Quyết định số 52/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 52/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2004/QĐ-UB vể việc Điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB năm 2004 của quận Hai Bà Trưng, huyện Thanh Trì, Gia Lâm về phân giao kế hoạch XDCB năm 2004 cho 2 quận Long Biên, Hoàng Mai do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 52/2004/Q -UB Hà N i, ngày 22 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C I U CH NH K HO CH V N XDCB NĂM 2004 C A QU N HAI BÀ TRƯNG, HUY N THANH TRÌ, GIA LÂM V PHÂN GIAO K HO CH XDCB NĂM 2004 CHO 2 QU N LONG BIÊN, HOÀNG MAI U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c các Ngh nh s 60/2003/CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Ngh nh s 73/2003/N -CP ngày 23/6/2003 c a Chính ph ban hành Quy ch xem xét, quy t nh d toán phân b ngân sách a phương, phê chu n quy t toán ngân sách a phương; Căn c Ngh nh s : 47/2003/NQ-H và Ngh quy t s 48/2003/NQ-H ngày 18/12/2003 c a H i ng nhân dân Thành ph v nhi m v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng và phân b d toán ngân sách Thành ph Hà N i năm 2004; Căn c Quy t nh s 176/2003/Q -UB ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c giao ch tiêu k ho ch kinh t - xã h i và d toán Ngân sách Nhà nư c năm 2004; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 191/TTr-KH& T ngày 11/03/2004, QUY T NNH i u 1: Giao i u ch nh k ho ch v n XDCB năm 2004 c a qu n Hai Bà Trưng, huy n Thanh Trì, Gia Lâm và phân giao ké ho ch XDCB năm 2004 cho 2 qu n Long Biên, Hoàng Mai theo bi u t ng h p và chi ti t kèm theo. Các d án không thu c di n i u ch nh t i quy t nh này, th c hi n theo úng k ho ch ã giao t i Quy t nh s 176/2003/Q -UB ngày 22/12/2003 c a Ch t ch UBND Thành ph . i u 2: Ch t ch UBND các Qu n, Huy n căn c k ho ch ư c giao t i i u 1 có trách nhi m giao k ho ch cho các ch u tư d án trong tháng 3/2004. Ch o các ch u tư liên quan bàn giao, ti p nh n h sơ qu n lý các d án và th c hi n theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng c a Nhà nư c và Thành ph Hà N i.
  2. Giao S K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i S Tài chính, Kho b c Nhà nư c Hà N i hư ng d n hai Qu n m i tri n khai nhi m v ư c giao úng quy nh. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i, Ch t ch UBND các Qu n: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Ch t ch UBND các Huy n: Thanh Trì, Gia Lâm và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Văn Ninh
Đồng bộ tài khoản