Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
54
lượt xem
4
download

Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 56/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 17 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH TH M TRA QUY T TOÁN D ÁN HOÀN THÀNH I V I CÁC D ÁN S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/06/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c; Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c; Xét ngh c a V trư ng V u tư; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy trình thNm tra quy t toán d án hoàn thành i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 168/2003/Q -BTC ngày 07/10/2003 c a B trư ng B Tài chính. i u 3. Th trư ng các ơn v ư c giao nhi m v thNm tra quy t toán d án hoàn thành i v i các d án s d ng v n Ngân sách nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n : TH TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Chính Ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , Cơ quan ngang B , CQ thu c CP Nguy n Công Nghi p
 2. - Cơ quan TW c a các oàn th - Các T ng Công ty nhà nư c, T p oàn kinh t nhà nư c; - H ND, UBND t nh, TP tr c thu c TW - S Tài chính , KBNN t nh, TP tr c thu c TW - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu : VP, V T. QUY TRÌNH TH M TRA QUY T TOÁN D ÁN HOÀN THÀNH I V I CÁC D ÁN S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 56 /2008/Q -BTC ngày17 tháng 7 năm 2008 c a B Tài chính) A- QUY NNH CHUNG 1- i tư ng và ph m vi áp d ng: Quy trình này áp d ng cho các ơn v th c hi n thNm tra quy t toán d án hoàn thành i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c theo quy t nh c a ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán, c th như sau: a- i v i d án ư c Qu c h i quy t nh ch trương u tư, Th tư ng Chính ph quy t nh u tư: B Tài chính t ch c thNm tra. b- i v i d án s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c các cơ quan Trung ương qu n lý (bao g m c d án nhóm A do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư trư c ây): ơn v có ch c năng thu c quy n qu n lý c a ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán t ch c thNm tra. c- i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương qu n lý (bao g m c d án nhóm A do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư trư c ây): S Tài chính t ch c thNm tra. d- i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c c p qu n, huy n, thành ph thu c t nh qu n lý: Phòng Tài chính - K ho ch t ch c thNm tra. 2- Yêu c u thNm tra quy t toán d án hoàn thành: a- Công tác thNm tra quy t toán ph i tuân th các cơ ch chính sách c a Nhà nư c phù h p v i t ng th i kỳ th c hi n d án. Cơ quan ch trì thNm tra ư c ngh các cơ quan ch c năng qu n lý chuyên ngành xem xét, gi i quy t nh ng ki n ngh , vư ng m c liên quan n quy t toán d án hoàn thành trình c p có thNm quy n quy t nh phê duy t quy t toán.- Báo cáo k t qu thNm tra quy t toán ph i b o m tính úng n, trung th c, khách quan.
 3. c- Th i gian th c hi n thNm tra báo cáo quy t toán d án hoàn thành tính t ngày cơ quan ch trì thNm tra nh n h sơ theo quy nh t i Thông tư hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà nư c c a B Tài chính. 3- Trách nhi m c a các bên liên quan trong quy trình thNm tra quy t toán d án hoàn thành: a- Cơ quan thNm tra quy t toán, cán b tr c ti p thNm tra quy t toán ph i tuân th trình t , n i dung các bư c thNm tra theo quy nh c a Quy trình này; ch u trách nhi m v n i dung c a Báo cáo k t qu thNm tra trên cơ s h sơ quy t toán do ch u tư cung c p và Báo cáo k t qu ki m toán d án hoàn thành c a ki m toán c l p (n u có). b- Nhà th u ki m toán c l p, ki m toán viên ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch u tư v n i dung c a Báo cáo k t qu ki m toán d án hoàn thành trên cơ s h sơ quy t toán do ch u tư cung c p. c- Ch u tư ch u trách nhi m trư c pháp lu t, cơ quan thNm tra quy t toán v tính pháp lý c a h sơ quy t toán và tính úng n c a s li u ngh quy t toán. 4- Quy trình thNm tra quy t toán d án hoàn thành hư ng d n trình t th c hi n các công vi c: a- Ti p nh n h sơ trình duy t quy t toán d án hoàn thành; b- ThNm tra quy t toán i v i các d án ã th c hi n ki m toán báo cáo quy t toán; c- ThNm tra quy t toán i v i các d án không th c hi n ki m toán báo cáo quy t toán; d- Trình ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán. B- QUY NNH C TH I- TRÌNH T TI P NH N H SƠ TRÌNH DUY T QUY T TOÁN D ÁN HOÀN THÀNH: Khi ti p nh n h sơ báo cáo quy t toán d án, h ng m c công trình hoàn thành do ch u tư trình duy t, cán b ti p nh n ki m tra h sơ báo cáo quy t toán theo các n i dung sau: 1- Ki m tra danh m c h sơ, tài li u do ch u tư trình i chi u v i quy nh v H sơ trình duy t quy t toán t i Thông tư hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà nư c c a B Tài chính; 2- Ki m tra n i dung các bi u m u báo cáo quy t toán do ch u tư l p, i chi u v i bi u m u quy nh trong Thông tư hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà nư c c a B Tài chính;
 4. Qua ó xác nh rõ h sơ, tài li u còn thi u; nh ng tài li u mà ch u tư c n hoàn thi n, b sung. 3- X lý các trư ng h p: 3.1-Trư ng h p h sơ m b o yêu c u, cán b ti p nh n h sơ l p phi u giao nh n h sơ theo M u s 01/GHSQT kèm theo Quy trình này. 3.2- Trư ng h p h sơ không m b o yêu c u, cán b ti p nh n h sơ báo cáo ngư i có thNm quy n yêu c u hoàn thi n b sung ho c tr l i h sơ cho ch u tư. 3.3- Trư ng h p ch u tư không tr c ti p giao h sơ quy t toán, ch u tư l p phi u giao nh n h sơ theo M u s 01/GHSQT g i kèm theo; cơ quan ti p nh n h sơ ti n hành ki m tra h sơ báo cáo quy t toán theo các n i dung trên và x lý b ng văn b n theo quy nh t i i m (3.1) ho c (3.2) trên ây. 3.4- Ch u tư hoàn toàn ch u trách nhi m v vi c ch m th i gian n p báo cáo quy t toán n u sau 30 ngày k t ngày ch u tư nh n ư c thông báo b sung ho c tr l i h sơ c a cơ quan thNm tra mà ch u tư không n p h sơ ( ã hoàn ch nh) ho c không có văn b n gi i trình. Ngày ch u tư nh n ư c thông báo là ngày hai bên tr c ti p giao nh n h sơ i v i trư ng h p giao nh n tr c ti p, ngày trên d u công văn n ho c ngày trên d u bưu i n nơi nh n i v i trư ng h p giao nh n gián ti p. II- TRÌNH T TH M TRA QUY T TOÁN I V I CÁC D ÁN Ã TH C HI N KI M TOÁN BÁO CÁO QUY T TOÁN: i v i các d án ã th c hi n ki m toán báo cáo quy t toán, trên cơ s Báo cáo quy t toán d án hoàn thành c a ch u tư và Báo cáo k t qu ki m toán d án hoàn thành c a ki m toán c l p, cán b thNm tra th c hi n thNm tra theo các bư c sau: 1- ThNm tra tính pháp lý c a h p ng ki m toán, ph m vi ki m toán, th i gian và th th c th c hi n ki m toán i v i d án. 2- ThNm tra vi c tuân th trình t ki m toán c a Báo cáo k t qu ki m toán d án hoàn thành v i quy nh t i ChuNn m c ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư hoàn thành s 1000 ban hành theo Quy t nh s 03/2005/Q -BTC ngày 08/01/2005 c a B trư ng B Tài chính. 3- i chi u các n i dung c a Báo cáo k t qu ki m toán d án hoàn thành v i các n i dung quy nh t i i m 2, m c VI, ph n II c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà nư c, i m 3 c a Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 c a B Tài chính s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC; Trư ng h p không m b o yêu c u theo quy nh, cơ quan thNm tra thông báo cho ch u tư yêu c u nhà th u ki m toán th c hi n ki m toán l i ho c ki m toán b sung. 4- ThNm tra vi c ch p hành các văn b n quy ph m pháp lu t, nh ng căn c pháp lý mà ki m toán viên s d ng ki m toán d án trong danh m c các văn b n s d ng c a báo cáo ki m toán d án hoàn thành .
 5. 5- Xem xét nh ng ý ki n mà ch u tư không th ng nh t v i báo cáo ki m toán c a nhà th u ki m toán. 6- Xem xét vi c ch p hành c a ch u tư và các ơn v có liên quan i v i k t lu n c a các cơ quan Thanh tra, Ki m tra, Ki m toán nhà nư c (n u có). Trư ng h p c n thi t ph i có văn b n xin ý ki n c a các cơ quan liên quan th ng nh t hư ng x lý trư c khi trình ngư i có thNm quy n quy t nh. 7 - Nh n xét, ki n ngh . - Nh n xét, ánh giá v các bư c thNm tra trên. - Ki n ngh bi n pháp gi i quy t các t n t i c a d án sau khi quy t toán. - Ki n ngh v i các cơ quan liên quan v quá trình qu n lý u tư, th c hi n d án. III- TRÌNH T TH M TRA QUY T TOÁN I V I CÁC D ÁN KHÔNG TH C HI N KI M TOÁN BÁO CÁO QUY T TOÁN: i v i các d án không th c hi n ki m toán báo cáo quy t toán, cán b thNm tra th c hi n thNm tra theo các bư c sau: 1- ThNm tra h sơ pháp lý c a d án: Căn c Bi u báo cáo s 02/QTDA trong Báo cáo quy t toán và t p các văn b n pháp lý liên quan c a d án, cán b thNm tra i chi u danh m c, trình t th c hi n các văn b n pháp lý v i các quy nh c a pháp lu t xác nh: - Trình t l p và duy t văn b n; thNm quy n phê duy t văn b n. - Vi c ch p hành trình t u tư và xây d ng theo quy nh c a pháp lu t v u tư và xây d ng. - Vi c ch p hành trình t l a ch n th u c a các gói th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u. - Vi c thương th o và ký k t các h p ng gi a ch u tư v i các nhà th u tư v n, xây d ng, cung c p và l p t thi t b so v i các quy nh c a pháp lu t v h p ng và quy t nh trúng th u; hình th c giá h p ng ph i tuân th úng quy t nh trúng th u c a c p có thNm quy n và là cơ s cho vi c thNm tra quy t toán theo h p ng. 2 - ThNm tra ngu n v n u tư c a d án: Căn c các bi u báo cáo s 01/QTDA, 03/QTDA, 08/QTDA trong Báo cáo quy t toán; cán b thNm tra th c hi n các bư c sau: - Phân tích, so sánh cơ c u v n u tư th c hi n v i cơ c u v n ư c xác nh trong t ng m c v n u tư ư c duy t (bi u báo cáo s 01/QTDA).
 6. - Ki m tra s li u báo cáo v hình th c hi n k ho ch v n u tư hàng năm so v i k ho ch ư c duy t (bi u báo cáo s 03/QTDA). - i chi u s li u v n thanh toán hàng năm c a ch u tư và cơ quan thanh toán (bi u báo cáo s 08/QTDA); - Ki m tra vi c i u ch nh tăng, gi m v n u tư c a d án ã ư c c p có thNm quy n cho phép so v i ch và thNm quy n quy nh. - Trư ng h p d án có s d ng ngo i t , ki m tra vi c qu n lý và s d ng ngo i t , xác nh th i i m tính quy i t giá ngo i t ra ng Vi t Nam theo ch quy nh. - Nh n xét, ánh giá vi c ch p hành các quy nh v vi c c p v n, thanh toán; vi c qu n lý và s d ng các lo i ngu n v n u tư c a d án. 3 - ThNm tra chi phí u tư: Căn c t ng m c u tư ư c duy t và bi u báo cáo s 04/QTDA- Chi phí u tư ngh quy t toán theo công trình, h ng m c hoàn thành, cán b thNm tra th c hi n thNm tra l n lư t theo cơ c u chi phí ghi trong t ng m c u tư: - Chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái nh cư; - Chi phí xây d ng; - Chi phí thi t b ; - Chi phí qu n lý d án; - Chi phí tư v n u tư xây d ng; - Chi phí khác. 3.1- ThNm tra chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái nh cư; chi phí tr cho ph n h t ng k thu t ã u tư: a) ThNm tra chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái nh cư do ch u tư th c hi n: i chi u ngh quy t toán c a ch u tư v i d toán b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái nh cư; d toán chi phí t ch c b i thư ng gi i phóng m t b ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; ki m tra danh sách chi tr cho các t ch c, cá nhân nh n ti n b i thư ng ã có ch ký xác nh n theo quy nh xác nh giá tr quy t toán. b) ThNm tra chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái nh cư do H i ng n bù th c hi n và chi phí tr cho ph n h t ng k thu t ã u tư (n u có) xác nh giá tr quy t toán. c) Trư ng h p d án gi i phóng m t b ng, tái nh cư là d án c l p ư c l p báo cáo quy t toán và thNm tra quy t toán như m t d án u tư c l p.
 7. d) Trư ng h p gi i phóng m t b ng, tái nh cư là h ng m c tách ra t m t d án u tư, thành l p Ban qu n lý d án ph n gi i phóng m t b ng riêng bi t v i Ban qu n lý d án ph n xây d ng: Ban qu n lý d án ph n gi i phóng m t b ng, tái nh cư ch u trách nhi m quy t toán ph n gi i phóng m t b ng, tái nh cư trình c p có thNm quy n phê duy t; g i báo cáo quy t toán ã ư c phê duy t t i ch u tư d án u tư xây d ng công trình l p báo cáo quy t toán chung trong toàn b d án. Khi thNm tra quy t toán toàn b d án, không ph i thNm tra l i ph n chi phí gi i phóng m t b ng, tái nh cư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3.2- ThNm tra chi phí xây d ng: a) ThNm tra tính tuân th các quy nh v h p ng xây d ng và quy t nh trúng th u c a c p có thNm quy n phê duy t; trong ó, lưu ý n hình th c giá h p ng ghi trong t ng h p ng làm cơ s cho vi c thNm tra quy t toán theo h p ng. b) Khi thNm tra chi phí xây d ng công trình ph tr ph c v thi công; chi phí nhà t m t i hi n trư ng và i u hành thi công, có 2 trư ng h p như sau: - Trư ng h p chi phí xây d ng công trình ph tr ph c v thi công; chi phí nhà t m t i hi n trư ng và i u hành thi công ư c l p thi t k , d toán riêng cho h ng m c, ti n hành thNm tra như thNm tra gói th u xây d ng c l p. - Trư ng h p chi phí xây d ng công trình ph tr ph c v thi công; chi phí nhà t m t i hi n trư ng và i u hành thi công ư c tính theo t l (%) trong gói th u xây d ng chính (không l p thi t k , d toán riêng); ti n hành thNm tra vi c áp d ng t l (%) trên cơ s k t qu thNm tra gói th u xây d ng chính. 3.2.1- ThNm tra i v i gói th u do ch u tư t th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v u th u: (a)- i chi u các n i dung, kh i lư ng trong b n tính giá tr ngh quy t toán c a ch u tư v i biên b n nghi m thu kh i lư ng xác nh kh i lư ng th c hi n ã ư c nghi m thu úng quy nh; (b)- i chi u s phù h p gi a ơn giá trong b n tính giá tr ngh quy t toán c a ch u tư v i ơn giá trong d toán ư c duy t. (c)- Giá tr quy t toán b ng kh i lư ng th c hi n ã ư c nghi m thu úng quy nh bư c (a) nhân (x) v i ơn giá ã thNm tra bư c (b). (d)- Trư ng h p có phát sinh tăng gi m c a gói th u thNm tra theo quy nh t i i m 3.2.6 dư i ây. 3.2.2- ThNm tra i v i gói th u h p ng theo hình th c "giá h p ng tr n gói" (không phân bi t hình th c l a ch n th u): - i chi u các yêu c u, n i dung công vi c, kh i lư ng công vi c hoàn thành, ơn giá trong b n tính giá tr ngh quy t toán A-B v i các yêu c u, n i dung công vi c, kh i lư ng, ơn giá ghi trong h p ng, b n tính giá h p ng và các tài li u kèm theo h p ng. Khi nhà th u th c hi n y các yêu c u, n i dung công vi c, úng
 8. kh i lư ng công vi c hoàn thành và ơn giá ghi trong h p ng, b n tính giá h p ng; thì giá tr quy t toán úng b ng giá tr n gói c a h p ng ã ký. Không chi t tính l i kh i lư ng cũng như ơn giá chi ti t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy t nh trúng th u. - Trư ng h p có phát sinh tăng gi m c a h p ng thNm tra theo quy nh t i i m 3.2.6 dư i ây. 3.2.3- ThNm tra i v i gói th u h p ng theo hình th c "giá h p ng theo ơn giá c nh" (không phân bi t hình th c l a ch n nhà th u): - i chi u n i dung công vi c, kh i lư ng th c hi n trong b n tính giá tr ngh quy t toán A-B v i biên b n nghi m thu kh i lư ng công vi c hoàn thành và các yêu c u c a h p ng xác nh kh i lư ng công vi c hoàn thành ã ư c nghi m thu úng quy nh; - i chi u ơn giá trong b n tính giá tr ngh quy t toán A-B v i ơn giá c nh ghi trong b n tính giá h p ng và các tài li u kèm theo h p ng; - Giá tr quy t toán b ng kh i lư ng công vi c hoàn thành ã ư c nghi m thu úng quy nh nhân (x) v i ơn giá c nh ghi trong h p ng. - Trư ng h p có phát sinh tăng gi m c a h p ng thNm tra theo quy nh t i i m 3.2.6 dư i ây. 3.2.4- ThNm tra i v i gói th u h p ng theo hình th c "Giá h p ng theo giá i u ch nh" (không phân bi t hình th c l a ch n nhà th u): - Căn c i u ki n c th c a h p ng, xác nh rõ ph m vi và phương th c i u ch nh c a h p ng. - Trư ng h p i u ch nh v kh i lư ng ph i căn c biên b n nghi m thu kh i lư ng công vi c hoàn thành xác nh kh i lư ng công vi c hoàn thành ã ư c nghi m thu úng quy nh; - Trư ng h p i u ch nh v ơn giá ph i căn c nguyên t c i u ch nh ơn giá ghi trong h p ng xác nh ơn giá quy t toán. - Trư ng h p i u ch nh theo cơ ch chính sách c a Nhà nư c ph i căn c nguyên t c ghi trong h p ng, các cơ ch chính sách ư c áp d ng phù h p v i th i gian th c hi n h p ng ( ã ghi trong h p ng) xác nh giá tr ư c i u ch nh. Không i u ch nh cho trư ng h p kéo dài th i gian th c hi n so v i th i gian trong h p ng ã ký do l i c a nhà th u gây ra. - Trư ng h p có phát sinh tăng gi m c a h p ng thNm tra theo quy nh t i i m 3.2.6 dư i ây. 3.2.5- ThNm tra i v i gói th u h p ng theo hình th c "giá h p ng k t h p" (không phân bi t hình th c l a ch n nhà th u):
 9. H p ng theo hình th c "Giá h p ng k t h p" ph i xác nh rõ ph m vi theo công trình, h ng m c công trình ho c n i dung công vi c c th ư c áp d ng hình th c h p ng c th : tr n gói, ơn giá c nh ho c giá i u ch nh. Vi c thNm tra t ng ph n c a h p ng, theo t ng hình th c h p ng, tương ng v i quy nh t i các trư ng h p (3.2.2), (3.2.3) và (3.2.4) trên ây. 3.2.6- ThNm tra các trư ng h p phát sinh: - Trư ng h p có h ng m c ho c n i dung công vi c trong h p ng không th c hi n thì gi m tr giá tr tương ng c a h ng m c ho c n i dung ó theo h p ng. - Trư ng h p có kh i lư ng không th c hi n ho c kh i lư ng ư c nghi m thu th p hơn b n tính giá h p ng thì gi m tr ph n kh i lư ng không th c hi n (ho c th p hơn) nhân (x) v i ơn giá tương ng ghi trong h p ng. - Trư ng h p có công vi c phát sinh theo yêu c u c a ch u tư, trong ph m vi h p ng, kh i lư ng phát sinh nh hơn ho c b ng 20% kh i lư ng công vi c tương ng ghi trong h p ng thì c ng thêm ph n kh i lư ng phát sinh ư c nghi m thu nhân (x) v i ơn giá tương ng ghi trong h p ng. - Trư ng h p có công vi c phát sinh theo yêu c u c a ch u tư, trong ph m vi h p ng, kh i lư ng phát sinh l n hơn 20% kh i lư ng công vi c tương ng ghi trong h p ng thì c ng thêm ph n kh i lư ng phát sinh ư c nghi m thu nhân (x) v i ơn giá i u ch nh do ch u tư phê duy t theo nguyên t c i u ch nh ơn giá kh i lư ng phát sinh ã ghi trong h p ng. - Trư ng h p có công vi c phát sinh theo yêu c u c a ch u tư, ngoài ph m vi h p ng ho c kh i lư ng phát sinh không có ơn giá trong h p ng thì thNm tra theo d toán b sung ã ư c ch u tư phê duy t kèm theo h p ng b sung giá tr phát sinh này. 3.3-ThNm tra chi phí thi t b : ThNm tra tính tuân th các quy nh v h p ng và quy t nh c a c p có thNm quy n phê duy t, trong ó, lưu ý n hình th c giá h p ng ghi trong t ng h p ng c a các gói th u cung c p và l p t thi t b làm cơ s cho vi c thNm tra quy t toán theo h p ng. 3.3.1- ThNm tra i v i gói th u do ch u tư t th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v u th u: - i chi u danh m c, ch ng lo i, ngu n g c xu t x , ch t lư ng, c u hình, giá c a thi t b ngh quy t toán so v i biên b n nghi m thu và d toán chi phí thi t b ư c phê duy t xác nh gía tr quy t toán ph n mua s m thi t b ; - ThNm tra chi phí gia công, l p t thi t b i v i thi t b c n gia công, c n l p theo d toán ư c duy t và ư c nghi m thu úng quy nh. Giá tr quy t toán b ng kh i lư ng th c hi n ã ư c nghi m thu úng quy nh nhân (x) v i ơn giá ã thNm tra.
 10. - ThNm tra các kho n chi phí liên quan: chi phí v n chuy n thi t b t nơi mua v n chân công trình; chi phí lưu kho bãi, b o qu n, b o dư ng thi t b ,... - Trư ng h p có phát sinh tăng gi m c a h p ng thNm tra theo quy nh t i i m 3.3.6 dư i ây. 3.3.2- ThNm tra i v i gói th u h p ng theo hình th c "giá h p ng tr n gói" (không phân bi t hình th c l a ch n th u): - i chi u danh m c, ch ng lo i, ngu n g c xu t x , ch t lư ng, c u hình, giá c a thi t b trong b n tính giá tr ngh quy t toán A-B v i các yêu c u, danh m c, ch ng lo i, c u hình, ngu n g c xu t x , ch t lư ng, giá c a thi t b ghi trong h p ng, b n tính giá h p ng và các tài li u kèm theo h p ng. Khi nhà th u th c hi n y các yêu c u, n i dung công vi c, úng kh i lư ng th c hi n và quy nh c a h p ng thì giá tr quy t toán úng b ng giá tr n gói c a h p ng ã ký. Không chi t tính l i ơn giá chi ti t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy t nh trúng th u. - Trư ng h p có phát sinh tăng gi m c a h p ng thNm tra theo quy nh t i i m 3.3.6 dư i ây. 3.3.3- ThNm tra i v i gói th u h p ng theo hình th c "giá h p ng theo ơn giá c nh" (không phân bi t hình th c l a ch n nhà th u): - i chi u danh m c, ch ng lo i, ngu n g c xu t x , ch t lư ng, c u hình c a thi t b trong b n tính giá tr ngh quy t toán A-B v i các yêu c u, danh m c, ch ng lo i, ngu n g c xu t x , ch t lư ng, c u hình c a thi t b ghi trong h p ng, b n tính giá h p ng và các tài li u kèm theo h p ng v i biên b n nghi m thu kh i lư ng th c hi n và các yêu c u c a h p ng xác nh kh i lư ng th c hi n ã ư c nghi m thu úng quy nh; - i chi u ơn giá trong b n tính giá tr ngh quy t toán A-B v i ơn giá c nh ghi trong b n tính giá h p ng; - Giá tr quy t toán b ng kh i lư ng th c hi n ã ư c nghi m thu úng quy nh nhân (x) v i ơn giá c nh ghi trong h p ng. - Trư ng h p có phát sinh tăng gi m c a h p ng thNm tra theo quy nh t i i m 3.3.6 dư i ây. 3.3.4- ThNm tra i v i gói th u h p ng theo hình th c "Giá h p ng theo giá i u ch nh" (không phân bi t hình th c l a ch n nhà th u): - Căn c i u ki n c th c a h p ng, xác nh rõ ph m vi và phương th c i u ch nh c a h p ng. - Trư ng h p i u ch nh v kh i lư ng ph i căn c biên b n nghi m thu kh i lư ng xác nh kh i lư ng th c hi n ã ư c nghi m thu úng quy nh;
 11. - Trư ng h p i u ch nh v ơn giá ph i căn c nguyên t c i u ch nh ơn giá ghi trong h p ng xác nh ơn giá quy t toán. - Trư ng h p i u ch nh theo cơ ch chính sách c a Nhà nư c ph i căn c nguyên t c ghi trong h p ng và các cơ ch chính sách ư c áp d ng trong th i gian th c hi n h p ng xác nh giá tr ư c i u ch nh. - Trư ng h p có phát sinh tăng gi m c a h p ng thNm tra theo quy nh t i i m 3.3.6 dư i ây. 3.3.5- ThNm tra i v i gói th u h p ng theo hình th c "giá h p ng k t h p" (không phân bi t hình th c l a ch n nhà th u): H p ng theo hình th c "Giá h p ng k t h p" ph i xác nh rõ ph m vi ho c n i dung công vi c c th ư c áp d ng hình th c h p ng c th : tr n gói, ơn giá c nh ho c giá i u ch nh. Vi c thNm tra t ng ph n c a h p ng, theo t ng hình th c h p ng, tương ng v i quy nh t i các trư ng h p (3.3.2), (3.3.3) và (3.3.4) trên ây. 3.3.6- ThNm tra các trư ng h p phát sinh: - Trư ng h p có n i dung công vi c trong h p ng không th c hi n, danh m c thi t b không th c hi n ho c s lư ng ư c nghi m thu th p hơn b n tính giá h p ng thì gi m tr ph n s lư ng không th c hi n (ho c th p hơn) nhân (x) v i ơn giá tương ng ghi trong h p ng. - Trư ng h p có danh m c thi t b phát sinh theo yêu c u c a ch u tư, trong ph m vi h p ng, s lư ng phát sinh nh hơn ho c b ng 20% s lư ng thi t b tương ng ghi trong h p ng thì c ng thêm ph n s lư ng phát sinh ư c nghi m thu nhân (x) v i ơn giá tương ng ghi trong h p ng. - Trư ng h p có danh m c thi t b phát sinh theo yêu c u c a ch u tư, trong ph m vi h p ng, s lư ng thi t b phát sinh l n hơn 20% s lư ng thi t b tương ng ghi trong h p ng thì c ng thêm ph n s lư ng thi t b phát sinh ư c nghi m thu nhân (x) v i ơn giá i u ch nh do ch u tư phê duy t theo nguyên t c i u ch nh ơn giá thi t b phát sinh ã ghi trong h p ng. - Trư ng h p có danh m c thi t b phát sinh theo yêu c u c a ch u tư, ngoài ph m vi h p ng ho c kh i lư ng phát sinh không có ơn giá trong h p ng thì thNm tra theo d toán b sung ã ư c ch u tư phê duy t kèm theo h p ng b sung giá tr phát sinh này. 3.4- ThNm tra chi phí qu n lý d án: 3.4.1- Trư ng h p d án do Ban qu n lý d án chuyên trách th c hi n qu n lý: - ThNm tra vi c áp d ng nh m c xác nh t ng m c ư c trích c a chi phí qu n lý d án và các kho n chi phí tư v n u tư xây d ng c a d án do Ban qu n lý d án th c hi n.
 12. - i chi u s phù h p gi a s li u ngh quy t toán v i s li u phân b chi phí qu n lý d án hàng năm theo quy t nh phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án hàng năm. 3.4.2- Trư ng h p d án do Ban qu n lý d án kiêm nhi m th c hi n qu n lý: - i chi u s phù h p gi a s li u ngh quy t toán v i nh m c ư c trích và d toán chi phí qu n lý d án ư c duy t theo quy nh c a Thông tư hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c c a B Tài chính. - Xem xét các ch ng t chi tiêu m b o tính h p pháp, h p lý, h p l và tuân th ch chi tiêu hi n hành c a nhà nư c. 3.5- ThNm tra chi phí tư v n u tư xây d ng công trình và chi phí khác: - i v i các kho n chi phí tư v n và chi phí khác tính theo nh m c t l %: ki m tra các i u ki n quy nh trong vi c áp d ng nh m c t l % xác nh giá tr chi phí c a t ng lo i công vi c; - i v i các kho n chi phí tư v n và chi phí khác tính theo d toán chi ti t ư c duy t: i chi u giá tr ngh quy t toán v i d toán ư c duy t, ánh giá m c h p lý c a các kho n chi phí. - i v i các kho n chi phí tư v n hình th c h p ng theo th i gian: i chi u ơn giá thù lao theo th i gian do ch u tư và nhà th u tho thu n trong h p ng nhân v i th i gian làm vi c th c t (theo tháng, tu n, ngày, gi ) xác nh m c thù lao ph i tr cho nhà th u. Các kho n chi phí i l i, kh o sát, thuê văn phòng làm vi c,... i chi u v i quy nh v phương th c thanh toán nêu trong h p ng (theo ch ng t hoá ơn h p l ho c theo ơn giá khoán ã tho thu n trong h p ng). 4- ThNm tra chi phí u tư không tính vào giá tr tài s n (n u có): 4.1- ThNm tra các chi phí thi t h i do các nguyên nhân b t kh kháng ư c phép không tính vào giá tr tài s n theo các n i dung như: - Xác nh úng theo các nguyên t c, th t c quy nh c a Nhà nư c v chi phí thi t h i; - Giá tr thi t h i theo Biên b n xác nh ph i ư c ch u tư, ơn v nh n th u, cơ quan tư v n giám sát ki m tra, xác nh n và ki n ngh x lý. 4.2- ThNm tra chi phí thi t h i ư c c p có thNm quy n quy t nh hu b , cho phép không tính vào giá tr tài s n: C n i chi u gi a biên b n xác nh kh i lư ng hu b th c t v i quy t nh cho phép hu b c a c p có thNm quy n. 4.3- Nh n xét, ánh giá vi c ch p hành các nguyên t c, th t c quy nh c a Nhà nư c v gi i quy t thi t h i; thNm quy n c a ngư i cho phép hu b . 5- ThNm tra xác nh giá tr tài s n:
 13. 5.1- Căn c k t qu thNm tra chi phí u tư c a d án, xác nh giá tr tài s n công trình hình thành sau u tư. 5.2- Tính phân b chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n và chi phí khác cho các h ng m c công trình: Phân b chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n và chi phí khác cho các h ng m c công trình theo nguyên t c: - Lo i chi phí qu n lý d án và chi phí tư v n liên quan tr c ti p n h ng m c công trình nào thì phân b toàn b cho h ng m c công trình ó. - Lo i chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n và chi phí khác phân b theo t l v n c a t ng i tư ng, t ng h ng m c trên t ng s v n c a các i tư ng, các h ng m c; ví d như: Chi phí ch y th có t i và không t i sau khi ã tr các kho n thu ư c do ch y th thì phân b cho máy móc thi t b c n l p theo t l v n l p t, v n thi t b c n l p c a t ng i tư ng, t ng h ng m c trên t ng s v n l p t, v n thi t b c n l p c a các i tư ng, các h ng m c. - Lo i chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n và chi phí khác liên quan n toàn b d án thì ư c phân b cho t t c các i tư ng là tài s n c nh theo t l phân b : T ng chi phí khác c n phân b / T ng chi phí xây d ng, l p t, thi t b c a d án, h ng m c công trình. 5.3- ThNm tra vi c quy i v n u tư hàng năm v m t b ng giá t i th i i m nghi m thu, bàn giao công trình cho ơn v s d ng. 5.4 - Xác nh chi phí u tư hình thành tài s n, bao g m: - Chi phí u tư hình thành tài s n c nh, - Chi phí u tư hình thành tài s n lưu ng. 5.5- Xác nh giá tr , danh m c tài s n bàn giao cho các i tư ng qu n lý ơn v qu n lý, s d ng. 6- ThNm tra xác nh công n , v t tư thi t b t n ng: 6.1-6.1- ThNm tra xác nh công n : - Căn c s li u các kho n m c chi phí ã ư c xác nh sau khi thNm tra quy t toán, s v n ã thanh toán và tình hình công n báo cáo c a ch u tư, xác nh các kho n n ph i thu, ph i tr gi a ch u tư và các ơn v , cá nhân có liên quan. - Xem xét, ki n ngh phương án x lý i v i các kho n ti n v n thu ư c chưa n p ngân sách, s dư ti n g i, ti n m t. ThNm tra c n xác nh rõ t ng kho n n ph i thu, n ph i tr theo úng i tư ng, úng th c t và ki n ngh các bi n pháp x lý.
 14. 6.2 - Ki m tra, xác nh giá tr v t tư, thi t b t n ng: - Ki m tra giá tr v t tư, thi t b t n ng theo s k toán, i chi u v i s li u ki m kê th c t ; - Các lo i v t tư thi t b mua s m ph i theo d toán ư c duy t, vi c qu n lý s d ng ph i theo quy nh riêng c a t ng lo i, - Các lo i v t tư thi t b ư c tính toán, ánh giá úng s lư ng, úng giá tr th hi n trên báo cáo quy t toán. - Xem xét, ki n ngh phương án x lý c a ch u tư i v i giá tr v t tư, thi t b t n ng. 6.3- Ki m tra giá tr tài s n c a Ban qu n lý d án i v i Ban qu n lý d án nhóm II theo quy nh c a Thông tư hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c c a B Tài chính: - Ki m tra giá tr tài s n c a Ban qu n lý d án theo s sách k toán, i chi u v i s li u ki m kê; - Xác nh giá tr còn l i các tài s n c a Ban qu n lý d án sau khi ã tính kh u hao theo th i gian s d ng. - Xem xét, ki n ngh phương án x lý i v i giá tr tài s n bàn giao cho ơn v khác ho c thanh lý. - Nh n xét, ánh giá v vi c qu n lý, b o qu n tài s n c a ch u tư, ban qu n lý d án. 7- Xem xét vi c th c hi n k t lu n c a các cơ quan thanh tra, ki m tra: i v i d án ã ư c các cơ quan thanh tra, ki m tra c a Nhà nư c th c hi n công tác thanh tra, ki m tra và có k t lu n; cơ quan ch trì thNm tra quy t toán xem xét các n i dung sau: 7.1- Xem xét vi c th c hi n các k t lu n c a cơ quan thanh tra, ki m tra; 7.2- Xem xét các ki n ngh c a ch u tư, ban qu n lý d án v các v n ư c các cơ quan thanh tra, ki m tra k t lu n. 7.3- Ki n ngh c p có thNm quy n x lý các v n t n t i. 8- Xem xét, trình c p có thNm quy n gi i quy t ki n ngh c a ch u tư: Căn c vào h sơ báo cáo quy t toán và k t qu thNm tra, xem xét, trình c p có thNm quy n gi i quy t các ki n ngh c a ch u tư trong vi c áp d ng chính sách, ch qu n lý xây d ng; v ngu n v n u tư c a d án v tài s n bàn giao cho các ơn v qu n lý s d ng.
 15. 9- Trong quá trình thNm tra h sơ báo cáo quy t toán, trư ng h p c n thi t cơ quan thNm tra quy t toán t ch c ki m tra th c t t i Ban qu n lý d án và hi n trư ng xây d ng công trình. IV- N I DUNG VÀ TRÌNH T TRÌNH NGƯ I CÓ TH M QUY N PHÊ DUY T QUY T TOÁN: Sau khi thNm tra quy t toán, cơ quan thNm tra quy t toán l p h sơ trình duy t quy t toán d án hoàn thành trình ngư i có thNm quy n phê duy t. 1- H sơ trình duy t quy t toán g m có: 1.1- Tài li u do cơ quan thNm tra l p: - Báo cáo k t qu thNm tra quy t toán; - D th o quy t nh phê duy t quy t toán d án hoàn thành; 1.2- Kèm theo các tài li u do ch u tư trình: - T trình ngh phê duy t quy t toán c a ch u tư; - Báo cáo quy t toán d án hoàn thành c a d án; - Báo cáo ki m toán (n u có); - K t lu n c a các cơ quan Thanh tra, Ki m tra, Ki m toán Nhà nư c i v i d án (n u có); - Văn b n báo cáo tình hình ch p hành c a ch u tư i v i các k t lu n trên. 2- Báo cáo k t qu thNm tra: a) Cơ quan ch trì thNm tra quy t toán l p báo cáo k t qu thNm tra v i các n i dung chính như sau: - Khái quát toàn b d án, nh ng v n ã ư c c p có thNm quy n quy t nh trong quá trình u tư th c hi n d án; - Tóm t t k t qu các n i dung theo úng trình t thNm tra trên ây. - Ki n ngh giá tr phê duy t quy t toán; - Ki n ngh gi i quy t các t n t i v ngu n v n u tư, tài s n và công n sau khi quy t toán d án. b) Trư ng h p thành l p T công tác thNm tra quy t toán, báo cáo k t qu thNm tra ph i ư c toàn th các thành viên t công tác nh t trí ký tên, thông qua báo cáo và ch u trách nhi m v k t qu do mình th c hi n.
 16. 3- D th o quy t nh phê duy t quy t toán d án hoàn thành: N i dung quy t nh phê duy t quy t toán d án hoàn thành theo m u quy nh c a Thông tư hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c./. M u s 01/GHSQT ƠN VN TH M TRA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : / PHI U GIAO NH N H sơ quy t toán d án hoàn thành Ch u tư/BQLDA: Tên d án: Công trình (HMHT): Ngày n p h sơ:………tháng………năm……… ơn TT Danh m c S lư ng v tính I- H sơ ã n p: T trình ngh phê duy t quy t toán c a ch u tư ngày …… 1 tháng …… năm …… 2 Báo cáo quy t toán d án hoàn thành g m … bi u báo cáo. Các văn b n pháp lý có liên quan theo M u s 02/QTDA.(ghi rõ 3 s /ký hi u n u r i, ghi t ng s n u óng quy n) - T p các h p ng : (ghi rõ s /ký hi u n u r i, ghi t ng s n u óng quy n) 4 - Biên b n thanh lý h p ng (n u có, ghi rõ c a h p ng nào). T p các biên b n nghi m thu hoàn thành b ph n công trình, giai o n thi công xây d ng công trình, nghi m thu l p t thi t b ; 5 Biên b n nghi m thu hoàn thành d án, công trình ho c h ng m c công trình ưa vào s d ng. 6 Quy t toán kh i lư ng A-B, g m có:
 17. ơn TT Danh m c S lư ng v tính - - … - Báo cáo k t qu ki m toán quy t toán d án 7 - Văn b n c a ch u tư v k t qu ki m toán. - K t lu n thanh tra, Biên b n ki m tra, Báo cáo ki m toán (Trư ng h p không x y ra ngh ghi rõ ) 8 - Báo cáo tình hình ch p hành k t lu n. II- H sơ còn thi u: 1 2 … III- H sơ c n b sung: 1 2 … Th i h n hoàn ch nh h sơ n p trư c ngày ……. tháng ……. năm……. Hai bên th ng nh t l p phi u giao nh n h sơ quy t toán d án hoàn thành v i các n i dung trên ây./. BÊN GIAO H SƠ BÊN NH N H SƠ (ký, ghi y h tên) (ký, ghi y h tên)
Đồng bộ tài khoản