intTypePromotion=3

Quyết định số 594/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 594/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 594/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn hỗ trợ thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 594/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ----- -------- S : 594/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V VI C B SUNG V N H TR TH C HI N D ÁN S A CH A, NÂNG C P H CH A NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Trích 140 t ng (m t trăm b n mươi t ng) t ngu n d phòng ngân sách trung ương b sung cho các t nh: Yên Bái, Lào Cai, B c K n, Thái Nguyên, L ng Sơn, Hòa Bình, Hà Giang, Phú Th , B c Giang, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Qu ng Nam, Bình nh, Lâm ng và Ninh Thu n th c hi n D án s a ch a, nâng c p h ch a nư c (D án). ng ý danh m c các d án ư c h tr và m c h tr c th như xu t c a B K ho ch và u tư t i văn b n nêu trên. y ban nhân dân các t nh ư c h tr ch u trách nhi m qu n lý, s d ng s v n ư c b sung úng m c ích, úng quy nh và hi u qu ; ch ng b trí ngân sách a phương s a ch a, nâng c p các h ch a nư c còn l i. i u 2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan, trình Th tư ng Chính ph xem xét vi c s d ng ngu n trái phi u Chính ph giai o n 2008- 2012 h tr các d án c p bách còn l i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính; Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Yên Bái, Lào Cai, B c K n, Thái Nguyên, L ng Sơn, Hòa Bình, Hà Giang, Phú Th , B c Giang, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Qu ng Nam, Bình nh, Lâm ng, Ninh Thu n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng, PTTg Nguy n Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung H i;
  2. - VPCP: BTCN, các PCN: Nguy n Qu c Huy, Văn Tr ng Lý, TT T, các V : KTN, P; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b). A. Nguy n T n Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản