Quyết định số 5887/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 5887/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5887/2003/QĐ-BYT về việc ban hành quy trình kiểm dịch y tế quốc tế đối với khách nhập cảnh, xuất cảnh trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao các nước Đông Nam Á lần thứ 22 (sea games 22) và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 2 (Asean Paragames 2) tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5887/2003/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 5887/2003/Q -BYT Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH KI M DNCH Y T QU C T IV I KHÁCH NH P C NH, XU T C NH TRONG TH I GIAN DI N RA IH I TH THAO CÁC NƯ C ÔNG NAM Á L N TH 22 (SEA GAMES 22) VÀ I H I TH THAO NGƯ I KHUY T T T ÔNG NAM Á L N TH 2 (ASEAN PARAGAMES 2) T I VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 41/1998/N -CP ngày 11/6/1998 c a Chính ph ban hành i u l Ki m d ch y t biên gi i và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n th c hi n i u l Ki m d ch y t biên gi i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ch th s 10/2003/CT-TTg ngày 14/4/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác chu n b , ph c v i h i th thao các nư c ông Nam Á l n th 22 (SEA Games 22) và i h i th thao ngư i khuy t t t ông Nam Á l n th 2 (ASEAN Paragames 2); Theo ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS – B Y t ; QUY T NNH: i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy trình ki m d ch y t qu c t i v i khách nh p c nh, xu t c nh trong th i gian di n ra i h i th thao các nư c ông Nam Á l n th 22 (SEA Games 22) và i h i th thao ngư i khuy t t t ông Nam Á l n th 2 (ASEAN Paragames 2) t i Vi t Nam”. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3: Chánh văn phòng, C c trư ng C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS – B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c Trung tâm Y t d phòng c a các t nh có ki m d ch y t qu c t , Giám c Trung tâm ki m d ch Y t qu c t c a các thành ph : H Chí Minh, Hà N i, à N ng, H i Phòng, t nh: Qu ng Ninh, L ng Sơn, Lào Cai ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n QUY TRÌNH KI M DNCH Y T QU C T I V I KHÁCH NH P C NH, XU T C NH TRONG TH I GIAN DI N RA I H I TH THAO CÁC NƯ C ÔNG NAM Á L N TH 22 (SEA GAMES 22) VÀ I H I TH THAO NGƯ I KHUY T T T ÔNG NAM Á L N TH 2 (ASEAN PARAGAMES 2) T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5887/2003/Q -BYT ngày 12/11/2003 c a B trư ng B Y t ) tăng cư ng các h at ng ki m d ch y t qu c t trong th i gian di n ra SEA Games 22, ASEAN Paragames 2 m t cách nhanh chóng, y và chính xác, tránh ách t c, văn minh và l ch s . B Y t hư ng d n các ơn v th c hi n quy trình ki m d ch như sau: A. QUY NNH CHUNG 1. Công tác chu n b : 1.1 ChuNn b v nhân l c: - Tăng cư ng cán b làm tr c ti p công tác ki m d ch y t qu c t t i c a khNu, ph i h p v i các l c lư ng t i các c a khNu chuNn b tri n khai ki m d ch y t cho hành khách nh p, xu t c nh. - Phân công, phân ca tr c ki m d ch c th cho các cán b ki m d ch. - Có k ho ch ch ng tăng cư ng thêm ngay các bàn ki m d ch c a khNu áp ng khi lư ng khách n quá ông. - Quán tri t tinh th n, thái cho cán b ki m d ch khi th c hi n nhi m v ph i nghiêm túc, m b o nhanh g n, y và chính xác, tránh ách t c. 1.2 ChuNn b v chuyên môn – k thu t; - L p k ho ch b trí các bàn ki m d ch, các dãy phân lu ng cho khách nh p c nh qua các bàn làm th t c ki m d ch. - Huy ng các phương ti n, thi t b k thu t giám sát, d ng c o thân nhi t, các k năng giám sát các b nh ph i ki m d ch, b nh SARS.
  3. - ChuNn b các phòng cách ly b nh nhân t i c a khNu cách ly các trư ng h p nghi ng m c b nh ph i ki m d ch, b nh SARS t i c a khNu. 1.3 ChuNn b v t tư, thu c. hóa ch t, trang thi t b , phương ti n v n chuy n: L p k ho ch b trí phương ti n v n chuy n c p c u t i c a khNu m b o vi c v n chuy n b nh nhân c n cách ly v các cơ s i u tr ã ư c chuNn b . 1.4 ChuNn b s n sàng các máy phun, hóa ch t ti t trùng, phương ti n phòng h cá nhân ti t trùng k p th i máy bay, t u h a, t u th y, ôtô khi các phương ti n ó ã chuyên ch trư ng h p nghi ng m c b nh ph i ki m d ch, b nh SARS nh p c nh Vi t Nam. 2. m b o v sinh môi trư ng, nư c và th c ph m ph c v khách nh p c nh: - Phun hóa ch t di t mu i, b chét, di t chu t t i các sân bay, c a khNu ư ng th y, ư ng b , ư ng s t. - Ki m tra ch t lư ng nư c sinh ho t, ki m tra v sinh các khu v c s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm ph c v cho hành khách t i các c a khNu. 3. T p hu n, hư ng d n cho các cán b ki m d ch: Trung tâm Y t d phòng, Trung tâm ki m d ch Y t qu c t t ch c t p hu n, hư ng d n tri n khai th c hi n ngay quy trình ki n d ch cho các các b ki m d ch. 4. Thông tin báo cáo: - Phân công cán b ch u trách nhi m t ng h p, báo cáo các ho t ng ki m d ch các ơn v liên quan ti n liên h . - ChuNn b bi u m u th ng kê, báo cáo theo quy nh. 5. Th t c ki m d ch và gi i quy t các tình hu ng ph i m b o nguyên t c nhanh, chính xác, y , không gây ùn t c và tr ng i cho khách nh p c nh, xu t c nh. B. QUY TRÌNH VI C TH C HI N KI M DNCH Y T BIÊN GI I Ph i th c hi n úng quy nh t i Ngh nh s 41/1998/N -CP ngày 11/6/1998 c a Chính ph ban hành i u l Ki m d ch Y t biên gi i và Thông tư s 10/1998/TT- BYT ngày 10/8/1998 c a B Y t hư ng d n th c hi n i u l Ki m d ch y t biên gi i và ph i th c hi n theo các quy nh sau: 1. i v i c a khNu hàng không: - Hư ng d n khách nh p c nh i th t theo phân lu ng ã ư c quy nh ti n hành làm các th t c ki m d ch. - o nhi t cơ th c a khách nh p c nh phát hi n ngư i có s t.
  4. - ngh khách nh p c nh th c hi n y vi c khai báo t khai ki m d ch y t i v i ngư i nh p, xu t c nh Vi t Nam. - Quan sát th tr ng ngư i nh p c nh phát hi n ngư i nghi ng m c các b nh c n ph i ki m d ch, các b nh truy n nhi m nguy hi m, b nh SARS, h i b sung thông tin v b nh n u c n thi t. - N u không phát hi n có d u hi u nghi ng , nhanh chóng cho khách nh p c nh làm ti p các th t c nh p c nh khác. Phát t rơi cho khách nh p c nh bi t cách phát hi n m t s b nh c n ph i cách ly như SARS, Cúm và các bi n pháp phòng tránh, a ch cơ s y t ư c tư v n và cách ly, i u tr khi có d u hi u nghi ng . - N u phát hi n trư ng h p s t >=380C ho c có d u hi u nghi ng m c các b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m, b nh SARS thì th c hi n các bi n pháp x lý như sau: + Cách ly i tư ng t i phòng cách ly trong khu v c c a khNu, sau ó chuy n ngay n cơ s y t b ng phương ti n v n chuy n chuyên d ng khám, chNn oán, cách ly và i u tr k p th i. Vào s theo dõi s khách cùng oàn, cùng phương ti n. + X lý t u bay ch i tư ng nghi ng , các ch t th i c a i tư ng, d ng c ch a ng ch t th i c a i tư ng theo quy nh hi n hành. + Thông tin, báo cáo c th , k p th i cho Trung tâm Y t d phòng, S Y t và báo cáo vư t c p lên B Y t (C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS), các Vi n V sinh d ch t Trung ương, V sinh d ch T Tây Nguyên, Pasteur Nha Trang, Pasteur thành ph H Chí Minh (b ng i n tho i, fax, e-mail). 2. i v i c a kh u ư ng s t: - Các quy trình ki m d ch th c hi n như quy trình ki m d ch c a khNu hàng không. - X lý t u h a ch i tư ng nghi ng , các ch t th i, d ng c ch a d ng ch t th i c a i tư ng, các trung gian truy n b nh theo quy nh hi n hành. 3. i v i c a kh u ư ng b : - Các quy trình ki m d ch th c hi n như quy trình ki m d ch c a khNu hàng không. - X lý phương ti n chuyên ch i tư ng nghi ng , các ch t th i, d ng c ch a d ng ch t th i c a i tư ng, trung gian truy n b nh theo quy nh hi n hành. 4. i v i c a kh u ư ng th y: - Các quy trình ki m d ch th c hi n như quy trình ki m d ch c a khNu hàng không. - X lý t u th y ch i tư ng nghi ng , các ch t th i, d ng c ch a d ng ch t th i c a i tư ng, các trung gian truy n b nh theo quy nh hi n hành. C. T CH C TH C HI N
  5. 1. S Y t , Trung tâm Y t d phòng, Trung tâm Ki m d ch Y t biên gi i có trách nhi m t p hu n, thông tin tài li u này t i các cán b ki m d ch th c hi n Quy trình này. Thư ng xuyên ki m tra, ôn c th c hi m nghiêm ch nh Quy trình này. 2. S Y t , Trung tâm Y t d phòng, Trung tâm Ki m d ch Y t biên gi i tr c ti p làm vi c v i các ơn v h u quan t i c a khNu ph i h p tri n khai th c hi n Quy trình này. 3. Hàng ngày các ơn v ki m d ch các c a khNu báo cáo tình hình khách nh p c nh vào Vi t Nam v Trung tâm Ki m d ch Y t qu c t c a t nh, thành ph (s lư ng khách phân theo nư c xu t phát, và các ho t ng ki m d ch ã tri n khai). N u phát hi n các trư ng h p nghi ng m c b nh c n ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m, b nh SARS thì báo cáo c th trư ng h p m c và các i tư ng ti p xúc cho S Y t , B Y t (C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS), các Vi n V sinh d ch t Trung ương, V sinh d ch T Tây Nguyên, Pasteur Nha Trang, Pasteur thành ph H Chí Minh (b ng i n tho i, fax, e-mail)./.
Đồng bộ tài khoản