Quyết định số 50/1999/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 50/1999/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/1999/QĐ-TTG về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 1999-2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/1999/QĐ-TTG

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 3 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 50/1999/Q -TTG NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 1999 V VI C PHÊ DUY T K HO CH ÀO T O NGH GIAI O N 1999 - 2000 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i t i t trình s 01/L TBXH-TCDN ngày 02 tháng 01 năm 1999 v vi c ngh phê duy t K ho ch ào t o ngh giai o n 1999 - 2000, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t K ho ch ào t o ngh giai o n 1999 - 2000 (kèm theo Quy t nh này) v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Tên K ho ch: K ho ch ào t o ngh giai o n 1999 - 2000. 2. Cơ quan qu n lý K ho ch: B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 3. M c tiêu c a K ho ch: Năm 1999 ào t o ngh cho 670.000 ngư i, trong ó 120.000 ngư i ư c ào t o ngh dài h n và 550.000 ngư i ư c ào t o ngh ng n h n. Năm 2000 ào t o ngh cho 780.000 ngư i, trong ó 150.000 ngư i ư c ào t o ngh dài h n và 630.000 ngư i ư c ào t o ngh ng n h n. T l lao ng qua ào t o ngh t 13,4% th c hi n t l lao ng qua ào t o t 22% vào cu i năm 2000. 4. M t s quan i m ch o phát tri n ào t o ngh : ào t o ngh là nhi m v tr ng tâm trong phát tri n ngu n nhân l c và g n v i gi i quy t nhu c u vi c làm c a ngư i lao ng. Có chính sách và cơ ch Ny m nh xã h i hoá ào t o ngh phát huy m i ngu n l c trong và ngoài nư c cho các ho t ng ào t o ngh , m r ng và a d ng hoá các
 2. lo i hình d y ngh ng n h n (nh m t o cơ h i cho ngư i lao ng tìm ư c vi c làm ho c t t o vi c làm) và ào t o ngh dài h n (nh m áp ng ngu n nhân l c cho các khu công nghi p, khu ch xu t và xu t khNu lao ng). Nhà nư c qu n lý th ng nh t v m c tiêu, n i dung, chương trình ào t o ngh , quy ho ch, k ho ch phát tri n h th ng các Trư ng và Trung tâm d y ngh . Ngân sách Trung ương và a phương u tư có tr ng i m hình thành nh ng cơ s ào t o ngh ch t lư ng cao. 5. Nhi m v ào t o ngh giai o n 1999-2000: a) Quy ho ch h th ng m ng lư i cơ s ào t o ngh phù h p v i yêu c u phát tri n ngu n nhân l c c a t ng ngành, t ng a phương. b) C ng c và phát tri n các trư ng d y ngh tr ng i m, ng th i m r ng quy mô ào t o ngh ng n h n. c) Tăng quy mô và nâng cao ch t lư ng ào t o giáo viên d y ngh . d) ào t o i ngũ công nhân lành ngh áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu lao ng; t ng bư c ào t o ngh ph c p cho ngư i lao ng, trong ó ưu tiên ào t o, ph c p ngh cho lao ng nông thôn nh m thúc Ny quá trình chuy n i cơ c u kinh t , công nghi p hoá nông thôn và ào t o ngh cho b i xu t ngũ. ) Hoàn thi n các chính sách cơ b n: - Chính sách phân lu ng và liên thông trong h th ng giáo d c qu c dân - Chính sách khuy n khích ho t ng c a các cơ s ào t o ngh . - Chính sách i v i cán b , giáo viên d y ngh . - Chính sách i v i h c sinh h c ngh . - Chính sách s d ng nh ng ngư i có trình ngh cao. e) Tăng ngân sách cho ào t o ngh và i m i cơ ch c p phát, qu n lý và s d ng ngân sách cho ào t o ngh . g) Tăng cư ng h p tác qu c t v ào t o ngh . 6. Kinh phí c a K ho ch: a) Ngu n kinh phí u tư: - Ngu n kinh phí t ngân sách Nhà nư c (bao g m c ngân sách Trung ương và ngân sách a phương). - Ngu n óng góp c a h c viên.
 3. - Ngu n v n vi n tr và tín d ng. - Các ngu n v n khác. b) Kinh phí hàng năm th c hi n K ho ch s ư c c th hoá và b trí cho t ng n i dung ho t ng c a K ho ch. i u 2. Giao cho các cơ quan sau ây qu n lý và th c hi n K ho ch ào t o ngh giai o n 1999 - 2000: 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m qu n lý, ch o T ng c c D y ngh ch trì, ph i h p v i các B , ngành, oàn th liên quan và các a phương t ch c tri n khai th c hi n K ho ch, t ng h p, ánh giá k t qu th c hi n hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. B K ho ch và u tư có trách nhi m b trí k ho ch ngân sách hàng năm th c hi n K ho ch ào t o ngh trên cơ s th ng nh t v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i theo quy nh hi n hành v k ho ch hoá. 3. B Tài chính có trách nhi m b o m và k p th i ngân sách Nhà nư c th c hi n K ho ch ào t o ngh theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; c p ngân sách cho các ngành, các a phương và hư ng d n cơ quan tài chính c p phát kinh phí theo ch tiêu n t ng cơ s d y ngh theo ch tiêu k ho ch ã ư c s th ng nh t c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 4. B Giáo d c và ào t o có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành liên quan xây d ng và trình Chính ph quy t nh v chính sách phân lu ng vào các trư ng trung h c ph thông, trung h c chuyên nghi p, các trư ng d y ngh i v i h c sinh t t nghi p trung h c cơ s ; phân lu ng vào các trư ng d y ngh , các trư ng trung h c chuyên nghi p và các trư ng cao ng, i h c i v i h c sinh t t nghi p trung h c ph thông. 5. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c xây d ng và th c hi n K ho ch ào t o ngh giai o n 1999 - 2000 c a ngành, a phương mình; báo cáo nh kỳ v i Th tư ng Chính ph (thông qua B Lao ng - Thương binh và Xã h i) v tình hình th c hi n K ho ch ào t o ngh giai o n 1999 - 2000. 6. B Văn hoá - Thông tin, ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam t ch c ho t ng thông tin, tuyên truy n, giáo d c v vai trò, v trí c a ngư i th và c a công tác ào t o ngh i v i s nghi p phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. 7. B Lao ng - Thương binh và Xã h i làm vi c v i các oàn th qu n chúng v vi c các oàn th qu n chúng tham gia th c hi n K ho ch ào t o ngh giai o n 1999 - 2000 trong ph m vi ho t ng c a oàn th mình. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
 4. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký) CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc K HO CH ÀO T O NGH GIAI O N 1999 - 2000 (Kèm theo Quy t nh s 50/1999/Q -TTg ngày 24 tháng 3 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph NĂM 1999 Ph n 1 TH C TR NG CÔNG TÁC ÀO T O NGH I- K T QU : K t khi thành l p và sau 10 năm i m i (1987-1996), n nay công tác D y ngh ã t ư c m t s k t qu áng k trong vi c ào t o i ngũ nhân l c cung c p cho các ngành kinh t , các a phương, các khu công nghi p, khu ch xu t góp ph n xây d ng và b o v t qu c, - ã hình thành h th ng các cơ s d y ngh a d ng r ng kh p t nư c bao g m: + 129 trư ng d y ngh chính quy c a các B , ngành, a phương và các T ng công ty Nhà nư c. + Trư ng, l p d y ngh c a các doanh nghi p, cá nhân, t ch c, liên doanh v i nư c ngoài, các làng ngh , ph ngh . + 125 trung tâm d ch v vi c làm n m trong h th ng qu n lý c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. + 86 Trung tâm d y ngh (TTDN) Qu n, Huy n, Th xã + 320 Trung tâm Giáo d c K thu t t ng h p và hư ng nghi p.
 5. + Nhi u trư ng i h c, Cao ng và Trung h c chuyên nghi p có ào t o ngh công nhân, c bi t có hàng ch c trư ng Trung h c k thu t và chuyên nghi p nhưng ch y u là ào t o ngh công nhân. - Hàng năm toàn b h th ng ã ào t o ngh cho kho ng 500.000 ngư i. - Vi c th c hi n ch trương xã h i hoá, a d ng hoá các lo i hình ào t o, ã làm tăng quy mô ào t o, trong ó d y ngh ng n h n ã phát tri n m nh t o cơ h i cho ngư i lao ng có vi c làm. - Các i u ki n m b o ch t lư ng ào t o (như i ngũ giáo viên, cơ s v t ch t...) bư c u ư c c i thi n. II- T N T I: Cùng v i nh ng k t qu ã t ư c nói trên, trong th i gian qua công tác D y ngh cũng b c l nhi u t n t i, y u kém và n i c m nh ng v n sau: - Chưa hoàn ch nh và ng b h th ng lu t pháp và chính sách v ào t o và phát tri n ngh . - S b t c p v ngu n l c là m t trong nh ng y u t làm cho quy mô nh bé, chương trình ào t o ngh ch m i m i, trang thi t b , phương ti n gi ng d y thi u và l c h u. - ào t o ngh chưa g n v i chi n lư c phát tri n kinh t xã h i, v i chi n lư c kinh t vùng, chưa g n v i s n xu t và th trư ng s c lao ng. - ào t o công nhân k thu t (CNKT), nhân viên nghi p v (NVNV) gi m sút và ang có nguy cơ thi u h t nghiêm tr ng khi bư c vào CNH, H H t nư c. T năm 1977 n 1997 s trư ng ào t o ngh gi m t 366 trư ng xu ng còn 174 trư ng (gi m 52%) và quy mô ào t o gi m t 25 v n xu ng còn 10 v n (gi m 60%). n ngày 30/6/1998 s trư ng ào t o ngh ch còn l i 129 trư ng, gi m 45 trư ng so v i u năm 1997. Hi n nay còn có 15 t nh không có trư ng d y ngh , k c trư ng c a Trung ương và a phương. S lư ng và qui mô các trư ng còn nh nhưng l i ch ng chéo, phân b không h p lý v a bàn và v cơ c u ngành ngh . - T ch c qu n lý Nhà nư c v d y ngh còn b t c p v i nhi m v ư c giao. - H th ng các trư ng, l p, cơ s ào t o ngh a d ng, a c p, an xen do ó khó khăn trong vi c qu n lý. - H th ng d y ngh chưa áp ng nhu c u cao v ch t lư ng, a d ng phong phú v ngành ngh c a th trư ng lao ng trong quá trình phát tri n kinh t - xã h i, chưa có trư ng ào t o các ngh công ngh cao, thi u các trư ng ào t o ngh cho lao ng nông thôn; ào t o ngh ng n h n chưa ư c ki m soát v n i dung, chương trình và ch t lư ng ào t o. Ngh quy t H i ngh BCHTƯ 2 - khoá VIII ã ánh giá: "Giáo d c chuyên nghi p nh t là ào t o công nhân k thu t có lúc suy gi m m nh, m t cân i l n v cơ c u
 6. trình trong i ngũ lao ng nhi u ngành s n xu t. Quy mô ào t o hi n nay quá nh bé, trình thi t b l c h u, không áp ng ư c nhu c u công nghi p hoá và hi n hoá." III- NGUYÊN NHÂN: 1/ H th ng các trư ng d y ngh và cơ s d y ngh chưa ư c quy ho ch phát tri n phù h p v i s phát tri n kinh t xã h i: chưa có các trư ng ào t o ngh ch t lư ng cao; nhi u trư ng d y ngh ã chuy n thành trư ng Trung h c chuyên nghi p mà ch y u v n ào t o ngh ; các trư ng d y ngh phân b không h p lý trên các vùng lãnh th (nhi u t nh không có m t trư ng d y ngh nào); ngành ngh ào t o c a các trư ng v a thi u, v a th a (nhi u trư ng cùng ào t o m t s ngh và trên cùng m t a bàn; có nh ng ngh chưa có trư ng nào ào t o); các cơ s d y ngh ng n h n ch t p trung các thành ph , th xã còn các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn h u như không có cơ s d y ngh . 2/ Chính sách i v i các cơ s d y ngh , ngư i d y ngh , ngư i h c ngh và c bi t là chính sách i v i nh ng ngư i có b ng ngh , ch ng ch ngh chưa ng b và chưa m nh thu hút và khuy n khích m i ngư i d y ngh và h c ngh . 3/ Cơ c u ào t o b t h p lý, t tr ng dành cho ào t o ngh quá th p. Ngân sách u tư cho ào t o ngh gi m m nh: T l ngân sách chi cho ào t o ngh trong t ng ngân sách Nhà nư c chi cho giáo d c ào t o v a th p l i v a có xu hư ng gi m. (năm 1991 là 8,7%, năm 1996 là 4%). Vi c phân b ch tiêu ào t o ngh và c p phát ngân sách ào t o ngh ư c th c hi n theo cơ ch phân b cho các B , Ngành, a phương theo k ho ch t ng h p mà không c th ch tiêu, ngân sách ào t o ngh c p cho t ng cơ s d y ngh và không xác nh s lư ng ch tiêu ào t o c a t ng ngh . Cơ ch phân b ngân sách v ào t o ngh ó ã làm khó khăn cho vi c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n k ho ch ào t o ngh , t o "khe h " cho vi c s d ng ngân sách chi cho ào t o ngh vào m c ích khác và làm cho hi u qu s d ng ngân sách chi cho ào t o ngh th p. 4/ Buông l ng qu n lý Nhà nư c v ào t o ngh T năm 1987 n 1997 công tác qu n lý ào t o ngh không ư c quan tâm úng m c và b thu h p d n, i u hành c p Trung ương phân tán, g p nhi u khó khăn, hi u l c gi m, theo ó cơ quan qu n lý v ào t o ngh các B , ngành và c bi t các a phương co h p d n có nơi ch còn m t, hai ngư i, theo dõi công tác này..... Tình tr ng buông l ng trong ch o th c hi n phát tri n ào t o ngh cũng như qu n lý Nhà nư c v ào t o ngh di n ra t t c các c p t Trung ương n a phương. 5/ Các ngành, các c p chưa có nh n th c y v vai trò c a ào t o ngh trong s phát tri n kinh t xã h i vì v y chưa có s quan tâm úng m c. Do a v xã h i c a ngư i công nhân b coi nh , lương b ng th p và trong khi xã h i còn coi tr ng v khoa c , b ng c p, nên i a s thanh niên n tu i lao ng mu n vào i h c, không mu n h c ngh . Ngoài các nguyên nhân ch quan nêu trên còn có nguyên nhân khách quan sau:
 7. nh hư ng c a kh ng ho ng kinh t Châu á và các tác ng m t trái c a cơ ch th trư ng, làm cho s n xu t g p khó khăn, nhi u ngành ngh ph i thu h p qui mô, m t s xí nghi p ph i gi i th ho c chuy n i m c tiêu, l i chưa có h th ng thông tin v th trư ng s c lao ng, nên h c sinh t t nghi p ngh khó tìm vi c làm, làm cho ào t o ngh b nh hư ng nghiêm tr ng. Ph n 2 QUAN I M VÀ M C TIÊU I- M T S QUAN I M CH O PHÁT TRI N ÀO T O NGH N NĂM 2000 VÀ 2010: 1/ Ph i th c s coi ào t o ngh là nhi m v tr ng tâm trong phát tri n ngu n nhân l c ng th i coi ào t o ngh cũng là b i dư ng nhân tài cho t nư c. ào t o ngh ph i ư c tăng nhanh v c quy mô, ch t lư ng, hi u qu và t o ra cơ c u lao ng h p lý hơn cho th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá. Phát tri n ào t o ngh ph i g n v i chi n lư c phát tri n kinh t xã h i c a t nư c trong t ng giai o n, g n v i nhu c u phát tri n c a các ngành kinh t , các vùng kinh t , vùng dân cư, v i t ng a phương, g n v i th trư ng s c lao ng theo quan h cung - c u trong nư c và qu c t . Song song v i vi c Ny m nh ào t o ngh cho lao ng công nghi p và d ch v , ph i coi tr ng và tăng cư ng ào t o ngh cho lao ng nông thôn mà ch y u là ào t o ng n h n các ngh tr ng tr t; chăn nuôi; nuôi tr ng ánh b t thu , h i s n; sơ ch , ch bi n và b o qu n nông, lâm, ngư s n và các ngh truy n th ng. 2/ Th c hi n xã h i hoá ào t o ngh nh m thu hút m i ngu n l c trong và ngoài nư c cho các ho t ng ào t o ngh . Khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia ào t o ngh và t o m i i u ki n thu n l i cho ngư i lao ng có cơ h i h c ngh , tìm ki m vi c làm. a d ng hoá các lo i hình ào t o, các lo i hình trư ng l p. Ngư i h c ngh và ngư i s d ng lao ng ph i có trách nhi m óng góp theo phương châm Nhà nư c và nhân dân cùng làm. 3/ Nhà nư c th ng nh t qu n lý v m c tiêu, n i dung, chương trình ào t o ngh , quy ho ch, k ho ch phát tri n h th ng trư ng và TTDN; c p phát b ng, ch ng ch ; nh hư ng và hư ng d n i v i các cơ s d y ngh quy mô nh . 4/ ào t o ngh g n v i gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng chưa có vi c làm, t o vi c làm m i cho nh ng ngư i lao ng m t vi c làm trong quá trình s p x p l i lao ng và c ph n hoá các doanh nghi p Nhà nư c. 5/ Bên c nh vi c th c hi n công b ng xã h i trong ào t o ngh , áp ng yêu c u ào t o ngh cho ông o ngư i lao ng c n u tư có tr ng i m t o nên m t b ph n ào t o ngh ch t lư ng cao làm chuNn m c và ào t o i ngũ CNKT, NVNV có kh năng tham gia c nh tranh trong th trư ng s c lao ng trong nư c và qu c t . 6/ Nhà nư c và a phương các c p tăng ngân sách u tư cho ào t o ngh , ng th i có chính sách, cơ ch h p lý, Ny m nh xã h i hoá huy ng và s d ng có hi u
 8. qu các ngu n l c trong và ngoài nư c. Ngu n ngân sách Nhà nư c t p trung u tư cho các cơ s ào t o CNKT, NVNV và cho các cơ s ào t o ngh cho lao ng nông thôn. II- NNH HƯ NG PHÁT TRI N: T nay n năm 2000 ào t o ngh ph i phát tri n m nh m c s lư ng và ch t lư ng theo hai hư ng: 1/ ào t o ngh dài h n. ào t o ngh dài h n (bao g m c ào t o m i và ào t o l i) có m t i ngũ công nhân k thu t, nhân viên nghi p v lành ngh , kh năng ti p c n và s d ng thành th o các phương ti n k thu t và công ngh hi n i. Theo hư ng này s c ng c , nâng c p các trư ng hi n có thu c các ngành, các a phương hình thành 15 trư ng tr ng i m các vùng kinh t b ng v n vay ADB; h tr cho các t nh chưa có trư ng d y ngh m trư ng d y ngh m i ho c nâng c p TTDN thành trư ng d y ngh ; h tr nâng c p cơ s v t ch t k thu t cho các trư ng d y ngh hi n có k c các trư ng d y ngh thu c các T ng Công ty nh m áp ng ngu n nhân l c có k thu t cho các khu công nghi p t p trung, khu ch xu t, xu t khNu lao ng. 2/ ào t o ngh ng n h n. M r ng và a d ng hoá các lo i hình ào t o ngh ng n h n (d y ngh t ch c theo l p h c - v a h c lý thuy t v a th c hành; d y ngh theo hình th c kèm c p t i xư ng ho c t i nơi s n xu t - ch y u rèn luy n k năng th c hành ngh ; chuy n giao công ngh - truy n l i cho ngư i h c ngh nh ng công ngh m i, bí quy t công ngh ư c s d ng trong quá trình s n xu t t o ra s n phNm hoàn ch nh) nh m t o cơ h i cho ngư i lao ng tìm ư c vi c làm ho c t t o vi c làm. Theo hư ng này có các hình th c ào t o sau: - ào t o ngh d ch v , ngh ch bi n nông - lâm - h i s n t i các TTDN các qu n, huy n. - ào t o ngh cho lao ng nông thôn: các ngh tr ng tr t (tr ng cây ăn qu , cây công nghi p, cây lương th c, th c phNm, tr ng r ng); ngh nuôi gia c m, nuôi tr ng và ánh b t thu h i s n do h th ng các Trung tâm khuy n nông - khuy n lâm (thu c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn), các Trung tâm khuy n ngư (thu c ngành h i s n) và các Trung tâm ào t o c a H i ngư i làm vư n Vi t Nam (VACVINA) th c hi n và ch y u theo hình th c ào t o lưu ng n t n xã, thôn, b n làng. - ào t o các ngh truy n th ng t i các làng ngh , k t h p ưa ti n b khoa h c k thu t, công ngh m i vào nâng cao ch t lư ng s n phNm. H tr nâng c p 18 TTDN b ng ngu n vi n tr c a Thu Sĩ; ph n u tăng s TTDN các qu n, huy n. H tr các Trung tâm khuy n nông - khuy n lâm, các Trung tâm khuy n ngư, và các Trung tâm ào t o VACVINA trong vi c ào t o ngh cho lao ng nông thôn, t i các a bàn tr ng i m ( ng b ng sông H ng, ng b ng sông C u long, các t nh ven bi n, các t nh mi n núi). Trong 2 năm t i, h tr cho kho ng
 9. 10 làng ngh truy n th ng (Nam nh, Thái Bình, Thanh Hoá, Hà Tây, Hu ...) phát tri n v quy mô và nâng cao ch t lư ng s n phNm xu t khNu. III- NHI M V VÀ M C TIÊU: 1/ Nhi m v : Trong giai o n 1998-2000 công tác ào t o ngh có nhi m v : Quy ho ch h th ng m ng lư i cơ s ào t o ngh phù h p v i yêu c u phát tri n ngu n nhân l c c a t ng ngành, t ng a phương, t ng vùng kinh t c a c nư c. Tăng cư ng u tư, c ng c và phát tri n các trư ng d y ngh , xây d ng 15 trư ng d y ngh tr ng i m, ng th i m r ng quy mô ào t o ngh ng n h n. Tăng s TTDN các qu n, huy n b ng 30% t ng s qu n, huy n. Tăng quy mô và nâng cao ch t lư ng ào t o giáo viên d y ngh . ào t o công nhân lành ngh áp ng cho nhu c u trong nư c và xu t khNu lao ng. T ng bư c ào t o ph c p ngh cho m i ngư i lao ng trong ó ưu tiên ào t o, ph c p ngh cho lao ng nông thôn nh m thúc Ny vi c chuy n cơ c u kinh t , công nghi p hoá nông thôn và ào t o ngh cho b i xu t ngũ. 2/ M c tiêu. a. M c tiêu lâu dài: ào t o công nhân k thu t, nhân viên nghi p v áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu lao ng, ào t o ph c p ngh cho ngư i lao ng. b. M c tiêu c th n năm 2000. Năm 1999 ào t o ngh cho 670.000 ngư i, trong ó 120.000 ngư i ư c ào t o ngh dài h n và 550.000 ngư i ư c ào t o ngh ng n h n. Năm 2000 ào t o ngh cho 780.000 ngư i, trong ó 150.000 ngư i ư c ào t o ngh dài h n và 630.000 ngư i ư c ào t o ngh ng n h n. T l lao ng qua ào t o ngh 1 t 13,4% th c hi n t l lao ng qua ào t o2 t 22% vào cu i năm 2000. IV- K HO CH VÀ D BÁO Ch tiêu/Năm 1997 1998 1999 2000 + T ng dân s (tri u ngư i) 76,7 * 78,1 79,5 81,0 + T ng s lao ng ang làm vi c 36,99 * 38,0 39,0 40,0 + S lao ng ư c qua ào t o 400.000 ** 546.000 670.000 780.000 ngh trong năm 50.000 ** 96.000 120.000 150.000 - Trong ó: 350.000 ** 450.000 550.000 630.000
 10. - Có b ng - Có ch ng ch + T ng s lao ng ã qua ào t o 3.400.000 3.946.000 4.607.000 5.386.000 ngh ** + T l lao ng qua ào t o 16% *** 17,8 % 19-20%- 22% *** + T l lao ng qua ào t o ngh 9% 10,4% 11,8% 13,4% Ngu n: * S li u c a T ng c c th ng kê ** S li u c a B GD- T *** S li u c a B KH- T Ph n 3 NH NG GI I PHÁP TR NG Y U th c hi n ư c nhi m v và m c tiêu ào t o ngh vào năm 2000 òi h i ph i ti n hành ng b nh ng gi i pháp ch y u mà Ngh quy t Trung ương 2 khoá VIII ã ra trong ó c n t p trung th c hi n vào các gi i pháp tr ng y u sau: I- QUY HO CH M NG LƯ I CÁC CƠ S D Y NGH : - T nay n h t tháng 3 năm 1999 các B , ngành và a phương ph i xây d ng quy ho ch h th ng các cơ s d y ngh . Quy ho ch h th ng các cơ s d y ngh c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương do Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t, c a các B , ngành do th trư ng B , ngành duy t sau khi có ý ki n tho thu n b ng văn b n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. - Trên cơ s quy ho ch c a các B , ngành, a phương, B Lao ng - Thương binh và xã h i xây d ng quy ho ch t ng th h th ng cơ s ào t o ngh trong toàn qu c trình Th tư ng Chính ph phê duy t. - Nh ng n i dung chính khi xây d ng d án quy ho ch: 1/ i tư ng quy ho ch: Bao g m t t c các cơ s d y ngh , k c các trư ng ngh chính quy và các cơ s d y ngh dài h n, ng n h n (bao g m công l p và ngoài công l p). 2/ Nh ng n i dung cơ b n: 2.1. i u tra, kh o sát ánh giá v ngu n nhân l c và th trư ng s c lao ng c a a phương, ngành.
 11. 2.2. Căn c vào chi n lư c, quy ho ch phát tri n kinh t xã h i c a a phương và ngành xác nh nhu c u ngu n nhân l c và nhu c u ào t o. 2.3. i u tra ánh giá năng l c các cơ s ào t o ngh hi n có: - S cơ s d y ngh hi n có ( iv i a phương tính t t c các cơ s d y ngh ho t ng trên a bàn lãnh th ). - Cơ s v t ch t k thu t; s lư ng, ch t lư ng giáo viên. - Các ngành ngh ào t o; quy mô ào t o. - Các hình th c ào t o. 2.4. Ti n hành quy ho ch s p x p l i màng lư i các cơ s ào t o, các lo i hình ào t o, cơ c u ngành ngh . Trong quá trình quy ho ch c n lưu ý các v n sau: 2.4.1. Quy ho ch s p x p l i các trư ng ào t o giáo viên d y ngh : - u tư nâng c p cơ s v t ch t k thu t cho Trư ng sư ph m k thu t (SPKT) Nam nh và Trư ng SPKT Vinh tăng quy mô ào t o và nâng c p 2 trư ng này thành 2 trư ng Cao ng SPKT. - Th tư ng Chính ph giao B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và các cơ quan h u quan trình Th tư ng Chính ph án chuy n Trư ng cao ng sư ph m k thu t I Hưng Yên và cơ s 116 inh Tiên Hoàng, qu n Bình Th nh, thành ph H Chí Minh k c xư ng 1A Nơ Trang Long, qu n Bình Th nh, thành ph H Chí Minh (trư c ây là Trư ng cán b qu n lý d y ngh thu c T ng c c D y ngh ) v T ng c c D y ngh . - Nghiên c u, l p án chuNn b cho vi c m thêm m t trư ng Cao ng SPKT à N ng ào t o giáo viên d y ngh cho các t nh duyên h i mi n Trung và Tây nguyên. - Cho phép m t s trư ng có kh năng ư c b i dư ng nghi p v sư ph m, k năng d y ngh cho các giáo viên d y ngh c a các TTDN a phương. 2.4.2. Quy ho ch s p x p l i các trư ng d y ngh và các TTDN. - Soát xét l i các trư ng Trung h c chuyên nghi p v a ư c i t các trư ng d y ngh trong năm 1997-1998 theo hư ng nh ng trư ng nào ch y u ào t o công nhân thì chuy n l i thành trư ng d y ngh . - Ch n và u tư nâng c p 15 trư ng d y ngh hi n có thành các trư ng ào t o ngh ch t lư ng cao b ng ngu n v n ADB. - H tr cho nh ng t nh chưa có trư ng d y ngh mà có nhu c u m m i t nh m t trư ng d y ngh ho c nâng c p m t TTDN thành trư ng d y ngh . Nh ng a
 12. phương còn chưa có trư ng d y ngh có nhu c u m trư ng d y ngh c n xây d ng án xác nh quy mô, ngành ngh ào t o, trên cơ s nhu c u th c t v ào t o ngh ph c v cho chương trình phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; l p lu n ch ng kinh t - k thu t, d toán kinh phí c n thi t cho vi c xây d ng trư ng và các i u ki n khác, trong ó c n d ki n ngu n l c do a phương u tư và nh ng n i dung c n h tr c a Nhà nư c (kinh phí, ào t o giáo viên,...) Căn c vào m c tiêu ngành ngh ào t o c a trư ng, T ng c c d y ngh s ch n và giao nhi m v cho các Trư ng ào t o ngh có nhi u kinh nghi m liên k t h tr v n i dung, chương trình, gi ng d y trong th i gian u theo hình th c chuy n giao công ngh . - Các Công ty l n có nhu c u ào t o ngh nhi u c n xúc ti n m trư ng d y ngh v i s h tr c a Nhà nư c. - Các t nh, thành ph nh t là các t nh thu c vùng ng b ng B c b , các t nh ven bi n mi n Trung (ph c v phát tri n nông nghi p và kinh t bi n), các t nh mi n núi, Tây Nguyên, vùng sâu, vùng xa c n có k ho ch m r ng m ng lư i các TTDN. Ph n u t nay n năm 2000 s TTDN các qu n, huy n b ng 30% t ng s qu n, huy n. c bi t là các t nh ng b ng sông C u Long là vùng nông nghi p phát tri n nhưng h th ng d y ngh còn r t m ng, c n ư c h tr t nay n năm 2000 m thêm 20 TTDN các huy n và thành l p 3 trư ng d y ngh 3 t nh còn chưa có m t trư ng d y ngh nào (Long An, Kiên Giang, Trà Vinh) ph c v s n xu t, ch bi n nông s n, h i s n và các ngành công nghi p, giao thông, xây d ng... a phương. - B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch o T ng c c D y ngh xây d ng các án nâng c p 3 cơ s d y ngh v a ư c bàn giao v T ng c c D y ngh theo Quy t nh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, g m có: án u tư nâng c p cho trư ng D y ngh cho ngư i tàn t t Trung ương I Sơn Tây và trư ng D y ngh cho ngư i tàn t t Trung ương II Th c, thành ph H Chí Minh, thành 2 trư ng d y ngh ch t lư ng cao và án u tư nâng c p và thay i m c tiêu c a TTDN cho tr em lang thang ông Anh, Hà N i thành Trư ng ào t o ngh cho xu t khNu lao ng. - Giao cho T ng c c d y ngh tr c ti p qu n lý Trư ng công nhân cơ i n Vi t B c là trư ng trư c ây tr c thu c T ng c c d y ngh (hi n nay trư ng này ang là ơn v tr c thu c i h c Thái Nguyên). Trư ng Công nhân cơ i n Vi t B c t trư c n nay ư c giao nhi m v ào t o ngh cho các t nh mi n núi phía B c (Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Yên Bái, Lao Cai, Tuyên Quang, Cao B ng, L ng Sơn, B c C n, Hoà Bình), và ch y u ào t o ngh cho con em ngư i dân t c (55 - 65% h c sinh là ngư i dân t c). u tư nâng c p và m r ng quy mô c a trư ng áp ng nhu c u ào t o ngh cho ngư i dân t c các t nh mi n núi phía B c, nh m góp ph n th c hi n chính sách dân t c và công b ng xã h i (năm 1998 có 900 ngư i xin vào h c trư ng, nhưng trư ng ch ư c tuy n 250 ngư i theo ch tiêu ư c giao). - Khuy n khích vi c thành l p các cơ s d y ngh ngoài qu c l p nh m huy ng các ngu n l c c a các t ch c kinh t , xã h i và cá nhân trong và ngoài nư c, th c hi n xã h i hoá trong lĩnh v c ào t o ngh . II- GI I PHÁP V CHÍNH SÁCH:
 13. 1/ Chính sách phân lu ng và liên thông trong h th ng giáo d c qu c dân: có cơ c u lao ng h p lý, phù h p v i yêu c u cơ c u lao ng c a th trư ng lao ng, Chính ph ban hành và th c hi n chính sách phân lu ng và liên thông trong h th ng giáo d c qu c dân. Chính sách phân lu ng và liên thông trong h th ng giáo d c qu c dân ngoài m c ích t o ra cơ c u lao ng h p lý còn nâng cao hi u qu kinh t trong giáo d c và ào t o và s làm gi m áp l c i v i các trư ng PTTH, các trư ng THCN, cao ng và i h c. M t khác chính sách này s t o i u ki n cho m i ngư i u có cơ h i ti p t c h c t p nâng cao trình . T l phân lu ng cho các c p, b c ào t o do Chính ph quy nh. Riêng h th ng d y ngh d ki n ti p nh n h c sinh vào h c ngh năm h c 1999 - 2000 như sau: - Ti p nh n 20 - 25% h c sinh t t nghi p THCS vào h c ngh . - Ti p nh n 25 - 30% h c sinh t t nghi p PTTH vào h c ngh . T l nói trên c n ư c tăng d n trong nh ng năm ti p theo. 2/ Chính sách i v i các cơ s ào t o ngh : - Chính sách ưu ãi thu thu nh p i v i các cơ s d y ngh ngoài công l p. - Ưu tiên m c thu phù h p i v i ho t ng s n xu t k t h p th c hành ngh c a các cơ s d y ngh . - Ưu tiên c p quy n s d ng t xây d ng cơ s d y ngh ho c cho thuê t, thuê nhà, xư ng m cơ s d y ngh v i giá ưu ãi. - i v i các trư ng d y ngh thu c các T ng công ty Nhà nư c, T ng c c D y ngh xây d ng án nghiên c u phân lo i các T ng công ty kinh doanh có lãi, kinh doanh thua l xu t chính sách phù h p theo hư ng ti p t c duy trì và phát tri n các trư ng d y ngh hi n có và gi m d n chi ngân sách nhà nư c cho các trư ng thu c T ng công ty - Các cơ s d y ngh ư c mua các trang thi t b cũ ư c thanh lý c a các doanh nghi p trong nư c làm thi t b gi ng d y và th c hành. - Cho phép m t s trư ng d y ngh , TTDN t tiêu chuNn cơ s d y ngh ch t lư ng cao t ch c b i dư ng, thi c p b ng ngh và ch ng ch ngh cho nh ng ngư i có tay ngh nhưng chưa qua ào t o ho c ư c ào t o b ng hình th c truy n ngh . 3/ Chính sách i v i cán b , giáo viên d y ngh : ào t o ngh có c thù riêng so v i các b c h c khác, c n có chính sách khuy n khích, ưu ãi riêng i v i giáo viên, cán b qu n lý ào t o ngh , như: - Ch ph c p ngh nghi p (phương ti n b o v cá nhân, ch b i dư ng hi n v t làm ngh c h i, ph c p lương c h i)
 14. - Ch b i dư ng, nâng cao trình nghi p v sư ph m và k năng d y ngh . - C th hoá tiêu chuNn giáo viên d y ngh t danh hi u "Giáo viên ưu tú", "Giáo viên nhân dân". 4/ Chính sách i v i h c sinh h c ngh : Ngoài các ch chung i v i h c sinh c a h th ng giáo d c, c n có m t s ch chính sách khác nh m khuy n khích ngư i lao ng nh t là thanh thi u niên vào h c các cơ s d y ngh như: - i u ch nh h p lý m c h c b ng cho h c sinh h c ngh so v i sinh viên khuy n khích h c ngh . - Mi n gi m h c phí và c p h c b ng cho nh ng h c sinh h c các ngh có i u ki n lao ng n ng nh c và c h i ho c khó tuy n, h c sinh ào t o theo a ch vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. - Dành t l l n tuy n h c sinh h c ngh t nông thôn, vùng sâu, vùng xa, b i ph c viên và i tư ng thu c di n chính sách có trình văn hoá ph c v cho các vùng kinh t . - Lao ng nông thôn không có i u ki n thoát ly s n xu t, ư c phép h c t ng h c ph n trong m i t, khi h c h t chương trình ư c thi t t nghi p, n u t yêu c u thì ư c c p b ng ngh ho c ch ng ch ngh tương ng v i chương trình ào t o. - Nhà nư c u tư và khuy n khích h c sinh i h c m t s ngh c n thi t nư c ngoài. 5/ Chính sách i v i nh ng ngư i có b ng ho c ch ng ch ngh : - i u ch nh ch ti n lương i v i công nhân, c bi t là công nhân có tay ngh cao và công nhân làm nh ng ngh có yêu c u k thu t cao ho c nh ng ngh có i u ki n làm vi c c bi t n ng nh c và c h i. - Ban hành danh m c nh ng ngh b t bu c ngư i hành ngh ph i có b ng t t nghi p ngh ho c ch ng ch ngh . Ngư i s d ng lao ng ch ư c phép tuy n d ng nh ng ngư i có b ng t t nghi p ngh ho c ch ng ch ngh b trí làm nh ng ngh nói trên. - Nh ng ngư i có b ng t t nghi p ngh và ch ng ch ngh ư c ưu tiên vay v n t o vi c làm theo ngh ã ư c ào t o. - T ch c thư ng xuyên phong trào luy n tay ngh , thi th gi i và có ch ph c p cho nh ng ngư i t tiêu chuNn th gi i các c p (qu c gia, ngành, t nh, thành ph ). Tôn vinh giá tr xã h i c a ngư i công nhân, phong t ng danh hi u cao quý "bàn tay vàng" cho nh ng ngư i th gi i. III- TĂNG NGÂN SÁCH CHO ÀO T O NGH VÀ I M I CƠ CH C P PHÁT, QU N LÝ S D NG NGÂN SÁCH CHO ÀO T O NGH :
 15. 1/ Tăng ngân sách cho ào t o ngh : Tăng t l ngân sách Nhà nư c cho ào t o ngh trong t ng ngân sách cho Giáo d c và ào t o lên 6,5% vào năm 1999 và 7,3% vào năm 2000. Năm 1999 Năm 2000 Ghi chú (K ho ch) (D ki n) T l chi cho giáo d c ào t o trong T ng 14,5 % 15 % chi NSNN T ng NSNN chi cho Giáo d c và ào t o 13.853,7 15.048 (t ng) T l ngân sách cho ào t o ngh trong t ng 6,5% 7,3% Năm 1998 ngân sách GD- T là 4,5% Ngân sách Nhà nư c cho ào t o ngh (t 866,4 1.100 ng) - Ngân sách Nhà nư c ư c qu n lý th ng nh t và t p trung c p cho các trư ng theo ch tiêu ào t o, cho vi c ào t o, b i dư ng giáo viên, cán b qu n lý; cho vi c h tr nâng c p cơ s v t ch t k thu t c a các trư ng d y ngh hi n có, u tư d y ngh cho lao ng nông thôn, trong ó có vi c d y ngh làm vư n (tr ng cây ăn qu , nuôi cá, nuôi gia c m... , c a H i ngư i làm vư n Vi t Nam (VACVINA), ngh nông - lâm c a các Trung tâm khuy n nông - khuy n lâm, d y ngh nuôi tr ng ánh b t h i s n c a các Trung tâm khuy n ngư; xây d ng m t s trung tâm ào t o ngh ch t lư ng cao; xây d ng trư ng ào t o công nhân ph c v cho xu t khNu lao ng ông Anh Hà N i; nghiên c u xây d ng 10 chương trình ào t o ngh , tiêu chuNn c p b c k thu t; th nghi m và áp d ng các phương pháp d y ngh tiên ti n. - Nhà nư c c n có chương trình m c tiêu cho ào t o ngh và t p trung vào 2 chương trình m c tiêu chính: * Chương trình ào t o b i dư ng giáo viên nh m t 8.000 giáo viên d y ngh vào năm 2000. * Chương trình tăng cư ng cơ s v t ch t cho các trư ng d y ngh (15 trư ng) và m t s TTDN nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng trũng và các t nh m i tách. 2/ i m i cơ ch c p phát, qu n lý s d ng ngân sách cho ào t o ngh : m b o ngân sách chi cho ào t o ngh ư c s d ng úng m c ích và có hi u qu òi h i ph i i m i cơ ch c p phát, qu n lý s d ng ngân sách cho ào t o ngh theo hư ng sau: - B K ho ch và u tư có trách nhi m cân i và b trí k ho ch hàng năm v ào t o ngh trên cơ s th ng nh t v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i theo quy ch k ho ch hoá hi n hành. K ho ch ào t o ngh ư c giao cho các cơ s d y ngh thông qua các B , ngành và a phương nhưng k ho ch ó ph i ư c c th hoá i
 16. v i t ng cơ s d y ngh , c th hoá theo cơ c u ngh và theo chương trình ào t o (dài h n, ng n h n). - Ngành Tài chính có trách nhi m b trí và b o m Ngân sách Nhà nư c c p cho K ho ch ào t o ngh ã ư c duy t, theo quy nh c a Lu t ngân sách. Trư c m t vi c c p phát và qu n lý kinh phí cho công tác d y ngh ư c th c hi n thông qua cơ quan ch qu n, ti n t i cơ quan tài chính c p tr c ti p cho các cơ s ào t o ngh . - B Tài chính ch trì, v i s ph i h p c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành hoàn thi n các nh m c và i m i cơ ch chính sách chi tiêu tài chính trong lĩnh v c d y ngh nh m m c ích nâng cao hi u qu s d ng ngân sách cho d y ngh . - Ngân sách chi thư ng xuyên cho ào t o ngh ngoài vi c chi ào t o ngh chính quy, dài h n c n ph i chi cho vi c ào t o ngh ph c v cho các chương trình m c tiêu kinh t xã h i c a các ngành, các a phương (như ào t o ngh ph c v cho chương trình mía ư ng, chương trình ánh b t cá xa b , chương trình 5 tri u ha r ng, vv...) và h tr ào t o ngh cho lao ng nông thôn. Vi c chi cho ào t o ngh ng n h n ư c xác nh tương ng v i th i gian và chi phí cho t ng ngh ào t o. Ch tiêu ào t o ngh ng n h n ph c v cho các chương trình do các B , ngành, a phương ngh và T ng c c D y ngh thNm nh, B Lao ng - Thương binh và xã h i, B K ho ch và u tư quy t nh. - Các cơ quan qu n lý v d y ngh c a các a phương và các B , ngành có trách nhi m thanh tra, ki m tra vi c th c hi n K ho ch d y ngh ã ư c duy t c a các cơ s d y ngh và báo cáo v B Lao ng - Thương binh và xã h i k t qu ào t o ngh c a a phương, b , ngành mình. IV- TĂNG CƯ NG QU N LÝ NHÀ NƯ C V ÀO T O NGH : 1/ Thành l p và ki n toàn h th ng t ch c qu n lý Nhà Nư c v ào t o ngh : 1.1. Thành l p và ki n toàn phòng d y ngh các a phương tr c thu c S Lao ng - Thương binh và xã h i theo quy nh t i Ngh nh 33/1998/N -CP c a Chính ph và Thông tư liên t ch s 01/1999/TTLT-L TBXH-TCCP c a Ban TCCBCP và B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 1.2. Ki n toàn b máy t ch c c a T ng c c D y ngh : Ki n toàn các ơn v tr c thu c T ng c c D y ngh theo quy nh t i Ngh nh 33/1998/N -CP, và có án trình Chính ph thành l p m t s ơn v s nghi p nh m m c ích t o i u ki n hoàn thành nhi m v qu n lý Nhà nư c: - Thành l p Trung tâm nghiên c u khoa h c v d y ngh . - Thành l p T p chí d y ngh - Thành l p Trung tâm s n xu t và cung ng trang thi t b d y ngh . 1.3. ào t o, b i dư ng cán b qu n lý c a h th ng qu n lý v d y ngh .
 17. 1.4. Thi t l p và tăng cư ng m i quan h công tác thư ng xuyên ch t ch gi a T ng c c d y ngh v i các t ch c qu n lý công tác d y ngh c a các B , ngành, a phương. 2/ Hoàn thi n văn b n quy ph m pháp lu t v ào t o ngh : 2.1. B sung, s a i m t s văn b n quy ph m pháp lu t v ào t o ngh : - Quy ch t ch c và ho t ng c a các lo i cơ s ào t o ngh : công l p, ngoài công l p. - Quy ch thi tuy n, ki m tra, thi t t nghi p. 2.2. Xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t và quy nh v ào t o ngh : - Ngh nh v ào t o ngh (Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành các quy nh v h c ngh c a B lu t Lao ng và quy nh v d y ngh c a Lu t Giáo d c) - Quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy qu n lý ào t o ngh các a phương và các B , ngành Trung ương. - Phân nh trách nhi m v ào t o ngh i v i các ngành, các c p và doanh nghi p. - Quy nh v vi c c p phát, qu n lý, s d ng và ki m tra, ki m soát vi c s d ng ngân sách Nhà nư c c p cho ào t o ngh . - Các chuNn v trư ng, trung tâm, l p; các chuNn v cơ s v t ch t, tiêu chuNn và nh m cv i ngũ giáo viên. - ThNm nh, ban hành 10 b chương trình ào t o chuNn cho các ngh ào t o ng n h n. - Ch báo cáo nh kỳ quý, 6 tháng, 1 năm và t xu t v ào t o ngh . 2.3. Xây d ng các ch , chính sách v lĩnh v c ào t o ngh - Chính sách i v i cơ s d y ngh ; giáo viên, cán b qu n lý d y ngh ; h c sinh h c ngh và nh ng ngư i có b ng ngh , ch ng ch ngh . 3/ Tăng cư ng qu n lý Nhà nư c i v i các cơ s ào t o ngh : - Qu n lý ch t ch các Trư ng d y ngh , TTDN thông qua vi c ăng ký; c p gi y phép d y ngh ; c p b ng, ch ng ch ngh ; nh hư ng và hư ng d n ho t ng i v i các cơ s d y ngh quy mô nh . - T ng c c D y ngh , các cơ quan qu n lý v ào t o ngh c a các a phương và các ngành c n tăng cư ng thanh tra, ki m tra vi c thi hành các quy ph m pháp lu t v ào t o ngh c a các cơ s ào t o ngh nh m k p th i ch n ch nh các sai sót, t n t i c a các cơ s ào t o ngh , phát hi n các i n hình t t nhân r ng và phát hi n các quy
 18. nh chưa h p lý c a các văn b n quy ph m pháp lu t v ào t o ngh ngh s a i, b sung ho c ban hành. 4/ Tăng cư ng h p tác qu c t v d y ngh i v i các nư c trong khu v c và th gi i. - a d ng hoá các hình th c h p tác qu c t v d y ngh như: Kh o sát trao i kinh nghi m, h i th o, t p hu n; liên k t ào t o ngh Vi t Nam; ưa i ào t o nư c ngoài nh ng ngành ngh òi h i k thu t cao mà Vi t Nam còn chưa i u ki n ào t o; ưa giáo viên, h c sinh i th c t p nư c ngoài nâng cao trình ; tham gia các cu c thi h c sinh gi i ngh khu v c và qu c t . - Ti p nh n các d án h tr k thu t, các d án u tư nâng c p cơ s v t ch t k thu t cho các cơ s d y ngh trong nư c - Khuy n khích và t o i u ki n thu n l i cho cá nhân và t ch c nư c ngoài u tư v d y ngh Vi t Nam. V- NÂNG CAO NH N TH C C A XÃ H I V VAI TRÒ VN TRÍ C A ÀO T O NGH I V I S PHÁT TRI N KINH T XÃ H I, T O NÊN PHONG TRÀO H C NGH , L P NGHI P: - Tăng cư ng công tác tuyên truy n v vai trò, v trí c a ào t o ngh i v i s phát tri n kinh t - xã h i trên các phương ti n thông tin i chúng, trong các trư ng h c và toàn th xã h i, làm cho toàn xã h i và chính ngư i lao ng th y ư c ào t o ngh là ng l c c i thi n cu c s ng c a chính h và phát tri n t nư c, giá tr c a trình ngh nghi p i v i v n b o m vi c làm trong n n kinh t th trư ng. - Xây d ng chương trình ph i h p gi a T ng c c D y ngh v i oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh và T ng liên oàn lao ng Vi t Nam v vi c tuyên truy n giáo d c d y ngh . - ưa phong trào thi h c sinh gi i ngh , giáo viên d y gi i các trư ng, TTDN tr thành ho t ng thư ng xuyên c a t ng cơ s và trên ph m vi c nư c. - Phát ng t thi ua r ng l n t t c các cơ s ào t o ngh trong toàn qu c l p thành tích k ni m 30 năm (1969-1999) ngày thành l p T ng c c ào t o công nhân k thu t. Ph n 4 KINH PHÍ TH C HI N K HO CH I. KINH PHÍ HÀNG NĂM S Ư C C TH HOÁ CHO T NG N I DUNG HO T NG C A K HO CH ÀO T O NGH GIAI O N 1999 - 2000 II. NGU N V N U TƯ: - Ngu n v n t ngân sách Nhà nư c (bao g m c Ngân sách Trung ương và ngân sách a phương).
 19. - Ngu n óng góp c a h c viên. - Ngu n v n vi n tr và tín d ng. - Các ngu n v n khác.
Đồng bộ tài khoản