intTypePromotion=3

Quyết định số 51/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
5
download

Quyết định số 51/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2005/QĐ-BNN về việc điều chỉnh nhiệm vụ và tồ chức bộ máy của Vụ Kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Thanh tra, Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2005/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 51/2005/Q -BNN Hà N i, ngày 22 tháng 08 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C I U CH NH NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A V K HO CH, V T CH C CÁN B , V TÀI CHÍNH, THANH TRA, C C H P TÁC XÃ VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c i u 16, i u 18, i u 19 Ngh nh s 86/2000/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. i u ch nh nhi m v c a các cơ quan ơn v có tên sau ây: 1. V K ho ch, thôi th c hi n các nhi m v : a) Trình B trư ng m c tiêu, nhi m v , chi n lư c, nh hư ng k ho ch phát tri n năm năm c a doanh nghi p nhà nư c thu c B . b) ThNm nh các d án u tư, phát tri n s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p. c) Tham gia thNm nh phê duy t phương án thành l p, sáp nh p, gi i th c ph n hoá, chuy n i s h u, b sung ngành ngh i v i doanh nghi p nhà nư c thu c B . d) Ch trì xây d ng cương và t ch c th c hi n vi c giám sát và ánh giá hi u qu ho t ng, c a doanh nghl p nhà nư c thu c B . 2. V T ch c cán b , thôi th c hi n các nhi m v : a) Ch trì xây d ng trình B trư ng phương án, án t ng th v s p x p im i, phát tri n doanh nghi p nhà nư c thu c B qu n lý. b) Trình B trư ng i u l t ch c và ho t ng c a các T ng công ty nhà nư c tr c thu c B .
  2. c) Trình B trư ng giao nh m c ơn giá ti n lương các doanh nghi p nhà nư c thu c B , theo quy nh c a pháp lu t. d) Trình B trư ng thành l p, sáp nh p, h p nh t, chia tách, gi i th , s p x p i m i, chuy n i s h u, b sung ngành ngh kinh doanh và x p h ng doanh nghi p nhà nư c thu c B theo quy nh c a pháp lu t. ) Thư ng tr c H i ng thNm nh phê duy t phương án chuy n i s h u doanh nghi p nhà nư c thu c thNm quy n quy t nh c a B trư ng. e) Thư ng tr c Ban i m i và phát tri n doanh nghi p nhà nư c thu c B . g) Tham gia thNm nh các d án u tư phát tri n doanh nghi p thu c B qu n lý. 3. V Tài chính, thôi th c hi n các nhi m v : a) Theo dõi, ki m tra tình hình tài chính c a các doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B và các doanh nghi p có v n nhà nư c do B là i di n ch s h u; phân tích ánh giá, xu t v i B trư ng các bi n pháp qu n lý, nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p thu c ngành theo quy nh c a pháp lu t. b) Tham gia H i ng thNm nh phê duy t phương án thành l p, sáp nh p, gi i th , c ph n hoá, chuy n i s h u doanh nghi p nhà nư c thu c quy n quy t nh c a B trư ng ch trì t ch c thNm tra xác nh giá tr doanh nghi p nhà nư c khi chuy n i s h u theo quy nh. c) Tham gia thNm nh các d án u tư phát tri n các doanh nghi p thu c B qu n lý. d) Ch trì t ch c thNm tra xác nh giá tr doanh nghi p nhà nư c khi chuy n is h u theo quy nh. 4. Thanh tra, thôi th c hi n các nhi m vu: Ki m tra vi c th c hi n m c tiêu, nhi m v nhà nư c giao, hi u qu ho t ng và phân ph i l i nhu n sau thu c a các doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B và các doanh nghi p có v n nhà nư c do B là i di n ch s h u. 5. C c H p tác xã và Phát tri n nông thôn, thôi th c hi n các nhi m v : a) Th ng nh t qu n lý v chính sách phát tri n các lo i hình doanh nghi p nông nghi p v a và nh , nông trư ng, lâm trư ng nhà nư c. b) Nghiên c u, t ng k t vi c s p x p, i m i và phát tri n nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh. c) Tham gia, s p x p, i m i và phát tri n nông trư ng, lâm trư ng theo phân công c B trư ng. d) B i dư ng nâng cao năng l c cho cán b qu n lý nông lâm trư ng
  3. i u 2. Quy t nh này bãi b : 1. N i dung v xây d ng chi n lư c, quy ho ch; k ho ch dài h n liên quan n doanh nghi p quy nh t i Kho n 2 và i m b (c nl t “ThNm nh các d án u tư phát tri n s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p thu c B qu n lý), i m c Kho n 6 i u 2 Quy t nh s 81/2003/Q -BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a V K ho ch. 2. i m a (c m t “Xây d ng trình B trư ng phương án, án t ng th v s p x p i m i, phát tri n doanh nghi p nhà nư c thu c B qu n lý”), i m (c m t “Trình B trư ng i u l t ch c ho t ng c a các T ng công ty nhà nư c tr c thu c B ”), i m e (c m t “giao nh m c ơn giá ti n lương các doanh nghi p nhà nư c thu c B theo quy nh c a pháp lu t) Kho n 1, n i dung i m b Kho n 3 “hư ng d n các doanh nghi p thu c B th c hi n chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghl p nhà nư c”, i m a, b, d Kho n 5, n i dung Kho n 7 “báo cáo, th ng kê v t ch c, cán b , lao ng, ào t o, b i dư ng i v i doanh nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B ”, n i dung Kho n 10 “t ch c ki m tra, thanh tra công tác t ch c, cán b và công tác ào t o b i dư ng c a doanh nghi p”, Kho n 14 (c m t “thư ng tr c Ban i m i và phát tri n doanh nghi p nhà nư c”) i u 2 Quy t nh s 86/2003/Q -BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a V T ch c cán b . 3. N i dung i m a “Theo dõi, ki m tra tình hình tài chính c a các doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B và các doanh nghi p có v n nhà nư c do B là i di n ch s h u; phân tích ánh giá, xu t v i B trư ng các bi n pháp qu n lý, nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p thu c ngành theo quy nh c a pháp lu t”, i m b và c Kho n 8 i u 2 Quy t nh s 99/2003/Q -BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a V Tài chính. 4. i m b Kho n 5 i u 2 Quy t nh s 97/2003/Q -BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Nông nghl p và Phát tri n nông thôn Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Thanh tra. 5. N i dung i m a “Th ng nh t qu n lý v chính sách phát tri n các lo i hình doanh nghi p nông nghi p v a và nh ; nông trư ng, lâm trư ng nhà nư c”, i m d (c m t “b i dư ng nâng cao năng l c cho cán b qu n lý nông lâm trư ng), i m Kho n 5 i u 2 và i m d Kho n 2 i u 3 Quy t nh s 96/2003/Q -BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c Hơp tác xã và Phát tri n nông thôn. i u 3. V trư ng V T ch c cán b ch trì, ph i h p v i V , C c liên quan, ch u trách nhi m bàn giao nhi m v ư c i u ch nh c a các cơ quan, ơn v quy nh l i i u 1 Quy t nh này v Ban i m i và Qu n lý doanh nghi p nông nghi p c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo.
  4. i u 5. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch, V trư ng V Tài chính, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c H p tác xã và Phát tri n nông thôn, Trư ng ban Ban i m i và Qu n lý doanh nghi p nông nghi p và Th trư ng ơn v liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Cao c Phát

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản