intTypePromotion=1

Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
58
lượt xem
4
download

Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Một số chính sách ưu đãi đầu tư tại tỉnh Nghệ An do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH AN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 57/2005/Q -UBND Hà N i, ngày 10 tháng 05 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH M T S CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI Đ U TƯ T I T NH NGH AN Y BAN NHÂN DÂN T NH NGH AN Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND, UBND ngày 03/12/2004; Căn c Lu t khuy n khích u tư trong nư c s a i s 03/1998/QH10 ngày 20/5/1998 và Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c; Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29/3/2002 v vi c s a i b sung Danh m c A, B, C ban hành t i ph l c kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP. Căn c lu t u tư nư c ngoài (s a i và b sung) Qu c h i thông qua ngày 09/06/2000 và các Ngh nh c a Chính ph s 24/2000 N -CP ngày 31/7/2002 quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Ngh nh s 36/CP ngày 24/7/1997 v vi c ban hành Quy ch Khu Công nghi p, Khu Ch xu t, Khu công ngh cao; Căn c Thông tư 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 c a B Tài chính v hư ng d n th c hi n vi c mi n thu , gi m thu cho các i tư ng ư c hư ng ưu ãi u tư theo Ngh nh s 51/1999/N -CP và Thông tư s 189/2000/TT-BTC ngày 24/11/2000 c a B Tài chính.; Xét ngh c a S K ho ch và u tư t i Công văn s 532/KH ngày 30/3/2005 v vi c s a i, b sung chính sách ưu ãi u tư vào t nh Ngh An; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh m t s chính sách ưu ãi u tư t i t nh Ngh An. i u 2. Quy t nh có hi u l c thi hành k t ngày 1 tháng 6 năm 2005 và thay th các Quy t nh s 112/2003/Q -UB ngày 29/12/2003 v vi c ban hành Quy nh v chính sách ưu ãi u tư t i t nh Ngh An và Quy t nh s 88/2004/Q -UB ngày 16/8/2004 v vi c ban hành m t s chính sách ưu ãi và khuy n khích u tư vào Khu Công nghi p Nam C m c a UBND t nh Ngh An. i u 3. Các ông: Chánh văn phòng UBND t nh; Giám c các S , Th trư ng các Ban ngành c p t nh; Ch t ch UBND các huy n, thành ph Vinh, th xã C a Lò; Th trư ng các ơn v và các cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. TM. UBND T NH NGH AN CH T CH Nguy n Th Trung QUY NNH M T S CHÍNH SÁCH ƯU ÃI U TƯ T I T NH NGH AN (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 57/2005/Q -UBND ngày 10 tháng 5 năm 2005 c a UB t nh Ngh An). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh: 1. Trên cơ s quy nh c a pháp lu t hi n hành v khuy n khích u tư trong nư c và u tư nư c ngoài, quy nh này quy nh c th thêm m t s chính sách ưu ãi u tư áp d ng cho các d án u tư trên a bàn t nh Ngh An. 2. Các d án u tư trên a bàn t nh Ngh An bao g m: Các d án u tư vào các Khu Công nghi p c a t nh, u tư vào các c m Công nghi p nh , Khu thương m i, du l ch c a các huy n, thành, th và các d án u tư trên a bàn theo quy ho ch. Trong ó, khuy n khích và ưu tiên hơn cho nh ng d án u tư vào các Khu Công nghi p t p trung c a t nh. i u 2. i tư ng áp d ng: Các d án u tư thu c Ph l c I ( i v i u tư trong nư c) và Ph l c II ( i v i u tư nư c ngoài) ban hành kèm theo ư c hư ng các ưu ãi t i Quy t nh này. Chương 2: QUY NNH C TH i u 3. H tr và t o i u ki n thu n l i i v i các d án u tư vào các Khu Công nghi p: 1. B i thư ng, gi i phóng m t b ng và xây d ng cơ s h t ng: Công ty u tư và kinh doanh h t ng Khu Công nghi p ch u trách nhi m b i thư ng, gi i phóng m t b ng, rà phá bom mìn v t n , san l p và hoàn thi n cơ s h t ng trên lô t ch u tư thuê th c hi n d án.
 3. 2. San n n cho các d án: Nhà u tư t san n n, ư c ngân sách t nh h tr 50% chi phí san n n theo d toán ư c UBND t nh phê duy t, nhưng không quá: -1t ng cho các d án có v n u tư dư i 50 t ng. -2t ng cho các d án có v n u tư t 51-100 t ng. -3t ng cho các d án có v n u tư trên 100 t ng. 3. Chính sách v t: a) Giá thuê t: - Công ty u tư và kinh doanh h t ng Khu Công nghi p, sau khi u tư hoàn ch nh h t ng trong các Khu Công nghi p, s cho các nhà u tư thuê l i t theo m c giá: 0,45 USD/m2/năm (áp d ng trong các năm 2005 và 2006). - Trong i u ki n chưa san l p và hoàn thi n h t ng, nhà u tư có th t san n n và xây d ng h t ng thì giá thuê t là: 0,06 USD/m2/năm i v i Khu Công nghi p Nam C m và 0,2 USD/m2/năm i v i các Khu Công nghi p khác. b) Mi n ti n thuê t: - Các d án u tư thuê t ã san l p và hoàn thi n h t ng ư c mi n ti n thuê t nguyên th 5 năm u. - Các d án t san n n và xây d ng h t ng ư c mi n ti n thuê t nguyên th 10 năm u. 4. i v i các doanh nghi p u tư ng b h t ng: - ư c hư ng chính sách ưu ãi theo Ngh nh 36/CP c a Chính ph . - ư c h tr 100% kinh phí b i thư ng, gi i phóng m t b ng và rà phá bom mìn. - ư c xây d ng công trình i n, ư ng, c p nư c, thông tin n hàng rào Khu Công nghi p. - ư c h tr 15-50% chi phí san l p m t b ng theo t ng d án (có hư ng d n c th cho t ng Khu Công nghi p). - Mi n ti n thuê t 5 năm u. i u 4. H tr và t o i u ki n thu n l i i v i các d án u tư ngoài các Khu Công nghi p 1. B i thư ng, gi i phóng m t b ng:
 4. a) Vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng do UBND các huy n, thành, th ch o H i ng b i thư ng, gi i phóng m t b ng c p mình t ch c th c hi n theo phương án ư c UBND t nh phê duy t, bàn giao a i m cho nhà u tư trong th i gian không quá 6 tháng. b) ư c h tr m t ph n (t l %) chi phí b i thư ng, gi i phóng m t b ng theo các m c sau ây: - Các d án s n xu t Nông, Lâm, Ngư nghi p: + S d ng di n tích t 50 ha tr xu ng: 30% + S d ng di n tích t 51 - 100 ha : 20% + S d ng di n tích t 101 ha tr lên: 10% - Các d án còn l i : 50% 2. San l p m t b ng: Các nhà u tư t san l p m t b ng ư c Ngân sách t nh h tr 50% theo phương án ư c phê duy t nhưng t i a không quá: -1t ng i v i d án có v n u tư trong nư c t 15 - 50 t ng ho c d án có v n u tư nư c ngoài t 2-5 tri u USD. -2t ng cho 1 d án có v n u tư trong nư c trên 50 t ng ho c d án có v n u tư nư c ngoài t trên 5 tri u USD. 3. u tư h t ng ngoài hàng rào các d án: a) i v i các C m Công nghi p nh , Khu thương m i - du l ch. - UBND các huy n, thành, th ph i xây d ng án các Khu, C m Công nghi p nh , các khu Thương m i - D ch v trình c p có thNm quy n phê duy t có chính sách h tr . - Ngân sách t nh h tr u tư ưa ư ng giao thông, công trình i n n hàng rào các Khu, C m Công nghi p nh , Khu Thương m i - Du l ch c a các huy n, thành, th . b) i v i các d án u tư ngoài các C m Công nghi p nh ư c ngân sách t nh h tr 50% chi phí làm ư ng giao thông n hàng rào công trình ( i v i d án có quy mô t 20 t ng tr lên và cách ư ng giao thông tr c chính 3-5 km), sau khi hoàn thành bàn giao công trình cho chính quy n a phương qu n lý (D án u tư, Thi t k k thu t - D toán ph i ư c c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t theo úng quy nh). c) i v i h t ng vùng nguyên li u t p trung cho công nghi p ch bi n:
 5. Ngân sách t nh h tr u tư toàn b ư ng giao thông tr c chính i v i các d án có: - Vùng nguyên li u chè, cà phê cam có quy mô t p trung 300 ha tr lên. - Vùng nguyên li u d a, s n, chu i có quy mô t p trung t 200 ha tr lên. - D án nuôi tôm có quy mô 10 tri u con gi ng, i v i s n xu t tôm gi ng và 20 ha tr lên i v i s n xu t tôm th t thâm canh. 4. Chính sách v t: a) M c giao t: Di n tích t giao cho các nhà u tư ư c tính cho t ng d án u tư theo quy nh c a Nhà nư c có tính n kh năng và ti n c a nhà u tư. b) Giá thuê t: - iv i u tư trong nư c: ư c áp d ng giá th p nh t, trong b ng giá t hi n hành c a y ban nhân dân t nh ban hành, khi thuê t th c hi n d án. - iv i u tư nư c ngoài: ư c áp d ng m c giá th p nh t theo quy nh hi n hành c a Chính ph khi thuê t cho d án. - Giá thuê t các vùng t xây d ng các công trình d ch v công c ng (như công viên) k t h p kinh doanh du l ch: ư c gi m 50% giá thuê t theo Kho n 2 i u này. c) Mi n ti n thuê t iv i u tư trong nư c và nư c ngoài (tính t khi ký H p ng thuê t): Áp d ng m c cao nh t theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính. d) Th i gian thuê t: Áp d ng theo Quy t nh s 40/2005/Q -UB ngày 21/3/2005 c a UBND t nh. i u 5. H tr v ào t o lao ng: Các doanh nghi p ti p nh n t 50 lao ng tr lên, t ào t o lao ng, t tiêu chuNn th b c 2 tr lên ư c ngân sách t nh h tr chi phí ào t o 500.000 ng/1 lao ng cho nh ng lao ng có h khNu thư ng trú t i Ngh An. Chương 3:
 6. T CH C TH C HI N i u 6. T ch c tri n khai th c hi n: 1. i v i các nhà u tư: Sau 12 tháng k t khi ư c bàn giao m t b ng xây d ng, n u nhà u tư không tri n khai th c hi n d án ho c quy mô d án không úng như ã cam k t, s d ng t không úng m c ích ư c thuê, ư c giao, th c hi n không úng ti n mà không ư c UBND t nh ch p thu n b ng văn b n s b thu h i t, rút gi y phép u tư ho c các văn b n cho phép u tư; nhà u tư ph i b i hoàn các chi phí t nh Ngh An ã h tr và ph i ch u m i t n th t do không th c hi n úng các cam k t. 2. i v i các huy n thành th : N u quá 6 tháng không bàn giao ư c m t b ng cho nhà u tư thì Ch t ch UBND các huy n, thành, th ph i ch u trách nhi m trư c UBND t nh. 3. Phân công nhi m v cho các S , ban ngành c p t nh: Các S liên quan có trách nhi m ch ng tham mưu cho UBND t nh th c hi n các chính sách ưu ãi cho nhà u tư: a) Văn phòng UBND t nh: u m i ti p nh n các văn b n c a các nhà u tư chuy n cho S K ho ch và u tư, Ban qu n lý các Khu công nghi p và các cơ quan ch c năng liên quan gi i quy t; ch u trách nhi m hư ng d n và h tr nhà u tư làm y th t c cho các d án u tư vào Ngh An; có trách nhi m gi i quy t, tr l i cho các nhà u tư trong th i gian 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n c a nhà u tư. b) S K ho ch và u tư: + u m i cung c p thông tin tài li u v cơ h i u tư vào Ngh An cho các nhà u tư; tham mưu xu t i u ch nh, b sung cơ ch chính sách khuy n khích u tư cho phù h p v i tình hình th c t . + Ti p nh n, x lý các văn b n c a các Nhà u tư trong nư c và nư c ngoài vào các a bàn ngoài các Khu Công nghi p t p trung trong th i gian không quá 3 ngày làm vi c i v i vi c ch trì thNm tra các d án; t 5 n 6 ngày i v i vi c thNm nh năng l c nhà u tư; không quá 3 ngày i v i vi c tham mưu tr l i quy ho ch phát tri n c a các d án và ch trương u tư. Tham mưu ch trương u tư, thNm tra năng l c tài chính, xem xét và thNm tra các d án u tư trình UBND t nh Quy t nh và xu t b trí v n cho các công trình thu c di n ư c hư ng chính sách ưu ãi theo k ho ch hàng năm ho c theo yêu c u c a UBND t nh. + Ch trì t ch c thanh tra, ki m tra các d án u tư vào Ngh An theo Lu t u tư và c a y ban nhân dân t nh Ngh An. c) Ban Qu n lý các khu Công nghi p t nh Ngh An:
 7. Ti p nh n, x lý các văn b n c a nhà u tư trong nư c và nư c ngoài vào các Khu Công nghi p theo úng th i gian quy nh c a UBND t nh. Xem xét ho c thNm nh c p Gi y phép u tư cho các d án u tư vào các Khu Công nghi p và trình UBND t nh h tr v n cho Công ty h t ng phát tri n Khu Công nghi p. d) S Tài chính: Ch trì thNm nh phương án b i thư ng, gi i phóng m t b ng trình UBND t nh trong th i gian không quá 7 ngày. Tính giá tr b i thư ng, gi i phóng m t b ng không quá 5 ngày. Tham mưu x lý chính sách tài chính cho d án không quá 3 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l . e) S Xây d ng: Tham mưu a i m và nhu c u s d ng t i v i các d án s d ng t ô th và các d án thu c các ngành công nghi p, xây d ng, thương m i, du l ch thu c thNm quy n trình UBND t nh ch p thu n trong th i gian 5 ngày làm vi c cho nhà u tư có cơ s l p h sơ d án xin u tư. C p gi y phép xây d ng trong th i gian 3 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l . g) S Nông nghi p và PTNT và S Th y s n: Tham mưu a i m i v i các d án nông nghi p và th y s n thu c thNm quy n trong th i gian 5 ngày làm vi c và trình UBND t nh ch p thu n cho nhà u tư có cơ s l p H sơ d án xin u tư. h) S Tài nguyên - Môi trư ng: Tham mưu v h sơ cho thuê t và thu h i t trong th i gian không quá 5 ngày làm vi c, tham mưu v vi c c p Gi y phép khai thác m không quá 7 ngày làm vi c, thNm nh ánh giá tác ng môi trư ng không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nhà u tư n p h sơ h p l . i u 7. i u kho n thi hành: 1. Giao S K ho ch và u tư, Ban Qu n lý các khu Công nghi p t nh, S Tài chính, Kho b c Nhà nư c t nh hư ng d n c th th c hi n Quy t nh này. 2. Trong quá trình th c hi n quy nh này, n u có vư ng m c, yêu c u nhà u tư, các cơ quan, ơn v , cá nhân liên quan có văn b n báo cáo g i v S K ho ch và u tư và Ban qu n lý các Khu Công nghi p t nh t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh. 3. Các ngành ch c năng có nhu c u tìm hi u th c t c a các doanh nghi p u tư trên a bàn t nh Ngh An ph i xin ý ki n y ban nhân dân t nh trư c khi th c hi n. TM. UBND T NH NGH AN CH T CH
 8. Nguy n Th Trung Ph L c 1: DANH M C A NGÀNH NGH THU C CÁC LĨNH V C Ư C HƯ NG ƯU ÃI U TƯ (Ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29/3/2002 c a Chính ph v vi c s a i , b sung Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CPngày 08/7/1999 quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c) Các d án u tư vào các ngành, ngh trong t ng lĩnh v c sau ây ư c hư ng ưu ãi: I - TR NG R NG, KHOANH NUÔI TÁI SINH R NG, TR NG CÂY LÂU NĂM TRÊN T HOANG HÓA, I NÚI TR C; KHAI HOANG; LÀM MU I; NUÔI TR NG TH Y S N VÙNG NƯ C CHƯA Ư C KHAI THÁC: 1. Tr ng, chăm sóc cây r ng 2. Tr ng cây công nghi p dài ngày, cây ăn qu trên t hoang hóa, i, núi tr c. 3. Khai hoang ph c v s n xu t nông, ngư, nghi p. 4. S n xu t, khai thác, tinh ch mu i. 5. Nuôi, tr ng các lo i th y s n vùng nư c chưa ư c khai thác. II - XÂY D NG K T C U H T NG, PHÁT TRI N V N T I CÔNG C NG; PHÁT TRI N S NGHI P GIÁO D C, ÀO T O, Y T , VĂN HÓA DÂN T C: 1. u tư xây d ng m i nhà máy i n, phân ph i i n, truy n t i i n, xây d ng cơ s s d ng năng lư ng m t tr i, năng lư ng gió, khí sinh v t. 2. u tư xây d ng m i nhà máy nư c, h th ng c p thoát nư c ph c v sinh ho t, ph c v công nghi p, u tư xây d ng h th ng thoát nư c. 3. u tư xây d ng m i h th ng hi n i hóa: c u ư ng b , sân bay, b n c ng, nhà ga, b n xe, nơi xe; m thêm các tuy n ư ng s t. 4. Xây d ng h t ng k thu t khu dân cư trên a bàn thu c danh m c B ho c C ban hành kèm theo Ngh nh này.
 9. 5. Phát tri n v n t i công c ng: u tư phương ti n v n t i ư ng s t, v n t i hành khách ư ng b b ng xe ô tô t 17 ch ng i tr lên, v n t i hành khách ư ng th y b ng phương ti n cơ gi i. 6. u tư cung c p d ch v k t n i Internet, cung c p d ch v truy c p Internet t i a bàn thu c danh m c B, C ban hành kèm theo Ngh nh này. 7. M trư ng h c bán công, dân l p, tư th c các b c h c: giáo d c m m non; giáo d c ph thông, trung h c chuyên nghi p, ào t o trình cao h c và trình i h c. 8. Thành l p cơ s d y ngh , nâng cao tay ngh cho công nhân. 9. Thành l p nhà văn hóa dân t c, oàn ca, múa nh c dân t c; s n xu t, ch t o, s a ch a nh c c dân t c; duy tu b o t n b o tàng, nhà văn hóa dân t c. 10. Thành l p b nh vi n dân l p, b nh vi n tư nhân khám, ch a b nh, thành l p cơ s th c hi n v sinh, phòng ch ng d ch b nh; thành l p trung tâm ho t ng c u tr t p trung chăm sóc ngư i tàn t t, tr m côi, trung tâm lão khoa. III - S N XU T KINH DOANH HÀNG XU T KH U: D án s n xu t, kinh doanh hàng hóa có m c xu t khNu t giá tr trên 30% t ng giá tr hàng hóa s n xu t kinh doanh c a d án trong năm tài chính. IV - ÁNH B T H I S N VÙNG BI N XA B , CH BI N NÔNG S N, LÂM S N, TH Y S N; DNCH V K THU T TR C TI P PH C V S N XU T NÔNG NGHI P, LÂM NGHI P, NGƯ NGHI P 1. ánh b t h i s n vùng bi n xa b . 2. Ch bi n nông s n t ngu n nguyên li u trong nư c: ch bi n gia súc, gia c m; ch bi n và b o qu n rau qu ; s n xu t d u, tinh b t ch t béo t th c v t; s n xu t s a l ng và các s n phNm chi t xu t t s a; s n xu t b t thô; th c ăn gia súc, gia c m, th y s n; s n xu t nư c u ng óng chai, óng h p t hoa qu . 3. S n xu t b t gi y, gi y, bìa, v n nhân t o tr c ti p t ngu n nguyên li u nông, lâm s n trong nư c. 4. Ch bi n, b o qu n t ngu n nguyên li u trong nư c. 5. D ch v h tr tr ng cây nông nghi p, cây công nghi p và cây lâm nghi p; ho t ng h tr chăn nuôi; ho t ng h tr lâm nghi p; d ch v th y s n; d ch v b o v v t nuôi; nhân và lai t o gi ng; d ch v b o qu n nông s n, lâm s n, th y s n; xây d ng kho b o qu n nông, lâm, th y s n. V- NGHIÊN C U PHÁT TRI N KHOA H C, CÔNG NGH , DNCH V KHOA H C, CÔNG NGH ; TƯ V N V PHÁP LÝ, U TƯ, KINH DOANH, QU N TRN DOANH NGHI P, B O V QUY N S H U TRÍ TU VÀ CHUY N GIAO CÔNG NGH ;
 10. 1. u tư xây d ng cơ s , công trình k thu t: phòng thí nghi m, tr m thí nghi m nh m ng d ng công ngh m i vào s n xu t; s n xu t v t li u m i, v t li u quý hi m. 2. u tư s n xu t, s n phNm ph n m m. 3. Cung c p các d ch v : nghiên c u công ngh thông tin, ào t o ngu n nhân l c công ngh thông tin. 4. u tư s n xu t ch t bán d n và các linh ki n i n t ; s n xu t thi t b vi n thông, Internet, ng d ng công ngh m i s n xu t thi t b thông tin, vi n thông. 5. ng d ng công nghi på k thu t cao, ng d ng công ngh m i v sinh h c trong: Ph c v y t , s n xu t cây gi ng, con gi ng, phân bón sinh h c, thu c tr sâu sinh h c, v c xin thú y: x lý ch t th i, x lý ô nhi m môi trư ng, tái ch ph li u, ph th i. 6. ng d ng công ngh s d ng ho c s n xu t ra máy móc thi t b s d ng ngu n năng lư ng t gió, m t tr i, a nhi t, th y tri u. 7. Tư v n pháp lu t, tư v n u tư, qu n lý kinh doanh, d ch v tư v n v khoa h c k thu t; chuy n giao quy n s h u trí tu , chuy n giao công ngh . VI- U TƯ XÂY D NG DÂY CHUY N S N XU T, U TƯ M R NG QUY MÔ, I M I CÔNG NGH ; C I TI N SINH THÁI VÀ MÔI TRƯ NG, V SINH Ô THN, DI CHUY N CƠ S S N XU T RA KH I Ô THN, A D NG HÓA NGÀNH NGH S N PH M: 1. u tư thêm dây chuy n s n xu t m i, u tư m r ng quy mô, u tư im i công ngh vào ngành, ngh thu c lĩnh v c quy nh t i danh m c này. 2. u tư công trình x lý ch t th i b o v môi trư ng, thu gom rác th i. 3. u tư di chuy n cơ s s n xu t ra kh i ô th ho c vào khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, c m công nghi p. VII - NH NG NGÀNH, NGH KHÁC: 1. Tr ng lúa, tr ng bông, tr ng chè ph c v công nghi p ch bi n, tr ng cây dư c li u, s n xu t cây tr ng, v t nuôi. 2. S n xu t chơi cho tr em, d t v i, hoàn thi n các s n phNm d t; s n xu t tơ, s i các lo i; thu c, sơ ch da. 3. Chăn nuôi gia súc gia c m, nuôi tr ng th y s n theo chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p, có quy mô trang tr i tr lên. 4. S n xu t hóa ch t cơ b n, hóa ch t tinh khi t, hóa ch t chuyên d ng, thu c nhu m. 5. u tư s n xu t thu c tân dư c ch a b nh cho ngư i, thi t b y t , d ng c ch nh hình: xe, d ng c chuyên dùng cho ngư i tàn t t; xây d ng kho b o qu n dư c phNm;
 11. d tr thu c ch a b nh cho ngư i phòng ch ng l t bão, th m h a thiên tai, d ch b nh nguy hi m, thu c b o v th c v t; thu c phòng, ch a b nh cho ng v t và cho th y s n. 6. u tư s n xu t: khí c i n trung, cao th ; ng cơ diezen; thi t b ph tùng cho các tàu v n t i, tàu ánh cá; công c , máy móc, thi t b ph tùng, máy ph c v cho s n xu t nông, lâm nghi p; máy móc ch bi n th c phNm; máy cho ngành d t, may; máy cho ngành da; máy khai thác m ; máy xây d ng; rôb t công nghi p; u máy xe l a, toa xe; xe ôtô các lo i, ph tùng xe ô tô; máy phát i n; thi t b cơ khí chính xác, thi t b máy móc ki m tra, ki m soát an toàn quá trình s n xu t công nghi p; s n xu t khuôn m u cho các s n phNm kim lo i và phi kim lo i; óng, s a ch a tàu thuy n; s n xu t thi t b x lý ch t th i. 7. S n xu t thép cao c p, thép h p kim, kim lo i màu, kim lo i quý hi m, s t x p dùng trong công nghi p; s n xu t xi măng c ch ng, v t li u cách âm, cách i n, cách nhi t cao, v t li u t ng h p thay th g , ch t d o xây d ng, s i th y tinh, v t li u ch u l a; than c c, than ho t tính; s n xu t phân bón. 8. Các ngành ngh s n xu t hàng th công m ngh truy n th ng: ch m tr , kh m trai; sơn mài; kh c á; làm hàng mây; tre trúc, d t th m; d t l a tơ t m, d t th cNm, thêu ren, s n xu t hàng g m, s , s n xu t ng m ngh , s n xu t gi y dó. 9. u tư xây d ng ch lo i I, khu tri n lãm, xúc ti n thương m i, ho t ng huy ng v n và cho vay v n c a qu tín d ng nhân dân. 10. D ch v hoa tiêu và h tr trên bi n. 11. u tư xây d ng khu du l ch qu c gia, khu du l ch sinh thái; vư n qu c gia; u tư xây d ng khu công viên văn hóa, bao g m có các ho t ng th thao, vui chơi, gi i trí. 12. u tư xây d ng, kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao. u tư s n xu t, ch bi n trong khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu công nghi p nh và v a, c m công nghi p. Ph l c 2: (Ban hành kèm theo Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19/3/2003 c a Chính ph s a i , b sung m t s i u c a Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam I - DANH M C LĨNH V C C BI T KHUY N KHÍCH U TƯ - S n xu t, ch bi n xu t khNu 80% s n phNm tr lên; - Ch bi n nông s n, lâm s n (tr g ), th y s n t ngu n nguyên li u trong nư c, xu t khNu 50% s n phNm tr lên. - S n xu t các lo i gi ng m i có ch t lư ng và hi u qu kinh t cao;
 12. Nuôi tr ng nông, lâm, th y s n; - S n xu t thép cao c p, h p kim, kim lo i màu, kim lo i c bi t, phôi thép, s t x p, luy n gang; - S n xu t máy móc, thi t b , c m chi ti t trong các lĩnh v c: khai thác d u khí, m , năng lư ng, s n xu t thi t b nâng h c l n; s n xu t máy móc công c gia công kim lo i, thi t b luy n kim; - S n xu t thi t b y t trong công ngh phân tích và công ngh chi t kh u trong y h c; - S n xu t thi t b ki m nghi m c h i trong th c phNm; - S n xu t v t li u m i, v t li u quý hi m; ng d ng công ngh m i v sinh h c; công ngh m i s n xu t thi t b thông tin, vi n thông; - S n xu t s n phNm công ngh thông tin; - Công nghi p k thu t cao; - u tư vào nghiên c u phát tri n (R& DO chi m 25% doanh thu; - S n xu t thi t b x lý ch t th i; - X lý ô nhi m và b o v môi trư ng, x lý ch t th i; - S n xu t nguyên li u thu c kháng sinh; - u tư theo h p ng BOT, BTO, BT. II - DANH M C LĨNH V C KHUY N KHÍCH U TƯ - Thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n; - S n xu t, ch bi n xu t khNu t 50% s n phNm tr lên; - S n xu t, ch bi n xu t khNu t 30% s n phNm tr lên và s d ng nhi u nguyên li u, v t tư trong nư c (có giá tr 30% chi phí s n xu t tr lên); - S d ng thư ng xuyên t 500 lao ng tr lên; - Ch bi n nông s n, lâm s n (tr gôé r ng t nhiên trong nư c), th y s n t ngu n nguyên li u trong nư c, b o qu n th c phNm, b o qu n nông s n sau thu ho ch; - Phát tri n công nghi p hóa d u; xây d ng, v n hành ư ng ng d n d u, d n khí, kho, c ng d u; - Ch t o thi t b cơ khí chính xác, thi t b ki m tra, ki m soát an toàn, s n xu t khuôn m u cho các s n phNm kim lo i và phi kim lo i;
 13. - S n xu t khí c i n trung, cao th ; - S n xu t các lo i ng cơ diezen có công ngh , k thu t tiên ti n; s n xu t máy, ph tùng ngành ng l c, th y l c, máy áp l c; - S n xu t ph tùng ô tô, ph tùng xe máy; s n xu t, l p ráp thi t b , xe máy thi công xây d ng; s n xu t thi t b k thu t cho ngành v n t i; - óng tàu th y, s n xu t ng l c tàu th y, thi t b , ph tùng cho các tàu v n t i, tàu ánh cá; - S n xu t thi t b thông tin vi n thông; - S n xu t linh ki n, thi t b i nt ; - S n xu t thi t b , ph tùng máy nông nghi p, lâm nghi p, thi t b tư i tiêu; - S n xu t thi t b ngành d t, may; - S n xu t các lo i nguyên li u thu c tr sâu b nh; - S n xu t các lo i thu c tr sâu b nh, thu c b o v th c v t, thu c thú y có ph n giá tr gia tăng n i a t 40% tr lên; - S n xu t các lo i hóa ch t cơ b n, hóa ch t tinh khi t, thu c nhu m, hóa ch t chuyên dùng; - S n xu t nguyên li u ch t tNy r a, ph gia cho ngành hóa ch t; - S n xu t xi măng c ch ng, v t li u compot, v t li u cách âm, cách i n, cách nhi t cao, v t li u t ng h p thay g , v t li u ch u l a, ch t d o xây d ng, s i th y tinh; - S n xu t các lo i v t li u xây d ng nh ; - S n xu t b t gi y; - S n xu t tơ, s i, v i c bi t dùng trong ngành công nghi p; - S n xu t nguyên li u ph li u cao c p s n xu t gi y dép, qu n áo xu t khNu; - S n xu t bao bì cao c p ph c v hàng xu t khNu; - S n xu t nguyên li u thu c, s n phNm thu c ch a b nh cho ngư i t tiêu chuNn GMP qu c t ; - C i t o phát tri n ngu n năng lư ng; - V n t i hành khách công c ng; - Xây d ng c i t o c u, ư ng b , ư ng s t, sân bay, b n c ng, nhà ga;
 14. - Xây d ng nhà máy s n xu t nư c, h th ng c p thoát nư c; - Xây d ng kinh doanh k t c u h t ng c a các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao; - D ch v k thu t ph c v nông, lâm, ngư nghi p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản