Quyết định số 53/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 53/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/QĐ-CTN về việc phê chuẩn Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/QĐ-CTN

 1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53/Q -CTN Hà N i, ngày 12 tháng 05 năm 1999 QUY T NNH C A CH TNCH NƯ C S 53/Q -CTN NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 1999 V VI C PHÊ CHU N HI P NNH KHUNG V KHU V C U TƯ ASEAN CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào Pháp l nh v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t ngày 24/8/1998; Căn c vào ý ki n c a U ban Thư ng v Qu c h i t i Công văn s 186/UBTVQH 10 ngày 8/5/1999, Xét ngh c a Chính ph t i Công văn s 344/CP-TCQT ngày 7/4/1999, QUY T NNH: i u 1- Phê chuNn: Hi p nh khung v khu v c u tư ASEAN ã ư c ông Trương ình Tuy n, B trư ng B Thương m i thay m t Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký ngày 7/10/1998 t i Manila- Philippines; i u 2- B trư ng B Ngo i giao có trách nhi m làm th t c i ngo i v vi c Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam phê chuNn Hi p nh nói trên và thông báo cho các cơ quan h u quan ngày có hi u l c c a Hi p nh. i u 3- Quy t nh này có hi u l c t ngày ký Th tư ng Chính ph , Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. HI P NNH KHUNG V KHU V C U TƯ ASEAN Chính ph các nư c Brunei Darussalam, C ng hoà In- ô-nê-xia, C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào, Ma-lai-xia, Liên bang Myanmar, C ng hoà Phi-líp-pin, C ng hoà Xing-ga-po, Vương qu c Thái Lan và C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam, là các Qu c gia thành viên c a Hi p h i các Qu c gia ông- Nam Á (ASEAN);
 2. KH NG NNH L I t m quan tr ng c a vi c gi v ng s tăng trư ng và phát tri n kinh t t t c các Qu c gia thành viên b ng nh ng n l c chung nh m t do hoá thương m i, thúc Ny thương m i và u tư gi a các nư c ASEAN ã ư c nêu trong Hi p nh khung v tăng cư ng h p tác kinh t ASEAN ư c ký k t t i Xing-ga-po ngày 28 tháng 1 năm 1992; NH C L I quy t nh c a H i ngh thư ng nh ASEAN l n th Năm t ch c vào ngày 15 tháng 12 năm 1995 v vi c xây d ng Khu v c u tư ASEAN (sau ây g i t t là "AIA") nh m tăng cư ng tính h p d n và tính c nh tranh c a ASEAN thúc Ny u tư tr c ti p; KH NG NNH cam k t theo Hi p nh ASEAN năm 1987 v khuy n khích và b o h u tư và Ngh nh thư năm 1996 b sung Hi p nh này nh m c ng c lòng tin c a các nhà u tư khi u tư vào ASEAN; LƯU TÂM N Hi p nh thành l p Khu v c m u d ch t do ASEAN (AFTA) và vi c th c hi n Chương trình h p tác công nghi p ASEAN (AICO) nh m khuy n khích u tư l n hơn vào khu v c; TH A NH N r ng u tư tr c ti p là m t ngu n tài chính quan tr ng gi v ng t c phát tri n kinh t , công nghi p, cơ s h t ng và công ngh ; do ó, th a nh n nhu c u thu hút u tư tr c ti p vào ASEAN v i m c l n hơn và b n v ng hơn; QUY T TÂM hoàn thành vi c th c hi n t m nhìn ASEAN xây d ng Khu v c u tư ASEAN có tính c nh tranh v i môi trư ng u tư thông thoáng và rõ ràng hơn vào ngày 1 tháng 1 năm 2010; và GHI NH r ng nh ng bi n pháp ư c tho thu n nh m hình thành Khu v c u tư ASEAN có tính c nh tranh vào năm 2010 s góp ph n hư ng t i T m nhìn ASEAN năm 2020. Ã THO THU N NHƯ SAU: i u 1. nh nghĩa V i m c ích c a Hi p nh này: "Nhà u tư ASEAN" có nghĩa là: (i) m t công dân c a m t Qu c gia thành viên; ho c (ii) m t pháp nhân c a m t Qu c gia thành viên, th c hi n u tư vào Qu c gia thành viên khác, trong ó v n ASEAN th c t c a pháp nhân ó c ng g p v i t t c các v n ASEAN khác, ít nh t ph i b ng t l t i thi u c n có tho mãn yêu c u v v n Qu c gia và các yêu c u v v n khác c a pháp lu t trong nư c và các chính sách qu c gia ư c công b , n u có, c a nư c ch nhà liên quan n u tư ó.
 3. V i m c ích c a nh nghĩa này, v n c a các công dân ho c các pháp nhân c a b t kỳ Qu c gia thành viên nào s ư c coi như là v n c a các công dân và các pháp nhân c a nư c ch nhà. "V n ASEAN th c t " i v i m t u tư vào m t Qu c gia thành viên là ph n v n n m gi cu i cùng c a các công dân ho c các pháp nhân c a Qu c gia thành viên ASEAN trong u tư ó. Khi cơ c u c ph n ho c cơ c u v n c a nhà u tư ASEAN gây khó khăn cho vi c xác nh cơ c u n m gi cu i cùng thì các quy t c và th t c xác nh v n th c t c a Qu c gia thành viên nơi nhà u tư ASEAN th c hi n u tư có th ư c áp d ng. U ban i u ph i u tư s chuNn b các hư ng d n cho vi c xác nh v n th c t này, n u c n. "Pháp nhân" có nghĩa là b t kỳ th c th pháp lý nào ư c thành l p ho c t ch c m t cách h p pháp theo lu t hi n hành, vì l i nhu n ho c không vì l i nhu n, thu c s h u tư nhân hay s h u nhà nư c, bao g m m i công ty, t p oàn, liên danh, liên doanh, công ty m t ch ho c hi p h i. "Các bi n pháp" nghĩa là các lu t, các quy nh, các quy t c, các th t c, các quy t nh, các hành vi hành chính, ho c b t kỳ hành vi nào khác c a các Qu c gia thành viên tác ng n u tư. "Công dân" có nghĩa là th nhân có qu c t ch c a m t Qu c gia thành viên phù h p v i pháp lu t hi n hành c a Qu c gia ó. i u 2. Ph m vi Hi p nh này s i u ch nh t t c u tư tr c ti p, nhưng không i u ch nh: (a) u tư gián ti p; và (b) nh ng v n liên quan n u tư ã ư c các Hi p nh khác c a ASEAN i u ch nh như Hi p nh khung ASEAN v D ch v . i u 3. M c tiêu Nh ng m c tiêu c a Hi p nh này là: (a) Xây d ng m t Khu v c u tư ASEAN (AIA) có môi trư ng u tư thông thoáng và rõ ràng hơn gi a các Qu c gia thành viên, nh m: (i) Ny m nh u tư vào ASEAN t c các ngu n trong và ngoài ASEAN; (ii) cùng thúc Ny ASEAN thành khu v c u tư h p d n nh t; (iii) c ng c và tăng cư ng tính c nh tranh c a các lĩnh v c kinh t c a ASEAN; (iv) gi m d n ho c lo i b nh ng quy nh và i u ki n u tư có th c n tr các dòng u tư và s ho t ng c a các d án u tư trong ASEAN; và
 4. (b) m b o r ng vi c th c hi n nh ng m c tiêu trên s góp ph n hư ng t i t do lưu chuy n u tư vào năm 2020. i u 4. Các c i m AIA s là m t khu v c, nơi: (a) Có m t chương trình h p tác u tư ASEAN nh m t o ra u tư l n hơn t các nư c ASEAN và các nư c ngoài ASEAN; (b) Ch i x qu c gia ư c dành cho các nhà u tư ASEAN vào năm 2010, và cho t t c các nhà u tư vào năm 2020, ngo i tr các ngo i l ư c quy nh trong Hi p nh này; (c) T t c các nghành ngh ư c m c a cho các nhà u tư ASEAN vào năm 2010 và cho t t c các nhà u tư vào năm 2020, ngo i tr các ngo i l ư c quy nh trong Hi p d nh này; (d) Khu v c kinh doanh có vai trò l n hơn trong các n l c h p tác v u tư và các ho t ng có liên quan trong ASEAN; và (e) Có lưu chuy n t do hơn v v n, lao ng lành ngh và chuyên gia, và công ngh gi a các Qu c gia thành viên. i u 5. Các nghĩa v chung th c hi n các m c tiêu ư c quy nh t i i u 3, các Qu c gia thành viên s : (a) m b o r ng các bi n pháp và các chương trình ư c th c hi n trên cơ s công b ng và cùng có l i; (b) th c hi n các bi n pháp thích h p m b o tính rõ ràng và nh t quán trong vi c áp d ng và gi i thích các lu t, quy nh và th t c hành chính liên quan n u tư c a nư c mình nh m t o ra và duy trì m t s ch u tư có th d oán trư c ư c trong ASEAN; (c) b t u quá trình h tr , xúc ti n và t do hoá có th óng góp m t cách liên t c và áng k vào vi c th c hi n m c tiêu thi t l p môi trư ng u tư thông thoáng và rõ ràng hơn; (d) th c hi n các bi n pháp thích h p nh m tăng cư ng tính h p d n c a môi trư ng u tư c a các Qu c gia thành viên i v i các dòng u tư tr c ti p; và (e) th c hi n các bi n pháp h p lý trong kh năng cho phép b o m vi c tuân th các i u kho n c a Hi p nh này c a chính quy n khu v c, a phương và các cơ quan có thNm quy n trong lãnh th nư c mình. i u 6. Các Chương trình và K ho ch hành ng
 5. 1. th c hi n các nghĩa v quy nh trong Hi p nh này, các Qu c gia thành viên cam k t cùng nhau xây d ng và th c hi n nh ng chương trình sau: (a) H p tác và t o thu n l i như quy nh trong Chương trình I; (b) Xúc ti n và tăng cư ng hi u bi t như quy nh trong Chương trình II; và (c) T do hoá như quy nh trong Chương trình III. 2. Các Qu c gia thành viên s ưa ra các K ho ch hành ng th c hi n nh ng chương trình nêu trong kho n 1 cho H i ng AIA ư c thành l p theo i u 16 c a Hi p nh này. 3. Các K ho ch hành ng ư c xem xét l i 2 năm m t l n mb o t ư c các m c tiêu c a Hi p nh này. i u 7. M c a các ngành ngh và i x qu c gia 1. Tuỳ thu c vào các quy nh c a i u này, m i Qu c gia thành viên s : (a) m ngay l p t c các ngành ngh c a nư c mình cho u tư c a các nhà u tư ASEAN; (b) dành ngay l p t c cho các nhà u tư ASEAN và u tư c a h , i v i t t c các ngành ngh và các bi n pháp có tác ng t i các u tư ó, bao g m, nhưng không ch gi i h n vi c ti p nh n, thành l p, n m gi , m r ng, qu n lý, v n hành và nh o t u tư, s i x không kém thu n l i hơn s i x dành cho các nhà u tư và u tư tương t c a nư c mình (" i x qu c gia"). 2. M i Qu c gia thành viên s ưa ra m t Danh m c lo i tr t m th i và m t Danh m c nh y c m, n u có, trong vòng 6 tháng k t ngày ký Hi p nh này, bao g m b t kỳ ngành ngh ho c bi n pháp nào có tác ng n u tư (nêu t i kho n 1 trên) mà Qu c gia ó không th m c a ho c dành i x qu c gia cho các nhà u tư ASEAN. Các danh m c này s t o thành m t ph l c c a Hi p nh này. Trong trư ng h p m t Qu c gia thành viên, vì các lý do xác áng, không th cung c p các danh m c trong th i h n nói trên, Qu c gia thành viên ó có th ngh H i ng AIA gia h n. 3. Danh m c lo i tr t m th i s ư c xem xét l i 2 năm m t l n và s ư c t t c các Qu c gia thành viên, tr C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam, C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào và Liên bang Myanmar, lo i b d n cho n năm 2010. C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam s lo i b d n Danh m c lo i tr t m th i cho n năm 2013 và C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào và Liên bang Myanmar s lo i b n Danh m c lo i tr t m th i c a mình cho n năm 2015. 4. Danh m c nh y c m s ư c xem xét l i vào ngày 1 tháng 1 năm 2003 và vào t ng giai o n ti p theo do H i ng AIA quy t nh. i u 8. i x t i hu qu c
 6. 1. Phù h p v i i u 7 và 9 c a Hi p nh này, m i Qu c gia thành viên s dành ngay l p t c và vô i u ki n cho các nhà u tư và u tư c a Qu c gia thành viên khác, s i x không kém thu n l i hơn s i x dành cho các nhà u tư và u tư c a b t kỳ Qu c gia thành viên nào khác i v i t t c các bi n pháp có tác ng n u tư, bao g m, nhưng không ch gi i h n vi c ti p nh n, thành l p, n m gi , m r ng, qu n lý, v n hành và nh o t u tư. 2. i v i các u tư thu c ph m vi i u ch nh c a Hi p nh này, m i i x ưu ãi theo các hi p nh ho c tho thu n hi n t i ho c tương lai mà m t Qu c gia thành viên là m t bên u s ư c danh cho t t c các qu c gia thành viên khác trên cơ s t i hu qu c. 3. Yêu c u nêu t i kho n 2 không áp d ng i v i các hi p nh ho c tho thu n hi n t i ư c các Qu c gia thành viên thông báo cho H i ng AIA trong vòng 6 tháng k t ngày ký Hi p nh này. 4. Quy nh nêu t i kho n 1 không ngăn c n b t kỳ Qu c gia thành viên nào dành i x c bi t ho c các ưu ãi cho các nư c láng gi ng theo các tam giác phát tri n và các tho thu n ti u khu v c khác gi a các Qu c gia thành viên. i u 9. Quy n khư c t i x t i hu qu c 1. N u m t qu c gia thành viên t m th i chưa s n sàng ưa ra các như ng b theo i u 7 c a Hi p nh này và Qu c gia thành viên khác ã có nh ng như ng b theo i u ó, thì Qu c gia thành viên nêu trên ph i t b quy n c a mình ư c hư ng các như ng b ó. Tuy nhiên, n u m t Qu c gia thành viên dành các như ng b nêu trên mu n b qua yêu c u ó, thì Qu c gia thành viên kia v n có th có ư c s ưu ãi ó. 2. Tính n trư ng h p gia nh p ASEAN sau c a C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam, C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào và Liên bang Myanmar, nh ng quy nh c a kho n 1 i u này s ch áp d ng i v i C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam trong th i gian 3 năm, và i v i C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào và Liên bang Myanmar trong th i gian 5 năm t ngày Hi p nh này có hi u l c. i u 10. i u ch nh các Chương trình, Ph l c và K ho ch hành ng 1. B t kỳ s i u ch nh nào c a các Chương trình I, II, III và các K ho ch hành ng c a các Chương trình này u ph i ư c U ban i u ph i u tư (CCI) ư c thành l p theo i u 16 (4) c a Hi p nh này ch p thu n. 2. B t kỳ s i u ch nh nào ho c rút l i các cam k t trong Chương trình III và các K ho ch hành ng c a Chương trình này và các Ph l c u ph i ư c H i ng AIA xem xét phù h p v i các i u kho n c a Ngh nh thư ASEAN v Th t c Thông báo. i u 11. Tính rõ ràng, trong sáng 1. M i Qu c gia thành viên s thông báo cho H i ng AIA thông qua vi c xu t b n ho c b t kỳ phương ti n nào khác, t t c các bi n pháp, lu t, quy nh và hư ng d n hành chính có liên quan ho c nh hư ng n vi c th c hi n Hi p nh này. Quy nh
 7. này cũng áp d ng i v i các hi p nh qu c t có liên quan ho c nh hư ng n u tư mà Qu c gia thành viên là m t bên ký k t. 2. M i Qu c gia thành viên s nhanh chóng và ít nh t là m i năm m t l n thông báo cho H i ng AIA b t kỳ s ban hành ho c thay i nào c a lu t, quy nh và hư ng d n hành chính hi n hành có nh hư ng m t cách áng k n các u tư ho c các cam k t c a mình theo Hi p nh này. 3. Không có quy nh nào trong Hi p nh này yêu c u b t kỳ Qu c gia thành viên nào cung c p các thông tin m t mà vi c ti t l chúng có th làm c n tr vi c thi hành lu t, ho c trái v i l i ích công c ng, ho c có th làm t n h i các l i ích thương m i chính áng c a các doanh nghi p c th , Nhà nư c hay tư nhân. i u 12. Các hi p nh khác 1. Các qu c gia thành viên kh ng nh các quy n và nghĩa v hi n t i c a h theo Hi p nh ASEAN 1987 v khuy n khích và B o h u tư và Ngh nh thư năm 1996 b sung hi p nh này. Trong trư ng h p Hi p nh này quy nh các i u kho n ưu ãi hơn Hi p nh và Ngh nh thư nói trên thì s áp d ng các quy nh c a Hi p nh này. 2. Hi p nh này ho c b t kỳ bi n pháp nào ư c th c hi n trên cơ s Hi p nh này s không nh hư ng n các quy n và nghĩa v c a các Qu c gia thành viên theo các Hi p nh hi n t i mà các Qu c gia thành viên tham gia. 3. Không có quy nh nào trong Hi p nh này nh hư ng n các quy n c a các Qu c gia thành viên tham gia vào các hi p nh khác không trái v i các quy t c, m c tiêu và các i u kho n c a Hi p nh này. i u 13. Ngo i l chung Không có quy nh nào c a Hi p nh này ư c hi u là ngăn c m b t kỳ Qu c gia thành viên nào thông qua ho c th c hi n các bi n pháp dư i ây, v i i u ki n các bi n pháp ó không ư c áp d ng theo cách t o ra s phân bi t i x tuỳ ti n ho c b t h p lý gi a các các nư c, nơi có các i u ki n tương t nhau, ho c s h n ch trá hình vi c lưu chuy n u tư: (a) các bi n pháp c n thi t b o v an ninh qu c gia ho c o c xã h i; (b) các bi n pháp c n thi t b o v cu c s ng ho c s c kho con ngư i, ng v t ho c th c v t; (c) các bi n pháp c n thi t b o m s tuân th pháp lu t không trái v i các i u kho n c a hi p nh này, bao g m các bi n pháp liên quan t i: (i) vi c ngăn c n các hi n tư ng l a o, gian l n ho c gi i quy t các tác ng c a vi c không hoàn thành nghĩa v theo tho thu n u tư; (ii) vi c b o v s riêng tư c a cá nhân liên quan n vi c ưa ra và ph bi n các tư li u cá nhân và vi c b o v bí m t các h sơ và tài kho n cá nhân;
 8. (iii) vi c b o m an toàn. (d) các bi n pháp nh m b o m vi c t ra và thu m t cách công b ng ho c hi u qu các lo i thu tr c thu i v i u tư ho c các nhà u tư c a các Qu c gia thành viên. i u 14. Bi n pháp t v kh n c p 1. N u do k t qu c a vi c th c hi n chương trình t do hoá theo hi p nh này mà m t Qu c gia thành viên b ho c e do b b t kỳ t n h i nghiêm tr ng nào, Qu c gia thành viên này có th th c hi n các bi n pháp và t v khNn c p trong ch ng m c và th i gian c n thi t ngăn c n ho c kh c ph c t n h i ó. Các bi n pháp này ư c th c hi n có tính ch t t m th i và không phân bi t i x . 2. Khi th c hi n các bi n pháp khNn c p theo i u này, các Qu c gia thành viên ph i thông báo cho h i ng AIA trong vòng 14 ngày k t ngày ti n hành các bi n pháp ó. 3. H i ng AIA s xác nh nh nghĩa t n h i nghiêm tr ng ho c e do t n h i nghiêm tr ng và các th t c ưa ra các bi n pháp t v khNn c p phù h p v i i u này. i u 15. Bi n pháp b o v cán cân thanh toán 1. Trong trư ng h p cán cân thanh toán lâm vào tình tr ng nghiêm tr ng ho c g p các khó khăn v tài chính i ngo i ho c có s e do x y ra các tình tr ng trên, Qu c gia thành viên có th ưa ra ho c duy trì các h n ch i v i u tư mà Qu c gia ó ã có các cam k t c th , k c vi c thanh toán ho c chuy n ti n th c hi n các giao d ch liên quan n các cam k t ó. Các Qu c gia thành viên th a nh n r ng, các áp l c i v i cán cân thanh toán c a m t Qu c gia thành viên trong quá trình phát tri n kinh t ho c chuy n i kinh t có th bu c Qu c gia ó ph i áp d ng các h n ch b o m vi c duy trì m c d tr tài chính th c hi n các chương trình phát tri n kinh t ho c chuy n i kinh t c a nư c mình. 2. Khi th c hi n các bi n pháp b o v cán cân thanh toán theo i u này, các Qu c gia thành viên ph i thông báo cho H i ng AIA trong vòng 14 ngày k t ngày ti n hành các bi n pháp ó. 3. Các bi n pháp nêu trong kho n (1) ph i b o m: (a) không phân bi t i x gi a các Qu c gia thành viên; (b) phù h p v i các quy nh c a Qu Ti n t Qu c t ; (c) tránh s thi t h i không c n thi t i v i các quy n l i thương m i, kinh t và tài chính c a các Qu c gia thành viên khác; (d) không vư t quá m c c n thi t gi i quy t các tình tr ng nêu trong kho n 1; và (e) là t m th i và lo i b d n khi tình tr ng nêu trong kho n 1 ư c c i thi n.
 9. 4. Các Qu c gia thành viên ưa ra các bi n pháp b o v cán cân thanh toán ph i b t u tham v n v i h i ng AIA và các Qu c gia thành viên khác trong vòng 90 ngày k t ngày thông báo xem xét l i các bi n pháp b o v cán cân thanh toán do Qu c gia ó ưa ra. 5. H i ng AIA s quy t nh các quy t c áp d ng i v i các th t c theo i u này. i u 16. Cơ ch t ch c 1. H i ngh B trư ng Kinh t ASEAN (AEM) s thành l p H i ng khu v c u tư ASEAN (g i là "H i ngAIA" trong Hi p nh này) bao g m các B trư ng ph trách v u tư và T ng thư ký ASEAN. Nh ng ngư i ng u các cơ quan u tư ASEAN s tham gia các cu c h p c a H i ng AIA. 2. i u 21 c a Hi p nh này không làm nh hư ng n vi c H i ng AIA s ư c thành l p ngay sau khi ký hi p nh này. 3. H i ng AIA s giám sát, i u ph i và xem xét vi c th c hi n Hi p nh này và h tr AEM trong t t c các v n liên quan. 4. Trong quá trình th c hi n ch c năng c a mình, H i ng AIA s thành l p m t u ban i u ph i u tư (CCI) bao g m các quan ch c cao c p ch u trách nhi m v u tư và các quan ch c cao c p khác c a các cơ quan h u quan thu c chính ph . 5. U ban i u ph i u tư s báo cáo cho H i ng AIA thông qua H i ngh các quan ch c kinh t cao c p (SEOM). i u 17. Gi i quy t tranh ch p 1. Ngh nh thư v Cơ ch gi i quy t tranh ch p ASEAN s áp d ng i v i b t kỳ tranh ch p ho c b t ng nào phát sinh gi a các Qu c gia thành viên liên quan n vi c gi i thích và áp d ng Hi p nh này. 2. Khi c n thi t, m t cơ ch gi i quy t tranh ch p riêng s ư c thành l p cho m c ích c a Hi p nh này và s là m t ph n không tách r i c a Hi p nh này. i u 18. S a i Hi p nh B t kỳ s a i nào c a Hi p nh này s ư c th c hi n theo nguyên t c nh t trí và có hi u l c sau khi t t c các Qu c gia thành viên n p lưu chi u văn b n phê chuNn ho c phê duy t cho T ng thư ký ASEAN. i u 19. Các Hi p nh ho c Tho thu n b sung Các Chương trình, K ho ch hành ng, Ph l c và b t kỳ tho thu n ho c hi p nh nào khác phát sinh t Hi p nh này s là m t ph n không tách r i c a Hi p nh này. i u 20. Vi c tham gia c a các Thành viên m i
 10. Các Thành viên m i c a ASEAN s tham gia Hi p nh này theo các quy nh và i u ki n tho thu n gi a các Qu c gia ó và các Qu c gia ã ký Hi p nh này và b ng vi c n p lưu chi u văn b n gia nh p cho T ng thư ký ASEAN. i u 21. Các i u kho n cu i cùng 1. Hi p nh này có hi u l c k t ngày t t c các chính ph ký k t n p lưu chi u văn b n phê chuNn ho c phê duy t cho T ng thư ký ASEAN. Các chính ph tham gia ký k t s n p lưu chi u văn b n phê chuNn ho c phê duy t c a nư c mình trong vòng 6 tháng k t ngày ký Hi p nh này. 2. Hi p nh này ư c T ng thư ký ASEAN lưu gi s cung c p nhanh chóng b n sao Hi p nh cho t ng Qu c gia thành viên. làm ch ng nh ng i u nói trên, nh ng ngư i ký tên dư i ây, ư c s u quy n h p l c a Chính ph nư c mình, ã ký Hi p nh khung v Khu v c u tư ASEAN. Làm t i Makatu ngày 7 háng 10 năm 1998 thành m t b n duy nh t b ng ti ng Anh. Thay m t Chính ph Brunei Darussalam ( ã ký) ABDUL RAHMAN TAIB B trư ng B Công nghi p và Tài nguyên thiên nhiên Thay m t Chính ph C ng hoà In- ô- nê-xia ( ã ký) HAMZAH HAZ B trư ng B u tư/Ch t ch H i ng i u ph i u tư Thay m t Chính ph C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào ( ã ký) SOULIVONG DARAVONG B trư ng B Công nghi p và Th công nghi p Thay m t Chính ph Ma-Lai-xia ( ã ký) RAFIDAH AZIZ B trư ng B Thương m i Qu c t và Công nghi p Thay m t Chính ph Myanmar ( ã ký ) BRIGADIER GENERAL DAVID O.ABEL B trư ng Văn phòng Ch t ch H i ng Hoà bình và phát tri n Qu c gia Thay m t Chính ph C ng hoà Phi-lip-pin
 11. ( ã ký) JOSE TRINIDAD PARDO B trư ng B Thương m i và Công nghi p Thay m t Chính ph C ng hoà Xing-ga-po ( ã ký ) LEE YOCK SUAN B trư ng B Thương m i và Công nghi p Thay m t Chính ph Vương qu c Thái Lan ( ã ký) SUPACHAI PANITCHPAKDI Phó Th tư ng, B trư ng B Thương m i Thay m t Chính ph C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ( ã ký) Trương ình Tuy n B trư ng B Thương m i CHƯƠNG TRÌNH 1 HI P NNH KHUNG V KHU V C U TƯ ASEAN (AIA) CHƯƠNG TRÌNH H P TÁC VÀ T O THU N L I i v i Chương trình h p tác và t o thu n l i, các Qu c gia thành viên s th c hi n: (a) Sáng ki n riêng : (i) Tăng cư ng tính rõ ràng, trong sáng c a các quy t c, quy nh, chính sách và th t c u tư c a các Qu c gia thành viên thông qua vi c xu t b n các thông tin ó m t cách thư ng xuyên và làm cho các thông tin ó có th ti p c n m t cách r ng rãi; (ii) ơn gi n hoá và làm nhanh chóng các th t c xin và phê duy t các d án u tư m i c p; và (iii) M r ng s lư ng các Hi p nh song phương v tránh ánh thu hai l n gi a các Qu c gia thành viên ASEAN. (b) Sáng ki n t p th : (i) Thi t l p Cơ s d li u v các ngành công nghi p h tr c a ASEAN và v các nhà cung c p công ngh ASEAN;
 12. (ii) Thi t l p Cơ s d li u ASEAN tăng cư ng trao i d li u u tư và thông tin v các cơ h i u tư ASEAN; (iii) Thúc Ny quan h gi a khu v c nhà nư c và tư nhân thông qua i tho i thư ng xuyên v i c ng ng doanh nghi p ASEAN và các t ch c qu c t khác xác nh các tr ng i u tư trong và ngoài ASEAN và ki n ngh các gi i pháp c i thi n môi trư ng u tư ASEAN; (iv) Xác nh các lĩnh v c tr ng tâm h p tác k thu t, như phát tri n ngu n nhân l c, cơ s h t ng, các ngành công nghi p h tr , các doanh nghi p v a và nh , công ngh thông tin, công ngh công nghi p, nghiên c u và phát tri n; và ph i h p các l l c trong ASEAN và v i các t ch c qu c t khác tham gia h p tác k thu t; (v) Xem xét l i và b sung Hi p nh ASEAN v khuy n khích và b o h u tư, n u có th ; và (vi) Xem xét kh năng ký k t Hi p nh ASEAN v tránh ánh thu hai l n. CHƯƠNG TRÌNH 2 HI P NNH KHUNG V KHU V C U TƯ ASEAN (AIA) CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N VÀ TĂNG CƯ NG HI U BI T i v i Chương trình xúc ti n và tăng cư ng hi u bi t, các Qu c gia thành viên s : 1. T ch c các ho t ng xúc ti n u tư chung như h i th o, l p ào t o, các chuy n kh o sát làm quen cho các nhà u tư t các nư c xu t khNu v n, cùng xúc ti n các d án c th v i s tham gia tích c c c a khu v c tư nhân; 2. Tham v n thư ng xuyên gi a các cơ quan u tư ASEAN v các v n xúc ti n u tư; 3. T ch c các chương trình ào t o liên quan n u tư cho các quan ch c c a các cơ quan u tư ASEAN; 4. Trao i các danh m c các ngành/lĩnh v c khuy n khích mà các Qu c gia thành viên có th khuy n khích u tư t các Qu c gia thành viên khác và xu t các ho t ng xúc ti n u tư; và 5. Xem xét các gi i pháp mà các cơ quan u tư c a các Qu c gia thành viên có th h tr ho t ng xúc ti n c a các Qu c gia thành viên khác. CHƯƠNG TRÌNH 3 HI P NNH KHUNG V KHU V C U TƯ ASEAN (AIA) CHƯƠNG TRÌNH T DO HOÁ i v i chương trình t do hoá, các Qu c gia thành viên s :
 13. 1. ơn phương gi m b t và lo i b nh ng bi n pháp h n ch u tư và thư ng xuyên xem xét l i ch u tư theo hư ng t do hoá hơn. V v n này, các Qu c gia thành viên có th th c hi n các bi n pháp t do hoá, trong ó có: (i) Các quy t c, quy nh và chính sách liên quan n u tư; (ii) Các quy t c v i u ki n c p phép; (iii) Các quy t c liên quan n vi c ti p c n ngu n v n trong nư c; và (iv) Các quy t c t o thu n l i cho vi c thanh toán, ti p nh n và chuy n l i nhu n c a các nhà u tư ra nư c ngoài. 2. Th c hi n các K ho ch hành ng c a t ng nư c : (i) M c a t t c các ngành ngh cho u tư c a các nhà u tư ASEAN vào năm 2010 và cho t t c các nhà u tư vào năm 2020 phù h p v i các i u kho n c a Hi p nh này; và (ii) Dành i x qu c gia cho t t c các nhà u tư c a các nhà u tư ASEAN vào năm 2010 và cho t t c các nhà u tư vào năm 2020 phù h p v i các i u kho n c a Hi p nh này. 3. Thúc Ny dòng lưu chuy n t do hơn v v n, lao ng lành ngh và chuyên gia, và công ngh gi a các Qu c gia thành viên ASEAN. PH L C M C A CÁC NGÀNH NGH VÀ DÀNH IX QU C GIA A. Danh m c lo i tr t m th i B. Danh m c nh y c m
Đồng bộ tài khoản