Quyết định số 61/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 61/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/2002/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 61/2001/QĐ-TTG ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 61/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 61/2002/Q -TTG NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2002 V VI C S A I KHO N 1 I U 1 QUY T NNH S 61/2001/Q -TTG NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2001 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V NGHĨA V BÁN VÀ QUY N MUA NGO I T C A NGƯ I CƯ TRÚ LÀ T CH C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 05/2001/N -CP ngày 17 tháng 01 năm 2001 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i; Theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Kho n 1 i u 1 Quy t nh s 61/2001/Q -TTg ngày 25 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ư c s a i như sau: "Ngư i cư trú là t ch c kinh t Vi t Nam, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh, chi nhánh công ty nư c ngoài, nhà th u nư c ngoài, nhà th u liên danh v i nư c ngoài ph i bán ngay t i thi u 30% s ngo i t thu ư c t các ngu n thu vãng lai cho các ngân hàng Vi t Nam ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép ho t ng ngo i h i (sau ây ư c g i là ngân hàng ư c phép) k t ngày ngo i t ư c chuy n ho c n p vào tài kho n ngo i t c a t ch c m t i ngân hàng ư c phép". i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản