Quyết định số 5999/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 5999/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5999/QĐ-UB-KT về việc ban hành quy định về thủ tục lập, thẩm định và quyết định các dự án trong nước sử dụng vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5999/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 5999/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 1997 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V TH T C L P, TH M NNH VÀ QUY T NNH CÁC D ÁN TRONG NƯ C S D NG V N NHÀ NƯ C. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 ; - Căn c Thông tư s 04/TTLB ngày 10/9/1996 c a Liên b B Xây d ng- B K ho ch và u tư - B Tài chính hư ng d n thi hành i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ; - Căn c Thông tư s 09/BKH-VPT ngày 21/9/1996 c a B K ho ch và u tư v vi c hư ng d n v l p, th m nh d án u tư và quy t nh u tư; - Căn c Quy t nh s 501/BXD-VKT ngày 18/9/1996 c a B trư ng B Xây d ng ; - Xét ngh c a S K ho ch và u tư t i t trình s 2499/TT-KH T-TT ngày 29/9/1997 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n quy nh v th t c l p, thNm nh và quy t nh các d án u tư s d ng v n Nhà nư c. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, các quy nh trái v i b ng quy nh này u bãi b . i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c các s , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n và các ch u tư có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Vũ Hùng Vi t QUY NNH V TH T C L P, TH M NNH VÀ QUY T NNH CÁC D ÁN U TƯ S D NG V N NHÀ NƯ C. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5999/Q -UB-KT ngày 25/10/1997 c a y ban nhân dân thành ph ). Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Các d án quy ho ch kinh t - xã h i vùng, lãnh th , quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn, công tác chuNn b u tư d án, các d án u tư phát tri n s d ng v n Nhà nư c thu c trách nhi m qu n lý c a y ban nhân dân thành ph (v n ngân sách và các ngu n v n ngân sách qu n lý, v n tín d ng ưu ãi, các kho n tín d ng nư c ngoài c a Chính ph và các ngu n vi n tr qu c t dành cho u tư phát tri n, v n do doanh nghi p Nhà nư c huy ng) u ph i ư c thNm nh v n i dung công tác, quy ho ch xây d ng, các phương án ki n trúc, công ngh , s d ng t ai, tài nguyên, b o v môi trư ng sinh thái, phòng ch ng cháy n , v phương án tài chánh, hi u qu kinh t và các khía c nh xã h i theo quy nh này. i u 2.- Cơ quan ti p nh n và thNm nh d án u tư, d án quy ho ch và công tác chuNn b u tư : a- S K ho ch và u tư thành ph là cơ quan ti p nh n và t ch c thNm nh các d án quy ho ch và h sơ công tác chuNn b u tư, h sơ d án u tư thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân thành ph ; ti p nh n và thNm tra sơ b các d án nhóm A. b- Phòng Tài chánh - K ho ch và u tư c a qu n- huy n là cơ quan ti p nh n và t ch c thNm nh các h sơ d án u tư, d án quy ho ch và h sơ công tác chuNn b u tư thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân qu n- huy n (theo Ch th s 09 ngày 29/3/1997 c a y ban nhân dân thành ph ). i u 3.- Ki n trúc sư trư ng thành ph có trách nhi m hư ng d n t m th i v th t c, n i dung các d án quy ho ch trong khi ch hư ng d n c a c p thNm quy n v th t c, n i dung d án quy ho ch. Chương II CÔNG TÁC CHU N BN U TƯ
  3. i u 4.- Ch u tư d án có trách nhi m th c hi n công tác chuNn b u tư, tr vi c thNm nh d án. Trư ng h p d án u tư chưa xác nh ư c ch u tư, y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n- huy n t m th i ch nh cơ quan th c hi n công tác chuNn b u tư. S K ho ch và u tư thành ph có trách nhi m ph i h p v i các s - ban- ngành, qu n- huy n xu t y ban nhân dân thành ph xác nh ch u tư c a d án trư c khi có quy t nh u tư. Phòng Tài chánh - K ho ch và u tư qu n- huy n có trách nhi m xu t y ban nhân dân qu n- huy n xác nh ch u tư c a d án trư c khi có quy t nh u tư. i u 5.- N i dung công tác chuNn b u tư : a- Ch u tư d án ho c cơ quan ư c phân công th c hi n công tác chuNn b u tư (sau ây g i t t là ch u tư) có trách nhi m l p h sơ cho công tác chuNn b u tư. Vi c thuê các Công ty tư v n l p h sơ cho công tác chuNn b u tư (n u có) th c hi n theo Thông tư 18/BXD-VKT ngày 10/6/1995 c a B Xây d ng. b- H sơ công tác chuNn b u tư g m : - T trình xin xét duy t công tác chuNn b u tư c a ch u tư. - Ý ki n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c c p trên c a ch u tư (n u ch u tư không ph i là cơ quan c p S , y ban nhân dân qu n- huy n). - Văn b n mô t n i dung chính th c hi n công tác chuNn b u tư g m : 1- S c n thi t c a d án u tư và quy mô d án. 2- Tên ch u tư ho c ơn v th c hi n công tác chuNn b u tư. 3- a i m c a d án. 4- Các công tác c n th c hi n trong vi c chuNn b u tư. 5- Khái toán kinh phí chuNn b u tư, ngu n v n. 6- Ti n th c hi n. c- S lư ng h sơ công tác chuNn b u tư : N p t i S K ho ch và u tư 03 b ; n p t i Phòng Tài chánh – K ho ch qu n- huy n 02 b . H sơ n p y theo quy nh và có giá tr pháp lý như nhau. Chương III D ÁN U TƯ i u 6.- Các cơ quan ti p nh n d án u tư có trách nhi m hư ng d n ch u tư v th t c h sơ d án u tư và góp ý ki n ho c ki n ngh các cơ quan có thNm quy n gi i quy t m i vư ng m c c a ch u tư trong quá trình l p d án u tư (n u ư c
  4. yêu c u). Các th t c, quy nh v d án u tư ph i ư c niêm y t công khai, y t i cơ quan ti p nh n d án u tư. i u 7.- N i dung d án u tư : a- N i dung các d án u tư theo hư ng d n t i Ph l c 1 Thông tư 09/BKH-VPT ngày 21/9/1996 c a B K ho ch và u tư. b- N u xét th y các d án u tư nhóm B nào c n thi t ph i ti n hành hai bư c : l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi và báo cáo nghiên c u kh thi, S K ho ch và u tư xu t y ban nhân dân thành ph quy t nh. c- Các trư ng h p sau ch l p báo cáo nghiên c u kh thi ơn gi n theo hư ng d n t i Thông tư 09/BKH-VPT ngày 21/9/1996 c a B K ho ch và u tư trình c p có thNm quy n quy t nh : - Các d án s a ch a l n nhưng không thay i quy mô, tính ch t công trình. - Các d án có v n u tư t 500 tri u ng tr xu ng. i u 8.- H sơ xin xét duy t d án u tư : a- i v i các d án u tư s a ch a l n nhưng không thay i quy mô, tính ch t công trình ho c các d án u tư mua thi t b là ch y u : - T trình xin xét duy t d án do ch u tư trình c p quy t nh u tư. - Ý ki n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c tr c ti p ch u tư (n u ch u tư không ph i là cơ quan c p S , y ban nhân dân qu n- huy n). - D án u tư (theo i u 7 quy nh này). b- i v i các d án có u tư xây d ng : Ngoài các h sơ ã ư c nêu m c a trên, ch u tư c n có thêm : - Ý ki n b ng văn b n c a Ki n trúc sư trư ng thành ph th a thu n v quy ho ch và ki n trúc. - Văn b n thu n a i m c a y ban nhân dân thành ph ( i v i d án u tư t i a i m m i ho c m r ng di n tích chi m t, các d án u tư vào s n xu t kinh doanh trên a i m cũ nhưng chưa có quy n s d ng, thuê t h p pháp). c- i v i các d án u tư trình duy t l i do i u ch nh d án u tư ã ư c duy t : - T trình xin xét duy t l i d án do ch u tư trình c p quy t nh u tư. - Ý ki n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c tr c ti p ch u tư v vi c i u ch nh d án u tư (n u ch u tư không ph i là cơ quan c p S , y ban nhân dân qu n- huy n).
  5. - B n thuy t minh gi i trình lý do ph i xin i u ch nh (trong trư ng h p thay i t ng v n, thay i cơ c u v n nhưng không thay i quy mô xây d ng, thi t b c a d án ã ư c duy t) ho c d án nghiên c u kh thi trình duy t l i theo n i dung ư c hư ng d n trong Thông tư 09/BKH-VPT ngày 21/9/1996 c a B K ho ch và u tư (trong trư ng h p thay i m c tiêu, thay i quy mô xây d ng, thi t b c a d án ã ư c duy t). i u 9.- S lư ng h sơ : a- N p t i S K ho ch và u tư thành ph : + D án nhóm C : Theo i u 8a, 8d : 04 b ; Theo i u 8b : 05 b . + D án nhóm A và B : 07 b ; Sau khi y ban nhân dân thành ph ch p thu n d án, s b h sơ g i trình Chính ph , các B theo quy nh c a Thông tư 09/BKH-VPT ngày 21/9/1996 c a B K ho ch và u tư. b- N p t i Phòng Tài chánh- K ho ch và u tư c a qu n huy n : + Theo i u 8a, 8c : 03 b ; Theo i u 8b : 04 b . c- Ch u tư c n g i thêm 1 b h sơ d án ngoài s lư ng quy nh trên cho m i m t trư ng h p sau : + Ch u tư là doanh nghi p Nhà nư c và d án u tư có s d ng v n t có. + N i dung d án có liên quan n khai thác tài nguyên. + Ngành c a d án u tư khác ngành v i ngành cơ quan c p trên c a ch u tư ho c ch u tư là y ban nhân dân qu n- huy n. + D án u tư là d án xây d ng và kinh doanh h t ng khu công nghi p, khu ô th m i. i u 10.- Ki m tra h sơ : Sau khi ti p nh n h sơ xin xét duy t d án u tư, n u h sơ chưa h p l , cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m thông báo v i ch u tư b ng văn b n (ph l c 1 ính kèm) nh ng v n c n i u ch nh, b sung trong th i gian t i a không quá 05 ngày k t ngày ti p nh n h sơ và ch ư c thông báo m t l n. Chương IV TH M NNH CÔNG TÁC CHU N BN U TƯ, D ÁN U TƯ i u 11.- N i dung thNm nh d án : a- N i dung thNm nh d án ư c th c hi n theo Thông tư 09/BKH-VPT ngày 21/9/1996 c a B K ho ch và u tư.
  6. b- i v i công tác chuNn b u tư, n i dung thNm nh g m : + Xem xét s c n thi t ph i u tư cho d án (tr trư ng h p ã có văn b n cho phép u tư ho c ã ư c ghi trong k ho ch u tư c a ngân sách hàng năm c a y ban nhân dân thành ph ). + Xem xét tính h p lý, m b o các quy nh hi n hành v kh i lư ng, n i dung công vi c c n th c hi n trong chuNn b u tư cho d án. + Xác nh d toán, ngu n v n c p và th i h n hoàn thành công tác chuNn b u tư cho d án. i u 12.- Bi n pháp thNm nh : a- Sau khi ti p nh n h sơ h p l , căn c vào lo i d án, S K ho ch và u tư thành ph và y ban nhân dân qu n- huy n (theo xu t c a Phòng Tài chánh- K ho ch qu n- huy n) g i công văn kèm k ho ch chuNn b u tư, h sơ d án u tư ho c b ng tóm t t d án (ph l c 2 ính kèm) n các s ban ngành có liên quan khi có nhu c u c n xác nh v n i dung có liên quan n công tác thNm nh. b- Các s -ban-ngành có trách nhi m xem xét và phát bi u ý ki n b ng văn b n theo m u quy nh c a y ban nhân dân thành ph g i cho cơ quan thNm nh trong th i gian không quá 10 ngày k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a cơ quan thNm nh d án. Sau 10 ngày, n u không nh n ư c ý ki n tr l i c a các cơ quan ã ư c ngh , cơ quan thNm nh d án xem như ã ư c cơ quan ó th ng nh t và trong trư ng h p n y cơ quan ư c ngh v n ch u trách nhi m trư c cơ quan quy t nh u tư v n i dung d án có liên quan. c- Trong trư ng h p n i dung d án không ph c t p ho c cơ quan thNm nh có thông tin và i u ki n ánh giá n i dung d án, cơ quan thNm nh có th không ph i l y ý ki n các ngành trong quá trình thNm nh nhưng ph i nêu rõ vi c n y trong báo cáo thNm nh và ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n- huy n v ch t lư ng thNm nh. d- Trong quá trình thNm nh, n u xét th y c n thi t, cơ quan thNm nh ư c t ch c h p tư v n thNm nh d án. i u 13.- Th i gian thNm nh d án : a- D án u tư : + D án nhóm A : t i a không quá 20 ngày. + D án nhóm B : t i a không quá 30 ngày. + D án nhóm C : t i a không quá 20 ngày. b- Công tác chuNn b u tư : + D án nhóm A : t i a không quá 15 ngày.
  7. + D án nhóm B : t i a không quá 12 ngày. + D án nhóm C : t i a không quá 10 ngày. i u 14.- Trong quá trình thNm nh : a- N u n i dung d án có khác bi t l n so v i ch trương u tư ho c a i m ã ư c s ch p thu n c a y ban nhân dân thành ph , hay có khác bi t l n so v i quy ho ch chi ti t do Ki n trúc sư trư ng thành ph quy nh, so v i quy ho ch ngành kinh t k thu t ã ư c phê duy t, cơ quan thNm nh có văn b n yêu c u ch u tư i u ch nh, gi i trình và xem ó là trư ng h p h sơ chưa h p l ho c báo cáo y ban nhân dân thành ph không thu n quy t nh u tư n u ch u tư không th c hi n vi c i u ch nh sau 01 tháng nh n ư c văn b n c a cơ quan thNm nh. b- N u trong thNm nh, ý ki n c a cơ quan thNm nh, c a các ngành ho c h i ngh tư v n khác v i ý ki n ch u tư v cách tính toán các thông s , các gi i pháp k thu t trong n i dung d án u tư, cơ quan thNm nh có th th o lu n v i ch u tư i u ch nh và ph i báo cáo y các ý ki n khác nhau v i cơ quan quy t nh u tư khi 2 bên không th ng nh t nhau ho c ã th ng nh t nhưng ã h t th i gian thNm nh theo quy nh cơ quan quy t nh u tư xem xét và quy t nh. c- Trư ng h p ý ki n cơ quan thNm nh không th ng nh t v i ý ki n góp ý c a các ngành cùng c p, cơ quan thNm nh ph i báo cáo y các ý ki n khác nhau ó cơ quan quy t nh u tư xem xét và quy t nh. N u ý ki n c a y ban nhân dân qu n- huy n khác v i ý ki n c a các ngành c p thành ph , y ban nhân dân qu n- huy n có văn b n xin ý ki n y ban nhân dân thành ph trư c khi quy t nh u tư. Giao cho S K ho ch và u tư thành ph ti p nh n, xem xét, xu t và d th o văn b n x lý c a y ban nhân dân thành ph trong các trư ng h p n y. i u 15.- Chi phí thNm nh : S K ho ch và u tư thành ph , Phòng Tài chánh- K ho ch và u tư c a qu n- huy n có trách nhi m thu và s d ng phí thNm nh theo Quy t nh s 501/BXD- VKT ngày 18/9/1996 c a B trư ng B Xây d ng và các quy nh v tài chính- k toán- th ng kê hi n hành c a Nhà nư c i v i d án thu c thNm quy n thNm nh. Chương V QUY T NNH PHÊ DUY T CÔNG TÁC CHU N BN U TƯ, QUY T NNH U TƯ D ÁN i u 16.- a- Sau khi thNm nh công tác chuNn b u tư, cơ quan thNm nh l p t trình (theo ph l c 3 ính kèm) kèm d th o quy t nh phê duy t công tác chuNn b u tư (theo ph l c 7d ính kèm) ho c d th o văn b n không thu n phê duy t (theo ph l c 5 ính kèm) g i cơ quan quy t nh u tư. b- Sau khi thNm nh d án u tư, cơ quan thNm nh l p báo cáo thNm nh (theo ph l c 4a ính kèm), t trình (theo ph l c 3a ính kèm), d th o quy t nh u tư
  8. (theo ph l c 7b ho c 7c ính kèm) g i y ban nhân dân thành ph ho c y ban nhân dân qu n- huy n, i v i d án nhóm C ; L p báo cáo thNm nh (theo ph l c 4a ính kèm), d th o công văn (theo ph l c 6 ính kèm) y ban nhân dân thành ph xin ý ki n th a thu n các B i v i d án nhóm B ; L p báo cáo thNm nh sơ b (theo ph l c 4b ính kèm), d th o t trình y ban nhân dân thành ph ký trình Chính ph i v i d án nhóm A. Riêng i v i d án nhóm B, sau khi có th a thu n các B , cơ quan thNm nh d th o quy t nh u tư (theo ph l c 7a ính kèm) y ban nhân dân thành ph ký ban hành. N u d án ư c xem xét là không kh thi, cơ quan thNm nh l p báo cáo thNm nh kèm d th o văn b n thông báo cơ quan quy t nh u tư ký g i cho ch u tư và cơ quan qu n lý Nhà nư c tr c ti p ch u tư (theo ph l c 5 ính kèm) n u cơ quan quy t nh u tư ng ý xu t không thu n c a cơ quan thNm nh. i u 17.- a- y ban nhân dân thành ph và y ban nhân dân các qu n- huy n ký quy t nh u tư i v i các d án theo phân c p t i Ngh nh 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph và y quy n t i Ch th s 09/CT-UB-KT ngày 29/3/1997 c a y ban nhân dân thành ph . b- Trư c khi quy t nh i u ch nh d án vư t m c ư c cho phép, y ban nhân dân các qu n- huy n có văn b n xin ý ki n và ph i ư c s ch p thu n c a y ban nhân dân thành ph . Giao S K ho ch và u tư thành ph ti p nh n, xem xét, xu t và d th o văn b n th a thu n ho c ch o gi i quy t khác cho y ban nhân dân thành ph . i u 18.- a- N i dung quy t nh phê duy t công tác chuNn b u tư t i m c b i u 5 c a quy nh này (theo ph l c 7d ính kèm) Quy t nh phê duy t công tác chuNn b u tư c a y ban nhân dân thành ph có giá tr như văn b n thu n ch trương u tư d án khi d án chưa có văn b n ch p thu n ch trương u tư ho c chưa ư c ghi k ho ch. b- N i dung quy t nh u tư các d án theo hư ng d n c a Ph l c 2 Thông tư 09/BKH-VPT ngày 21/9/1996 c a B K ho ch và u tư. c- N u n i dung quy t nh u tư khác v i n i dung d án do ch u tư ã trình, sau khi nh n ư c quy t nh u tư, ch u tư ph i i u ch nh d án u tư theo úng v i n i dung quy t nh u tư và n p l i cho cơ quan quy t nh u tư, cơ quan thNm nh u tư (m i nơi 01 b ) d án ã i u ch nh trư c 15 ngày, k t ngày ký quy t nh u tư. i u 19.- Cơ quan quy t nh u tư xem xét và ra quy t nh phê duy t công tác chuNn b u tư, quy t nh u tư d án ho c ký thông báo không thu n u tư trong th i gian : a- Công tác chuNn b u tư và d án nhóm C : không quá 5 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo c a cơ quan thNm nh, ký quy t nh u tư ho c thông báo không thu n u tư.
  9. b- D án nhóm B : không quá 7 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo c a cơ quan thNm nh, ký văn b n xin ý ki n c a B K ho ch và u tư, B qu n lý ngành ho c thông báo không thu n u tư ; không quá 5 ngày k t ngày nh n d th o quy t nh, ký quy t nh u tư. c- D án nhóm A : không quá 10 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo c a cơ quan thNm nh, ký t trình Th tư ng Chính ph . d- Các trư ng h p c n kéo dài th i gian yêu c u gi i trình thêm chi ti t d án, trư c khi h t th i gian quy nh trên, cơ quan quy t nh u tư có văn b n thông báo cơ quan thNm nh và ch u tư bi t, th c hi n.- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản