m c AI Games III; h) Xây d ng và th c hi n k ho ch thông tin, tuyên truy n nh m qu ng bá cho m t t nư c Vi t Nam hoà bình, giàu truy n th ng văn hoá và ang n l c hoà nh p v m i m t, trong ó có lĩnh v c văn hoá - th thao, v i khu v c và th gi i; 8. Kinh phí th c hi n: a) Kinh phí chuNn b và t ch c i h i ư c th c hi n t các ngu n: ngân sách nhà nư c (ngân sách trung ương và ngân sách a phương); óng góp l phí c a các oàn th thao, tài tr và các ngu n thu h p pháp khác; b) Vi c xây d ng, phê duy t, th c hi n và quy t toán kinh phí tuân th theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n pháp lu t liên quan, b o m úng m c ích, ti t ki m, hi u qu ; c) Vi c huy ng, s d ng và phân b kinh phí căn c vào n i dung, nhi m v c a các ti u ban, ban t ch c a phương và th c hi n theo Quy ch qu n lý kinh phí t ch c AI Games III, do B Tài chính ban hành và hư ng d n th c hi n. i u 2. T ch c th c hi n: 1. Cơ c u, b máy ch o, i u hành: a) Ban ch o qu c gia chuNn b và t ch c AI Games III - 2009 t i Vi t Nam (Ban ch o) là cơ quan ch o chuNn b và t ch c AI Games III. Phó Th tư ng Chính ph làm Trư ng ban ch o, các thành viên là i di n lãnh o c a các cơ quan: B Văn hoá, Th thao và Du l ch, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Ngo i Giao, B Qu c phòng, B Công an, B Giao thông v n t i, B Thông tin và truy n thông, B Giáo d c và ào t o, B Y t , B Xây d ng, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, Văn phòng Chính ph , U ban Olympic Vi t Nam, U ban nhân dân thành ph Hà N i và U ban nhân dân thành ph H Chí Minh;
  4. b) Ban t ch c AI Games III - 2009 t i Vi t Nam (Ban T ch c), do B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch làm Trư ng Ban, là cơ quan i u ph i và th c hi n vi c chuNn b và t ch c AI Games III, có thành viên là i di n các cơ quan liên quan; 2. Phân công nhi m v : a) B Văn hoá, Th thao và Du l ch: - Thành l p oàn Th thao Vi t Nam tham d AI Games III; - Ch trì, ph i h p v i các b , ngành, a phương liên quan xây d ng các k ho ch chuNn b và t ch c i h i, v công tác h u c n, cơ s v t ch t, chuyên môn k thu t, l tân, thông tin, tuyên truy n; tuy n d ng, ào t o, hu n luy n l c lư ng v n ng viên, tr ng tài, cán b i u hành và i ngũ tình nguy n viên ph c v i h i; - Ch trì xây d ng và hư ng d n th c hi n i u l chung c a AI Games III và i u l thi u c a các môn th thao; - Ch trì, ph i h p ho t ng gi a các B , ngành, a phương liên quan xây d ng d toán kinh phí t ch c i h i, theo quy nh c a pháp lu t hi n hành, trình Th tư ng Chính ph ; - Giúp Ban T ch c trong vi c i u ph i ho t ng gi a các B , ngành và a phương có liên quan, gi i quy t nh ng khó khăn phát sinh trong quá trình th c hi n k ho ch chuNn b và t ch c i h i; b) B K ho ch và u tư và B Tài chính: - Ph i h p v i B Văn hoá, Th thao và Du l ch ban hành và hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý kinh phí t ch c AI Games III; - Th c hi n vi c thNm nh, phê duy t, hư ng d n th c hi n và quy t toán kinh phí i v i các h ng m c công vi c liên quan n công tác chuNn b và t ch c i h i theo quy nh hi n hành; c) B Công an, B Qu c phòng: - Ph i h p v i U ban nhân dân các t nh, thành ph liên quan ch o công tác xây d ng và hư ng d n th c hi n k ho ch b o m an ninh, an toàn trong th i gian di n ra i h i; - Ph i h p v i T ng c c H i quan th c hi n các th t c xu t, nh p c nh Vi t Nam cho các i tư ng tham d i h i, b o m nhanh chóng, thu n ti n; d) B Ngo i giao giúp Trư ng Ban Ch o xây d ng và tri n khai k ho ch ón ti p các oàn th thao, công tác l tân và th c hi n các l nghi liên quan; ) B Giao thông v n t i:
  5. - Ph i h p v i B Công an, U ban nhân dân các t nh, thành ph liên quan ch o công tác xây d ng và hư ng d n th c hi n k ho ch m b o tr t t - an toàn giao thông trên a bàn trong th i gian di n ra i h i; - Ph i h p v i B Văn hoá, Th thao và Du l ch xây d ng và th c hi n k ho ch b trí các phương ti n giao thông ph c v các i tư ng tham d i h i; e) B Xây d ng ph i h p v i B Văn hoá, Th thao và Du l ch, U ban nhân dân các t nh, thành ph liên quan xây d ng, hư ng d n và ki m tra vi c nâng c p, c i t o, s a ch a và xây d ng m i các công trình th thao ph c v thi u c a AI Games III, áp ng các tiêu chuNn chuyên môn k thu t c a H i ng Th thao châu á; g) B Y t ph i h p v i các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph liên quan ch o công tác b o m d ch v y t - ki m tra doping, ki m d ch biên gi i, v sinh an toàn th c phNm, v sinh môi trư ng trong th i gian di n ra i h i; h) B Thông tin và Truy n thông ph i h p v i B Văn hoá, Th thao và Du l ch ch o th c hi n k ho ch thông tin, tuyên truy n c a AI Games III; i) U ban nhân dân thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng, t nh H i Dương, t nh Qu ng Ninh, t nh B c Ninh và các a phương liên quan: - Ph i h p v i các ngành liên quan xây d ng và tri n khai th c hi n k ho ch b o m giao thông, an ninh, an toàn, d ch v công c ng... và các nhi m v chuNn b , t ch c i h i trên ph m vi a bàn theo s hư ng d n c a Ban T ch c AI Games III; - U ban nhân dân thành ph Hà N i ch trì, ph i h p v i các b , ngành liên quan ch o th c hi n công tác t ch c l khai m c và l b m c AI Games III; k) ngh oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ph i h p v i B Văn hoá, Th thao và Du l ch, B Giáo d c và ào t o, U ban nhân dân các t nh, thành ph liên quan: - Giúp Ban T ch c tri n khai công tác tuyên truy n trong h c sinh, sinh viên v AI Games III; - Ph i h p v i Ban T ch c th c hi n tuy n d ng và ào t o l c lư ng tình nguy n viên ph c v i h i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. B trư ng các B , cơ quan ngang B , Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng, các t nh: H i Dương, Qu ng Ninh, B c Ninh và Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG
  6. Nguy n Thi n Nhân
Đồng bộ tài khoản