Quyết định số 51/2003/QĐ-BNN_TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 51/2003/QĐ-BNN_TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2003/QĐ-BNN_TCCB về việc thành lập Trạm Kiểm dịch thực vật Bờ Y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2003/QĐ-BNN_TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG Đ c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 51/2003/QĐ-BNN_TCCB Hà N i, ngày 01 tháng 04 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P TR M KI M D CH TH C V T B Y B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Th tư ng Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Căn c Ngh đ nh s 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, Căn c Quy t đ nh s 874 NN_TCCB/QĐ ngày 24/6/1996 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v nhi m v , quy n h n c th và t ch c b máy c a C c B o v th c v t; Xét đ ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t và V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH Đi u 1: Thành l p Tr m ki m d ch th c v t B Y tr c thu c Chi c c Ki m d ch th c v t vùng IV C c B o v th c v t. Tr m là cơ quan thi hành pháp lu t v ki m d ch th c v t t i c a kh u qu c t B Y t nh Kon Tum; Tr m đư c s d ng con d u, m tài kho n chuyên thu chuyên chi t i Kho b c theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c; Tr s c a Tr m đ t t i huy n Ng c H i, T nh Kon Tum (theo gi y c p đ t c a U ban nhân dân t nh Kon Tum). Đi u 2: Giao cho C c trư ng C c B o V th c v t quy đ nh theo nhi m v , biên ch , b nhi m, mi n nhi m Tr m trư ng c a Tr m Ki m d ch th c v t B Y theo quy đ nh hi n hành. Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c sau 30 ngày k t ngày ký;
  2. Đi u 4: Chánh văn phòng, V trư ng v T ch c cán b , Th trư ng các đơn v có lien quan thu c B và C c trư ng C c B o v th c v t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản