Quyết định số 61/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
64
lượt xem
5
download

Quyết định số 61/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/2003/QĐ-BTC về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và giá dịch vụ cảng biển do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/2003/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 61/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 25 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 61/2003/Q -BTC NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2003 BAN HÀNH BI U M C THU PHÍ, L PHÍ HÀNG H I VÀ GIÁ DNCH V C NG BI N B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c B Lu t Hàng h i Vi t Nam ban hành ngày 30/6/1990; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Pháp l nh giá s 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Theo ngh c a B Giao thông V n t i t i công văn s 1665/GTVT-PC ngày 24/4/2003 và theo ngh c a C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí, l phí hàng h i và giá d ch v c ng bi n. i u 2: Cơ quan ư c giao nhi m v t ch c thu phí, l phí hàng h i có trách nhi m t ch c thu phí, l phí hàng h i và ư c trích theo t l ph n trăm (%) trên t ng s ti n phí, l phí thu ư c trư c khi n p vào ngân sách Nhà nư c theo quy nh sau ây: a. C ng v Hàng h i ư c thu phí tr ng t i; phí neo u t i vũng, v nh, phí s d ng c u, b n, phao neo do Ngân sách Nhà nư c u tư và do cơ quan c ng v qu n lý; l phí ra vào c ng bi n; l phí ch ng th c (kháng ngh hàng h i) và ư c trích l i 35% trên t ng s ti n phí, l phí thu ư c. C c Hàng h i Vi t Nam ư c phép i u hoà kinh phí l i chi gi a các ơn v C ng v . b. B o m An toàn Hàng h i Vi t Nam ư c thu phí b o m hàng h i và ư c l i 100% t ng s ti n phí thu ư c. c. Các công ty Hoa tiêu Hàng h i ư c thu phí hoa tiêu và th c hi n ch tài chính theo qui nh hi n hành.
 2. Vi c qu n lý s d ng s ti n phí, l phí ư c trích theo quy nh t i ti t a, b và c i u này th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. i u 3: Các m c phí neo u t i vũng, v nh, phí s d ng c u b n, phao neo không do Nhà nư c u tư ho c do Nhà nư c u tư nhưng ã chuy n giao cho các doanh nghi p c ng bi n và phí b o m hàng h i các lu ng chuyên dùng c a các doanh nghi p th c hi n theo nguyên t c h ch toán, t ch tài chính và giá d ch v c ng bi n quy nh t i Quy t nh này ã bao g m thu Giá tr gia tăng. i u 4: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 15/5/2003; Các quy nh v phí, l phí hàng h i và giá d ch v c ng bi n t i Quy t nh s 48/2001/Q /BTC ngày 28/5/2001, Quy t nh s 129/2002/Q -BTC ngày 8/10/2002 c a B Tài chính, Quy t nh s 85/2000/Q -BVGCP ngày 10/11/2000 c a Ban V t giá Chính ph và các qui nh khác trái v i quy nh t i Quy t nh này u bãi b . i u 5: T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, l phí hàng h i và giá d ch v c ng bi n; Cơ quan, t ch c thu phí, l phí hàng h i và giá d ch v c ng bi n và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Văn Tá ( ã ký) BI U PHÍ, L PHÍ HÀNG H I VÀ GIÁ DNCH V C NG BI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 61/2003/Q /BTC ngày 25/4/2003 c a B Tài chính) A. QUY NNH CHUNG I. I TƯ NG ÁP D NG: Bi u phí, l phí hàng h i và giá d ch v c ng bi n này (sau ây g i t t là phí, giá d ch v c ng bi n) ư c áp d ng cho các i tư ng sau: 1. Tàu thu ho t ng v n t i hàng hoá (k c container), hành khách t Vi t Nam i nư c ngoài và t nư c ngoài n Vi t Nam, v n t i quá c nh Vi t Nam, v n t i trung chuy n qu c t và v n t i vào ho c ra khu ch xu t (g i chung là v n t i qu c t ) th c t vào, r i, i qua ho c neo u t i khu v c hàng h i ho c vùng nư c thu c c ng bi n Vi t Nam; 2. Hàng hoá (k c container) xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, trung chuy n, ra ho c vào khu ch xu t do ngư i v n chuy n (ho c ngư i ư c ngư i v n chuy n u thác) thanh toán phí, giá d ch v c ng bi n; 3. Hành khách (k c thuy n viên, s quan c a tàu khách) t nư c ngoài n Vi t Nam b ng ư ng bi n ho c ngư c l i;
 3. II. ƠN VN TI N T TÍNH PHÍ, GIÁ DNCH V C NG BI N: ng ti n thu phí, giá d ch v c ng bi n ư c qui nh b ng ô la M (USD). Vi c thanh toán phí, giá d ch v c ng bi n th c hi n theo các quy nh hi n hành v qu n lý ngo i t c a Nhà nư c Vi t Nam. Trư ng h p ph i chuy n i t ng ô la M ra lo i ti n Vi t Nam thì quy i theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thanh toán. III. ƠN VN TÍNH PHÍ, GIÁ DNCH V C NG BI N VÀ CÁCH QUY TRÒN: M c thu phí, giá d ch v c ng bi n ư c tính trên cơ s t ng dung tích (GROSS TONNAGE - GT); công su t máy chính ư c tính b ng mã l c (HORSE POWER - HP) ho c KWAT (KW) c a tàu thu ; th i gian ư c tính b ng gi , ngày; kh i lư ng hàng hoá ư c tính b ng t n ho c m3; container ư c tính b ng chi c; kho ng cách tính b ng h i lý, c th : 1. ơn v tr ng t i: 1.1. i v i tàu thu ch hàng khô (k c container) - DRY CARRIERS: Tr ng t i tính phí, giá d ch v c ng bi n là t ng dung tích (GT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 1.2. i v i tàu thu ch hàng l ng - LIQUID CARGO TANKERS: Tr ng t i tính phí, giá d ch v c ng bi n b ng 85% GT l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m không phân bi t tàu có hay không có các két nư c d n ho c phân ly. 1.3. i v i tàu thu ra, vào ch khách, s a ch a, phá d : Tr ng t i tính phí, giá d ch v c ng bi n b ng 50% GT l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 1.4. Tàu thu không ghi GT, tr ng t i tính phí, giá d ch v c ng bi n ư c quy i như sau: - Tàu thu ch hàng: 1,5 t n tr ng t i ăng ký tính b ng 01 GT. - Tàu kéo, tàu Ny: 01 HP tính b ng 0,5 GT. - Sà lan: 01 t n tr ng t i ăng ký tính b ng 01 GT. 1.5. i v i tàu thu là oàn sà lan, tàu kéo (ho c tàu Ny): Tr ng t i tính phí, giá d ch v c ng bi n là t ng GT c a c oàn sà lan và tàu kéo (ho c tàu Ny). 2. ơn v tính công su t máy: Là mã l c (HP) ho c KW; Ph n l dư i 01 HP (ho c KW) tính tròn 01 HP (ho c KW). 3. ơn v th i gian: - i v i ơn v th i gian là ngày: 1 ngày tính là 24 gi ; Ph n l c a ngày t 12 gi tr xu ng tính b ng 1/2 ngày, trên 12 gi tính b ng1 ngày.
 4. - i v i ơn v th i gian là gi : 1 gi tính b ng 60 phút; Ph n l t 30 phút tr xu ng tính b ng 1/2 gi , trên 30 phút tính b ng 1 gi . 4. ơn v kh i lư ng hàng hoá (k c bao bì): Là t n ho c mét kh i (m3); Ph n l dư i 0,5 t n ho c 0,5 m3 không tính, t 0,5 t n ho c 0,5 m3 tr lên tính 1 t n ho c 1 m3. Trong m t v n ơn l , kh i lư ng t i thi u tính phí, giá d ch v c ng bi n là 1 t n ho c 1 m3. V i lo i hàng hoá m i t n chi m t 2 m3 tr lên thì c 2 m3 tính b ng 1 t n. 5. Kho ng cách tính phí, giá d ch v c ng bi n: Là h i lý; Ph n l chưa m t h i lý tính là 1 h i lý. ơn v tính phí c u b n tàu thu là mét, ph n l chưa mét tính b ng 1mét. IV. PHÂN CHIA CÁC KHU V C C NG BI N: - Khu v c 1: Các c ng n m trong khu v c t vĩ tuy n 20 tr lên phía B c. - Khu v c 2: Các c ng n m trong khu v c t vĩ tuy n 11,5 n vĩ tuy n 20. - Khu v c 3: Các c ng n m trong khu v c t vĩ tuy n 11,5 tr vào phía Nam. V. GI I THÍCH T NG : M t s t ng trong Quy t nh này ư c hi u như sau: 1. Kho, bãi: Là kho, bãi thu c vùng t C ng do C ng qu n lý. 2. Hàng hoá (k c container) xu t khNu: Là hàng hoá có nơi g i hàng (g c) Vi t Nam và có nơi nh n hàng ( ích) nư c ngoài. 3. Hàng hoá (k c container) nh p khNu: Là hàng hoá có nơi g i hàng (g c) nư c ngoài và nơi nh n hàng ( ích) Vi t Nam. 4. Hàng hoá (k c container) quá c nh: Là hàng hoá có nơi g i hàng (g c) và nơi nh n hàng ( ích) ngoài lãnh th Vi t Nam i th ng ho c ư c b c d qua c ng bi n Vi t Nam ho c nh p kho, bãi i ti p. 5. Hàng hoá (k c container) trung chuy n: Là hàng hoá ư c d t tàu thu ưa vào khu v c c ng trung chuy n trong m t th i gian nh t nh, sau ó ư c b c lên tàu thu khác v n chuy n n m t c ng khác. 6. Tàu thu : Bao g m tàu bi n, tàu sông và các lo i tàu, thuy n, phương ti n khác (không phân bi t có ng cơ ho c không có ng cơ) ho t ng trên bi n và các vùng nư c liên quan n bi n Vi t Nam. 7. Tàu lai h tr : Là tàu ư c thi t k , ăng ki m và ăng ký ho t ng làm d ch v lai d t, h tr tàu ra vào c ng. 8. Tàu công trình: Là tàu chuyên dùng thi công xây d ng các công trình thu .
 5. 9. V n t i qu c t : Là v n t i hàng hoá, conatiner, hành khách t Vi t Nam i nư c ngoài và t nư c ngoài n Vi t Nam, v n t i quá c nh, v n t i trung chuy n qu c t và v n t i vào ho c ra khu ch xu t. 10. Hàng hoá nguy hi m: Là hàng hoá có tính ch t c h i và nguy hi m cho ngư i, t u và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p. 11. Ngư i v n chuy n: Là ngư i dùng tàu thu thu c s h u c a mình ho c thuê tàu thu thu c s h u c a ngư i khác th c hi n v n chuy n hàng hoá, hành khách. 12. Ngư i ư c u thác: Là t ch c, cá nhân ư c ch hàng ho c ngư i v n chuy n u quy n th c hi n v n chuy n, b c d , giao nh n và b o qu n hàng hoá t i c ng. 13. Chuy n: Tàu th y vào c ng 01 lư t và r i c ng 01 lư t ư c tính là 01 chuy n. B. QUY NNH C TH : I. PHÍ, GIÁ DNCH V HÀNH H I: 1. Phí tr ng t i: 1.1. Tàu thu vào, r i c ng bi n, phân c ng xu t d u thô (tr m rót d u không b n), c ng chuyên dùng ph c v d u khí ph i n p phí tr ng t i theo m c như sau: Lo i tàu M c thu A. Tàu th y (tr tàu Lash) 0,058 USD/GT - Lư t vào: 0,058 - Lư t r i: USD/GT B. Tàu Lash - Tàu m Lư t vào 0,030 USD/GT Lư t r i 0,030 USD/GT - Sà lan con (khi r i tàu m t i c ng không thu c c ng tàu m t p k t) Lư t vào 0,030 USD/GT Lư t r i 0,030 USD/GT
 6. 1.2. Tàu thu vào, r i nhi u c ng bi n trong cùng m t khu v c hàng h i thu c m t ơn v c ng v qu n lý ch ph i n p m t l n phí tr ng t i theo m c thu quy nh t i i m 1.1 m c này. 1.3. Tàu thu vào, r i c ng l y nhiên li u, th c phNm, nư c ng t, thay i thuy n viên mà không b c d hàng hoá, không nh n tr khách ư c áp d ng m c thu b ng 70% so v i m c thu nêu t i i m 1.1 m c này. 1.4. Tàu thu v n t i hàng hoá, hành khách vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i thu c m t ơn v c ng v qu n lý nhi u hơn 4 chuy n trong m t tháng thì t chuy n th 5 tr i trong tháng ư c áp d ng m c thu b ng 50% so v i m c thu c a cùng trư ng h p. 1.5. Tàu thu quá c nh i Campuchia áp d ng b ng 50% m c thu quy nh t i i m 1.1 m c này. 1.6. Nh ng trư ng h p sau ây không thu phí tr ng t i: - Tàu thu vào, r i tránh bão khNn c p, c p c u b nh nhân, - Xu ng ho c canô c a tàu m ch khách neo t i vũng, v nh ch hành khách vào, r i c ng. - Sà lan con c a tàu LASH ho t ng t i c ng cùng c ng tàu m t p k t. 1.7. T ch c, cá nhân có tàu thu ch khách du l ch theo nh tuy n n nh c p c ng Vi t Nam áp d ng m c thu phí tr ng t i như sau: - T u có t ng dung tích dư i 300GT, c p c ng n nh v i t n su t t i thi u 10 chuy n/tháng/c ng thu b ng 60% m c thu qui nh. - T u có t ng dung tích t 300 GT n 1500 GT, c p c ng n nh v i t n su t t i thi u 7 chuy n/tháng/c ng thu b ng 50% m c thu qui nh. - T u có t ng dung tích t 1500 GT tr lên, c p c ng n nh v i t n su t t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng thu b ng 40% m c thu qui nh. 1.8. Tàu thu m i lư t vào, r i c ng ng th i có nhi u m c thu khác nhau thì ư c áp d ng m t m c thu th p nh t. 2. Phí b o m hàng h i: 2.1. Tàu th y vào, r i c ng bi n, c ng chuyên dùng ph c v d u khí ph i n p phí b o m hàng h i như sau: Lo i tàu Khu v c I và III Khu v c II A. Tàu th y (tr tàu Lash) 0,184 USD/GT 0,138 USD/GT - Lư t vào: 0,184 USD/GT 0,138 USD/GT
 7. - Lư t r i: B. Tàu Lash - Tàu m Lư t vào 0,068 USD/GT 0,054 USD/GT Lư t r i 0,068 USD/GT 0,054 USD/GT - Sà lan con (ch thu khi r i tàu m i trên lu ng) Lư t vào 0,10 USD/GT 0,054 USD/GT Lư t r i 0,10 USD/GT 0,054 USD/GT 2.2. Tàu thu vào, r i nhi u c ng bi n trong cùng m t khu v c hàng h i thu c m t ơn v c ng v qu n lý ch ph i n p m t l n phí b o m hàng h i theo m c thu quy nh t i i m 2.1 m c này. 2.3. Tàu thu v n t i hàng hoá, hành khách vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i thu c m t ơn v c ng v qu n lý nhi u hơn 4 chuy n trong m t tháng thì t chuy n th 5 tr i trong tháng ư c áp d ng m c thu b ng 70% m c thu c a cùng trư ng h p. 2.4. Nh ng trư ng h p sau ây ư c áp d ng m c thu b ng 50% m c thu quy nh t i i m 2.1 m c này: - Tàu th y n v trí hàng h i ư c phép nh n d u, nư c ng t, th c phNm, thay i thuy n viên, c p c u b nh nhân. - Tàu thu vào, r i phân c ng xu t d u thô (tr m rót d u không b n) 2.5. Tàu thu quá c nh i Campuchia áp d ng m c thu b ng 120% m c thu quy nh t i i m 2.1 m c này. 2.6. Không thu phí b o m hàng h i i v i trư ng h p sau: - Xu ng ho c canô c a tàu m ch khách neo t i khu v c hàng h i ư c phép th c hi n tăng bo khách vào, r i c ng. 2.7. T ch c, cá nhân có tàu thu ch khách du l ch theo nh tuy n n nh c p c ng Vi t Nam áp d ng m c thu phí b o m hàng h i như sau: - T u có t ng dung tích dư i 300GT, c p c ng n nh v i t n su t t i thi u 10 chuy n/tháng/c ng thu b ng 60% m c thu qui nh. - T u có t ng dung tích t 300 GT n 1500 GT, c p c ng n nh v i t n su t t i thi u 7 chuy n/tháng/c ng thu b ng 50% m c thu qui nh.
 8. - T u có t ng dung tích t 1500 GT tr lên, c p c ng n nh v i t n su t t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng thu b ng 40% m c thu qui nh. 2.8. Tàu th y m i lư t vào, r i c ng ng th i có nhi u m c thu khác nhau thì ư c áp d ng m t m c thu th p nh t. 3. Phí hoa tiêu: Tàu th y vào, r i c ng bi n có s d ng hoa tiêu ph i n p phí hoa tiêu như sau: TT C ly d n tàu M c thu (USD/GT-HL) M c thu t i thi u (USD/tàu/lư t) 1 n 10 h i lý 0,0034 150 2 n 30 h i lý 0,0028 170 3 n 60 h i lý 0,0021 200 4 Trên 60 h i lý 0,0018 220 3.1. Tàu thu có tr ng t i dư i 200 GT (k c tàu ánh b t cá) áp d ng m c thu: 30 USD/tàu/lư t. 3.2. T ch c, cá nhân có tàu thu ch khách du l ch theo nh tuy n t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng áp d ng m c thu b ng 40% m c thu qui nh trên. 3.3. M t s tuy n áp d ng m c thu phí hoa tiêu như sau: TT Tuy n d n tàu M c thu M c thu t i thi u (USD/GT- HL) (USD/tàu/lư t) 1 Tuy n nh An qua lu ng sông H u 0,0032 270 2 T i c ng m Môn- Khánh Hoà, khu 0,0040 180 v c Bình Tr , Hòn Chông- Kiên Giang 3 Lu ng Xuân H i- C a Lò 0,0045 150 4 Khu v c Phú Qu c- Kiên Giang 0,0072 180 5 Tuy n phao O n c ng Nghi Sơn, Chân 0,0045 200 Mây, Dung Qu t, Vũng áng 3.4. M i l n di chuy n trong c ng áp d ng m c thu: 0,015 USD/GT/L n di chuy n, m c thu t i thi u 30 USD/Tàu/L n di chuy n. 3.5. Tàu thu c a các t ch c, cá nhân thu c i tư ng qui nh t i Bi u phí, giá d ch v c ng bi n này khi ph i d ch chuy n gi a các c u c ng trong ph m vi C ng bi n theo yêu c u c a Giám c c ng bi n và do C ng bi n thanh toán phí hoa tiêu thì ư c áp d ng m c thu phí hoa tiêu d ch chuy n trong c ng i v i tàu thu v n t i n i a.
 9. 3.6. Khi xin hoa tiêu, ch tàu ph i báo cho hoa tiêu trư c 6 gi . Trư ng h p thay i gi ho c h y b vi c xin hoa tiêu ph i báo cho hoa tiêu bi t trư c 3 gi ; quá th i h n trên ch tàu ph i tr ti n ch i v i m c thu 10USD/ngư i- gi , cách tính th i gian ch i như sau: a. Hoa tiêu chưa r i v trí xu t phát: Tính là 1 gi b. Hoa tiêu ã r i v trí xu t phát: Th i gian ch i tính t lúc xu t phát n khi hoa tiêu tr v v trí ban u. c. Hoa tiêu ch ch i t i a i m ón tàu không quá 4 gi , quá th i gian trên vi c xin hoa tiêu coi như ã hu b ; n u hoa tiêu ã lên tàu nhưng ch tàu hu b yêu c u thì ph i tr ti n hoa tiêu theo lu ng ã xin d n ư ng và m c thu quy nh. d. Hoa tiêu ã làm xong vi c d n ư ng, n u thuy n trư ng v n gi hoa tiêu l i s tính thêm ti n ch i theo s gi gi l i. . Trư ng h p thuy n trư ng không gi hoa tiêu nhưng hoa tiêu v n ph i ăn trên tàu thì m c thu ch i tính 3 USD/gi . 3.7. Trư ng h p tàu thu có hành trình th máy móc thi t b , hi u ch nh la bàn áp d ng m c thu b ng 110% m c thu quy nh. 3.8. T u thu không t v n hành ư c vì lý do s c k thu t áp d ng m c thu b ng 150% m c thu quy nh theo quãng ư ng th c t . 3.9. Tàu thu xin hoa tiêu t xu t (ngoài các trư ng h p nêu trên) áp d ng m c thu b ng 110% so v i m c thu quy nh. 3.10. Trư ng h p hoa tiêu ã n v trí nhưng tàu thu không v n hành ư c vì lý do b t kh kháng ( có xác nh n c a c ng v ) thì không thu phí hoa tiêu. 3.11. Tàu thu không t i th ng c ng n mà xin neo l i d c ư ng (tr các tuy n không ư c ch y êm) ch tàu ph i tr chi phí phương ti n phát sinh thêm trong vi c ưa ón hoa tiêu. 3.12. Trư ng h p tàu thu ã n v trí ch hoa tiêu theo úng gi i di n ch tàu thu ã yêu c u và ã ư c c ng v và hoa tiêu ch p thu n mà hoa tiêu chưa t i, khi n tàu ph i ch i thì hoa tiêu ph i tr ti n cho tàu thu ti n ch i là 100USD/gi theo s gi th c t ph i ch i. 3.13. Tàu thu v n t i hàng hoá, hành khách vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i do m t ơn v c ng v qu n lý nhi u hơn 04 chuy n trong m t tháng thì t chuy n th 5 tr i trong tháng ư c áp d ng m c thu b ng 70% m c thu c a trư ng h p tương ng. 4. Giá d ch v tàu lai h tr : 4.1. ơn giá:
 10. Công su t tàu lai h tr ơn giá - T 500 HP tr xu ng 0,31 USD/HP-gi - T 501 HP n 1.000 HP: 155 USD/gi + 500 HP u 0,23 USD/ HP -gi . + T HP th 501 tr i m i HP thu thêm - T 1.001 HP n 1.500 HP: 270 USD/gi , + 1000 HP u 0,14 USD/ HP -gi . + T HP th 1.001 tr i m i HP thu thêm - T 1.501 HP n 2000 HP: 340 USD/gi + 1.500 HP u thu 0,05 USD/ HP -gi + T HP th 1.501 tr i m i HP thu thêm - T 2001 HP tr lên 400 USD/gi 4.2. Th i gian tính giá d ch v tàu lai h tr : T khi tàu lai h tr r i v trí xu t phát trong khu v c c ng có tàu vào làm hàng n khi tr v v trí ban u ho c chuy n sang ho t ng khác. Th i gian t i thi u tính giá d ch v tàu lai h tr là 1 gi /l n. 4.3. Giám c các ơn v cung ng d ch v tàu lai h tr căn c giá c th trư ng và tình hình th c t ư c i u ch nh tăng ho c gi m 10% so v i ơn giá quy nh t i i m 4.1 và công b ơn giá cho t ng lo i tàu lai h tr hi n có. Các trư ng h p tăng gi m dư i dây ư c xác nh trên cơ s ơn giá do Giám c ơn v cung ng d ch v tàu lai h tr công b : 4.3.1. Trư ng h p khu v c c ng có tàu vào làm hàng không có tàu lai h tr , ph i huy ng t nơi khác n: Chi phí huy ng tàu lai h tr ư c xác nh trên cơ s tho thu n gi a ch tàu lai h tr và ch tàu nhưng không vư t quá 50% ơn giá quy nh cho s gi th c t i u ng tàu lai h tr . 4.3.2. Trư ng h p tàu lai h tr ã t i v trí ón tàu thu theo úng gi mà ch tàu thu ã yêu c u và ã ư c C ng v ch p nh n nhưng tàu thu chưa t i, gây ch i cho tàu lai h tr , thì ch tàu thu ph i tr b ng 50% ơn giá quy nh cho s gi th c t ph i ch i. 4.3.3. Trư ng h p tàu lai h tr ã t i v trí ón tàu thu theo úng gi mà ch tàu thu ã yêu c u và ã ư c C ng v ch p nh n nhưng tàu thu không t i ho c không ch y, tàu lai h tr ph i tr v v trí xu t phát ho c chuy n sang ho t ng khác, thì ch tàu thu ph i tr b ng 50% ơn giá quy nh cho s gi th c t i u ng tàu lai h tr .
 11. 4.3.4. Trư ng h p thay i gi ho c hu b vi c xin tàu lai h tr , ch tàu thu ph i báo cho ch tàu lai h tr bi t trư c 2 gi . Quá quy nh trên ch tàu ph i tr ti n ch i, th i gian t i thi u tính ti n ch i là 1 gi . 4.3.5. Trư ng h p tàu ch khách ho t ng nh tuy n t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng, giá d ch v tàu lai h tr ư c tính b ng 60% ơn giá quy nh. 4.4. Các trư ng h p ư c xác nh theo m c giá tho thu n gi a Giám c ơn v cung ng d ch v tàu lai h tr và ch t u: 4.4.1. H tr trong trư ng h p c u h . 4.4.2. Trư ng h p tàu thu không ho t ng ph i s d ng tàu lai h tr Ny ho c kéo. 4.5. S lư ng và công su t tàu lai h tr th c hi n theo quy nh c a C c Hàng h i Vi t Nam. 5. Giá d ch v bu c c i dây 5.1. ơn giá d ch v bu c c i dây ( ã bao g m chi phí phương ti n ph c v vi c bu c c i dây). ơn v tính: USD/l n. STT Tr ng t i tàu M c giá T i phao T ic u 1 Dư i 500 GT 36 11 2 T 501 n 1.000 GT 58 18 3 T 1.001 n 4.000 GT 97 30 4 T 4.001 n 10.000 GT 135 40 5 T 10.001 n 15.000 GT 155 45 6 T 15.001 GT tr lên 175 60 Giá d ch v bu c c i dây tính cho m t l n bu c và c i; N u tính riêng bu c ho c c i thì tính 1/2 ơn giá trên. 5.2. Trư ng h p các tàu nh ho c sà lan bu c vào tàu l n chuy n t i hàng hoá áp d ng m c ơn giá d ch v bu c c i dây t i c u. II. PHÍ, GIÁ DNCH V T I C U B N 1. Phí neo, u t i vũng, v nh: 1.1. Tàu th y neo, u t i vũng, v nh ph i n p phí neo u t i vũng v nh như sau:
 12. - Trong th i gian 30 ngày u áp d ng m c thu: 0,0006 USD/GT-gi - T ngày 31 tr i áp d ng m c thu: 0,0003 USD/GT-gi 1.2. Tàu thu neo, u t i phân c ng xu t d u thô (tr m rót d u không b n) thu phí s d ng v trí neo u như sau: - Trong th i gian 30 ngày u áp d ng m c thu: 0,0003 USD/GT-gi - T ngày th 31 tr i áp d ng m c thu: 0,0002 UDS/GT-gi Tàu th y neo, u nhi u nơi trong ph m vi vũng, v nh do m t cơ quan c ng v qu n lý thì tính theo th i gian th c t neo, u t ng khu v c, sau ó c ng l i. 1.3. T ch c, cá nhân có tàu thu ch khách du l ch theo nh tuy n t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng áp d ng m c thu b ng 40% m c thu quy nh t i i m 1.1 m c này. 1.4. Không thu phí neo, u t i vũng, v nh i v i tàu thu trong th i gian ch thu tri u vùng nư c c ng trư c khi c p c ng Vi t Nam. 2. Phí s d ng c u, b n, phao neo thu c khu v c c ng bi n: 2.1. i v i phương ti n: - Tàu thu t i c u ph i tr phí theo m c: 0,0035USD/GT- gi - Tàu th y t i phao ph i tr phí theo m c: 0,0014USD/GT- gi a. Tàu thu nhi u nơi trong ph m vi m t c ng thì tính theo th i gian th c t tàu t ng khu v c sau ó c ng l i. b. T ch c, cá nhân có tàu thu ch khách du l ch theo nh tuy n t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng áp d ng m c thu b ng 40% m c thu qui nh. c. Trư ng h p tàu thu nh n ư c l nh r i c ng mà v n chi m c u, phao ph i tr phí theo m c: - Chi m c u: 0,006USD/GT-gi - Chi m phao: 0,002USD/GT-gi d. Trư ng h p tàu thu áp m n v i tàu khác c u thì tr phí theo m c: 0,0017USD/GT- gi . . Trư ng h p không làm hàng ư c do th i ti t v i th i gian trên 01 ngày (24 gi liên t c) ho c ph i như ng c u cho tàu thu khác theo l nh c a c ng v thì không thu phí c a th i gian không làm hàng.
 13. e. Tàu th y c p c u b n t i các c ng chuyên dùng ph c v d u khí mà có làm hàng ho c nh n d u, nư c, tr phí theo m c 0,33USD/m-gi , m c t i thi u cho m t l n c p c u là 90USD/tàu. g. Tàu th y tr c ti p c p c u b n t i các c ng chuyên dùng ph c v d u khí nhưng không làm hàng ho c không nh n d u, nư c, tr phí theo m c 0,4USD/m-gi , m c thu t i thi u cho m t l n c p c u là: 110USD/tàu h. Tàu thu áp m n song song v i các tàu thu khác c p t i c u c ng chuyên dùng ph c v d u khí tr phí theo m c 0,09USD/m-gi , m c thu t i thi u cho m t l n áp m n là: 25USD/tàu. 2.2. i v i hàng hoá Hàng hoá (k c container) qua c u b n, phao ch hàng ho c ngư i ư c u thác ph i tr phí theo m c sau: a. Làm hàng t i c u c ng: - Hàng hoá: 0,20 USD/t n. - Container 20 feet: 1,8 USD/cont. - Container 40 feet: 3,6 USD/cont. - Container trên 40 feet: 4,5 USD/cont. b. Làm hàng t i phao: 0,1 USD/t n. c. Phương ti n v n t i: - Xe b o ôn, xe xích, g u ngo m, xe lăn ư ng, xe nâng hàng, c n cNu tr phí theo m c: 3USD/chi c. - Xe ô tô 15 ch ng i tr xu ng, xe có tr ng t i 2,5 t n tr xu ng tr phí theo m c: 1USD/chi c - Các lo i ô tô khác ngoài các lo i ã quy nh trên ây tr phí theo m c: 2USD/chi c d. Hàng hoá là hàng l ng (gas l ng, xăng d u, nh a ư ng l ng...) làm hàng b ng phương pháp bơm rót t tàu thu lên xe b n tr phí theo m c 1USD/t n. . Hàng hoá qua c ng chuyên dùng ph c v d u khí tr phí theo m c 1USD/t n. 2.3. i v i hành khách: a. Hành khách qua c u, b n ( i ho c n) ph i tr phí theo m c: - Lư t vào: 1 USD/ngư i
 14. - Lư t r i: 1 USD/ngư i (Tr em dư i 12 tu i không thu). b. Trư ng h p tàu bi n u t i khu v c neo u ư c phép, s d ng phương ti n v n t i thu khác ưa ón khách vào tham quan du l ch t i các o, phí c u b n i v i hành khách là 1 USD/ngư i (bao g m c lư t vào và lư t r i). 3. Giá d ch v óng m h m hàng: Ch tàu có yêu c u công nhân c ng óng, m h m hàng ph i tr ti n theo ơn giá sau: 3.1. Trư ng h p s d ng c n cNu tàu: ơn v tính: USD/l n-h m STT Tr ng t i tàu ơn giá m t l n óng ho c m óng ho c m n p h m óng ho c m n p h m hàng l i boong hàng ưa lên b 1 T 5.000GT tr xu ng 8 16 2 T 5.001GT n 14 28 10.000GT 3 T 10.001 GT tr lên 20 40 3.2. Trư ng h p s d ng c n cNu c ng tính b ng 150% ơn giá t i i m 3.1. 3.3. Trư ng h p tàu có 2 boong ( TWEEN DECK ) tính b ng 200% ơn giá t i i m 3.1. 4. Giá d ch v rác - ã bao g m chi phí phương ti n thu nh n và x lý rác. -S l n rác theo qui nh hi n hành. 4.1. i v i tàu ch hàng: 4.1.1. ơn giá rác: - t i c u: 15 USD/l n-tàu. - t i phao, vũng, v nh: 40 USD/ l n-tàu. 4.1.2. ơn giá rác i v i tàu có t ng dung tích nh hơn 200 GT: - t i c u: 4 USD/l n-tàu.
 15. - t i phao, vũng, v nh: 8 USD/ l n-tàu. 4.2. i v i tàu ch khách: 4.2.1. ơn giá m t l n rác: a. t i c u: 0,7 USD/ngư i. + M c thu t i thi u m t l n rác : 100 USD/l n-tàu. + M c thu t i a m t l n rác : 500 USD/l n-tàu. b. t i phao, vũng, v nh (ho c t i c u nhưng ph i dùng phương ti n thu m i th c hi n ư c vi c rác): tính b ng 130% ơn giá t i i m 4.2.1. 4.2.2. Trư ng h p tàu ch khách ho t ng nh tuy n t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng, n u th c t có thuê rác, giá d ch v rác ư c tính b ng 60% ơn giá quy nh t i i m 4.2.1. 4.3. Nh ng tàu ch hàng ho c ch khách có s d ng thi t b x lý rác trư c khi th c hi n vi c rác, n u th c t có thuê rác tính b ng 50% ơn giá quy nh t i i m 4.1 và i m 4. 2. 4.4. Trư ng h p theo yêu c u c a ch tàu ho c các cơ quan ki m d ch ph i hu ( t, chôn....) rác, Giám c ơn v làm d ch v rác tho thu n m c giá c th v i khách hàng. III. GIÁ TÁC NGHI P HÀNG HOÁ, CONTAINER 1. Giá tác nghi p i v i hàng hoá: 1.1. Giá d ch v b c d hàng hoá: 1.1.1. ơn giá d ch v b c d hàng hoá b ng c n cNu tàu: ơn v tính: USD/T n. STT Tác nghi p b c d H m tàu-Toa H mtàu, Sà xe, ôtô, sà lan lan-Kho bãi Nhóm hàng ho c ngư c l i c ng ho c ngư c l i 1 Hàng r i: qu ng các lo i; gang r i; xi 1,6 2,3 măng r i; ngũ c c, phân bón, mu i, ư ng r i; g băm (ch t); th ch cao, lưu huỳnh r i, á c c, á dăm, cát, than, b t á, clinker,... 2 Hàng hoá óng trong bao v i, bao t i, bao 2,2 2,9 gi y, bao gai, bao nilon, bao cói; v chia d ng trong pllet giáy carton và b c ngoài
 16. b ng nilon; á kh i... 3 G tròn (g cây); G x óng ki n, tre; 2,9 3,8 n a; trúc.... 4 Máy móc, thi t b ; Hàng hoá óng trong 3,1 4,1 hòm, thùng; Các lo i s t thép bó, ki n, cu n, t m, thanh; kim lo i màu óng ki n, óng cu n; 5 Hàng óng ki n như bông, ay, gai, cói, 3,2 4,3 gi y, v i, s i, h t nh a ; may m c; d ng c gia ình; t p phNm; cao su; săm, l p; g ch ch u l a, g ch men, thi t b y t 6 G ván sàn; d ng c b ng g , th công m 3,5 4,6 ngh ...; Hàng hoá óng s t, giành, thúng; 7 Hàng hoá óng trong chai l , bình, sành, 3,7 4,9 s , thu tinh; hàng d v ; linh ki n i n t ; xe g n máy... 8 Hoa qu tươi; ng v t s ng; hàng ông 3,9 5,2 l nh. 9 - Ôtô bánh l p (tr xe b o ôn): 40USD/c 50USD/c - Xe chuyên dùng các lo i 55USD/c 70USD/c 10 Phương ti n t di ng (tr xe bánh xích) lên c u ho c vào kho, bãi c ng là 25 USD/chi c ( ã bao g m chi phí ngư i lái). Trư ng h p phương ti n, ôtô, thi t b có bánh xe lăn nhưng không t hành ư c (không kh i ng ư c máy) ph i s d ng u kéo ho c xe nâng c a c ng ưa vào kho, bãi c ng là 40 USD/chi c. Trư ng h p hàng hoá chưa có tên trong các nhóm trên ây, Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n căn c c i m và tính ch t c a hàng hoá x p vào nhóm tương ương. 1.1.2. Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n căn c giá c th trư ng và tình hình th c t ư c i u ch nh tăng ho c gi m 10% so v i ơn giá quy nh t i i m 1.1.1; ng th i ban hành Bi u giá d ch v b c d áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c ph m vi áp d ng Quy t nh này. 1.1.3. Các trư ng h p quy nh dư i ây ư c xác nh trên cơ s Bi u giá do Giám c c ng ban hành theo quy nh t i i m 1.1.2: a. Giá d ch v b c d o hàng trong cùng m t h m tàu tính b ng 50% ơn giá h m tàu - Toa xe, ôtô, sà lan (ho c ngư c l i). b. Giá d ch v b c d o hàng t h m này sang h m khác cùng m t tàu nhưng không qua c u c ng tính b ng 70% ơn giá h m tàu - Toa xe, ôtô, sà lan (ho c ngư c l i).
 17. Trư ng h p ph i qua c u c ng tính b ng 120% ơn giá H m tàu-Toa xe, ôtô, sà lan (ho c ngư c l i). c. Hàng hoá (k c hàng bao) óng băng ho c óng t ng ph i ào x i, p phá r i m i b c d ư c tính b ng 150% ơn giá H m tàu-Toa xe, ôtô, sà lan (ho c ngư c l i). d. B c d hàng nguy hi m: + Nhóm A: B c d các lo i ch t n , ch t hoá h c d cháy như Nitrates, Nitrocompoud, Alkalies, Methane, Magnesiun, Nitro cellulose, Iliminite, zekon và các s n phNm phát sinh t ngu n g c trên ư c tính b ng 200% ơn giá d ch v b c d ; + Nhóm B: B c d các lo i ch t c, ch t d cháy như xăng, d u, Alcohol, Ether, Amonia, Lime power, t khô, các lo i axit, hơi gas, thu c tr sâu, thu c nhu m, Calcium carbide, Anthracite ư c tính b ng 150% ơn giá d ch v b c d ; + Nhóm C: B c d các lo i hàng b i b m, dơ bNn, có mùi hôi th i như: Camphor oil, Naphthalene, b t gi y, Cement, phân bón, than, qu ng, tôm khô, nư c m m, xương súc v t, cá khô các lo i và các lo i hàng nguy hi m khác không có tên trong nhóm A và B ư c tính b ng 130% ơn giá d ch v b c d ; e. Hàng hoá óng bao, ki n, thùng b v ph i thu gom, giá d ch v b c d tính b ng 150% tính cho lư ng hàng th c t b v . g. Hàng hoá quá c nh c a các nư c qua c ng bi n Vi t Nam: tính b ng 85% giá d ch v b cd . h. Hàng hoá qua cân, ngoài giá d ch v b c d ph i tr ti n cho s hàng th c t qua cân theo ơn giá sau ( ã bao g m các chi phí ph c v cho vi c cân hàng): + Qua cân th công, cân bàn: 1,00 USD/t n. + Qua cân máy: 0,40 USD/t n. k. Giá d ch v b c d hàng quá n ng ho c quá dài ư c tính tăng thêm như sau: STT Kh i lư ng hàng ho c chi u dài hàng M c tăng thêm 1 N ng t 10 T n n dư i 15 T n ho c dài t 10 n dư i 12 m 30% 2 N ng t 15 T n n dư i 20 T n ho c dài t 12 n 15 m 50% 3 N ng t 20 T n n dư i 25 T n ho c dài t 15 m n 20 m. 100% 4 N ng t 25 T n n dư i 30 T n ho c dài trên 20 m. 200% 5 N ng t 30 T n tr lên: Giám c C ng quy nh trên cơ s tho thu n v i khách hàng. Trư ng h p hàng v a quá n ng, v a quá dài ch ư c tính m t m c giá cao nh t.
 18. 1.1.4. Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n căn c giá c th trư ng và tình hình th c t ban hành giá d ch v b c d áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c ph m vi áp d ng Quy t nh này trong các trư ng h p sau: a. Trư ng h p b c d hàng hoá ph i s d ng c n cNu c a c ng. M c t i thi u ph i b ng giá d ch v b c d b ng c n cNu tàu. b. Giá d ch v b c d t i phao, vũng, v nh; c. H s i u ch nh giá d ch v b c d m t s hàng nh như g băm (ch t) ; Hàng ph li u như s t ph li u ( óng ki n ho c r i), m nh chai v n . d. B c d có s d ng c n cNu n i; 1.1.5. Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n tho thu n m c giá c th v i khách hàng trong nh ng trư ng h p sau: a. B c d trong trư ng h p c u h hàng h i; b. Trư ng h p hàng hoá chuy n t kho, bãi c ng xu ng tàu ho c hàng hoá b c t tàu ưa vào kho, bãi c ng b ng băng t i c a ch hàng, lao ng v n hành c a c ng; c. Trư ng h p thi t b c ng không kh năng b c d các lo i hàng quá n ng, quá dài mà ph i thuê ngoài. 1.1.6. Tàu thu gây nên vi c ch i c a công nhân trong quá trình b c d s tính ti n ch i theo s ngư i, th i gian ch i và ơn giá thuê công nhân k thu t quy nh t i M c IV. 1.2. Giá lưu kho, bãi c ng: 1.2.1. ơn giá lưu kho, bãi: STT Lo i d ch v ơn v tính ơn giá 1 Lưu kho USD/t n-ngày 0,14 2 Lưu bãi USD/t n-ngày 0,07 3 Các lo i phương ti n l p s n (ôtô, xe USD/chi c-ngày 2,88 xích, c n tr c...): 3,60 - Phương ti n ã qua s d ng: - Phương ti n m i: 1.2.2. Th i gian và kh i lư ng tính giá lưu kho, bãi: + Th i gian: K t t n hàng u tiên vào kho, bãi c a t ng v n ơn. + Kh i lư ng: Theo th c t lưu kho, bãi.
 19. 1.2.3. Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n căn c giá c th trư ng và tình hình th c t ư c i u ch nh tăng ho c gi m 20% so v i ơn giá quy nh t i i m 1.2.1; ng th i ban hành Bi u giá lưu kho, bãi áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c ph m vi áp d ng Quy t nh này. 2. Giá tác nghi p i v i CONTAINER 2.1. Giá d ch v b c d container 2.1.1. ơn giá d ch v b c d container b ng c n cNu tàu: a. Bi u giá d ch v b c d container áp d ng cho Khu v c 1: ơn v tính: USD/Cont. STT Tác nghi p b c d H m tàu-Toa xe, ôtô, H m tàu, Sà lan-Kho sà lan ho c ngư c l i bãi c ng ho c ngư c Lo i container l i 1 T 20 feet tr xu ng: 37 57 - Có hàng 24 34 - Không hàng 2 Lo i 40 feet 55 85 - Có hàng 36 50 - Không hàng 3 Lo i trên 40 feet 82 127 - Có hàng 53 80 - Không hàng b. Bi u giá d ch v b c d container áp d ng cho Khu v c 2: ơn v tính: USD/cont STT Tác nghi p b c d H m tàu-Toa xe, ôtô, H m tàu,Sà lan-Kho bãi sà lan ho c ngư c l i c ng ho c ngư c l i Lo i container 1 T 20 feet tr xu ng 26 50 - Có hàng 16 27 - Không hàng
 20. 2 Lo i 40 feet 40 76 - Có hàng 23 40 - Không hàng 3 Lo i trên 40 feet 59 113 - Có hàng 35 60 - Không hàng c. Bi u giá d ch v b c d container áp d ng cho Khu v c 3: ơn v tính: USD/cont STT Tác nghi p b c d H m tàu-Toa xe, ôtô, H m tàu,Sà lan-Kho sà lan ho c ngư c l i bãi c ng ho c ngư c Lo i container l i 1 T 20 feet tr xu ng 30 57 - Có hàng 20 34 - Không hàng 2 Lo i 40 feet 45 85 - Có hàng 29 50 - Không hàng 3 Lo i trên 40 feet 67 127 - Có hàng 44 80 - Không hàng 2.1.2. M c giá d ch v b c d container quy nh t i i m 2.1.1 ã bao g m phí c u b n i v i container và giá d ch v ki m m giao nh n. 2.1.3. Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n ư c i u ch nh tăng ho c gi m so v i ơn giá quy nh t i i m 2.1.1 như sau: a. i v i container có hàng: - Khu v c 1 và khu v c 2: 10% - Khu v c 3: 20%
Đồng bộ tài khoản