intTypePromotion=1

Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
5
download

Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên,ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p – T do – H nh phúc S 55/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 4 năm 2007 QUY T NNH PHÊ DUY T DANH M C CÁC NGÀNH CÔNG NGHI P ƯU TIÊN, NGÀNH CÔNG NGHI P MŨI NH N GIAI O N 2007 - 2010, T M NHÌN N NĂM 2020 VÀ M T S CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Công nghi p t i t trình s 5286/BCN-KH ngày 20 tháng 9 năm 2006 và t trình s 7062/TTr-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2006, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Danh m c các ngành công nghi p ưu tiên, ngành công nghi p mũi nh n giai o n 2007 - 2010, t m nhìn n năm 2020 (Ph l c kèm theo). i u 2. Quy nh m t s chính sách khuy n khích phát tri n các ngành công nghi p ưu tiên, ngành công nghi p mũi nh n: 1. i v i các ngành công nghi p ưu tiên: a) V t ai: ưu tiên b trí nhu c u v t trong các khu, c m, i m công nghi p khi có d án s n xu t ư c u tư m i. u tư m r ng, u tư chi u sâu (k c d án k t h p v i di chuy n a i m s n xu t) ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. b) V xúc ti n thương m i: - Ưu tiên ưa vào chương trình xây d ng và phát tri n thương hi u hàng năm; - H tr kinh phí cho các doanh nghi p xây d ng các tiêu chuNn qu n lý ch t lư ng qu c t (thông qua các hi p h i ngành hàng); - Gi i thi u s n phNm mi n phí trên website c a B Công nghi p và các S Công nghi p; - Trưng bày, gi i thi u s n phNm mi n phí t i các h i ch , tri n lãm c a qu c gia và c a các a phương. c) V nghiên c u - tri n khai: ngân sách h tr v i m c kinh phí t i a theo các quy nh hi n hành th c hi n các ho t ng nghiên c u - tri n khai liên quan n ngành công nghi p ch l c, trong ó:
  2. - Ngân sách trung ương h tr : + Chuy n giao công ngh (k c s n xu t th nghi m theo công ngh ư c chuy n giao), + Thi t l p và b sung, tăng cư ng năng l c các cơ quan khoa h c công ngh (phòng thí nghi m, phòng ki m chuNn, cơ quan nghiên c u - tri n khai...); + Nghiên c u ng d ng công ngh , thi t b hi n i nâng cao năng su t, ch t lư ng, h giá thành s n phNm. - Ngân sách a phương h tr : S n xu t th nghi m (s n phNm m i; nguyên li u, ph li u thay th hàng nh p khNu) nh m hoàn thi n công ngh , thi t b m i tiên ti n trư c khi ng d ng vào s n xu t quy mô công nghi p. 2. i v i các ngành công nghi p mũi nh n: áp d ng chính sách c a các ngành công nghi p ưu tiên và ư c Nhà nư c h tr m t ph n chi phí (không quá 50% v n u tư) i v i các d án b o v môi trư ng t i các cơ s s n xu t. i u 3. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a các B , ngành: a) B Công nghi p có trách nhi m hư ng d n, ôn c tri n khai và ki m tra vi c th c hi n Quy t inh này; theo dõi, ki n ngh v i Chính ph , Th tư ng Chính ph i u ch nh cơ ch , chính sách cho phù h p v i tình hình th c t phát tri n ngành công nghi p ưu tiên và ngành công nghi p mũi nh n; b) B K ho ch và u tư ph i h p v i các B : Công nghi p, Tài chính, Thương m i, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thu s n, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các B , ngành liên quan ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n các chính sách c th thu c lĩnh v c qu n lý nh m ph c v phát tri n các ngành công nghi p ưu tiên, ngành công nghi p mũi nh n trong các k ho ch hàng năm và 5 năm. Ph i h p x lý các v n liên quan theo xu t c a cơ quan ch trì. 2. Trách nhi m c a y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: xây d ng và công b Danh m c các ngành công nghi p ưu tiên, công nghi p mũi nh n c a a phương và ưa vào k ho ch hàng năm, 5 năm tri n khai, th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t inh này./.
  3. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n Sinh Hùng PH L C DANH M C CÁC NGÀNH CÔNG NGHI P ƯU TIÊN, CÔNG NGHI P MŨI NH N GIAI O N 2007 – 2010, T M NHÌN N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2007/Q -TTg ngày 23 tháng 04 năm 2007c a Th tư ng Chính ph ) 2007 – 2010 2011 – 2015 2016 - 2020 CN CN CN CN CN CN TT Tên ngành Ưu Mũi Ưu Mũi Ưu Mũi tiên nh n tiên nh n tiên nh n 1 D t may (s i, v i, l a, qu n áo xu t x x x khNu, nguyên ph li u) 2 Da gi y (gi y dép xu t khNu, nguyên x x x ph li u) 3 Nh a (nh a gia d ng, bao bì, chai l , x ng...; nh a k thu t) 4 Ch bi n nông, lâm, th y h i s n x x x 5 Thép (phôi thép, thép c ch ng) x x 6 Khai thác, ch bi n bauxít nhôm x x 7 Hóa ch t (hóa ch t cơ b n, phân bón, x x x hóa d u, hóa dư c, hóa m phNm) 8 Cơ khí ch t o (ô tô, óng t u, thi t b x x x toàn b , máy nông nghi p, cơ i n t ) 9 Thi t b i n t , vi n thông và công x x x ngh thông tin 10 S n phNm t công ngh m i (năng x x x lư ng m i, năng lư ng tái t o, công ngh p ph n m m, n i dung s )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản