Quyết định số 606/1998/QĐ-TCBĐ

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 606/1998/QĐ-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 606/1998/QĐ-TCBĐ về việc bãi bỏ các quy định về nghiệp vụ điện báo có cước trả lời do Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 606/1998/QĐ-TCBĐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ÐIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ----- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 606/1998/QÐ-TCBÐ Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGHIỆP VỤ ĐIỆN BÁO CÓ CƯỚC TRẢ LỜI TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ÐIỆN Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện. Căn cứ Nghị định số 109/1998/NÐ-CP ngày 12/11/1998 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông; Xét đề nghị của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam tại văn bản số 2421 QLDV/Viễn thông ngày 9/6/1998; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách bưu điện. QUYẾT ĐỊNH Ðiều 1: Bãi bỏ nghiệp vụ điện báo đặc biệt "có cước trả lời" được quy định tại Tiết 4 (từ điều 92 đến điều 100), thể lệ thủ tục điện báo trong nước và quốc tế ban hành kèm theo quyết định số 108/QÐ-VT ngày 30/12/1992 của Tổng cục trưởng Tổng cục bưu điện. Ðiều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ðiều 3: Các ông(bà) Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ÐIỆN Mai Liêm Trực
Đồng bộ tài khoản