Quyết định số 52/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 52/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2003/QĐ-UB về việc thành lập Sân vận động Hàng Đẫy do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 52/2003/Q -UB Hà N i, ngày 24 tháng 04 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH "V VI C THÀNH L P SÂN V N NG HÀNG Y" Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N i Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c nhu c u qu n lý và phát tri n s nghi p th d c th thao trên a bàn Thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Th d c Th thao t i T trình s 375/TTr - TDTT ngày 04/4/2003 và c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph ; QUY T NNH: i u 1. Thành l p Sân V n ng Hàng y tr c thu c S Th d c Th thao trên cơ s t ch c l i Sân V n ng Hà N i. Sân V n ng Hàng y là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có tài kho n t i kho b c và ngân hàng, ư c s d ng con d u riêng theo quy nh. a ch : Ph Tr nh Hoài c, Qu n ng a, Hà N i. i u 2: Ch c năng, nhi m v : Sân V n ng Hàng y có ch c năng ph c v các chương trình luy n t p và thi u Th d c Th thao c a Thành ph và có nhi m v : 1. Qu n lý cơ s v t ch t k thu t, duy tu, b o dư ng, u tư phát tri n cơ s v t ch t k thu t ph c v các ho t ng th d c th theo quy ho ch thành ph . 2. T ch c ph c v các chương trình t p luy n, thi u Th d c th thao và liên k t t ch c các ho t ng văn hoá - ngh thu t, th d c th thao c a Thành ph . 3. Qu n lý và s d ng úng m c ích các ngu n kinh phí ư c c p t ngân sách Nhà nư c và t các ngu n tài tr c a các t ch c trong nư c và nư c ngoài. 4. H p tác v i các t ch c trong nư c và ngoài trong vi c qu n lý, nghiên c u, phát tri n cơ s t p luy n, thi u th d c th thao ư c giao.
  2. 5. Qu n lý, ào t o cán b , công ch c ph c v vi c phát tri n s nghi p th d c th thao c a Thành ph . i u 3: Biên ch & t ch c b máy: 1. Ban lãnh o Sân V n ng Hàng y g m có Giám c và 01-02 Phó Giám c. Phó Giám c giúp vi c cho Giám c, th c hi n nhi m v do Giám c phân công. Giám c, Phó Giám c do Giám c s Th d c th thao b nhi m sau khi có s tho thu n c a Ban T ch c chính quy n thành ph . 2. Sân V n ng Hàng y ư c s d ng 29 biên ch và h p ng trong ch tiêu. 3. Sân V n ng Hàng y có 03 phòng: - Phòng T ch c - Hành chính. - Phòng K ho ch - Nghi p v . - Phòng Qu n tr sân bãi. Ch c năng, nhi m v c a các phòng do Giám c S Th d c Th thao quy nh phù h p v i ch c năng nhi m v ư c giao. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c s Th d c Th thao, Giám c Cung th thao T ng h p Qu n ng a và các S , Ngành có liên quan thi hành quy t nh này k t ngày ký./. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản