intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số: 60/2015/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

55
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 60/2015/QĐ-UBND hủy bỏ khoản 3 và khoản 4, điều 4 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 60/2015/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Số: 60/2015/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 25 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Hủy bỏ khoản 3 và khoản 4, điều 4 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Hủy bỏ khoản 3 và khoản 4, Điều 4 Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; các nội dung khác của Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh không thay đổi. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Bộ Tư pháp;
  2. - Tổng Cục THADS - BTP; - Cục Kiểm tra văn bản - BTP; - TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Viện KSND tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; Đoàn Văn Việt - Như Điều 3; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Lưu: VT, NC.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2