intTypePromotion=1

Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
118
lượt xem
6
download

Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 55/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 04 năm 2009 QUY T NNH V T L THAM GIA C A NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI TRÊN THN TRƯ NG CH NG KHOÁN VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Ch ng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh s 139/2007/N -CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a Lu t u tư; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Trong Quy t nh này, nhà u tư nư c ngoài bao g m các t ch c, cá nhân sau ây: 1. T ch c thành l p và ho t ng theo pháp lu t nư c ngoài và chi nhánh c a t ch c này t i nư c ngoài và t i Vi t Nam. 2. T ch c thành l p và ho t ng Vi t Nam có t l tham gia góp v n c a bên nư c ngoài trên 49%. 3. Qu u tư, công ty u tư ch ng khoán có t l tham gia góp v n c a bên nư c ngoài trên 49%. 4. Cá nhân nư c ngoài là ngư i không mang qu c t ch Vi t Nam cư trú t i nư c ngoài ho c t i Vi t Nam. i u 2. Nhà u tư nư c ngoài mua, bán ch ng khoán trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam ư c n m gi : 1. i v i c phi u: t i a 49% t ng s c phi u c a công ty c ph n i chúng. Trư ng h p pháp lu t chuyên ngành có quy nh khác thì áp d ng theo quy nh c a pháp lu t chuyên ngành. Trư ng h p t l s h u bên nư c ngoài ư c phân lo i theo danh m c các ngành ngh c th thì áp d ng theo danh m c phân lo i. 2. i v i ch ng ch qu u tư i chúng: t i a 49% t ng s ch ng ch qu u tư c a m t qu u tư ch ng khoán i chúng. 3. i v i công ty u tư ch ng khoán i chúng: t i a 49% v n i u l c a m t công ty u tư ch ng khoán i chúng. 4. i v i trái phi u: t ch c phát hành có th quy nh gi i h n t l n m gi i v i trái phi u lưu hành c a t ch c phát hành.
  2. i u 3. T ch c kinh doanh ch ng khoán nư c ngoài ư c tham gia thành l p công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu t i Vi t Nam như sau: 1. Ch có t ch c kinh doanh ch ng khoán nư c ngoài ư c góp v n, mua c ph n thành l p công ty ch ng khoán. T l tham gia góp v n c a bên nư c ngoài t i a là 49% v n i u l c a công ty ch ng khoán. 2. Ch có t ch c kinh doanh ch ng khoán nư c ngoài có nghi p v qu n lý qu u tư ch ng khoán, t ch c kinh doanh b o hi m nư c ngoài ư c góp v n, mua c ph n thành l p công ty qu n lý qu . T l tham gia góp v n c a bên nư c ngoài t i a là 49% v n i u l c a công ty qu n lý qu . i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 6 năm 2009 và thay th Quy t nh s 238/2005/Q -TTg ngày 29 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph . Trư ng h p th c hi n i u 1 Quy t nh này mà t l tham gia c a nhà u tư nư c ngoài vư t quá t l quy nh t i i u 2, nhà u tư nư c ngoài ư c quy n gi nguyên t l s h u hi n hành, n u có nhu c u giao d ch thì ch ư c phép bán ra ch ng khoán. i u 5. B trư ng B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t nh này. Các B trư ng, Th tư ng Chính ph cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c các T p oàn kinh t nhà nư c, T ng công ty 91 và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T p oàn kinh t NN, T ng công ty 91; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản