intTypePromotion=1

Quyết định số 5276/QĐ-BCT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
87
lượt xem
12
download

Quyết định số 5276/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5276/QĐ-BCT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5276/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 5276/Q -BCT Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NHI T I N THÁI BÌNH 1 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c các Ngh nh c a Chính ph s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 v quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) và s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 5 năm 2005 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c vào quy t nh s 110/2007/Q -TTg ngày 18/07/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c Quy ho ch phát tri n i n l c Vi t Nam giai o n 2006-2015 có xét tri n v ng n năm 2025; Căn c vào quy t nh s 48/2008/Q -TTg ngày 03/04/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Hư ng d n chung l p Báo cáo NCKT d án s d ng v n h tr phát tri n chính th c c a nhóm 5 Ngân hàng; Căn c vào Quy t nh s 1274/Q -BCT ngày 24/10/2007 c a B Công Thương v vi c phê duy t quy ho ch TT L Thái Bình; Xét văn b n s 400/EVN-H QT ngày 04 tháng 7 năm 2008 và gi i trình b sung s 4463/EVN-T ngày 19 ngày 9 năm 2008 c a T p oàn i n l c Vi t Nam v vi c trình B Công Thương phê duy t D án u tư xây d ng công trình nhà máy nhi t i n Thái Bình 1; Theo ngh c a V trư ng V Năng lư ng, QUY T NNH i u 1. Phê duy t D án D án u tư xây d ng công trình nhà máy nhi t i n Thái Bình 1 do Công ty c ph n tư v n xây d ng i n 1 (PECC1) l p tháng 4/2008 và gi i trình b sung l p tháng 9/2008, ư c T p oàn i n l c Vi t Nam (EVN) trình duy t các văn b n nêu trên, v i các n i dung chính sau ây: 1. Tên d án: Nhà máy nhi t i n (NM ) Thái Bình 1; 2. Ch u tư: T p oàn i n l c Vi t Nam; 3. T ch c tư v n l p d án: Công ty c ph n tư v n xây d ng i n 1 (PECC1);
  2. 4. Ch nhi m l p d án: Ông Bành c V , k sư nhi t i n; 5. M c tiêu u tư xây d ng: Căn c i n cho h th ng i n qu c gia, góp ph n m b o an toàn c p i n cho h th ng. áp ng ư c Quy ho ch phát tri n i n l c Vi t Nam giai o n 2006-2015 có xét n năm 2025 theo quy t nh s 110/2007/Q -TTg ngày 18/07/2007 c a Th tư ng Chính ph . Góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t xã h i, quá trình công nghi p hóa c a t nh Thái Bình và các khu v c lân c n. 6. Quy mô u tư xây d ng: Xây d ng nhà máy i n t than phun v i quy mô 2x300 MW và các h ng m c ph tr c a nhà máy; Nhà máy g m 02 t máy, công su t m i t 300 MW, c u hình c a t máy là 01 lò + 01 tua bin + 01 máy phát; H th ng u n i i n v i lư i i n Qu c gia; Vi c u tư m t s các h ng m c dùng chung cho TT L Thái Bình như: Kênh d n nư c vào, San n n và m t s h ng m c khác s th c hi n theo th a thu n hai Ch u tư d án Thái Bình 1 và Thái Bình 2. 7. a i m xây d ng: V trí xây d ng c a d án thu c khu v c xã M L c, huy n Thái Th y, t nh Thái Bình. a i m n m phía Nam xã M L c, thu c t ng n sông Trà Lý, cách c a sông Trà Lý 3 km v phía Tây, cách thành ph Thái Bình 20 km v phía ông. V trí xây d ng d án có t a 106o33’36’’ kinh ông, 20o28’42’’ vĩ B c. 8. Di n tích s d ng t: T ng di n tích chi m t c a d án nhà máy i n Thái Bình 1 là 194,122 ha, trong ó: + Khu v c b trí các h ng m c công trình chính: 36,191ha + Sân phân ph i dùng chung toàn TT L Thái Bình: 8,128ha + Hành lang giao thông, k thu t chung cho TT L: 8,921ha + Bãi ch a tro x cho c TT L: 80,411ha (trong ó di n tích d phòng kho ng 30 ha)
  3. + Kênh d n nư c làm mát, tr m bơm nư c làm mát, tuy n ng c p nư c làm mát và hành lang k thu t: 18,602ha + Khu c ng than và d u ( c l p cho t ng nhà máy): 20,294ha + Sân bãi thi công cho d án Thái Bình 1: 13,490ha + Khu làm vi c c a ban Qu n lý và tư v n: 2,691ha + Tr m bơm và tuy n ng c p nư c ng t cho Thái Bình 1: 2,045ha + Khu tr s i u hành và khu công nhân v n hành, s a ch a: 3,350ha 9. Thi t k cơ s Các t máy trong nhà máy i n Thái Bình ư c thi t k v i thông s hơi c n t i h n. C u hình c a t máy ư c thi t k theo sơ kh i g m 1 lò + 1 tua bin + 1 máy phát, có tái nhi t trung gian. i) Lò hơi: Lò hơi công su t 300MW, s d ng công ngh lò than phun, có bao hơi tu n hoàn t nhiên, có ho c không có bơm tr giúp tu n hoàn và có quá nhi t trung gian. Thông s hơi c a lò là áp su t và nhi t hơi chính 173at/541oC, áp su t và nhi t hơi tái nhi t 40at/(541-570)oC. Lò hơi có kh năng v n hành các ph t i trong kho ng 30% - 60% công su t nh m c có t kèm d u FO ch t ng. ii) Tua bin: Lo i ngưng hơi thu n túy, ng tr c, có giá nhi t h i nhi t nư c c p, công su t phát lên lư i 300MW, t c quay 3000vòng/phút, thông s hơi vào ph n cao áp là 166at/538oC, thông s hơi quá nhi t trung gian là 37at/(538oC-566oC). Áp su t hơi thoát kho ng 0,081bar. iii) Máy phát i n: Ki u ng b 3 pha, công su t phù h p v i tua bin, m c cách i n c p F, t n s 50Hz. iv) Máy bi n áp máy phát: ư c thi t k theo tiêu chuNn IEC 76. Ki u ngoài tr i, lo i 3 pha 2 cu n dây. Ki m làm mát: cư ng b c b ng d u và không khí.
  4. Công su t phù h p v i công su t máy phát. i n áp phía cao áp 220kV, i n áp phía h áp phù h p v i i n áp máy phát. v) u n i vào h th ng i n qu c gia: Xây d ng ư ng dây 220KV m ch kép v i chi u dài kho ng 30km n i nhà máy nhi t i n Thái Bình 1 v i tr m bi n áp 220KV Thái Bình. Sân phân ph i nhà máy: S ngăn l ra 220KV trong d án này c a sân phân ph i 220KV Thái Bình bao g m: -4l DK – 220KV - 1 l c p i n t dùng cho nhà máy i n Thái Bình 1. - Áp d ng sơ 3/2 (sơ 3 máy c t cho 2 thanh cái) cho sân phân ph i 220KV. vi) C p th i nư c: Ngu n nư c làm mát cho nhi t i n Thái Bình 1 ư c l y t sông Trà Lý, nư c mưa và nư c th i sau khi ư c x lý s ư c th i vào sông Trà Lý. C u hình bơm nư c làm mát ư c thi t k theo sơ 2x50% công su t cho 01 t máy. vii) Th i Tro x : Phương án ch o dùng trong thi t k là phương án th i tro x b ng th y l c truy n th ng có k t h p phương án v n chuy n khô (trong trư ng h p tro x ư c t n d ng làm v t li u xây d ng). viii) Cung c p và v n chuy n nhiên li u: Lư ng than tiêu th hàng năm c a d án Thái Bình 1 vào kho ng 1.530.252 t n. Than s ư c v n chuy n n c ng than nhà máy b ng ư ng th y, d u FO làm nguyên li u ph ư c v n chuy n n nhà máy b ng ư ng th y. á vôi v i nhu c u 46.000t n/năm ư c l y t các m á vôi thu c a bàn tr tr n Minh c và xã Minh Tân (huy n Th y Nguyên, thành ph H i Phòng) và ư c v n chuy n b ng các sà lan 200 t n v b n ti p nh n á vôi c a nhà máy Thái Bình 1. 10. Lo i, c p công trình Lo i Công trình: Công trình Năng lư ng C p công trình: Công trình c p 1 11. Phương án gi i phóng m t b ng, tái nh cư Toàn b ph n di n tích xây d ng các h ng m c công trình nhà máy u n m trên ph n t nông nghi p. EVN s ph i h p v i các c p chính quy n a phương tri n
  5. khai công tác gi i phóng m t b ng. Kinh phí n bù gi i phóng m t b ng ư c xác nh theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và UBND t nh Thái Bình. 12. T ng m c u tư c a d án T ng m c u tư c a d án: 12.961 t VND (tương ương 780.740.980 USD, t giá 1 USD = 16.600 VN ). Trong ó: - Chi phí hàng hóa và d ch v : 388.828.287 USD - Chi phí xây d ng và các công trình xây 146.380.722 USD d ng: 2.674.924 USD - Chi phí qu n lý d án: 19.000.171 USD - Chi phí tư v n u tư xây d ng: 12.418.809 USD - Chi phí ào t o và các chi phí khác: 26.845.690 USD - Thu và l phí: 11.860.803 USD - Chi phí gi i phóng m t b ng và n bù: 36.119.493 USD - Lãi trong th i gian xây d ng: - D phòng: 61.728.321 USD 1) D phòng cơ h c: 67.901.153 USD 2) D phòng trư t giá: 6.982.607 USD - V n lưu ng: 14. Ngu n v n u tư V n vay Ngân hàng h p tác Qu c t Nh t B n (JBIC), theo cơ c u v n: 85% v n vay JBIC và 15% v n i ng c a EVN. 15. Hình th c qu n lý d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý d án. 16. Ti n d án - Kh i công xây d ng nhà máy: Quý IV/2009 - V n hành thương m i t máy 1: Quý IV/2012 - V n hành thương m i t máy 2: Quý II/2013.
  6. i u 2. Trên cơ s Thi t k cơ s c a d án ã ư c thNm nh, EVN ti p t c gi i trình B Tài nguyên và Môi trư ng s m phê duy t Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( TM) d án. Giao H i ng qu n tr EVN ph i h p v i UBND t nh Thái Bình và Ch u tư d án Thái Bình 2 tri n khai th c hi n công tác n bù, gi i phóng m t b ng, tái nh cư, u tư các h ng m c công trình dùng chung cho hai nhà máy,… i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng Năng lư ng, T ng Giám c T p oàn i n l c Vi t Nam và T ng Giám c T p oàn D u khí Qu c gia Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG THƯ TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - VPVP; - B trư ng; - Các B : KH T, TC, TNMT; - UBND t nh Thái Bình; - Các V : KH, HTQT; H u Hào - Cty CPN Ninh Bình; - PECC1; - Lưu: VT, NL(2)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản