intTypePromotion=1

Quyết định số 595/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định số 595/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 595/2007/QĐ-TTg về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 595/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 595/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 05 năm 2007 QUY T NNH V VI C H TR V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N CHO T NH HÀ GIANG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 2687/BKH- KT P%LT ngày 19 tháng 4 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. B sung 17,698 t ng (17 t sáu trăm chín tám tri u ng) t ngu n d phòng ngân sách trung ương năm 2007 cho t nh Hà Giang th c hi n và hoàn thành d t i m d án ư ng ch n t su i Nà La khu v c c a khNu Thanh Th y. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính và Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Giang ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Th tư ng CP, PTTg Nguy n Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, PCN Nguy n Qu c Huy, Website CP, V : ĐP; - Lưu: Văn thư, KTTH Nguy n T n Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản