Quyết định số 489/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
5
download

Quyết định số 489/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 489/QĐ-TTg về việc thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 699/QĐ-TTg ngày 10/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 489/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 489/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 05 năm 2000 QUY T NNH V VI C THAY I CH U TƯ D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P SA ÉC T NH NG THÁP THEOQUY T NNH S 699/Q -TTG NGÀY 10/08/1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 09 năm 1992. Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 04 năm 1997 c a Chính ph . Căn c Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/05/2000 c a Chính ph . Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh ng Tháp (T trình s 295/UB-CN ngày 04/04/2000 và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư (T trình s 2494/BKH-VPT ngày 28/04/2000), QUY T NNH: i u 1. Thay i ch u tư D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Sa éc t nh ng Tháp theo Quy t nh s 699/Q -TTg ngày 10/08/1998 c a Th tư ng Chính ph như sau : Ch u tư cũ : Công ty V t tư và Xu t nh p khNu ng Tháp (t ngày 24/08/1998 ã i tên thành Công ty Thương m i d u khí ng Tháp). Ch u tư m i : Công ty u tư và Phát tri n nhà ng Tháp, có tr s t i s 6 Lý Thư ng Ki t, phư ng I, th xã Cao Lãnh, t nh ng Tháp. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh ng Tháp, các B trư ng B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Qu c phòng, B Công nghi p, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam, Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu công nghi p ng Tháp, Giám c Công ty Thương m i d u khí ng Tháp và Giám c Công ty u tư và phát tri n nhà ng Tháp và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản