Quyết định số 603/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 603/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Quân dân y Sài Gòn - Gia Định thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 603/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc ******** ******** S : 603/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2006 QUY T NNH V CHO PHÉP THÀNH L P H I QUÂN DÂN Y SÀI GÒN - GIA NNH THÀNH PH H CHÍ MINH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c S c l nh s 102/SL/L.004 ngày 20 tháng 05 năm 1957 ban hành Lu t quy nh v quy n l p H i và Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Căn c Thông tư s 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Xét ơn ngh ngày 05 tháng 01 năm 2006 c a Ông Dương Quang Trung, Trư ng Ban V n ng thành l p H i Quân dân y Sàigòn - Gia nh thành ph H Chí Minh; ngh c a Giám c S Y t t i Công văn s 368/SYT-TCCB ngày 23 tháng 01 năm 2006 và c a Giám c S N i v t i T trình s 51/TTr-SNV ngày 26 tháng 01 năm 2006; QUY T NNH : i u 1. Nay cho phép thành l p H i Quân dân y Sàigòn - Gia nh thành ph H Chí Minh. H i Quân dân y Sàigòn - Gia nh thành ph H Chí Minh là t ch c qu n chúng t nguy n c a nh ng ngư i ho t ng trong ngành Quân y, Dân y trong th i kỳ ch ng Pháp, ch ng M và th i kỳ xây d ng t nư c trên a bàn Sàigòn - Gia nh trư c ây và thành ph H Chí Minh ngày nay, nh m oàn k t, giúp , tương tr nhau v tinh th n, nghi p v , th c hi n t t các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, b o v quy n l i, l i ích h p pháp c a h i viên; k t h p quân dân y ho t ng trong các lĩnh v c xã h i, t thi n, nhân o, góp ph n vào vi c phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph , gi v ng và phát huy truy n th ng t t p c a quân-dân y trong ph c v , chăm sóc s c kh e c a b i và nhân dân. H i Quân dân y Sàigòn - Gia nh thành ph H Chí Minh ch u s qu n lý nhà nư c c a S Y t thành ph . H i Quân dân y Sàigòn - Gia nh thành ph H Chí Minh là t ch c có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng và ư c m tài kho n t i ngân hàng theo quy nh c a nhà nư c. Biên ch , kinh phí ho t ng, tr s , phương ti n làm vi c c a H i Quân dân y Sàigòn - Gia nh thành ph H Chí Minh do H i t lo li u theo Quy nh t i Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i.
  2. i u 2. H i Quân dân y Sàigòn - Gia nh thành ph H Chí Minh ho t ng theo i u l t ch c và ho t ng c a H i sau khi ư c i h i h i viên thông qua và ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Th trư ng các s -ngành thành ph có liên quan và Ch t ch H i Quân dân y Sàigòn - Gia nh thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n : - Như i u 3; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c UBND.TP; - Ban T ch c Thành y; - Ban Dân v n Thành y; - B Ch huy Quân s thành ph ; Nguy n Thành Tài - Công an thành ph (PC.13); - S Tài chính; - Ngân hàng Nhà nư c thành ph ; - S N i v thành ph (2b); - VPH -UB : PVP/VX, KT; - T VX; - Lưu (VX/Nh) H.
Đồng bộ tài khoản