intTypePromotion=3

Quyết định Số: 513/QĐ-BXD

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
85
lượt xem
5
download

Quyết định Số: 513/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2010 Số: 513/QĐ-BXD QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN: XÂY DỰNG, CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG KÝ TÚC XÁ CHO SINH VIÊN LÀO - CĂMPUCHIA – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 513/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 513/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN: XÂY DỰNG, CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG KÝ TÚC XÁ CHO SINH VIÊN LÀO - CĂMPUCHIA – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ; Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 và Thông tư số 98/2007/TT- BTC ngày 09/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 15/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc giao dự toán ngân sách năm 2007 cho nhiệm vụ hợp tác với Lào và Cămpuchia cho Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BXD ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng. Căn cứ Báo cáo quyết toán hoàn thành dự án, Báo cáo kiểm toán về giá trị quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mở rộng ký túc xá cho sinh viên Lào - Cămpuchia – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học; Xét đề nghị của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tại văn bản 26/TTr-ĐHKT- QTTB ngày 03/3/2009 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mở rộng ký túc xá cho sinh viên Lào - Cămpuchia – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết
  2. toán vốn đầu tư xây dựng dự án hoàn thành của Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành Dự án: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mở rộng ký túc xá cho sinh viên Lào - Cămpuchia ; Chủ đầu tư: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Địa điểm: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Thời gian khởi công: năm 2007. Thời gian hoàn thành: năm 2008. Điều 2. Kết quả đầu tư: 1. Nguồn vốn đầu tư Đơn vị tính: đồng Nguồn vốn đầu tư Kế hoạch Thực hiện Tổng số 3.240.000.000 3.176.757.931 - Vốn ngân sách 3.240.000.000 3.176.757.931 - Vốn tự bổ sung 0 0 2. Chi phí đầu tư Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư được Chi phí đầu tư được quyết duyệt toán Tổng số 3.240.000.000 3.223.268.423 - Xây dựng 2.737.162.442 2.720.430.865 - Thiết bị 167.807.076 167.807.076 - Chi phí khác 335.030.482 335.030.482 (Chi tiết quyết toán theo hạng mục tại phụ lục1 kèm theo quyết định này). 3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:
  3. 4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Công trình thuộc chủ đầu tư Công trình bàn giao (Trường ĐHKT Hà Nội) cho đơn vị khác quản quản lý lý Tổng Số: - Vốn đầu tư hình thành 3.078.938.347 0 TSCĐ - Vốn đầu tư hình thành 144.330.076 0 TSLĐ (Chi tiết tại phụ lục2 kèm theo quyết định này) Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư 1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: - Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư số tiền là: Nguồn vốn đầu tư Số tiền ( đồng) Ghi chú Tổng số - Vốn ngân sách 3.223.268.423 - Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 31tháng 12 năm 2009 là : Số phải thu : 16.731.577đồng Số phải trả: 5.184.000đồng ( Danh mục các đơn vị phải thu phải trả tại phụ lục 3 kèm theo). 2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhân tài sản: Tên đơn vị tiếp Tài sản cố định Tài sản lưu động Chi tiết theo nhận tài sản mới tăng mới tăng nguồn vốn Trường đại học 3.078.938.347 144.330.076 Ngân sách nhà kiến trúc Hà Nội nước - Được phép ghi tăng tài sản :
  4. Điều 4. Căn cứ chế độ kế toán hiện hành đơn vị hạch toán các bút toán có liên quan theo quy định. Điều 5. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng và Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 5 - Kho bạc NN Hà Nội; - Lưu: VP, KHTC (3b). Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản