Quyết định số 57/2000/QĐ-UB-ĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 57/2000/QĐ-UB-ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/2000/QĐ-UB-ĐT về việc ủy quyền Giám đốc Công ty Cấp nước(Chủ đầu tư Dự án mạng tiếp nhận và phân phối nước-BOT) ra quyết định thành lập Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu tư vấn quản lý điều hành dự án do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2000/QĐ-UB-ĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 57/2000/Q -UB- T TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2000 QUY T Đ NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C Y QUY N GIÁM Đ C CÔNG TY C P NƯ C (CH Đ U TƯ D ÁN M NG TI P NH N VÀ PHÂN PH I NƯ C-BOT) RA QUY T Đ NH THÀNH L P T CHUYÊN GIA GIÚP VI C Đ U TH U TƯ V N QU N LÝ ĐI U HÀNH D ÁN Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Qui ch Qu n lý u tư và xây d ng ; Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Qui ch u th u ; Thông tư s 01/2000/TT-BXD ngày 01/3/2000 c a B Xây d ng hư ng d n các hình th c th c hi n D án u tư - xây d ng và ăng ký ho t ng xây d ng ; Ti p theo Quy t nh s 3157/Q -UB- T ngày 31/5/2000 c a y ban nhân dân thành ph v vi c sáp nh p Công ty u tư khai thác nư c sông Sài Gòn vào doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích Công ty C p nư c ; và công văn s 2361/UB- T ngày 4/7/2000 v vi c giao Công ty C p nư c tr c ti p qu n lý i u hành các d án m ng c p I, II ti p nh n và tiêu th nư c t d án BOT Grand Imperial Saigon v i công su t 300.000 m3/ngày- êm ; Xét ngh c a Giám c S Giao thông công chánh (công văn s 374/CV-GT- TCCB-L ngày 21/9/2000) và Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph (t trình s 543/TCCQ ngày 25/9/2000) ; QUY T NNH i u 1.- Nay công nh n hình th c Ch nhi m i u hành d án qu n lý d án u tư xây d ng m ng ti p nh n và phân ph i nư c t nhà u tư BOT sông Sài Gòn ; và y quy n Giám c Công ty C p nư c (ch u tư-bên m i th u) ra quy t nh thành l p T chuyên gia giúp vi c u th u ch n t ch c tư v n qu n lý i u hành d án làm Ch nhi m i u hành d án. i u 2.- Giám c S Giao thông công chánh thành ph và Giám c Công ty C p nư c có trách nhi m ch o vi c thành l p T chuyên gia nêu trên theo úng các quy nh có liên quan t i Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Qui ch u th u và Thông tư s 01/2000/TT-BXD ngày 01/3/2000 c a B Xây d ng hư ng d n các hình th c qu n lý th c hi n D án u tư-xây d ng và ăng ký ho t ng xây d ng. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Giám c S Xây d ng thành ph , Giám c S Giao
  2. thông công chánh thành ph , Ki n trúc sư Trư ng thành ph , Ngân hàng Nhà nư c thành ph , Ngân hàng u tư và phát tri n thành ph , Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c Công ty C p nư c thành ph và Ch nhi m i u hành d án có trách nhi m thi hành quy t nh này.- Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c TU PH - TTUB : CT, PCT/VX, T KT. CH TNCH - Ban TC/TU - C c Thu TP PHÓ CH TNCH - Ban TCCQ/TP - VPUB : PVP/ T, VX, T VX, T - Lưu. Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản