intTypePromotion=1

Quyết định số 504/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 504/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 504/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính quận, thuộc phường Tam Phú - Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 504/2008/QĐ-UBND

  1. THÀNH PH H CHÍ MINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Y BAN NHÂN DÂN QU N TH C c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 504/2008/Q -UBND Th c, ngày 24 tháng 03 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T NHI M V QUY HO CH ÁN QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN, T L 1/500 KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH QU N, THU C PHƯ NG TAM PHÚ - LINH ÔNG, QU N TH C, TP. H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN QU N TH C Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây D ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn c Quy chu n, Tiêu chu n xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph ban hành quy ch qu n lý u tư xây d ng; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v qu n lý quy ho ch xây d ng; Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19/08/2005 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m nh, phê duy t quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 137/2005/Q -UBND ngày 02/8/2005 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng dân cư nông thôn; Quy ho ch chung qu n Th c ã ư c UBND Thành ph phê duy t t i Quy t nh s 5287/Q -UB- QL T ngày 14/09/1999; Căn c Quy t nh s 190/2006/Q -UBND ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n Th c v vi c phê duy t án quy ho ch chi ti t t l 1/2000 Khu Trung tâm và dân cư qu n Th c; Theo k t qu th m nh s 2756/KQT -SQHKT ngày 20/07/2007 c a S Quy ho ch Ki n trúc v Nhi m v quy ho ch Trung tâm hành chính qu n Th c, t l 1/500, t i phư ng Tam Phú - Linh ông, Qu n Th c, TP.HCM; Xét T trình s 179/QL T ngày 05/10/2007 c a Trư ng phòng Qu n lý ô th qu n Th c ngh xét duy t Nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th (t l 1/500) Khu trung tâm hành chính Qu n, thu c phư ng Tam Phú - Linh ông, qu n Th c, TP. H Chí Minh; QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Nhi m v quy ho ch chi ti t (t l 1/500) Khu Trung tâm hành chính Qu n, thu c phư ng Tam Phú - Linh ông, qu n Th c, v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, gi i h n, ph m vi quy ho ch: V trí thu c phư ng Tam Phú - Linh ông, qu n Th c giáp gi i như sau: - ông B c giáp : ư ng Lý T Xuyên (khu dân cư hi n h u) - Tây giáp : Xa l vành ai phía ông TP (XL vành ai trong) - Tây Nam giáp : ư ng d phóng, khu dân cư k c n trung tâm - ông giáp : Khu dân cư hi n h u - ông B c giáp : ư ng Cây Keo - Di n tích : 38,1058 ha. 2. Tính ch t, ch c năng: - Hình thành m t trung tâm Qu n m i theo quy ho ch v i y các Ban - Ngành ch c năng trên a bàn Qu n. Trung tâm này s t p h p các công trình hành chính, chính tr , các công trình giáo d c, văn hóa, thương nghi p, y t và th d c th thao v i quy mô l n, ph c v cho nhu c u chính y u c p Qu n.
  2. - T o ư c s thu n l i t i a trong vi c ph i k t gi a các khu v c, nhóm công trình trong công tác, gi i quy t h sơ nhưng v n m b o ư c tính riêng bi t trong ho t ng c a t ng khu ch c năng. - áp ng ư c vi c cung ng h t ng trong giai o n trư c m t và thu n ti n trong vi c nâng c p v lâu dài. 3. Các ch tiêu quy ho ch ki n trúc và cơ c u s d ng t: 3.1. Cơ c u s d ng t ai: t ng di n tích 38,1058 ha + T DÂN D NG : 37,59 ha, chi m 98,65% - t CTCC : kho ng 15,82 ha, chi m 41,52%, trong ó: C p qu n : 14,22 ha C p khu : 1,6 ha - t : kho ng 4,91 ha, chi m t l 12,9% - t công viên cây xanh : kho ng 3,9 ha, chi m t l 10,25% - t giao thông & qu ng trư ng: kho ng 12,95 ha, chi m t l 33,99% + T NGOÀI DÂN D NG (R ch): 0,51 ha, chi m 1,35% Di n tích t công trình công c ng khu trung tâm (CTCC c p qu n) kho ng 14,22 ha phân ra như sau: a. Khu trung tâm hành chính: kho ng 5 ha, chi m 35,28% t CTCC g m: - Kh i ng y : kho ng 0,3 - 0,4 ha - Kh i chính quy n : kho ng 1,0 - 1,2 ha - Kh i n i chính : kho ng 1,8 - 2,2 ha - Kh i oàn th : kho ng 0,9 - 1,2 ha b. Khu văn hóa: kho ng 1,8 ¸ 2,0 ha, chi m 14,18% t CTCC g m: - Nhà văn hóa : kho ng 1 ha - Nhà tri n lãm : kho ng 0,8 ha c. Khu giáo d c: kho ng 2,5 ¸ 3,0 ha, chi m 21,28% t CTCC g m: - Trung tâm b i dư ng chính tr : kho ng 1,25 ha - Phòng giáo d c : kho ng 0,4 ha - Trư ng d y ngh : kho ng 0,8 ha - Trư ng chuyên ngành (KTCN) : kho ng 0,63 ha d. Khu thương m i d ch v : kho ng 1,8 ¸ 2,0 ha, chi m 14,18% t CTCC - Siêu th bán l : kho ng 1,45 ha - Văn phòng : kho ng 0,3 ha - Khách s n, nhà hàng : kho ng 0,22 ha e. Khu y t : kho ng 0,6 ha, chi m 4,25% t CTCC Không b trí b nh vi n a khoa vì ã có phư ng Linh Trung. Gi l i và khuy n khích m r ng b nh vi n k thu t cao Thi n Tâm hi n có d án, tăng cư ng cho nghi p v khám & chNn oán… f. Khu th d c th thao: kho ng 1,57 ha, chi m 11,13% t CTCC, g m: - Nhà thi u a năng : kho ng 0,52 ha - Các sân t p luy n TDTT cơ b n b trí ngoài tr i 3.2. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: - Quy mô dân s d ki n : 1900 - 2000 ngư i (khu ) - Quy mô cán b , công ch c làm vi c : kho ng 1300 - 1400 ngư i
  3. - Quy mô khách vãng lai : 4000 - 5000 ngư i (trung tâm) - M t s Ch tiêu khác + t xây d ng trư ng h c : 8 - 10 m2/h c sinh + t xây d ng cho hành chánh : 20 - 25 m2/cán b + Tr m Y t cơ s : 500 m2/tr m + Phòng khám a khoa : > 4000 m2 + Nhà thi u, sân TDTT cơ b n : 1,5 - 2,4 ha/công trình + Nhà tri n lãm, văn hóa : 1 - 1,5 ha/công trình + S lư ng xe t i bãi u : 40% - 70% t ng s nhân viên -M t xây d ng toàn khu : 22 - 30% - T ng cao : 2 - 9 t ng - H s s d ng t : 0,75 - 1,25 - C p i n cho sinh ho t = công c ng : 2500 kwh/ngư i/năm - C p nư c sinh ho t : 180 lít/ngư i/ngày êm Nư c c p cho khách vãng lai : 20 lít/ngư i/ngày êm Nư c dùng cho các d ch v công c ng : 25 lít/ngư i/ngày êm Nư c tư i cây r a ư ng : 10 lít/ngư i/ngày êm Nư c d ki n m t ám cháy : 10 lít/giây H s dùng nư c không i u hòa : Kgi = 2,5. - ChuNn b k thu t: cao n n ³ 2m (cao Hòn D u) - Thoát nư c: xây d ng h th ng ng m - Giao thông: + ư ng chính l gi i : 20m - 30m + ư ng khu v c l gi i : 14m - 18m + ư ng c t trong khu dân cư : 10m - 12m 4. Các i m c n lưu ý khi tri n khai án QHCT TL 1/500: - Vi c b trí các công trình c n ph i m b o ch gi i xây d ng, kho ng lùi công trình theo quy nh (tham kh o án Quy ho ch chi ti t xây d ng ô th (t l 1/2000 t i khu v c). Phương án giao thông c n nghiên c u qu ng trư ng áp ng nhu c u kho ng 5.000 ngư i, và k t n i v i h th ng giao thông công c ng c a Thành ph . C n t n d ng a hình sông r ch t o h c nh quan, thoát nư c ch ng ng p khu v c. Quy mô công trình hành chính c n cân i tương thích v i ho t ng c a qu n, có tham kh o v i các qu n khác tránh lãng phí trong u tư. i u 2. Trên cơ s Nhi m v quy ho ch ư c duy t, Vi n quy ho ch xây d ng TP s m nghiên c u phương án quy ho ch chi ti t, báo cáo xin ý ki n óng góp c a UBND Qu n Th c hoàn thi n h sơ xét duy t trong th i gian s m nh t. Phòng Qu n lý ô th qu n Th c có trách nhi m ph i h p vi c tri n khai thi t k , qu n lý xây d ng trên a bàn. Giám c Ban Qu n lý d án ôn c, l p k ho ch tri n khai các bư c ti p theo. i u 3. Chánh Văn phòng H ND và UBND qu n Th c, Trư ng phòng Qu n lý ô th , Giám c Ban Qu n lý d án, Vi n quy ho ch xây d ng TP, các phòng ban liên quan và Ch t ch UBND phư ng Tam Phú, Ch t ch UBND phư ng Linh ông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký.
  4. TM. Y BAN NHÂN DÂN QU N TH C Nơi nh n: CH TNCH - UBND Thành ph ( báo cáo); - TT H ND-UBND Qu n; - S QH-KT; - Phòng QL T-TNMT; - Ban QL d án QHXD; - Vi n Quy ho ch xây d ng TP; Tr n Công Lý - Lưu QH.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản