intTypePromotion=3

Quyết định số 590/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 590/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 590/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác theo dõi chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết địnhsố 178/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 590/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 590/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 06 năm 2005 QUY T NNH V VI C THÀNH L P T CÔNG TÁC THEO DÕI CH O TRI N KHAI TH C HI N QUY T NNH S 178/2004/Q -TTG NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2004 C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i T trình s 2189/BKH-CLPT ngày 05 tháng 4 năm 2005, QUY T NNH: i u 1. Thành l p T công tác theo dõi ch o tri n khai th c hi n Quy t nh s 178/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t " án phát tri n t ng th o Phú Qu c, t nh Kiên Giang n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020" t ch c theo dõi, giúp , h tr , t o i u ki n và giám sát th c hi n có hi u qu án, ph i h p các ho t ng phát tri n gi a các B , ngành, t nh Kiên Giang, thành ph H Chí Minh và các a phương liên quan trong phát tri n o Phú Qu c. i u 2. Thành viên c a T công tác theo dõi ch o tri n khai th c hi n Quy t nh trên, g m: 1. Ông Tr n ình Khi n, Th trư ng, B K ho ch và u tư, T trư ng, 2. Ông Nguy n Duy Lư ng, V trư ng, V a phương, Văn phòng Chính ph , T phó, 3. Ông Hoàng Ng c Phong, Phó Vi n trư ng, Vi n Chi n lư c và Phát tri n, B K ho ch và u tư, Thư ký T , 4. Ông Tô Nguyên, Phó V trư ng, V Ngân sách Nhà nư c, B Tài chính, Thành viên, 5. Ông Vương Anh Dũng, Phó V trư ng, V Ki n trúc - Quy ho ch, B Xây d ng, Thành viên, 6. Ông B ch Văn M ng, V trư ng, V K ho ch và u tư, B Thương m i, Thành viên,
  2. 7. Ông Trương T n Viên, V trư ng, V K ho ch và u tư, B Giao thông v n t i, Thành viên, 8. Ông Lê Quý Quỳnh, Phó V trư ng, V T ng h p kinh t , B Ngo i giao, Thành viên, 9. Ông Ngô Anh Tu n, V trư ng, V K ho ch - Tài chính, B Th y s n, Thành viên, 10. Ông Nguy n H u c, Phó V trư ng, V Chính quy n a phương, B N i v , Thành viên, 11. Ông Lê Văn ư c, V trư ng, V K ho ch, B Công nghi p, Thành viên, 12. Ông Nguy n Khai, V trư ng, V t ai, B Tài nguyên và Môi trư ng, Thành viên, 13. Ông Nguy n Minh Sơn, Phó V trư ng, V K ho ch - Tài chính, B Bưu chính, Vi n thông, Thành viên, 14. Ông Trang Hi u Dũng, V trư ng, V K ho ch, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thành viên, 15. Ông Nguy n Thanh Hà, Phó C c trư ng, C c Tác chi n, B Qu c phòng, Thành viên, 16. Ông Mai Văn Hà, Phó C c trư ng, T ng c c An ninh, B Công an, Thành viên, 17. Ông H Vi t Hà, V trư ng, V K ho ch và Tài chính, T ng c c Du l ch, Thành viên, 18. Ông Chu Quang C nh, Phó V trư ng, Văn phòng Chính ph , Thành viên, 19. Ông Thái Văn Rê, Giám c S K ho ch và u tư, thành ph H Chí Minh, Thành viên, 20. Ông Thái c Li t, Giám c S K ho ch và u tư, t nh Kiên Giang, Thành viên. i u 3. Nhi m v và quy n h n c a T công tác theo dõi ch o tri n khai th c hi n Quy t nh s 178/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph , như sau: - Theo dõi, giám sát, ph i h p th c hi n các án, quy ho ch, k ho ch, các cân i chung, cân i liên ngành c a các B , ngành trên o Phú Qu c báo cáo, xu t các gi i pháp x lý các bi n ng t xu t và tính hình chung, nh kỳ v i Th tư ng Chính ph ; - T ng h p các cơ ch , chính sách ưu ãi ã ư c ban hành trên ph m vi c nư c trình Th tư ng Chính ph quy t nh áp d ng cho o Phú Qu c;
  3. - Nghiên c u, xu t các cơ ch , chính sách ưu ãi vư t tr i v huy ng v n u tư xu t nh p c nh, phát tri n du l ch, phát tri n k t c u h t ng ( c bi t là c ng bi n và hàng không), phát tri n ô th , phát tri n ngu n nhân l c áp d ng cho o Phú Qu c; Xem xét, ki n ngh v i Th tư ng Chính ph gi i quy t các v n vư ng m c trong vi c t ch c th c hi n Quy t nh s 178/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph . i u 4. Quy ch làm vi c. - Trong các kỳ k ho ch hàng năm, 5 năm, T trư ng T công tác theo dõi ch o tri n khai th c hi n Quy t nh s 178/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph làm u m i, yêu c u các Thành viên T công tác ph i h p ch t ch v i T trư ng T công tác th ng nh t v i lãnh o t ng B , ngành ch qu n và a phương liên quan, b trí trong các kỳ k ho ch nh ng d án, công trình c th nh m t o i u ki n Phú Qu c phát tri n, áp ng yêu c u trong t ng th i gian v i các nhi m v c th . - Sáu tháng h p m t l n nghe báo cáo c a các B , ngành và a phương liên quan v vi c th c hi n Quy t nh s 178/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . - nh kỳ hàng năm t ch c ánh giá k t qu th c hi n c a các B , ngành, a phương và t ng h p, trình Th tư ng Chính ph . i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 6. T ch c th c hi n. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang, thành ph H Chí Minh và các ông có tên t i i u 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản