Quyết định số 542/2006/QĐ-BTS

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 542/2006/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 542/2006/QĐ-BTS về việc phê duyệt Danh mục các Đề tài/Dự án cấp Bộ cho kế hoạch năm 2007 của Ngành Thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 542/2006/QĐ-BTS

  1. BỘ THUỶ SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 542/2006/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CẤP BỘ CHO KẾ HOẠCH NĂM 2007 CỦA NGÀNH THUỶ SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN Căn cứ Nghị định 43/2003/NĐ-CP ngày 2 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản; Căn cứ Nghị định 81/CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ đề nghị của Hội đồng KHCN tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2007; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Danh mục các đề tài/Dự án KHCN cấp Bộ đưa vào thực hiện trong kế hoạch năm 2007 kèm theo Quyết định này. Điều 2.Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KHCN nói tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ : Khoa học Công nghệ, Kế hoạch Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG Thứ trưởng Nguyễn Việt Thắng PHỤ LỤC 1
  2. DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CẤP BỘ ĐƯA VÀO THỰC HIỆN NĂM 2007 (Kèm theo Quyết định số 542/QĐ-BTS ngày 4/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản) TT Tên đề tài/dự Mục tiêu Kết quả và sản phẩm chủ yếu, các chỉ tiêu KT-KT cần đạt (1) án I Chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ 1 Đề tài 1 Điều tra nguồn Xác định - Báo cáo khoa học tổng kết đề tài. lợi, đánh giá nguồn lợi và - Báo cáo đánh giá nguồn lợi, hiện trạng khai hiện trạng và đề các biện thác cá ngừ bằng các loại nghề ở Việt nam. xuất biện pháp pháp khai - Tập bản đồ ngư trường khai thác một số loài cá khai thác hợp lý thác hợp lý ngừ chủ yếu theo mùa vụ ở biển Việt Nam (Tỉ lệ cá ngừ (Thunnus nguồn lợi cá xích 1/500.000). spp.; ngừ - Kết quả ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS Katsuwonus trong công tác dự báo pelamis; Auxis ngư trường cá ngừ spp. …) ở biển - Mô hình tổ chức và kết quả nghiên Việt Nam cứu phát triển công nghệ khai thác cá ngừ loại nhỏ (ngừ vằn, ngừ chù…) bằng nghề lưới vây ở vùng biển xa bờ có độ sâu lớn. - Các biện pháp khai thác hợp lý nguồn lợi cá ngừ 2 Nghiên cứu thiết Nâng cao - Báo cáo khoa học tổng kết đề tài kế giàn phơi hiệu quả và - Bản thiết kế và chỉ tiêu kih tế - kỹ thuật của mực lắp ráp tự an toàn nghề giàn phơi mực lắp ráp tự động và cải tiến khai thác công nghệ xử lý mực - Công nghệ và thiết bị sấy mực trên tàu khai mực trên tàu thác. khai thác mực - 01 bộ giàn phơi mực lắp ráp tự động đảm bảo chất lượng sản phẩm - 01 bộ thiết bị sấy mực lắp trên tàu khai thác. và an toàn trong sản xuất 3 Nghiên cứu đề Cung cấp cơ - Báo cáo khoa học tổng kết đề tài. xuất các giải sở khoa học - Báo cáo đánh giá hiện trạng cơ cấu đội tàu, cơ pháp phát triển cho việc cấu nghề nghiệp và hiệu quả kinh tế của các loại bền vững nghề quản lý nghề nghề khai thác hải sản ven bờ. khai thác cá ven khai thác hải bờ Việt Nam sản ven bờ - Báo cáo kết quả xây dựng mô hình chuyển đổi theo hướng nghề nghiệp sang nuôi trồng, chế biến, khai thác bền vững thuỷ sản và tổ chức sản xuất theo hình thức quản lý thích hợp.
  3. - Đề xuất các giải pháp giảm số lượng tàu thuyền khai thác hải sản ven bờ. - Đề xuất hệ thống chính sách và các giải pháp nhằm quản lý bền vững nghề khai thác hải sản ven bờ. 4 Đánh giá hiệu Đánh giá - Báo cáo khoa học tổng kết đề tài. quả các mô hình được tính ổn - Các tư liệu, số liệu điều tra, phân tích và đánh chuyển đổi sang định và khả giá về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường các nuôi trồng thuỷ năng nhân mô hình chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản sản ở đồng bằng rộng các mô hoặc chuyển đổi lại theo từng vùng sinh thái. sông Cửu Long hình nuôi trồng thuỷ - Đề xuất điều chỉnh mô hình và giải pháp phát sản trong triển các mô hình nuôi trồng thuỷ sản bền vững vùng chuyển vùng chuyển đổi phù hợp từng vùng sinh thái. đổi ở đồng bằng sông Cửu Long II. Dự án SXTN 5 Nghiên cứu Chế tạo - Báo cáo khoa học tổng kết dự án hoàn thiện thiết được 2 tàu - 2 Bộ hồ sơ thiết kế chế tạo tàu cỡ nhỏ câu cá kế, chế tạo tầu cỡ nhỏ câu ngừ đại dương. cỡ nhỏ câu cá cá ngừ đại ngừ đại dương dương đưa - 02 tàu cỡ nhỏ câu cá ngừ đại dương. và khai thác thử vào khai - Báo cáo kết quả thử nghiệm khai thác trên biển. nghiệm ở vùng thác thử biển Trường Sa nghiệm đảm - Báo cáo giám sát trong quá trình thực hiện. bảo hoạt động an toàn trên biển. II Đề tài/dự án độc lập cấp Bộ I Đề tài 6 Đánh giá hiện - Xác định - Báo cáo khoa học tổng kế đề tài trạng và đề xuất được hiện - Báo cáo hiện trạng thành phần, phân bổ và số các biện pháp trạng thành lượng của trứng cá, cá con, và ấu trùng tôm, tôm bảo vệ trứng cá, phần, phân con ở khu vực nghiên cứu. cá con và ấu bổ, bãi đẻ, trùng tôm, tôm mùa vụ sinh - Báo cáo đánh giá tác động của một số hoạt con ở vùng ven sản và vùng động khai thác đối với cá con và ấu trùng tôm, bờ Đông Tây hạn chế tôm con ở khu vực nghiên cứu. Nam Bộ. (cấm) khai - Xây dựng bản đồ bãi đẻ, mùa vụ sinh sản của thác đối với các đối tượng nghiên cứu. trứng cá, cá con và ấu - Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm bảo vệ,
  4. trùng tôm, khôi phục, tái tạo và phát triển nguồn lợi. tôm con kinh tế. - Đề xuất các biện pháp bảo vệ hợp lý. 7 Đánh giá tác - Xác định - Báo cáo khoa học tổng kết đề tài. động của các được các - Tập Atlas và mẫu vật các loài thuỷ sinh vật đã loài thuỷ sinh loài thuỷ được nhập nội vào Việt Nam vật nhập nội đến sinh vật đã đa dạng sinh học nhập nội và - Bộ tiêu chí đánh giá tác động của thuỷ sinh vật và nguồn lợi ảnh hưởng nhập nội lên đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ thuỷ sản của chúng sản. đến đa dạng - Dự thảo văn bản hướng dẫn và quản lý các sinh học và thuỷ sinh vật nhập nội vào Việt Nam. nguồn lợi thuỷ sản - Đề xuất các giải pháp quản lý. 8 Nghiên cứu Sử dụng - Báo cáo khoa học tổng kết đề tài. công nghệ và hiệu quả - Báo cáo tổng quan đánh giá nguồn lợi con xây dựng mô nguồn giống giống và khả năng phát triển nghề nuôi thương hình ương cá cá chình tự phẩm. chình (Anguilla nhiên cho spp) giống theo phát triển - Quy trình thu gom, bảo quản và vận chuyển cá phương thức nghề nuôi cá chình bột (tỷ lệ sống > 80%). công nghiệp chình - Quy trình ương cá chình từ bột (4 - 5cm) lên cá thương giống (15 - 20 cm) (tỷ lệ sống > 60%). phẩm - Mô hình ương cá chình giống theo phương thức công nghiệp. - 200.000 con giống cỡ 15 - 20cm. 9 Nghiên cứu ứng Tạo được - Báo cáo khoa học tổng kết đề tài. dụng tạo một số chế phẩm - Báo cáo về tác dụng và công nghệ chiết xuất chế phẩm từ sinh hoá từ một số hoạt chất sinh học từ rong biển có tác hoạt chất chiết một số hoạt dụng phòng bệnh đốm trắng (White spot xuất từ rong biển chất chiết syndrome vius) ở tôm sú. để phòng bệnh xuất từ rong đốm trắng biển có tác - Danh mục các hoạt chất từ rong biển có tác (white spot dụng phòng dụng phòng bệnh đốm trắng (White spot syndrrome bệnh đốm syndrone vius) ở tôm sú.
  5. - Qui trình kỹ thuật sản xuất các chế phẩm từ các virus) ở tôm sú. trắng ở tôm loài rong biển để phòng bệnh đốm trắng ở tôm sú. sú. - Sản phẩm : 30 kg của 2 loại chế phẩm từ các chất hoạt tính rong biển có tác dụng phòng bệnh đốm trắng ở tôm sú. 10 Nghiên cứu Chế tạo - Báo cáo khoa học tổng kế đề tài. hoàn thiện thiết được tời - 02 bộ thiết kế kỹ thuật tời thuỷ lực cho tàu lưới kế và chế tạo tời thuỷ lực lắp kéo 300 Hp và 400 - 600 Hp. thuỷ lực cho tàu đặt trên tàu lưới kéo (loại lưới kéo xa - Qui trình chế tạo tời thuỷ lực. 150 - 300 Hp và bờ thay thế - 2 bộ tời thuỷ lực (mỗi bộ 2 chiếc) hoàn chỉnh 400 - 500 Hp). sản phẩm được lắp trên tàu. nhập khẩu. - Sổ tay hướng dẫn lắp đặt vận hành và bảo dưỡng thiết bị thuỷ lực. 11 Nghiên cứu thiết Chế tạo - Báo cáo khoa học tổng kết đề tài. kế chế tạo được một số - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật mẫu thuyền thúng bằng thuyền thúng thuyền vật liệu cômpsite cho nghề câu mực và phục vụ không chìm thúng thích cho nghề lưới kéo, lưới rê. bằng vật liệu hợp cho Composite đảm nghề câu - Quy trình công nghệ chế tạo thuyền thúng. bảo an toàn cho mực và phục - 30 chiếc thuyền thúng cômpsite ngư dân vụ cho nghề lưới kéo, lưới rê đảm bảo an toàn cho ngư dân. II Dự án SXTN 12 Nuôi thương Phát triển - Báo cáo khoa học tổng kết dự án phẩm hải sâm nghề nuôi - Báo cáo đánh giá kết quả sử dụng thức ăn công cát (Holothuria thương nghiệp và các giải pháp phòng bệnh nhằm nâng scabrra) ở khu phẩm hải cao hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi. vực Nam Trung sâm cát ở Bộ khu vực - Quy trình công nghệ hoàn thiện ương giống (tỷ Nam Trung lệ sống >10%) và nuôi thương phẩm (tỷ lệ sống Bộ >80%) hải sâm cát ở khu vực Nam Trung Bộ. - Xây dựng được mô hình ương giống và nuôi thương phẩm trong ao tại 3 tỉnh Nam Trung Bộ với quy mô 5 ha/mô hình, quy cỡ thu hoạch 300 - 400 g/con.
  6. - Sản xuất được 1 triệu con giống 3 - 5 g/con. - Sản xuất được 45 tấn hải sâm cát. Năng suất 3 tấn/ha/năm.
Đồng bộ tài khoản