Quyết định số 53/2001/QĐ-QLD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 53/2001/QĐ-QLD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2001/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2001/QĐ-QLD

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53/2001/Q -QLD Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM S 53/2001/Q -QLD NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH DANH M C M PH M NH HƯ NG TR C TI P N S C KHO CON NGƯ I Ư C C P S ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM C C TRƯ NG C C QU N LÝ VI T NAM Căn c quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001 v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005; Căn c Quy t nh s 547/TTg ngày 13/8/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c Qu n lý dư c Vi t Nam tr c thu c B Y t ; Căn c Thông tư s 06/2001/TT-BYT ngày 23/4/2001 c a B Y t hư ng d n vi c xu t, nh p kh u thu c và m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kh e con ngư i, trong th i kỳ 2001 - 2005: giao cho C c Qu n lý dư c Vi t Nam hư ng d n ăng ký lưu hành m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i; Căn c Quy t nh s 19/2001/Q -QLD ngày 27/4/2001 c a C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam ban hành quy nh t m th i ăng ký lưu hành m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i nh p kh u vào Vi t Nam; Theo ngh c a Phòng ăng ký thu c và m ph m, QUY T NNH: i u 1: Công b t 9 các lo i m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i ư c c p s ăng ký lưu hành t i Vi t Nam g m 35 (ba mươi nhăm) m phNm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và có giá tr 05 năm k t ngày ký. Nguy n Vi Ninh ( ã ký) DANH M C M PH M NH HƯ NG N S C KHO CON NGƯ I Ư C C P S K LƯU HÀNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 53/2001/Q -QLD ngày 12 tháng 10 năm 2001)
  2. STT Tên m phNm Tiêu H n dùng S ăng ký chuNn 1. Công ty ăng ký: Công ty TNHH Hoa Sen 50/78 Trư ng Chinh - Hà N i 1.1. Nhà s n xu t: Florena Consmetic GMBH Am Eichberg D-04736 Waldbeim, Germany 1 Florena baby cream (Kem ch ng n cho NSX 36 tháng LHMP-0282- tr em) 01 2 Florena cream with Comomile (Kem thoa NSX 36 tháng LHMP-0283- da ch ng n ) 01 3 Florena cream with Vitamin E (Kem thoa NSX 36 tháng LHMP-0284- da ch ng n ) 01 4 Florena soft with comomile (Kem thoa da NSX 36 tháng LHMP-0285- ch ng n ) 01 2. Công ty ăng ký: Công ty TNHH thương m i Vĩnh Lưu 275 Tr n Bình Tr ng, phư ng 4 - qu n 5 - TP H Chí Minh 2.1. Nhà s n xu t: Samsara Internation Co., LTD 407 Yang Ming Rd, Kaohsing, Taiwan - R.O.C 5 ASC III Back For Young Cream No.1 NSX 60 tháng LHMP - 0286- 01 6 Cencatia Whitener Speckles Cleanser NSX 60 tháng LHMP - 0301- 01 7 Cencatia Whitener Speckles Emulsion NSX 60 tháng LHMP - 0288- 01 8 Cencatia Whitener Speckles Mask NSX 60 tháng LHMP - 0289- 01 9 Samara Speckles Remover Gel NSX 60 tháng LHMP - 0290- 01 10 Samara Slim Essence Gel NSX 60 tháng LHMP - 0291- 01 11 Samara Beauty White Cream 3 in 1 NSX 60 tháng LHMP - 0292- 01
  3. 12 Samara Beauty White Foaming Cleanser NSX 60 tháng LHMP - 0293- 01 13 Samara Clean White Foam NSX 60 tháng LHMP - 0294- 01 14 Samara Cleansing Foam NSX 60 tháng LHMP - 0295- 01 15 Samara De-Acne Cream NSX 60 tháng LHMP - 0296- 01 16 Samsara De-Spekle Foaming Cleanser NSX 60 tháng LHMP - 0297- 01 17 Samsara Placentin Cream 5 in 1 NSX 60 tháng LHMP - 0298- 01 18 Samsara Shampoo 3 in 1 NSX 60 tháng LHMP - 0299- 01 19 Samsara Suntan Skin Milk NSX 60 tháng LHMP - 0300- 01 20 Samsara Ưhiteness Skin Care Cream NSX 60 tháng LHMP - 0287- 01 3. Công ty ăng ký: Joset.Ltd., 3-20-20, Kaigan, Minato-ku, Tokyo 108 - 8080, Japan 3.1. Nhà s n xu t: Kanebo Ltd 5-17-4, Sumida, Sumida-ku, Tokyo-Japan 21 Faircrea Power of Clear (kem dư ng da NSX 36 tháng LHPM-0302- Faircrea) 01 22 Faircrea Whitening Daily Veil (s a dư ng NSX 36 tháng LHPM-0303- da Faircrea) 01 23 Faircrea Color Cream Set - 8 color: 3, 4, NSX 36 tháng LHPM-0304- 5, 6R, 6G, 6, 7, 8 (thu c nhu m tóc) 01 24 Freshel White C Clear Cleansing Gel (S a NSX 36 tháng LHPM-0305- r a m t Freshel cleansing gel) 01 25 Freshel White C Clear wash (S a r a m t NSX 36 tháng LHPM-0306- Freshel) 01 26 Freshel White C points Essence (Nư c NSX 36 tháng LHPM-0307- dư ng da Freshel Essence) 01 27 Freshel White C UV day Essence (S a NSX 36 tháng LHPM-0308-
  4. dư ng da Freshel Essence) 01 28 Freshel White C UV day Protector (S a NSX 36 tháng LHPM-0309- dư ng da Freshel Protector) 01 29 Freshel White C Whitening Cream (Kem NSX 36 tháng LHPM-0310- dư ng da Freshel) 01 30 Freshel White C Whitening Lotion-2 type: NSX 36 tháng LHPM-0311- Light.Moist (Nư c dư ng da Freshel) 01 31 Freshel White C Whitening Milk - 2 type: NSX 36 tháng LHPM-0312- Light.Moist (S a dư ng da Freshel) 01 32 Media White C Pact - 5 colors (Ph n trang NSX 36 tháng LHPM-0313- i m Media) 01 33 Naive Hand Cream (Kem bôi tay Naive) NSX 36 tháng LHPM-0314- 01 34 Naive Skin Cream (Kem dư ng da Naive) NSX 36 tháng LHPM-0315- 01 35 Summer shade Sunscreen-2 type: tint, oil- NSX 36 tháng LHPM-0316- free (S a ch ng n ng Summer) 01
Đồng bộ tài khoản