Quyết định số 5467/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 5467/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5467/2003/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "hướng dẫn áp dụng phương pháp điện châm điều trị hỗ trợ cai nghiện ma tuý"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5467/2003/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 5467/2003/Q -BYT Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH "HƯ NG D N ÁP D NG PHƯƠNG PHÁP I N CHÂM I U TRN H TR CAI NGHI N MA TUÝ" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t nh s 2102/Q -BKHCNMT c a B trư ng B KHCNMT ký ngày 05/10/2001 v vi c thành l p H i ng khoa h c - công ngh nghi m thu tài nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c; Xét biên b n c a H i ng chuyên môn th m nh "Hư ng d n áp d ng phương pháp i n châm i u tr h tr cai nghi m ma tuý", ngày 19/9/2003; Theo ngh c a V trư ng V Y h c c truy n, V trư ng v i u tr - B Y t ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Hư ng d n áp d ng phương pháp i n châm i u tr h tr cai nghiêm ma tuý". i u 2. "Hư ng d n áp d ng phương pháp i n châm i u tr h tr cai nghi n ma tuý" ư c áp d ng trong t t c các cơ s khám ch a b nh nhà nư c, bán công, tư nhân, các cơ s cai nghi n ma tuý có i u tr theo quy nh c a b n hư ng d n này. i u 3. Giao cho B nh vi n Châm c u t ch c t p hu n "Phương pháp i n châm i u tr h tr cai nghi n may tuý". Các ơn v khác s t ch c t p hu n khi ư c B Y t ch nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 5. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V YHCT, V trư ng V KH- T, V trư ng V i u tr B Y t ; Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Giám c các B nh vi n tr c thu c B Y t và Th trư ng Y t ngành ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG
  2. Tr n Chí Liêm HƯ NG D N ÁP D NG PHƯƠNG PHÁP I N CHÂM I U TRN H TR CAI NGHI N MA TUÝ. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5467 /2003/ Q -BYT, ngày 21 tháng 10 năm 2003 c a B trư ng B Y t ) A. PHƯƠNG PHÁP I N CHÂM I U TRN H TR CAI NGHI N MA TUÝ I. TÁC D NG C A PHƯƠNG PHÁP I N CHÂM I U TRN H TR CAI NGHI N MA TUÝ: i n châm i u tr h tr cai nghi n ma tuý, i v i ngư i có cơn ói ma tuý là phương pháp không dùng thu c c a Y h c c truy n (YHCT) b ng tác d ng b i b nguyên khí, i u hoà ngũ t ng, thông khí huy t giúp ngư i b nh c t cơn ói ma tuý. i n châm có tác d ng làm tăng hàm lư ng β-endorphin: n u i n châm úng phương pháp ( úng th i i m, úng phác , kích thích huy t h p lý) thì sau khi i n châm hàm lư ng β-endorphin trong máu ngư i b nh tăng cao hơn so v i giai o n ti n cơn và hàm lư ng ó g n v i hàm lư ng β-endorphin trong máu c a ngư i bình thư ng, có nghĩa là làm tăng Morphin n i sinh trong cơ th ngư i nghi n nên có tác d ng h tr c t cơn ói ma tuý. II. CH NNH: Ngư i b nh nghi n ma tuý (Heroin, thu c phi n, Moocphin...b ng các phương th c: hút, hít, chích), quy t tâm t nguy n cai và ch p nh n i u tr h tr cai nghi n b ng phương pháp i n châm. III. CH NG CH NNH: Ngư i b nh có th i gian ch y máu kéo dài. 1. B nh tâm th n phân li t. 2. Các b nh nhi m khuNn c p tính n ng. 3. Suy tim n ng ( III, IV). 4. Phù thũng n ng do suy dinh dư ng. 5. Suy gan, suy th n.
  3. IV.QUY TRÌNH K THU T I N CHÂM I U TRN H TR CAI NGHI N: 1. Cán b y t : Bác s , y s YHCT, lương y có ch ng nh n ã ư c b i dư ng,t p hu n v châm c u, i n châm i u tr h tr cai nghi n ma tuý. 2. Trang thi t b d ng c : 2.1 Máy i n châm. 2.2 Khay, bông, c n sát trùng, panh y t ã ư c ti t trùng. 2.3 Kim châm vô khuNn các lo i: kim ư ng kính 0,2- 0,3 mm, dài 5 -10cm (m i b nh nhân c n 200 - 400 kim châm c u cho c quá trình i u tr ). 3. Ngư i b nh: 3.1 ư c làm h sơ b nh án: -N u cơ s khám ch a b nh s d ng m u b nh án chung do B Y t ban hành - N u cơ s cai nghi n ma tuý ho c cai nghi n ma tuý t i c ng ng: s d ng m u b nh án ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch s 01/2003/TTLT/BL TBXH-BYT- BCA ngày 24 tháng 01 năm 2003 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i, B Y t , B Công an hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 56/2002/N -CP ngày 15/5/2002 c a Chính ph v t ch c cai nghi n ma tuý t i gia ình và c ng ng. 3.2 ư c gi i thích rõ v phương pháp i n châm iêù tr h tr cai nghi n ma tuý và nh ng yêu c u th c hi n trong quá trình i u tr ph i h p t t v i th y thu c. 4. Bu ng i u tr : M i ngư i b nh c n có m t bu ng riêng trong quá trình i u tr c t cơn. 5. Các bư c ti n hành 5.1 Ch n th i i m i n châm: i n châm trư c khi ngư i b nh có tr ng thái ti n cơn 15 - 20 phút ( c t cơn) 5.2 Tư th ngư i b nh: ngư i b nh n m tư th thu n l i cho v trí các huy t ư c i n châm. 5.3 Sát khuNn vùng châm kim. 5.4 Châm kim và kích thích huy t theo t ng th b nh theo phác t i m c V. Kim châm ch dùng m t l n,sau khi châm hu i. 5.5 K thu t i n châm: - T n s xung t 1-20 Hz (Hec)
  4. A (microămpe) thích h p v i- Cư ng i n châm: t 20-200 t ng ngư i b nh ( t t i m nh nh t mà ngư i b nh ch u ư c nhưng không au). - Th i gian i n châm: Lưu kim châm t 25-30 phút trong m t l n i n châm. 5.6 T t máy, rút kim, sát khuNn vùng kim châm. 6. i u tr h tr c t cơn: 6.1 Th i gian i u tr trung bình là 7 ngày. 6.2 S l n i n châm trong 3 ngày u ph thu c vào s l n xu t hi n tr ng thái ti n cơn c a ngư i b nh. T ngày th 4 tr i ch i n châm m i ngày 3 l n (sáng, trưa, chi u). 7. Tai bi n và x lý: Thư ng g p là v ng châm 7.1 M c nh : a. Tri u ch ng: b nh nhân m t, bu n nôn, chóng m t, s c m t xanh, vã m hôi trán. b. X lý: L p t c cho ngư i b nh nh m m t, rút kim, cho ngư i b nh n m ngh , day huy t Nhân trung. 7.2 M c n ng: a. Tri u ch ng: Ngư i b nh b t t nh, vã m hôi, hoa m t, chóng m t, m ch nhanh nh khó b t. b. X lý: L p t c t t máy rút kim t ngư i b nh n m ngh i u ki n thoáng khí, n i r ng c áo, châm huy t Nhân trung, Th p tuyên; khi ngư i b nh t nh cho u ng nư c chè ư ng nóng. 8.Theo dõi: Như nh ng ngư i b nh i u tr b nh khác b ng phương pháp i n châm. 9. i u tr duy trì: duy trì hi u qu i u tr thì ph i i n châm ti p t c 2 n 3 tháng, m i tu n 3 l n; và có th lâu hơn tuỳ theo tình tr ng b nh lý c a ngư i b nh. V. PHÁC I U TRN: 1. H i ch ng Can - m: a. Tri u ch ng: Ngư i b nh thèm ma tuý, hay cáu g t, b t r t khó ch u, au u, m t ng , lư i , rêu lư i vàng dày, ti u ti n vàng, khát nư c. b. M ch: Huy n, sác.
  5. c. Phép i u tr : Bình can, giáng ho , thông kinh ho t l c. d. Th pháp - huy t v : Châm t : Hành gian, Phong trì, Thái dương. Châm b : Thái khê, Th n du 2. H i ch ng Tỳ - v : a. Tri u ch ng: Ngư i b nh thèm ma tuý, tăng ti t nư c dãi, au b ng i ngoài (có khi i ngoài ra máu), nôn ho c nôn ra máu, mi ng ng ho c chân tay m i nh c, ngáp, ch y nư c m t nhi u, rêu lư i nh t, rêu lư i m ng. b. M ch: Hư như c c. Phép i u tr : Ki n tỳ, hoà v . d. Th pháp - huy t v : Châm t : H p c c, Thiên khu, Trung qu n, N i Quan Châm b : Tam âm giao, Túc tam lý 3. H i ch ng Tâm - Tâm bào - Ti u trư ng - Tam tiêu: a. Tri u ch ng: ngư i b nh thèm ma tuý, au b ng, t c ng c, h i h p, tim p nhanh, b n ch n, gai gai rét, khó ng , lư i , rêu lư i dày. b. M ch: h ng,sác c. Phép i u tr : Thanh tâm, an th n. d. Th pháp - Huy t v : Châm t : H p c c, N i quan, Khúc trì. Châm b : Thái Khê ho c Th n Môn, Quan nguyên, Khí h i. 4. H i ch ng Th n - Bàng quang: a. Tri u ch ng: Ngư i b nh thèm ma tuý, au lưng,m i xương kh p, nh c trong ng chân, trong c t s ng (có d c m) di m ng tinh, li t dương (nam gi i) khí hư, r i lo n kinh nguy t, vô kinh (n gi i), ch t lư i nh t, rêu tr ng m ng. b. M ch: Tr m, như c. c. Phép i u tr : B Th n, ch th ng. d. Th pháp - huy t v : Châm t : Giáp tích L2 - L3 (Th n tích), Khúc trì, Th liêu Châm b : Th n du, Tam âm giao 5. H i ch ng Ph - i trư ng: a. Tri u ch ng: Ngư i b nh thèm ma tuý, khó th , t c ng c, b t r t, c m giác ngh t c , au b ng, i ti n táo; ch t lư i , rêu lư i vàng dày, n t n .
  6. b. M ch: th c, sác c. Phép i u tr : Thanh nhi t, tuyên ph khí, thông kinh ho t l c. d. Th pháp - huy t v : Châm t : H p c c, Khúc Trì, Khí xá, Quy n liêu xuyên Nghinh hương. Châm b : Xích tr ch, Túc tam lý. B. HƯ NG D N ÁP D NG I N CHÂM I U TRN H TR CAI NGHI N MA TUÝ I. QUY NNH CHUNG: 1. Phương pháp i n châm i u tr h tr cai nghi n ư c áp d ng t i các cơ s khám, ch a b nh, cơ s cai nghi n ma tuý có i u ki n theo quy nh t i m c II. PH N B C A B N HƯ NG D N NÀY 2. Khi áp d ng phương pháp i n châm i u tr h tr cai nghi n ma tuý ph i th c hi n theo úng quy nh t i m c A c a b n hư ng d n nàyvà các quy nh chuyên môn, k thu t, quy ch b nh vi n do B Y t ã ban hành. II. I U KI N CƠ S Ư C TH C HI N PHƯƠNG PHÁP I N CHÂM I U TRN H TR CAI NGHI N MA TUÝ: 1. Nơi i u tr c n m b o ngư i b nh không giao ti p ư c v i các ch t gây nghi n (g i chung là ma tuý); m b o các i u ki n ăn, , rèn luy n s c kho cho ngư i b nh. 2. Có y trang thi t b i u tr i n châm h tr cai nghi n ma tuý và các phương ti n, thu c c p c u theo quy nh. 3. Có th y thu c ư c t p hu n phương pháp i n châm i u tr h tr cai nghi n ma tuý ; có kh năng x trí nh ng trư ng h p c p c u thư ng g p và th c hi n theo úng quy nh v chuyên môn k thu t,quy ch b nh vi n do B Y t ban hành. 4. Ph i có i u ki n t làm ho c liên h v i các cơ s y t khác làm các xét nghi m c n thi t ph c v cho chNn oán và i u tr . III. TH T C VÀ YÊU C U I V I NGƯ I B NH Ư C I U TRN H TR CAI NGHI N MA TUÝ B NG PHƯƠNG PHÁP I N CHÂM: 1.Th t c: 1.1 Ngư i b nh ph i có ơn t nguy n xin th c hi n phương pháp i n châm i u tr h tr cai nghi n ma tuý. 1.2 i v i ngư i b nh là v thành niên ph i có ơn c a b ho c m ho c ngư i giám h theo quy nh c a pháp lu t.
  7. 1.3 Ngư i b nh ư c gi i thích y v quy trình i u tr và nh ng i u ph i th c hi n trong quá trình i u tr ph i h p t t v i th y thu c. 2. Yêu c u: 2.1 Ngư i b nh ph i có các tiêu chuNn chNn oán tr ng thái nghi n và h i ch ng cai theo b ng phân lo i b nh Qu c t ICD10 có ít nh t 3/13 tri u ch ng (trong ó ph i có tr ng thái thèm mu n mãnh li t dùng ch t ma tuý) H i ch ng cai như sau: - Thèm ch t ma tuý; - Ch y nư c m t nư c nư c mũi; - Ngáp; - au m i cơ kh p; - Bu n nôn, nôn; - ng t giãn; - N i da gà, toát m hôi; - M t ng ; - au b ng, a ch y; - D c m; - Tăng thân nhi t; - M ch nhanh; - Sút cân. 2.2 Nư c ti u c a ngư i b nh ư c xét nghi m xác nh ch t gây nghi n b ng test nhanh có k t qu dương tính. 2.3 B n thân ngư i b nh và gia ình ngư i b nh ph i kiên trì, h p tác ch t ch v i cán b y t trong su t quá trình i u tr . 3. Nh ng trư ng h p không nh n i u tr : 3.1 Không có các tiêu chuNn chNn oán tr ng thái nghi n và h i ch ng cai. 3.2 Không ch p hành n i quy c a cơ s i u tr .
  8. 3.3 Nh ng trư ng h p có ch ng ch nh.”
Đồng bộ tài khoản